Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 36/2012 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiții agricole și de mediu în România

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 februarie 2012 până la 25 mai 2015, fiind abrogat prin Ordin 352/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 36/888

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Mediului și Pădurilor

Văzând Referatul de aprobare nr. 66.576 din 22 februarie 2012 al Direcției generale politici în sectorul vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

în conformitate cu prevederile art. 4, 6 și art. 149 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările și completările ulterioare, în baza cadrului stabilit în anexa III la acesta, și ale art. 6 alin. (1)-(5) din Planul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește Programul de acțiune pentru zonele vulnerabile la nitrați din surse agricole, aprobat prin Decizia nr. 21.130/DC/2010 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului și pădurilor emit prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiții agricole și de mediu în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 18 februarie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul II "Standarde pentru menținerea conținutului optim de materie organică în sol", GAEC 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

GAEC 4. Floarea-soarelui nu se cultivă pe același amplasament mai mult de 2 ani consecutiv."

2. La punctul IV "Standarde pentru menținerea unui nivel minim de întreținere a terenurilor agricole", GAEC 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

GAEC 7. Întreținerea pajiștilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pășunat de 0,3 UVM/ha și/sau prin cosirea lor cel puțin o dată pe an, evidențiate în registrul activităților desfășurate pe pajiștile permanente, completat la zi, conform modelului aprobat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură".

3. La punctul V "Standarde pentru protejarea și gestionarea apelor", după GAEC 11 se introduce un nou standard obligatoriu, GAEC 12, care va avea următorul cuprins:

"

GAEC 12. Nu este permisă aplicarea îngrășămintelor de orice fel pe suprafețele de teren agricol care se constituie în fâșii de protecție în vecinătatea apelor de suprafață, a căror lățime minimă este de 1 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie de până la 12% și de 3 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Stelian Fuia
Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely

;
se încarcă...