Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 207/2012 privind aprobarea modalităților și procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a producției, depozitării, circulației și importului produselor accizabile

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 februarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 20666 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modalitățile și procedurile pentru realizarea supravegherii fiscale a producției, depozitării, circulației și importului produselor accizabile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Procedurile reglementate prin prezentul ordin se completează cu sistemul de proceduri aplicabile pentru inspecția fiscală sau pentru controlul vamal ulterior, după caz.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 24 februarie 2012.

Nr. 207.

ANEXĂ

Modalitățile și procedurile pentru realizarea supravegherii fiscale a producției, depozitării, circulației și importului produselor accizabile

1. În înțelesul prezentelor modalități și proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) supraveghere fiscală - orice acțiune sau procedură de intervenție a autorității competente pentru prevenirea, combaterea și sancționarea fraudei fiscale, în cazul producției, depozitării, circulației și importului produselor accizabile;

b) operatori cu produse accizabile - orice persoană fizică sau juridică care produce, deține, importă, transportă și/sau comercializează produse accizabile;

c) autoritatea fiscală competentă - structurile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, în înțelesul pct. 72 alin. (4) lit. a), b) și d) din norme;

d) autoritatea vamală competentă - structurile centrale și teritoriale ale Autorității Naționale a Vămilor cu atribuții în domeniul supravegherii fiscale a producției, depozitării, circulației și importului produselor accizabile, în înțelesul pct. 72 alin. (4) lit. c) și e) din norme, precum și direcțiile regionale pentru accize și operațiuni vamale;

e) organ de control - organ aparținând autorității vamale competente cu atribuții în domeniul supravegherii și controlului vamal și fiscal;

f) Codul fiscal - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

g) norme - Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare;

h) Codul de procedură fiscală - Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

i) DRAOV - direcția regională pentru accize și operațiuni vamale;

j) DJAOV - direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale sau a municipiului București;

k) BV - biroul vamal;

l) e-DA - document administrativ electronic.

2. Dispoziții generale

1. Activitatea de supraveghere fiscală a producției, depozitării, circulației și importului produselor accizabile se exercită de Autoritatea Națională a Vămilor, prin structurile sale centrale și/sau teritoriale, după caz.

2. Personalul structurii centrale a Autorității Naționale a Vămilor cu atribuții de supraveghere fiscală în domeniul produselor accizabile are competență generală de supraveghere fiscală a producției, depozitării, circulației și importului produselor accizabile pe întreg teritoriul național.

3. Competența structurilor teritoriale ale Autorității Naționale a Vămilor privind supravegherea fiscală în domeniul produselor accizabile este stabilită potrivit razei teritoriale unde se află domiciliul fiscal al operatorului cu produse accizabile. Pentru sediile secundare sau punctele de lucru ale operatorului cu produse accizabile se deleagă competențele de supraveghere fiscală în domeniul produselor accizabile către autoritatea vamală teritorială în a cărei rază de competență se află sediul secundar sau punctul de lucru respectiv.

4. În cazul misiunilor sau al activităților de supraveghere fiscală în domeniul accizelor care nu suportă amânare, personalul cu atribuții de supraveghere în domeniul produselor accizabile din cadrul autorității vamale competente poate acționa și în afara razei teritoriale de competență, cu delegarea competențelor de către Direcția supraveghere accize și operațiuni vamale din cadrul Autorității Naționale a Vămilor.

5. Autoritatea vamală competentă poate îndeplini, în condițiile legii, și alte atribuții dispuse de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau de vicepreședintele Autorității Naționale a Vămilor, în scopul realizării obiectivelor supravegherii fiscale.

3. Atribuțiile organelor de control cuprind, în principal:

a) acțiuni de verificare desfășurate la sediul operatorilor economici;

b) acțiuni de verificare a produselor la locurile pentru producție, import sau de primire a produselor în cazul achizițiilor intracomunitare, deținere, comercializare și transport supuse reglementărilor privind accizele;

c) acțiuni operative de verificare și control al clădirilor, depozitelor, terenurilor, sediilor, mijloacelor de transport și altor obiective, pe timp de zi și de noapte;

d) acțiuni de control inopinat;

e) acțiuni de verificare, prin intermediul sistemelor informatice, a datelor și informațiilor din situațiile și rapoartele periodice primite în conformitate cu reglementările fiscale în vigoare, din baza proprie de date, inclusiv a informațiilor obținute prin acțiuni de cooperare administrativă.

4. Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la pct. 3, organele de control vor proceda, după caz, la:

a) controlul produselor supuse reglementărilor fiscale în domeniul accizelor în orice loc pe teritoriul național;

b) verificarea realității datelor și informațiilor prezentate de către operatorii cu produse accizabile cu ocazia autorizării;

c) verificarea, în condițiile legii, a clădirilor, depozitelor, terenurilor, mijloacelor de transport susceptibile a transporta produse accizabile, precum și a oricăror altor obiective;

d) prelevarea, în condițiile legii, de probe în vederea identificării și expertizării produselor accizabile, care vor fi analizate în laboratoarele vamale în baza Ordinului vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor, cu modificările ulterioare, sau în laboratoare agreate. În cazuri motivate, pentru prevenirea unor fraude, se pot dispune indisponibilizarea mărfurilor și interzicerea comercializării acestora până la stabilirea stării de fapt fiscale în caz. Se consideră agreate laboratoarele din cadrul instituțiilor din subordinea Guvernului României și laboratoarele acreditate conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005 în domeniul analizelor necesare analizării probelor;

e) verificarea fluxului de producție a produselor accizabile în antrepozitele fiscale;

f) verificarea modului de depozitare a produselor accizabile;

g) verificarea utilizării produselor accizabile care beneficiază de scutiri sau exceptări de la plata accizelor;

h) verificarea circulației produselor accizabile la nivel național și/sau intracomunitar;

i) verificarea depunerii situațiilor lunare și a declarațiilor prevăzute de reglementările fiscale de către operatorii cu produse accizabile;

j) supravegherea eliberării marcajelor, în cazul importatorilor autorizați;

k) verificarea operațiunilor de denaturare a alcoolului etilic;

l) verificarea operațiunilor de marcare și colorare a produselor energetice, potrivit normelor în vigoare;

m) verificarea operațiunilor de distrugere a produselor accizabile;

n) verificarea oricăror altor operațiuni cu produse accizabile care pot fi supuse accizelor sau care pot face obiectul exigibilității și plății accizelor, potrivit reglementărilor fiscale, inclusiv a celor care au făcut obiectul unor exceptări sau scutiri de la plata accizelor;

o) acțiuni de verificare privind perceperea și plata accizelor pe circuitul de comercializare a produselor accizabile până la utilizarea finală a acestora inclusiv;

p) acțiuni de verificare privind stabilirea stării de fapt fiscale;

q) solicitarea sau efectuarea controlului ulterior la sediul operatorilor economici, în cazul operațiunilor de comerț exterior;

r) solicitarea sau efectuarea inspecției fiscale în domeniul produselor accizabile la operatorul cu produse accizabile, în condițiile reglementate de Codul de procedură fiscală;

s) instituirea de măsuri asigurătorii, conform procedurilor legale în vigoare;

t) efectuarea de investigații, supravegheri și verificări, în cazurile în care sunt semnalate situații de încălcare a reglementărilor fiscale în domeniul accizelor;

u) întocmirea actelor de control potrivit procedurilor reglementate pentru activitatea de inspecție fiscală sau de control ulterior, după caz, atunci când se constată și se sancționează încălcarea prevederilor legale;

v) instituirea, pe o perioadă determinată, a supravegherii permanente a producției sau depozitării produselor accizabile, în cazuri în care se constată abateri de la reglementările în vigoare;

w) solicitarea de constituire a unor garanții, în condițiile legii;

x) monitorizarea informatică prin aplicațiile dedicate de autorizare, producție, deținere, comercializare și circulație a produselor accizabile;

y) emiterea de alerte, profile de risc;

