Drept Civil (HAMANGIU)

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-764-4
de Mihaela Mîneran

20 mai 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma completă
  •  
Editura Hamangiu:
București, Str. Col. Popeia nr. 36, sector 5
O.P. 5, C.P. 91
Vânzări:
021.336.01.25
031.425.42.24
0788.673.209
Tel./Fax:
021.336.04.43
031.805.80.20
031.805.80.21
E-mail: redactie@hamangiu.ro
distributie@hamangiu.ro
[ Mai mult... ]

Mihaela Mîneran Judecător la Tribunalul București

La elaborarea prezentei lucrări s-a avut în vedere legislația publicată până la data de 20 mai 2012. [ Mai mult... ]

CUVÂNT-ÎNAINTE

Mihaela Mîneran [ Mai mult... ]

ABREVIERI

alin.
alineatul
art.
articolul
C. civ. 1864
Codul civil din 1864
C.A.
Curtea de Apel
CPC
Codul de procedură civilă din 1865
dec.
decizia
Dreptul
revista Dreptul
Ed.
Editura
ed.
ediția
H.G.
hotărârea Guvernului
I.C.C.J.
Înalta Curte de Casație și Justiție
infra
mai jos, mai departe; este însoțit de numărul paginii sau al secțiunii
Jud.
Judecătoria
Legalis
Baza de date, Ed. C.H. Beck
lit.
litera
M. Of.
Monitorul Oficial al României, Partea I
n.n.
nota noastră
NCC
noul Cod civil (Legea nr. 287/2009)
NCPC
noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010)
nr.
numărul
O.G.
Ordonanța Guvernului
O.U.G.
Ordonanța de urgență a Guvernului
op. cit.
opera citată
p.
pagina
P.R.
revista Pandectele Române
pct.
punctul
Regulamentul
Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară
s.
secția
s. civ.
secția civilă
s. civ. și de propr. int.
secția civilă și de proprietate intelectuală
s. civ., min. și fam., confl. de mun. și asig. soc.
secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de muncă și asigurări sociale
s. civ., mun. și asig. soc., min. și fam.
secția civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie
s. com.
secția comercială
s.n.
sublinierea noastră
sent. civ.
sentința civilă
supra
deasupra, mai sus; este însoțit de numărul paginii sau al secțiunii
ș.a.
și altele/alții
Trib.
Tribunalul
urm.
următoarele
vol.
volumul
[ Mai mult... ]

Titlul I Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice

Partea I Comentarii

Capitolul I Noțiuni introductive privind publicitatea

Secțiunea 1 Principiul securității drepturilor subiective civile

În respectarea principiului securității juridice, legiuitorul este preo­cupat să reglementeze cadrul legal pentru a asigura atât statica drep­turilor subiective civile patrimoniale, cât și dinamica acestora. Secu­ritatea juridică statică asigură protecția juridică a drepturilor actuale, pre­văzând conținutul lor juridic și mijloacele de apărare împo­triva oricăror încălcări, iar securitatea juridică dinamică asigură ocrotirea opera­țiunilor juridice viitoare prin ca [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Mijloace juridice de realizare a securității drepturilor subiective civile

5. Mijloace represive. În a doua categorie sunt incluse sancțiunile juridice civile (precum nulitatea, inopozabilitatea, plata despăgubirilor etc.), penale, administrative etc., prevăzute de lege pentru încălcarea sau nesocotirea drepturilor subiective civile sau, după caz, pentru ne­respectarea atribuțiilor de serviciu de către funcționarii și salariații care efectuează operațiunile de publicitate imobiliară sau mobiliară. Cu titlu de exemplu, menționăm dispozițiile art. 915 NCC, care regle&# [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Publicitatea - mijloc de realizare a securității juridice

