Drept Penal (HAMANGIU)

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a, Editura Hamangiu, 2016, ISBN 978-606-27-0569-5
de Ilie Pascu, Andreea Simona Uzlău, Gheorghe Muscalu

08 septembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

E mail: redactia@hamangiu.ro [ Mai mult... ]

Prof. univ. dr. Ilie Pascu
Conf. univ. dr. Andreea Simona Uzlău
Dr. Gheorghe Muscalu

Dr. Gheorghe Muscalu: Titlul IV Capitolul V [ Mai mult... ]

Cuvânt-înainte

(3) A se vedea G. Antoniu, Tratat de drept penal, vol. I, Introducere în dreptul penal. Apli­carea legii penale, Ed. Universul Juridic, București, 2015. [ Mai mult... ]

Abrevieri(4)

vol. - volumul [ Mai mult... ]

Titlul I Partea introductivă

Capitolul I Noțiuni generale

Secțiunea 1 Dreptul penal, ca ramură de drept

§1. Noțiunea dreptului penal

Denumirea de drept penal s-a impus în legislație și în știința dreptului penal (doctrină) încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea; în limba franceză droit pénal, în italiană diritto penale, în limba germană das Strafrecht, în limba engleză Criminal Law, fiind singura ramură a dreptului care se definește în titlul său, nu prin materia pe care o reglementează, ci prin consecințele pe care le atrage nerespectarea normei. Totodată, s-a obiectat că această denumire nu ar corespunde conținutului, deoarece evocă exclusiv ideea de pedeapsă (poena), deși dreptul penal se ocupă și cu analiza infracțiunilor, adică a faptelor ilicite descrise de norma penală. Altminteri, ținând seama că scopul dreptului penal este de a combate infracțiunea (crima), s-a propus ca acesta să se numească drept criminal (denumirea tradițională engleză era Criminal Law), însă contra acestei propuneri s-a invocat argumentul că dreptul penal nu descrie numai faptele incriminate (crimina), ci prevede și pedepse. Pe de altă parte, nici denumirea de drept penal nu ar fi exactă, deoarece se referă numai la pedepse; deci aceasta reprezintă numai una dintre sancțiunile de drept penal, lăsând la o parte măsurile educative și măsurile de siguranță, sancțiuni care, de asemenea, sunt prevăzute în legea penală. În final, s-a admis că, până se va găsi o altă denumire corespunzătoare, mai potrivită, care să corespundă pe deplin cu conținutul complex al noțiunii, este preferabil să se păstreze denumirea tradițională, oricât de imperfectă ar fi(3). [ Mai mult... ]

§2. Necesitatea dreptului penal

c) necesitatea reglementării juridice a activității de apărare a valorilor sociale. Această necesitate este dată, pe de o parte, de interesul societății pentru a asigura o ocrotire efectivă a sistemului de valori, prin prevederea faptelor periculoase și a sancțiunilor necesare pentru prevenirea și combaterea acestora, iar, pe de altă parte, de interesul societății ca apărarea valorilor sociale să se realizeze în conformitate cu voința sa și cu respectarea riguroasă a drepturilor infractorului împotriva acțiunii arbitrare a organelor de stat care contribuie la realizarea funcției de apărare socială(5). [ Mai mult... ]

§3. Caracterele dreptului penal

În doctrină s-a exprimat opinia că, în funcție de originea normelor ce intră în structura dreptului penal sau de obiectul de reglementare, se face distincția între dreptul penal intern, dreptul penal internațional și dreptul internațional penal. În ultimii ani, în literatura de specialitate se discută din ce în ce mai mult despre un drept penal european, dezvoltat în cadrul Consiliului Europei, cât și în cadrul Uniunii Europene(8). [ Mai mult... ]

§4. Obiectul dreptului penal

În concluzie, obiectul dreptului penal îl formează relațiile de apărare socială din care fac parte atât relațiile de cooperare între oameni în asigurarea ocrotirii ordinii sociale, cât și relațiile de conflict între titularii valorilor sociale ocrotite de legea penală și cei care au săvârșit fapte vătămătoare sau periculoase împotriva acestor valori. [ Mai mult... ]

§5. Scopul dreptului penal

Din aceste considerente, legiuitorul noului Cod penal(12), receptiv la sugestiile doctrinei penale, nu a mai menționat un astfel de text prin care să se definească scopul legii penale, deoarece rațiunea legii penale este de a ocroti valorile sociale stabilite de Constituția României. [ Mai mult... ]