z) aplicarea de sigilii, în cazul în care există suspiciuni de fraudă, până la finalizarea verificărilor;

aa) monitorizarea transporturilor rutiere de produse accizabile prin utilizarea Sistemului de monitorizare și securitate a transporturilor rutiere de mărfuri, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.339/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare și securitate a transporturilor rutiere de mărfuri, cu modificările ulterioare;

bb) însoțirea mijloacelor de transport rutiere cu produse accizabile pe teritoriul național;

cc) identificarea persoanelor care se află în raza de activitate a antrepozitului fiscal, a BV, a persoanelor care dețin sau transportă produse accizabile, precum și a persoanelor care se află în locurile verificate;

dd) participarea, în condițiile legii, la realizarea livrărilor supravegheate;

ee) culegerea, prelucrarea și utilizarea informațiilor specifice în condițiile legii, necesare pentru prevenirea și combaterea încălcării reglementărilor fiscale în domeniul accizelor, inclusiv prin gestionarea, potrivit legii, a unor baze de date privind operațiunile cu produse accizabile;

ff) sancționarea, potrivit legii, a faptelor constatate și dispunerea de măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la reglementările fiscale în domeniul produselor accizabile.

5. Supravegherea producției de produse accizabile urmărește în principal:

1. verificarea garanției constituite în conformitate cu prevederile titlului VII din Codul fiscal;

2. verificarea evidențelor cu privire la materiile prime, a lucrărilor în derulare și a produselor accizabile finite, a oricăror evidențe referitoare la produsele accizabile prelucrate, primite sau expediate în/din antrepozitele fiscale;

3. verificarea evidenței stocurilor, a sistemului de administrare și de securitate, a respectării regulilor privind menținerea sigiliilor aplicate;

4. verificarea declarațiilor lunare, a documentelor de intrare/ieșire;

5. aplicarea unor măsuri de supraveghere permanentă, atunci când sunt semnalate cazuri de fraudă;

6. supravegherea returului și recepției produselor energetice contaminate;

7. supravegherea eliberării marcajelor;

8. supravegherea dezlipirii marcajelor pentru produsele eliberate în consum și returnate în antrepozitul fiscal;

9. supravegherea distrugerii produselor accizabile care nu mai îndeplinesc condițiile de comercializare;

10. supravegherea operațiunilor de denaturare a alcoolului, conform pct. 111 din Normele aferente titlului VII din Codul fiscal;

11. supravegherea fiscală a marcării/colorării produselor energetice, conform dispozițiilor legale în vigoare;

12. verificarea condițiilor necesare autorizării, indiferent de tipul autorizației;

13. verificarea respectării condițiilor de funcționare ulterior autorizării;

14. aplicarea măsurilor în cazul suspendării/revocării/ anulării/expirării autorizației, ce pot fi întreprinse direct sau propuse a se lua de către autoritatea vamală ori fiscală competentă, după caz;

15. verificarea oricăror altor activități de producție de produse accizabile care pot fi supuse accizelor sau în legătură cu activitatea de producție și care pot face obiectul exigibilității și plății accizelor în condițiile prevăzute de reglementările fiscale.

6. Sistemul de supraveghere a antrepozitelor de producție de alcool etilic nedenaturat și de distilate

1. Antrepozitarii autorizați pentru producția de alcool etilic și/sau de distilate au obligația ca împreună cu cererea de autorizare să depună și declarația pe propria răspundere privind capacitatea maximă de producție în 24 de ore, care să cuprindă informații referitoare la capacitatea de producție a tuturor instalațiilor și utilajelor deținute în antrepozitul fiscal, precum și informații cu privire la capacitatea tehnologică de producție, respectiv cea care urmează a fi utilizată, volumul de producție la nivelul unui an și programul de funcționare stabilit de persoana care intenționează să fie antrepozitar autorizat. Programul de lucru va putea fi modificat numai la solicitarea antrepozitarului autorizat.

2. În perioada de nefuncționare, stabilită prin programul de lucru, instalația de fabricare a alcoolului și distilatelor va fi sigilată de reprezentantul autorității vamale competente desemnat în acest sens.

