Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 37/2012 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2012

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 februarie 2012 până la 27 februarie 2013, fiind înlocuit prin Ordin 32/2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.300 din 13 februarie 2012,

având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 85t și art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2012, elaborat conform reglementărilor Uniunii Europene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2012, completat de fermieri, se depune la centrele locale/județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în intervalul 1 martie-15 mai 2012.

(2) În perioada 16 mai-11 iunie 2012, formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2012 se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. -

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primește, verifică, procesează cererile de plată și efectuează plățile către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislației.

Art. 4. -

(1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantațiilor viticole și defrișare a plantațiilor viticole au obligația de a completa formularul-tip prevăzut la art. 1, indiferent dacă solicită plăți directe sau nu, pentru toate suprafețele agricole pe care le dețin în exploatare.

(2) Nedepunerea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2012, de către beneficiarii prevăzuți la alin. (1), în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) determină aplicarea de sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cererile de plată pe suprafață depuse de către beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantațiilor viticole și defrișare a plantațiilor viticole fac obiectul verificărilor efectuate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură privind respectarea prevederilor art. 85t și art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările și completările ulterioare.

(4) Nerespectarea de către beneficiarii menționați la alin. (1) a cerințelor de ecocondiționalitate determină aplicarea de sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 71 și 72 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009.

Art. 5. -

(1) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea și difuzarea către fermieri a formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2012 pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2012.

(2) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2012 va fi distribuit gratuit fermierilor.

(3) Completarea de către fermieri a declarației de suprafață, digitizarea și/sau actualizarea parcelelor agricole se va face electronic. Prin excepție, se permite fermierilor depunerea cererii în format hârtie, în situația în care aplicația IPA-online nu este funcțională.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Stelian Fuia

București, 22 februarie 2012.

Nr. 37.

ANEXĂ1)

___________

1) Pct. I, II, III.1 - III.3 din formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2012 sunt reproduse în facsimil.

Operator de date cu caracter personal: 9596

Județul Nr. cerere și data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor
Centrul Județean/Local APIA ȘTAMPILA (data primirii cererii la Centrul județean/local APIA)
Numele și Prenumele funcționarului APIA care primește cererea Semnătura funcționarului care primește cererea
Nr. unic de identificare solicitant

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAȚĂ 2012

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAȚIE

PERSOANE FIZICE și FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ:*)

01. Nume persoană fizică/administrator formă de asociere simpli *) 02. Prenume*)
03. CNP*)
04. Denumire formă de asociere simplă*)
05. Cod țară și nr. act identitate (altă cetățenie)*)
06. Beneficiați de rentă viageră?*) Da [ ] Nu [ ]

PERSOANE JURIDICE și PFA/Îl/ÎF:*)

07. Denumire exploatație/PFA/Îl/ÎF*)
08 Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CF)*)
09. Nume administrator/reprezentant*) 10. Prenume administrator/reprezentant*)
11. CNP administrator/reprezentant*)
12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAȚIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)

13. Județ*) /Sector*) 14. Localitate*)
15. Sat*)/Strada*) 16. Nr.*) 17. Cod poștal*) 18. Bl.*) 19. Sc.*) 20. Ap.*)
21. Telefon mobil*) 22. Telefon/Fax *) 23. E-mail
24. Total suprafața agricola utilizată*)
(informațiile aferente declarației de suprafață)
, ha
25. Total suprafață agricolă solicitată pentru sprijin*)
(informațiile aferente declarației de suprafață)
, ha
26. Utilizați apă pentru irigații în agricultură ?*) Da [ ] Nu [ ]

COORDONATE BANCARE:*)

27. Banca 28. Filiala
29. Nr. cont IBAN
30. Dacă deține animale*) [ ] Bovine >2 ani [ ] Bovine 6 luni-2 ani [ ] Bovine < 6 luni [ ] Ecvidee > 6 luni [ ] Ecvidee < 6 luni [ ] Ovine
Număr
[ ] Caprine [ ] Scroafe rep. > 50 kg [ ] Alte porcine [ ] Găini ouătoare [ ] Alte păsări curte
Număr

Notă: Câmpurile notate cu "*" sunt OBLIGATORII de completat

II. DECLARAȚIE DE SUPRAFAȚĂ - 2012

Persoane fizice (CNP): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nume și prenume/Denumire exploatație: ........................................................
Persoane juridice și PFA/Îl/ÎF (CUI\CF) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin!