§6. Legătura dreptului penal cu alte ramuri de drept

Dreptul penal are legături și cu alte ramuri de drept, ca dreptul muncii și securității sociale și dreptul execuțional penal, în măsura în care prin aceste ramuri ale dreptului sunt ocrotite relații sociale pe care le apără și dreptul penal. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Știința dreptului penal

§1. Noțiune

Știința dreptului penal joacă un rol important în perfecționarea reglementării juridice a relațiilor de apărare socială, ținând seama de evoluția societății. În opera legislativă își găsește, totodată, reflectare și gradul de dezvoltare a gândirii juridico-penale. [ Mai mult... ]

§2. Obiectul științei dreptului penal

Dintre cele trei studii: exegetic, dogmatic și critic, acela care prezintă un deosebit interes este studiul exegetic. [ Mai mult... ]

§3. Metodele științei dreptului penal

e) metoda experimentului presupune aplicarea experimentală a unor măsuri de combatere a fenomenului infracțional sau a unor modalități de executare a sancțiunilor de drept penal. [ Mai mult... ]

§4. Evoluția științei dreptului penal

d) școala neoclasică susține că, în timp ce pedeapsa se întemeiază pe vinovăția infractorului, natura și gravitatea ei trebuie să corespundă aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influența pedepsei; ca urmare, este necesară organizarea științifică a executării pedepsei privative de libertate, alegându-se modalitățile de tratament cele mai adecvate, pe baza cunoașterii personalității condamnatului. [ Mai mult... ]

§5. Știința dreptului penal în România

De menționat că, după adoptarea noului Cod penal prin Legea nr. 286/2009, sub coordonarea profesorului G. Antoniu, a fost elaborată lucrarea "Explicații preliminare ale noului Cod penal", în 3 volume, iar în prezent se află în curs de apariție lucrarea "Explicațiile noului Cod penal", în 5 volume, sub coordonarea aceluiași profesor G. Antoniu și continuată de profesorul T. Toader, alături de multe alte volume relevante, printre care coduri comentate, tratate și cursuri universitare(17). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Principiile fundamentale ale dreptului penal

§1. Noțiunea de principii fundamentale

Principiile fundamentale ale dreptului penal sunt acele idei care străbat sau călăuzesc întreaga reglementare juridică penală, precum și activitatea de combatere a fenomenului infracțional prin mijlocirea dispozițiilor de drept penal. Toate normele și instituțiile dreptului penal își subordonează incidența lor principiilor fundamentale, acestea exprimând, totodată, și o anumită concepție de politică penală. De aceea, prin cunoașterea principiilor fundamentale proprii unui sistem de drept penal, [ Mai mult... ]

§2. Cadrul principiilor fundamentale

Se înțelege că, potrivit acestui principiu, toți membrii societății sunt egali în fața legii penale, atât ca beneficiari ai ocrotirii juridico-penale, cât și în calitate de destinatari ai exigențelor acestei legi. [ Mai mult... ]

Capitolul al II-lea Izvoarele dreptului penal

Secțiunea 1 Noțiunea și specificul izvoarelor dreptului penal

§1. Noțiunea de izvor de drept penal

Prin urmare, prin izvoarele formale ale dreptului penal înțelegem acele acte normative care, în cuprinsul lor, stabilesc faptele ce constituie infracțiuni, pedepsele care se pot aplica sau alte sancțiuni care se pot lua, precum și condițiile răspunderii penale(37). [ Mai mult... ]

§2. Izvoarele dreptului penal și specificul acestora

În cele ce urmează, vom examina, mai întâi, izvoarele interne de drept penal, și anume Constituția, legea penală, principalul izvor de drept penal, ordonanța de urgență a Guvernului, ca izvor extraordinar de drept penal, decretul prezidențial, izvor de drept penal în cazul grațierii individuale, alte acte normative care, la data adoptării lor, aveau putere de lege, iar, apoi, tratatele și convențiile internaționale. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Izvoarele formale ale dreptului penal

§1. Constituția României

Dreptul penal, în reglementările sale, va ține seama de aceste dispoziții ale Legii fundamentale a statului nostru. [ Mai mult... ]

;
se încarcă...