3. Recepția cantitativă a materiilor prime intrate în antrepozitul fiscal pentru producția de alcool etilic nedenaturat și distilate, precum și introducerea lor în procesul de fabricație se fac cu utilizarea de mijloace de măsurare legale. În cazul în care, pentru producerea alcoolului etilic și/sau a distilatelor, se achiziționează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziție și documentele de recepție se întocmesc în două exemplare și vor purta, în mod obligatoriu, viza reprezentantului autorității vamale competente. Un exemplar al acestor documente rămâne la antrepozitul fiscal care a achiziționat materia primă, iar exemplarul 2, la persoana fizică furnizoare.

4. Organul de control are dreptul să verifice:

a) existența certificatelor de calibrare pentru rezervoarele și recipientele de depozitare a alcoolului, a distilatelor și a materiilor prime din care provin acestea;

b) înregistrarea corectă a intrărilor de materii prime;

c) înscrierea corectă a alcoolului și a distilatelor obținute, în rapoartele zilnice de producție și în documentele de transferpredare către antrepozite de producție, în concordanță cu înregistrările mijloacelor de măsurare;

d) concordanța dintre normele de consum de materii prime, consumul energetic lunar și producția de alcool și distilate obținută;

e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool denaturat, tehnic și distilate, înscrise în evidențele operative ale antrepozitelor de producție de astfel de produse;

f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer către antrepozitele de prelucrare a alcoolului și a distilatelor;

g) concordanța dintre cantitățile de alcool și de distilate eliberate din antrepozitul fiscal de producție cu cele înscrise în documentele fiscale;

h) modul de calcul, de evidențiere și de virare a accizelor datorate pentru alcool și distilate, precum și pentru băuturile spirtoase realizate de către antrepozitarul autorizat de producție, pe perioada activității acestuia, precum și după încetarea activității în condițiile legii;

i) depunerea la termen, la autoritatea fiscală teritorială, a declarațiilor privind obligațiile de plată cu titlu de accize și a decontului de accize, în conformitate cu prevederile legale;

j) orice alte documente și operațiuni care să conducă la determinarea exactă a obligațiilor către bugetul de stat;

k) înregistrarea corectă a operațiunilor de import și export, în situația în care antrepozitarul autorizat desfășoară astfel de operațiuni.

5. Organul de control are obligația de a înregistra într-un registru special toate cererile antrepozitarilor autorizați de producție sau ale altor organe de control privind sigilarea sau desigilarea instalațiilor.

6. Se interzice antrepozitarilor autorizați deteriorarea sigiliilor aplicate de către reprezentantul autorității vamale competente. În cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, antrepozitarul autorizat este obligat să solicite de îndată prezența reprezentantului autorității vamale competente pentru constatarea cauzelor deteriorării accidentale a sigiliului sau ale avariei.

7. Alcoolul etilic și distilatele livrate de către antrepozitarii autorizați pentru producție către utilizatorii legali trebuie să se încadreze în prevederile standardelor legale în vigoare. Fiecare livrare va fi însoțită de buletine de analiză completate conform standardelor legale în vigoare, eliberate de laboratorul propriu al producătorului, dacă acesta a fost agreat, sau emise de alte laboratoare agreate.

8. Cisternele și recipientele prin care se vor transporta cantitățile de alcool și de distilate vor purta sigiliul autorității vamale competente și vor fi însoțite de documentele administrative și fiscale prevăzute la titlul VII din Codul fiscal.

9. La sosirea efectivă a alcoolului și a distilatelor la destinație, operatorul economic destinatar este obligat să solicite autorității vamale competente desemnarea unui reprezentant care în maximum 48 de ore va efectua verificarea produselor și a documentelor care însoțesc transportul, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.

7. Sistemul de supraveghere pentru țuică și rachiuri de fructe

1. Cazanele individuale ale producătorilor de țuică și rachiuri de fructe a căror producție este destinată vânzării vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum și cu mijloace de măsurare legală a concentrației alcoolice a produselor obținute.

