Drept Civil (HAMANGIU)

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134, Editura Hamangiu, 2016, ISBN 978-606-27-0407-0
de Gabriel Boroi

15 martie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

E-mail: redactie@hamangiu.ro; distributie@hamangiu.ro [ Mai mult... ]

Dr. Mirela Stancu - judecător în cadrul Tribunalului București, Secția a III-a civilă, formator al Institutului Național al Magistraturii, lector universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității din București. [ Mai mult... ]

Cuvânt introductiv

Prof. univ. dr. Gabriel Boroi [ Mai mult... ]

ABREVIERI

La elaborarea prezentei lucrări s-a avut în vedere legislația publicată până la data de 15 martie 2016. [ Mai mult... ]

CARTEA II Procedura contencioasă

Titlul II Căile de atac

Capitolul I Dispoziții generale

Aceasta ar putea fi dispusă, de exemplu, în contextul art. 99 alin. (1) NCPC, când printr-o cerere de chemare în judecată sunt formulate mai multe capete principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, atunci când sunt de competența aceleiași instanțe, astfel încât sunt posibile disjungerea și înregistrarea separată a acestora, pentru că, în cazul în care acestea sunt de competența unor instanțe diferite, măsura disjungerii este urmată de declinarea de competență, în condițiile prev [ Mai mult... ]

Capitolul II Apelul

4. Norme referitoare la apel cuprinse în partea procedurilor speciale. Pe de altă parte, și în cadrul procedurilor speciale se pot regăsi dispoziții referitoare la apelul declarat împotriva hotărârilor pronunțate în cadrul respectivelor proceduri, care, fiind norme speciale, se aplică prioritar atunci când vin în concurs cu normele de drept comun edictate pentru judecata în apel, conform principiului specialia generalibus derogant. [ Mai mult... ]

Capitolul III Căile extraordinare de atac

Secțiunea 1 Recursul

În acest sens, arătăm că art. 432 teza finală NCPC prevede în mod expres că, prin efectul admiterii excepției autorității de lucru judecat, părții care a declarat calea de atac i se poate crea o situație mai grea decât cea din hotărârea atacată. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Contestația în anulare

4. Constituționalitate. Dispozițiile care reglementează procedura aplicabilă judecății contestației în anulare din vechea reglementare au fost declarate constituționale în raport cu dispozițiile art. 20 alin. (2) din Constituție și art. 6 parag. 1 din Convenția europeană a drepturilor omului, Curtea Constituțională statuând că, dat fiind caracterul nedevolutiv al acestei căi de atac, verificările instanței se rezumă la respectarea anumitor norme procedurale. Judecarea contestației în anulare se face după regulile de la instanța de fond, iar dacă este vorba despre o decizie a instanței de recurs, potrivit regulilor aplicabile în fața acestei instanțe. Întrucât în cadrul procedurii extraordinare a contestației în anulare, ca și în cadrul fazelor obișnuite ale procesului, părțile beneficiază de toate garanțiile legale ale unui proces echitabil, dispozițiile criticate nu încalcă prevederile art. 6 parag. 1 din Convenția europeană a drepturilor omului(377). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Revizuirea

În schimb, dacă Înalta Curte de Casație și Justiție va judeca o cerere de revizuire împotriva unei hotărâri pronunțate de o curte de apel în recurs sau împotriva unei hotărâri pronunțate în recurs de ea însăși, hotărârea dată în revizuire nu va fi supusă recursului(437). Aceasta, deoarece art. 513 alin. (6) NCPC trebuie coroborat cu art. 513 alin. (5), în sensul că pentru revizuirea întemeiată pe hotărâri potrivnice legiuitorul a înțeles să limiteze prin alin. (6) numărul căilor de atac la una singură - recursul -, și nu să deschidă calea de atac a recursului împotriva unei hotărâri care, în condițiile alin. (5), ar fi definitivă. [ Mai mult... ]

Titlul III Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare

Capitolul I Recursul în interesul legii

Într-o altă decizie(460), Înalta Curte a statuat în mod expres că, în pofida abrogării dispozițiilor legale vizate de recursul în interesul legii promovat, problema de drept își păstrează actualitatea, dat fiind că pe rolul instanțelor au fost deduse judecății cereri de chemare în judecată prin care se solicită soluționarea unor raporturi juridice guvernate, pe temeiul principiului tempus regit actum, de prevederile legale supuse interpretării. [ Mai mult... ]