Județ Informații aferente hărților Nr. Parcelă agricolă Cod Categorie de folosință Suprafață parcelă
- ha -
Măsuri de agro-mediu Nr. Parcelă/cultură 1a; 1b; 1c ; 1d Cultură Suprafață
Cultură parcelă agricolă
- ha -
Cod Pachet Nume Cod
Localitate Comună /Oraș Cod Sirsup Nr. Hartă Nr. Bloc fizic
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile/schemele de sprijin pe suprafață.
Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/împuternicit (și ștampila, după caz) ........ Data ........ /2012 pag 2.1/ ....
Nume și prenume în clar împuternicit:
Total
suprafață
utilizată
Total
suprafață
solicitată
31. Solicit sprijin pentru:*) Bifați*) Documente atașate Bifați*) Complet
1. Schema de plată unică pe suprafață - SAPS [ ] Declarație de suprafață [ ] [ ]
Anexe
grafice
Hărți (format hârtie) [ ]
Digitizate IPA-Online [ ]
Dovadă cont bancar activ [ ]
Copie CI/BI/pașaport [ ]
Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare, înregistrării fiscale și administrator desemnat [ ]
În caz de reprezentare:procura notarială/delegația de împuternicire și copii CI/BI titular de cerere și împuternicit [ ]
Declarație de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafețele de pajiști permanente (Anexa 1/2, după caz) însoțită de documentele justificative aferente [ ]
2. Plăți naționale directe complementare: [ ] _ - [ ]
- PNDC 1 - culturi în teren arabil
- PNDC 2 - in pentru fibră [ ] Copia contractului/angajamentului încheiat între fermier și prim-procesator [ ] [ ]
Copia facturii fiscale de cumpărare a semințelor certificate sau a certificatului de calitate al semințelor utilizate, pentru fiecare parcelă [ ]
Acte doveditoare privind livrarea (Proces-verbal de recepție, factură fiscală, bon fiscal sau alte asemenea) [ ]
- PNDC 3 - cânepă pentru fibră [ ] Copia contractului/angajamentului încheiat între fermier și procesator [ ] [ ]
Etichetele oficiale ale semințelor folosite la înființarea culturilor de cânepă [ ]
Declarația privind varietățile de cânepă cultivate și cantitățile de semințe utilizate/ha [ ]
Copia autorizației de cultivare a cânepei [ ]
Acte doveditoare privind livrarea (proces-verbal de recepție, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente) [ ]
- PNDC 4 - tutun [ ] Copia contractului de cultivare încheiat intre fermier/grup de producători și prim-procesatorul autorizat de MADR, înregistrat la DAJ [ ] [ ]
Declarația de livrare a tutunului livrat vizat de către DAJ [ ]
- PNDC 5 - hamei [ ] Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier si cumpărător vizat la DAJ [ ] [ ]
Proces-verbal prin care se certifică că producția de pe suprafața cultivată cu hamei a fost recoltată, întocmit și înregistrat la DAJ [ ]
- PNDC 6 - sfeclă de zahăr [ ] Copia contractului încheiat intre fermier și procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DAJ [ ] [ ]
3. Schema separată pentru zahăr [ ] Copia contractului încheiat între fermier și procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DAJ [ ] [ ]
4. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montan[ [ ] Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile [ ] [ ]
5. Sprijin pentru zona montană defavorizată - ZMD [ ] Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăți [ ] [ ]
6. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD și zona defavorizată de condiții naturale specifice-ZDS) [ ] Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plați [ ] [ ]
7. Plăți de agro-mediu:
- P1: Pajiști cu înaltă valoare naturală,
- P2: Practici agricole tradiționale,
- P3: Pajiști importante pentru păsări,
- P4: Culturi verzi,
- P5: Agricultura ecologică,
- P6: Pajiști importante pentru fluturi,
- P7: Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roșu
[ ] P 1, P 1.2,
P 3.1, P 3.2, P 4, P 5, P 6, P 7
Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află in UAT-uri eligibile. Fermierul se angajează să mențină angajamentul de agro-mediu pe suprafețele pentru care solicită acest tip de plată timp de 5 ani de la semnarea acestuia. [ ] [ ]
P 5 Copie contract încheiat între organismul de inspecție și certificare și beneficiar
CUI organism certificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
[ ] [ ]
Copie fisa de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologica [ ]
Copie după certificatul de conformitate sau master certificat [ ]

CÂMPURILE NOTATE CU "*" SUNT OBLIGATORII.

