Art 28 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Realizarea inspecției economico financiare - Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico financiare și conținutul acestora -
Art. 28. -

(1) Dispoziția obligatorie reprezintă actul administrativ financiar emis de organele de inspecție economico-financiară, în aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea operatorului economic de a îndeplini măsurile stabilite.

(2) Dispoziția obligatorie se emite, în formă scrisă, în baza constatărilor din raportul de inspecție economico-financiară și cuprinde următoarele elemente:

a) denumirea organului de inspecție economico-financiară emitent;

b) data la care a fost emisă și data de la care își produce efectele;

c) datele de identificare a operatorului economic sau a persoanei împuternicite de acesta, după caz;

d) măsurile dispuse pentru fiecare deficiență constatată, persoanele responsabile și termenele de îndeplinire a acestora;

e) motivele de fapt și temeiul de drept;

f) contul în care operatorul urmează să plătească sumele stabilite în sarcina acestuia;

g) numele și semnătura persoanelor împuternicite ale organului de inspecție economico-financiară, potrivit legii;

h) ștampila organului de inspecție economico-financiară emitent;

i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a plângerii prealabile și organul de inspecție economico-financiară la care se depune aceasta.

(3) Pentru fiecare deficiență înscrisă în raportul de inspecție economico-financiară remediată în timpul controlului, în dispoziția obligatorie se consemnează atât măsura dispusă, cât și documentele care dovedesc îndeplinirea acesteia. Pentru celelalte deficiențe înscrise în raportul de inspecție economicofinanciară, în dispoziția obligatorie se consemnează măsurile stabilite în sarcina operatorului economic, cu nominalizarea persoanelor responsabile și a termenelor de îndeplinire a acestora.

(4) Măsurile dispuse prin dispoziția obligatorie pentru înlăturarea, corectarea, prevenirea neregulilor constatate în activitatea operatorilor economici controlați, recuperarea pagubelor produse și pentru suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar-contabile sunt obligatorii de la data comunicării acesteia.

(5) Dispoziția obligatorie reprezintă titlu de creanță pentru sumele cuvenite bugetului general consolidat înscrise în aceasta.

(6) Dispoziția obligatorie devine titlu executoriu la data expirării termenului de plată prevăzut de lege, stabilit de organul de inspecție economico-financiară ori în alt mod prevăzut de lege. Executarea silită a creanțelor bugetare se efectuează de organele fiscale competente, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Modificarea titlului de creanță atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător.

(8) Termenul de plată pentru creanțele bugetare înscrise în dispoziția obligatorie se stabilește în funcție de data comunicării acesteia, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 al lunii, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 al lunii, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

(9) În baza art. 22 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, pentru neachitarea la termenul de scadență de către operatorul economic a obligațiilor de plată cuprinse în dispoziția obligatorie, se datorează după acest termen accesorii calculate conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Termenele prevăzute pentru plata creanțelor bugetare nu încep să curgă sau se suspendă în situația în care îndeplinirea acestor obligații a fost împiedicată de ivirea unui caz de forță majoră sau a unui caz fortuit.

(11) Atunci când în dispoziția obligatorie sunt înscrise sume cuvenite bugetului general consolidat, aceasta se transmite în cel mult 10 zile de la comunicarea ei către operatorul economic, împreună cu dovada de comunicare, organului fiscal competent pentru înscriere în evidențe.

(12) În dispoziția obligatorie se menționează obligația conducătorului operatorului economic de a informa organul de inspecție economico-financiară asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 18 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 19 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 20 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 21 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 22 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 23 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 24 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 25 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 26 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 27 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 28 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 29 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 30 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 31 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 32 Îndreptarea erorilor materiale
Art 33 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 34 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 35 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 36 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 37 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 38 Soluționarea plângerilor prealabile
;
se încarcă...