Capitolul II Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

În ceea ce privește încetarea efectelor hotărârii prealabile, sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art. 518 NCPC, așa cum se prevede în alin. (4) al art. 521 NCPC. Pentru dezvoltări, a se vedea comentariul de la articolul menționat. [ Mai mult... ]

Titlul IV Contestația privind tergiversarea procesului

Amenda judiciară și, după caz, obligarea la despăgubiri vor fi aplicate prin aceeași hotărâre prin care se va soluționa contestația sau, după caz, plângerea. Este de observat că art. 526 NCPC nu face trimitere la dispozițiile Titlului VI al Cărții I, intitulat "Amenzi judiciare și despăgubiri", și nici în titlul amintit nu se face referire la aplicabilitatea dispozițiilor sale în alte situații decât cele prevăzute în art. 187-189, așa încât s-ar părea că hotărârea de sancționare a contestatorulu [ Mai mult... ]

CARTEA A III-A PROCEDURA NECONTENCIOASĂ JUDICIARĂ

Titlul I Dispoziții generale

Cu toate acestea, opinăm că principiul specializării judecătorilor, secțiilor și instanțelor, regăsit în legile de organizare judiciară, impune o interpretare extensivă a dispozițiilor art. 537 NCPC, pentru a se ajunge la o soluție utilă din punct de vedere practic, și anume aceea ca prin sintagma "președintele instanței" să se înțeleagă, atunci când este cazul, președintele de secție. Doar astfel s-ar putea respecta principiul specializării, în cazul în care, de exemplu, președintele tribunalul [ Mai mult... ]

Titlul II Dispoziții speciale

Se pune întrebarea dacă procesul-verbal de inventar aprobat de către instanță limitează răspunderea tutorelui la momentul descărcării de tutelă doar la bunurile pe care le cuprinde? În opinia noastră răspunsul este negativ, față de caracterul necontencios al procedurii și față de efectele încheierilor pronunțate în această procedură. Cu toate acestea inventarul aprobat de către instanță va fi un element probatoriu important, dar nu exclusiv, în funcție de care se va putea aprecia activitatea tut [ Mai mult... ]

CARTEA A IV-A DESPRE ARBITRAJ

Titlul I Dispoziții generale

De asemenea, conflictul de competență dintre tribunalul arbitral și o instanță judecătorească este soluționat de instanța judecătorească ierarhic superioară celei aflate în conflict [art. 554 alin. (3) NCPC]. [ Mai mult... ]

Titlul II Convenția arbitrală

Hotărârea instanței judecătorești prin care se respinge cererea ca nefiind de competența sa declară implicit și validitatea convenției arbitrale. Tribunalul arbitral nu o poate trece cu vederea atunci când verifică validitatea convenției arbitrale. [ Mai mult... ]

Titlul III Tribunalul arbitral

Regimul de mai sus se aplică și înscrisurilor, care, atunci când sunt redactate într-o altă limbă decât cea stabilită, sunt însoțite de o traducere certificată de un traducător autorizat. [ Mai mult... ]

Titlul IV Procedura arbitrală

Capitolul I Sesizarea tribunalului arbitral

În final, trebuie adăugat faptul că părțile pot deroga prin convenție de la termenele instituite pentru depunerea actelor procedurale de mai sus, prevăzute în capitolul de față(640). [ Mai mult... ]

Capitolul II Judecata

Suntem de părere că împotriva hotărârilor curții de apel, care sunt definitive, nu mai pot fi exercitate alte căi de atac. [ Mai mult... ]

Capitolul III Cheltuielile arbitrale

Cu toate acestea, credem că o regularizare poate avea loc și după închiderea procedurii arbitrale, însă pe cale judiciară, iar nu arbitrală. [ Mai mult... ]

Capitolul IV Hotărârea arbitrală

Prin grija tribunalului arbitral, dosarul litigiului - iar nu doar hotărârea arbitrală - va fi depus la această instanță, împreună cu dovezile de comunicare a hotărârii arbitrale, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii sau de la data lămuririi, completării ori îndreptării ei. [ Mai mult... ]

;
se încarcă...