III.1. ANGAJAMENTE Ș[ DECLARAȚII

Subsemnatul .............................................................................................. în calitate de ...................... mă angajez și declar că am luat la cunoștință:

1. Condițiile și modalitățile de acordare a plăților directe, conform reglementărilor europene și naționale pe care trebuie să le respect:

- exploatez un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, iar suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei este de cel puțin 0,1 ha (conform art. 7 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 125/2006, cu modificările și completările ulterioare); în cazul livezilor tradiționale, suprafața minimă eligibilă a parcelelor pentru Pachetul 1 și 2 ale Măsurii 214 este de 0,3 ha (conf. PNDR 2007-2013, versiunea consolidată),

- declar toate parcelele agricole eligibile și neeligibile pe care le utilizez; nedeclararea întregii suprafețe utilizate atrage după sine sancțiuni (art, 55 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările și completările ulterioare);

- depun anual o singură cerere unică de plată pe suprafață, indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localități/județe diferite;

- respect cerințele de eco-condiționalitate reglementate prin legislația națională, pe toată suprafața agricolă a exploatației, respectiv: Bunele condiții agricole și de mediu (GAEC), Cerințele legale în materie de gestionare (SMR), Cerințele minime (relevante pentru măsura de agro-mediu) conform cap. III.3. ANGAJAMENTE Șl DECLARAȚII - CERINȚE DE ECO-CONDITIONALITATE.

2. Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea plăților directe, precum și înscrierea cu intenție în formularul de cerere și/sau în documentele aferente cererii, a informațiilor incomplete / neconforme cu realitatea, atrag după sine sancțiuni de natură financiară și/sau penală, după caz,

3. Beneficiarii plăților directe pot fi persoanele fizice și/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați administratori în cadrul asociațiilor în participațiune, locatari sau altele asemenea. Arendatorul, concedentul și/sau locatorul nu beneficiază de plăți directe pentru terenul arendat, concesionai și/sau închiriat conform art. 6 din O.U.G. nr. 125/2006, cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii rentei viagere pentru suprafețele arendate/ înstrăinate, conform Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare nu beneficiază de plăți directe pentru terenul arendat/înstrăinat. Acest teren nu face obiectul prezentei declarații.

4. A.P.I.A. poate solicita documente suplimentare în orice moment, documente pe care trebuie să le prezint în termen.

5. În cazul în care refuz efectuarea controlului pe teren, cererea unică va fi respinsă de la plată conform art. 26 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările și completările ulterioare. Dacă au fost acordate și plăți pentru măsurile de dezvoltare rurală (LFA și agro-mediu) în campaniile anterioare, acestea se recuperează întrucât se consideră nerespectare de angajament conform art, 4 din Regulamentul CE nr. 65/2011.

6. În cazul în care după depunerea cererii unice de plată pe suprafață au intervenit modificări ale informațiilor declarate (schimbări referitoare la suprafața agricolă utilizată a exploatației, transferarea proprietății fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale datelor din formularul de solicitare), în termen de 10 zile, le comunic în scris la A.P.I.A, conform art.7 alin. 1 lit. j din O.U.G, nr. 125/2006, cu modificările și completările ulterioare.

7. Dacă exploatația a fost afectată de un caz de forță majoră comunic acest fapt in scris la A.P.I.A. în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (conform art. 75 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările și completările ulterioare și art, 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările și completările ulterioare) și prezint documentele doveditoare privind apariția cazului de forță majoră sau circumstanțe excepționale. Cazurile de forță majoră sunt: "decesul agricultorului, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, un dezastru natural sever care afectează grav exploatația agricolă, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creșterii animalelor aflate pe exploatație, o epizootie afectând total sau parțial șeptelul agricultorului".

8. Schimbarea categoriei de folosință a terenului, inclusiv pajiște permanentă (pășuni-fânețe), se face numai în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suprafețele scoase din circuitul agricol nu fac obiectul prezentei declarații.

9. În cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A, întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 80 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările și completările ulterioare și/sau aplică prevederile O.U.G, nr. 66/2011.

10. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Codului Penal al României, republicat, datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafață și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și valide.

11. Nu se acordă nici o plată dacă se stabilește că au fost create artificial condiții pentru obținerea plăților aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obține un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 30 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările și completările ulterioare.

12. Structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., A.P.D.R.P, Comisiei Europene, Curții de Conturi Europene, Curții de Conturi a României, etc. au dreptul de a verifica informațiile conținute în formularul cererii unice de plată pe suprafață, raportul de control pe teren, caietul de agro-mediu, registrele contabile, dovezile de plată și în alte documente din dosarul cererii in baza ari. 27 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările și completările ulterioare.

13. Sunt de acord ca datele din cererea de plată și documentele anexate să fie introduse în baza de date I.A.C.S. (administrată de A.P.I.A. în baza art. 14,15 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările și completările ulterioare), verificate conform art. 28, 30 alin. (1), (2), punctul a, alin. (3), (4), art. 31, 35, 47, 48, 49, 50 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările și completările ulterioare și art. 20, 22, 24 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările și completările ulterioare (în vederea calculării plății) și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și evaluări economice, precum și să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/2001, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului nr. 259/2008, cu modificările și completările ulterioare.