Publicitatea se manifestă într-o multitudine de forme, în funcție de obiectul acesteia, respectiv în funcție de natura și particularitățile situa­ției, actului sau faptului supus publicității. Cu titlu de exemplu, menționăm că este necesară publicitatea în următoarele ipostaze ge­ne­rice: publicarea legilor în Monitorul Oficial pentru a asigura in­tra­­rea în vigoare a acestora, conform art. 78 din Constituția Româ­niei, realizându-se astfel încunoștințarea publicului și creându-se cir­cumstan­țele necesare pentru accesibilitatea și previzibilitatea le­gii, astfel încât aceasta să fie obligatorie și să nu se poată invoca ne­cunoașterea ei; ședințele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege, în acord cu art. 127 din legea fundamentală, ceea ce permite nu doar părților, ci și terților să participe la dezbateri și să poată interveni în cazul în care propriile drepturi ar putea fi afectate în urma soluționării litigiului respectiv, dar și pentru satisfacerea inte­resului general al publicului pentru înfăptuirea justiției într-un stat de drept; încheierea anumitor acte juridice în locuri publice pentru a se permite accesul oricărei persoane interesate și pentru a se realiza transparența procedurii, cum este cazul celebrării căsătoriei în fața ofițerului de stare civilă și în prezența unor martori sau vânzarea unui bun la licitație publică; înscrierea în diferite registre publice a anumitor drepturi, acte, fapte sau operațiuni juridice care privesc drepturi patri­moniale sau alte situații juridice, în scopul protejării terților sau chiar în scopul producerii efectelor juridice față de autorii acestora(3). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Clasificarea formelor de publicitate

11. Criteriul sancțiunii aplicabile. După sancțiunea aplicabilă în caz de neîndeplinire a formalităților de publicitate, aceasta poate fi fa­­­cul­tativă sau obligatorie. Publicitatea facultativă este aceea de a cărei realizare nu depinde eficacitatea actului, faptului sau situației juri­­dice ce trebuia făcută publică sau, altfel spus, actul, faptul sau situa­­ția juridică respectivă produce propriile efecte, independent de orice formalitate de publicitate anterioară sau ulterioară, cum este cazul publicității informative. Publicitatea obligatorie este aceea de a cărei realizare depinde eficacitatea actului, faptului sau situației juri­dice supuse unei formalități de publicitate legală, cum este cazul publicității confortative efectuate în scopul opozabilității față de terți și al publicității constitutive realizate în scopul producerii efectelor juri­dice între părți și față de terți. Importanța distincției constă în con­secințele juridice pe care le implică lipsa de publicitate a actului, fap­tului, dreptului sau situației juridice(4). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Funcțiile publicității

Cu titlu particular, art. 565 NCC privitor la proba dreptului de pro­prietate asupra imobilelor înscrise în cartea funciară prevede că această dovadă se face cu extrasul de carte funciară. [ Mai mult... ]

Capitolul II Considerații generale cu privire la publicitatea imobiliară

Secțiunea 1 Noțiune. Justificare. Caracteristici

Trebuie subliniat că publicitatea imobiliară nu se caracterizează prin in­tegralitate, existând situații în care drepturile reale imobiliare nu sunt supuse acestor formalități, fie pentru motivul că anumite moduri de dobândire a drepturilor nu sunt susceptibile de publicitate imediată, fie pentru motivul că transmisiunile pentru cauză de moarte de la defunct către moștenitorii săi legali sau testamentari se realizează de la data deschiderii succesiunii. În acest sens, art. 887 NCC prevede c [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Sisteme de publicitate imobiliară

Totodată, procedura de îndeplinire a formalităților de publicitate imobiliară este simplă, clară și neechivocă, accesibilă în mod facil și rapid destinatarilor săi, iar sistemul este accesibil oricărei persoane, care are posibilitatea de a consulta registrele publice fără a fi ținut să justifice un interes pentru aflarea situației juridice formale a oricărui imobil. În fine, îndeplinirea acestor caracteristici a sistemului de carte funciară introdus prin noua reglementare asigură și eficacitatea acestuia, atât timp cât este în măsură să asigure o informare corectă a publicului, în ipoteza în care situația juridică formală a imobilelor înscrise este corespunzătoare celei reale, permite rezolvarea eventualelor conflicte de drepturi concurente asupra aceluiași bun imobil și care sunt do­bândite de la același autor, realizează consolidarea proprietății imobi­liare și garantarea creditului imobiliar(15). [ Mai mult... ]

Capitolul III Reguli generale de drept comun privind publicitatea în reglementarea noului Cod civil