2. Desigilarea va fi solicitată în condițiile în care deținătorul de instalații sau cazane are în stoc materie primă pentru utilizarea capacităților de producție pentru minimum 3 zile, procesul de producție desfășurându-se obligatoriu în mod continuu, până la terminarea materiei prime.

3. În momentul desigilării instalațiilor sau a cazanelor, organul de control poate verifica, prin probe de producție, timpii de fabricație și randamentul în alcool pentru fiecare tip de materie primă în parte, stabilind numărul de fierberi în 24 de ore și întocmind un proces-verbal de constatare. Timpii de funcționare ai instalațiilor sau ai cazanelor și randamentele stabilite vor fi utilizate pentru evidențierea producției în registrul de fabricație.

4. Momentul sigilării va fi menționat în registrul de fabricație, întocmindu-se un proces-verbal în care se va preciza cantitatea de producție realizată de la data desigilării.

8. Sistemul de supraveghere al importurilor de alcool, distilate și băuturi spirtoase

1. Alcoolul, distilatele și băuturile spirtoase pot fi importate în vrac numai pe bază de contracte încheiate direct cu producătorii externi sau cu reprezentanții acestora și numai în scopul prelucrării și îmbutelierii directe de către antrepozitarul autorizat pentru producție.

2. La momentul vămuirii, importatorul trebuie să prezinte buletinul de analiză referitor la partida de marfă supusă vămuirii, emis de un laborator agreat.

3. La intrarea în țară a alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, a distilatelor în vrac, precum și a băuturilor spirtoase în vrac, după efectuarea formalităților de vămuire, organele de control vor aplica pe fiecare cisternă și recipient un sigiliu cu însemnele autorității vamale competente, desigilarea fiind interzisă până la destinația finală a acestora.

4. Desigilarea cisternelor și a recipientelor de alcool, de distilate și de băuturi spirtoase în vrac puse în liberă circulație, ajunse la destinația finală, se va face în prezența organului de control.

9. Supravegherea depozitării produselor accizabile în antrepozitele fiscale urmărește în principal:

1. verificarea garanției constituite în conformitate cu prevederile titlului VII din Codul fiscal;

2. verificarea evidențelor cu privire la produsele accizabile depozitate și a oricăror documente referitoare la produsele accizabile primite sau expediate în/din antrepozitele fiscale;

3. verificarea evidenței stocurilor, a sistemului de administrare și de securitate, a respectării regulilor privind menținerea sigiliilor aplicate;

4. verificarea declarațiilor lunare;

5. aplicarea unor măsuri de supraveghere permanentă, atunci când sunt semnalate cazuri de fraudă;

6. verificarea condițiilor necesare autorizării;

7. verificarea respectării condițiilor care au stat la baza acordării autorizației;

8. aplicarea măsurilor în cazul suspendării/revocării/anulării/expirării autorizației, ce pot fi întreprinse direct sau propuse a se lua de către autoritatea fiscală/vamală competentă, după caz;

9. supravegherea fiscală a marcării și colorării produselor energetice, conform dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea și colorarea unor produse energetice, precum și prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006;

10. supravegherea dezlipirii marcajelor pentru produsele eliberate în consum și returnate în antrepozitul fiscal;

11. supravegherea eliberării marcajelor;

12. supravegherea distrugerii produselor accizabile care nu mai îndeplinesc condițiile de comercializare.

10. Supravegherea operațiunilor pentru care se solicită exceptări/scutiri de la plata accizelor în baza prevederilor art. 20620 și 20656-20660 din Codul fiscal, precum și a normelor constă în:

1. verificarea condițiilor necesare autorizării, precum și a condițiilor de utilizare a produselor în conformitate cu exceptarea/scutirea, indiferent de tipul operatorului;

2. verificarea declarațiilor lunare depuse de operatorul cu produse accizabile;

3. aplicarea măsurilor în urma suspendării/revocării/anulării/expirării autorizației, ce pot fi întreprinse direct sau propuse a se lua de către autoritatea fiscală/vamală competentă, după caz.