14. Declar că la momentul completării declarației de suprafață 2012 am avut la dispoziție suprafețele determinate (constatate) în urma controalelor pentru cererea depusă anterior și parcelele digitizate așa cum au rezultat în urma controalelor conform ari, 19 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările și completările ulterioare și art. 20 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările și completările ulterioare.

15. Mă oblig să desfășor activitate agricolă în zona defavorizată (ZMD, ZSD, ZDS) timp de 5 ani de la efectuarea primei plăți și să respect cerințele de eco-condiționalitate pe întreaga suprafață a exploatației (numai pentru solicitanții ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate și solicită sprijinul corespunzător).

16. Pentru măsura 214 - plăți de agro-mediu este obligatorie ținerea evidenței agricole (caietul de agro-mediu trebuie completai și păstrat pe toată perioada de desfășurare a angajamentului conform legislației in vigoare), fiind condiție de eligibilitate. Declar că am primit modelul de caiet de agro-mediu pentru anul 2012,

17. Declar că am fost informat asupra condițiilor de eligibilitate și am primit un exemplar din: Instrucțiunile de completare a formularului de cerere unică de plată pe suprafață 2012, III.1-ANGAJAMENTE SI DECLARAȚII, III.3-ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII-CERINȚE DE ECO-CONDITIONALITATE, III.2 - ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII-MĂSURI DE AGRO-MEDIU (dacă este cazul).

18. Dacă o schimbare survenită în legislația comunitară și/sau națională nu este acceptată de către solicitantul eligibil pentru măsurile de dezvoltare rurală, poate fi accesată clauza de revizuire pentru angajamentele de agro-mediu sau angajamentul aflat în derulare poate fi încheiat pentru Măsurile 211 și 212 fără rambursarea plăților efectuate anterior, conform P.N.D.R. 2007-2013, versiunea consolidată. Am luat la cunoștință că pentru anul 2012 s-au modificat cerințele de eco-condiționalitate, drept urmare, conform P.N.D.R., pot solicita în acest an completarea declarației de revizuire/închidere a angajamentului de agro-mediu/zona defavorizată (ZMD, ZSD, ZDS) în derulare, pâna la data de 11.06.2012 inclusiv.

Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/împuternicit
Nume și prenume în clar împuternicit:
Ștampila: Data:
........................12012
Centrul județean/local APIA: Cererea prelucrată:
Controlul vizual a fost realizat (se bifează codul controlului vizual): A [ ] B [ ] C [ ] Numele și prenumele operatorului SAPS:
Numele și prenumele funcționarului APIA care realizează controlul vizual: Data și semnătura:
Numele și prenumele verificatorului SAPS:
Data și semnătura: Data și semnătura:

III.2. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII*) - MĂSURI DE AGRO-MEDIU

Declarație (aplicabilă doar pentru aplicanții pachetelor 1 și 6)

Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanți chimici și/sau produse de protecția plantelor în ultimii 5 ani pe suprafețele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală si pachetul 6 - Pajiști importante pentru fluturi**).

Data: Semnătura ......................

Angajamente

1. Mă angajez să respect cerințele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu*), cerințele legale în materie de gestionare (SMR) precum și Bunele Condiții Agricole și de Mediu (GAEC) pe întreaga suprafață a fermei și pe toată durata angajamentului.

Data: Semnătura ......................

2. Mă angajez să respect cerințele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat, pe suprafețele pentru care aplic, pe toată durata celor 5 (cinci) ani de la data semnării angajamentului și să mențin o evidență a activităților de agro-mediu pe aceste suprafețe (completând un caiet privind activitățile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul2. Mă angajez să respect cerințele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat, pe suprafețele pentru care aplic, pe toată durata celor 5 (cinci) ani de la data semnării angajamentului și să mențin o evidență a activităților de agro-mediu pe aceste suprafețe (completând un caiet privind activitățile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul

Data: Semnătura ......................

3. Mă angajez să informez în scris A.P.I.A. în situația în care nu sunt de acord cu modificările prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerințele de eco-condiționalitate intervenite în timpul angajamentului***).

Data: Semnătura ......................

4. Mă angajez că închid cu clauză angajamentul inițial în cazul în care suprafața aflată sub angajament de agro-mediu crește cu mai mult de 50% și deschid un nou angajament pe suprafața majorată, pe o perioadă de 5 ani începând cu anul în curs (fermierul va semna în acest sens un nou angajament).

Data: Semnătura ......................

5. În cazul în care suprafața aflată sub angajamentul de agro-mediu se reduce, suport consecințele prevăzute de legislația în vigoare.

Data: Semnătura ......................

6. În cazul în care solicit plata pentru pachetul 5 prezint la APIA până la data de 15 octombrie 2012 o copie după certificatul de conformitate sau mașter certificatul.

Data: Semnătura ......................


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...