26. Precizări prealabile. Noul Cod civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, conform Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009, conține un titlu preliminar și șapte cărți, împărțite pe titluri, capitole și secțiuni. Capitolul IV al Titlului preliminar, intitulat "Despre legea civilă", este consacrat publicității drepturilor, actelor și faptelor juridi­ce și constituie dreptul comun în materia publicității, cuprinzând regu [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Obiectul publicității și modalitățile de realizare

Modalitățile de realizare a publicității sunt prezentate, de aseme­nea, enumerativ, existând și alte forme de publicitate în afara cărților fun­ciare, a Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare sau a regis­trului comerțului, precum registrul național notarial al regimurilor ma­tri­moniale, registrul asociațiilor și fundațiilor, registrul persoanelor puse sub interdicție etc. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Condițiile de publicitate

Prezumția instituită în sensul cunoașterii dreptului, actului sau faptului făcut public este una absolută, care nu poate fi răsturnată prin dovada contrară, fiind suficientă îndeplinirea formalității de publicitate, cu respectarea dispozițiilor legale, pentru a se prezuma cunoașterea. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Efectele publicității

De asemenea, publicitatea, indiferent de funcțiile pe care le reali­zează, nu are efect asupra valabilității dreptului, actului sau faptului făcut public și nici asupra cursului prescripției extinctive, putând doar în mod excepțional să producă astfel de efecte, în cazurile și în condițiile prevăzute strict și în mod expres în norme juridice speciale. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Prezumțiile

Trebuie spus că pot apărea ipoteze în care, deși prezumția ar fi înlă­turată, totuși remedierea consecințelor negative să nu se poată produce, cum se întâmplă, de exemplu, în cazul reglementat de art. 901 NCC privitor la dobândirea cu bună-credință a unui drept tabular. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Lipsa publicității. Sancțiuni

Mai trebuie subliniat că, în ipoteza publicității de fapt, se poate ajunge la situația în care un drept, act, fapt sau raport juridic să fie opo­zabil unui terț și inopozabil altuia, deoarece doar față de terțul care a cunoscut pe altă cale situația juridică nepublicată efectele lipsei publicității sunt acoperite prin cunoașterea efectivă. Dimpotrivă, toți ceilalți terți care nu sunt beneficiarii publicității naturale sunt în măsură să invoce inopozabilitatea dedusă din neîndeplinirea forma [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Concursul dintre formele de publicitate

Spre exemplificare, este posibil ca o situație juridică să fie supusă, potrivit legii, mai multor formalități de publicitate dintre care numai una a fost realizată, dar a fost efectiv cunoscută de către terț, aspect ce poate rezulta din consultarea registrului public de către acesta și soli­citarea emiterii unui certificat doveditor în condițiile legii. Persoana interesată poate evita inopozabilitatea față de respectivul terț prin aceea că o altă formă de publicitate legală a fost îndeplini [ Mai mult... ]

Secțiunea a 7-a Consultarea registrelor publice

De asemenea, persoanele care consultă registrele publice, chiar în lipsa unui interes, au dreptul să obțină extrase sau copii certificate de pe acestea, cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează eli­berarea acestor înscrisuri. Funcționarul însărcinat cu atribuții în materia publicității nu poate solicita persoanei dovezi ale interesului, ca și în cazul consultării, deoarece textul legal nu distinge și acolo unde legiuitorul nu distinge nici interpretul nu trebuie să o facă. [ Mai mult... ]

Partea a II-a Reglementare și jurisprudență

TITLUL PRELIMINAR Despre legea civilă

Capitolul IV Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice

8. Eliberarea extrasului de carte funciară este suficientă pentru a justifica buna-credință a terțului care a intrat în raporturi juridice cu persoana indicată drept proprietar al imobilului prin respectivul înscris. Este de bună-credință cumpărătorul care, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, s-a întemeiat în mod rezonabil pe existența unui extras de carte funciară pentru autentificare, ce indica în mod eronat ca proprietar pe vânzător, iar nu pe adevăratul proprietar tabular (I.C.C.J. [ Mai mult... ]

Titlul II Cartea funciară

Partea I Comentarii

Capitolul I Cartea funciară în noul Cod civil

Secțiunea 1 Noțiuni generale privind cartea funciară

;
se încarcă...