11. Supravegherea circulației produselor accizabile la nivel național și/sau intracomunitar constă în:

1. aplicarea sigiliilor vamale ori de câte ori analiza de risc o impune;

2. verificarea solicitărilor de anulare a e-DA;

3. supravegherea returului și recepției în antrepozitele fiscale de producție a produselor energetice contaminate sau combinate în mod accidental;

4. supravegherea returului în antrepozitele fiscale de producție a băuturilor alcoolice și a produselor de tutun retrase de pe piață ca fiind improprii consumului;

5. supravegherea deplasărilor întrerupte aflate în regim suspensiv de la plata accizelor;

6. verificarea mijloacelor de transport aflate în trafic;

7. ridicarea de înscrisuri, conform procedurilor legale, pe durata controlului la persoanele fizice și juridice, a documentelor de orice natură și pe orice fel de suport, care pot facilita îndeplinirea misiunii de supraveghere fiscală;

8. participarea, în condițiile legii, la realizarea livrărilor supravegheate;

9. verificarea și dispunerea de măsuri pentru stabilirea și plata accizelor datorate bugetului de stat, în cazul în care se constată diferențe cantitative la primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize sau în cazul nedeclarării sau neplății accizelor în termenul legal;

10. însoțirea transporturilor cu produse accizabile, pe teritoriul național, atunci când există suspiciuni de fraudă.

12. Monitorizarea informatică

1. Monitorizarea se realizează de către personalul desemnat din cadrul DRAOV/DJAOV/BV utilizând bazele de date proprii și aplicațiile informatice implementate de autoritatea competentă ca sisteme destinate controlului producției, depozitării, mișcării și importului produselor accizabile.

2. Personalul desemnat pentru monitorizarea informatică a mișcărilor cu produse accizabile verifică cu prioritate:

a) modul de calcul, de evidențiere, de declarare și de virare a accizelor datorate de către plătitorul de accize;

b) concordanța dintre nivelul garanției instituite și volumul operațiunilor derulate, respectiv capacitatea de producție;

c) înregistrarea operațiunilor privind deplasarea în regim suspensiv a produselor accizabile, a importurilor și exporturilor acestor tipuri de produse;

d) respectarea prevederilor legale privind emiterea documentelor de însoțire în format electronic ori în procedură alternativă, după caz, respectiv anunțarea sosirii și întocmirea raportului de primire/raportului de export, atunci când produsele accizabile ajung la destinație.

13. Controale operative efectuate de către organele de control

1. Pentru realizarea acțiunilor de supraveghere și de control operativ sau inopinat, în cadrul organelor de control, se organizează echipe mobile, care se dotează cu mijloace de transport și cu mijloace tehnice necesare efectuării controlului. Acestea sunt identificabile prin dotări și însemne specifice.

2. Acțiunile echipelor mobile se desfășoară pe căile rutiere de transport, la limita exterioară a zonelor libere și porturilor, în zona specială de supraveghere vamală și în locurile, incintele sau punctele în care se efectuează operațiuni cu mărfuri aflate sub supraveghere vamală și fiscală pentru accize sau supuse controlului vamal și fiscal pentru accize.

3. În cadrul misiunilor specifice, echipele mobile pot efectua următoarele tipuri de acțiuni de supraveghere și control:

a) controlul mijloacelor de transport aflate în trafic rutier prin oprirea acestora în locuri amenajate ca posturi fixe sau mobile și prin acțiuni dinamice de selecție și oprire;

b) controale operative privind verificarea condițiilor prevăzute de lege în legătură cu autorizarea, producția, primirea, deținerea, depozitarea, marcarea, expedierea, comercializarea, transportul, utilizarea finală a produselor supuse accizelor;

c) supravegherea și verificarea locurilor despre care există date și informații că sunt depozitate produse supuse vămuirii sau accizelor, în cazurile în care sunt semnalate situații de încălcare a reglementărilor privind produsele accizabile;

d) efectuarea de investigații, cercetări și verificări în scopul prevenirii și sancționării fraudelor specifice;

e) participarea la acțiunile de supraveghere derulate prin sistemul electronic de monitorizare și securitate a transporturilor rutiere de mărfuri, în conformitate cu normele emise de autoritatea vamală competentă;

f) însoțirea mijloacelor de transport în condițiile prevăzute la pct. 14.

14. Însoțirea mijloacelor de transport

1. Pe teritoriul național, mijloacele de transport care transportă produse accizabile pot fi însoțite de echipele mobile.

2. Însoțirea mijloacelor de transport care transportă produse accizabile poate fi realizată numai din inițiativa autorității vamale competente, în următoarele situații:

a) în cazul în care, pe baza analizei de risc, se apreciază că pentru anumite transporturi cu produse accizabile există indicii temeinice de fraudă, de încercare de sustragere sau de sustragere de la vămuire ori de la plata accizei;

b) în cazul în care există indicii de fraudă ca urmare a mesajelor de alertă sau pentru verificarea unor operațiuni ori a oricăror altor date transmise de către autoritățile competente din alte state membre.

3. În timpul însoțirii mijloacelor de transport, organul de control își declină orice responsabilitate în cazul accidentelor rutiere în care este implicat mijlocul de transport escortat din care rezultă deteriorarea acestuia, pierderea sau deteriorarea mărfurilor.

4. Direcția supraveghere accize și operațiuni vamale din cadrul Autorității Naționale a Vămilor poate delega competența de însoțire a mijloacelor de transport în afara razei de competență teritoriale a structurii care a dispus însoțirea.

15. Instituirea supravegherii permanente

1. Autoritatea vamală competentă poate dispune instituirea supravegherii permanente pe o perioadă determinată.

2. Măsura instituirii supravegherii permanente vizează orice activități cu produse accizabile care în urma analizei de risc se apreciază că produc sau pot produce fraudarea bugetului general consolidat, cum ar fi:

a) operațiuni vamale cu produse accizabile;

b) operațiuni intracomunitare cu produse accizabile;

c) producția și comercializarea de produse accizabile.

3. Măsura de instituire a supravegherii permanente în situațiile prevăzute la subpunctul 2 se realizează prin profile de risc și alerte prin care se stabilesc obiectivele de urmărit și activitățile ce se vor desfășura de către personalul cu atribuții de supraveghere și control. Încetarea instituirii măsurii de supraveghere permanentă se aprobă pe bază de raport de evaluare privind rezultatele în cadrul activității desfășurate, măsurile întreprinse, concluzii și propuneri.

4. Măsura de instituire a supravegherii permanente poate fi dispusă și ca urmare a unei acțiuni de control în urma căreia se constată abateri de la reglementările vamale și fiscale în vigoare. Organul de control care a dispus măsura supravegherii permanente va stabili obiectivele de urmărit și activitățile ce vor fi desfășurate de către personalul desemnat care efectuează misiunea de supraveghere în perioada stabilită.

5. La finalizarea perioadei de supraveghere permanentă, organul de control care a asigurat supravegherea în situația prevăzută la subpunctul 4 întocmește un proces-verbal ce cuprinde situația de fapt constatată pe perioada realizării supravegherii și concluzii, care va fi semnat de către organul de control și de către contribuabilul supus controlului.

6. Împotriva procesului-verbal menționat la subpunctul 5, care nu se referă la diferențe de impozite și taxe, se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la organul emitent. Plângerea prealabilă formulată împotriva procesului-verbal de control se soluționează de conducătorul autorității vamale care a efectuat controlul.

16. Supravegherea operațiunilor de predare în vederea distrugerii a tutunurilor prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Organele de control procedează la:

a) verificarea concordanței dintre datele cuprinse în documentele de confiscare, documentele de transport, documentele de predare-primire, evidențele de la operatorul economic referitoare la produsele recepționate și primite pentru a fi distruse, a documentației privind aprobarea și realizarea operațiunii de distrugere;

b) verificarea realității și legalității operațiunilor desfășurate în acest scop.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...