Drept Civil (HAMANGIU)

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251), Editura Hamangiu, 2013, ISBN 978-606-522-859-7
de Monica-Ana-Georgiana Dima

15 decembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  
Editura Hamangiu:
București, Str. Col. Popeia nr. 36, sector 5
O.P. 5, C.P. 91
Vânzări:
021.336.01.25
031.425.42.24
0788.673.209
Tel./Fax:
021.336.04.43
031.805.80.20
031.805.80.21
E-mail:
redactie@hamangiu.ro distributie@hamangiu.ro
[ Mai mult... ]

drd. Monica-Ana-Georgiana Dima
Avocat în Baroul București

La elaborarea prezentei lucrări s-a avut în vedere legislația publi­cată până la data de 15 decembrie 2012. [ Mai mult... ]

CUVÂNT-ÎNAINTE

Av. dr. Alexandru Ilie [ Mai mult... ]

ABREVIERI

AGA
Adunarea generală a acționarilor
alin.
alineatul
art.
articolul
C. civ. 1864
Codul civil 1864
C. muncii
Codul muncii (Legea nr. 53/2003, republicată, M. Of. nr. 345/2011)
C.A.
Curtea de apel
C.C.
Curtea Constituțională
C.S.J.
Curtea Supremă de Justiție
CPC
Codul de procedură civilă din anul 1865
dec.
decizia
Dreptul
revista Dreptul
Ed.
Editura
Ed.
ediția
H.C.L.
hotărârea Consiliului local
H.G.
hotărârea Guvernului
I.C.C.J.
Înalta Curte de Casație și Justiție
Jud.
Judecătoria
lit.
litera
M.Of.
Monitorul Oficial
NCC
noul Cod civil (Legea nr. 287/2009, republicată, M. Of. nr. 505/2011)
NCPC
noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010, republicată, M. Of. nr. 545/2012)
nr.
numărul
O.G.
Ordonanța Guvernului
O.U.G.
Ordonanța de urgență a Guvernului
op. cit.
opera citată
O.S.I.M.
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
p.
pagina
P.R.
revista Pandectele Române
pct.
punctul
R.D.C.
Revista de Drept Comercial
R.R.D.P.
Revista Română de Drept Privat
R.S.J.
Revista de științe juridice
R.T.D. civ.
Revue trimestrielle de droit civil
s.
secția
s. civ.
secția civilă
s. civ. și de propr. int.
secția civilă și de proprietate intelectuală
s. civ., pt. min. și fam., confl. mun. și asig. soc.
secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de muncă și asigurări sociale
s. com.
secția comercială
s. com. și cont. adm.
secția comercială și de contencios administrativ
s. com., mar. și fluv.
secția comercială, maritimă și fluvială
s. confl. mun. și asig. soc.
secția conflicte de muncă și asigurări sociale
s. cont. adm. și fisc.
secția contencios administrativ și fiscal
s. ec. și com.
secția economică și comercială
sent.
sentința civilă
sent. civ.
sentința civilă
sent. com.
sentința comercială
Trib.
Tribunalul
urm.
următoarele
vol.
volumul
[ Mai mult... ]

TITLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND PERSOANA JURIDICĂ

De asemenea, potrivit art. 1947 NCC referitor la suportarea pasivului în cazul lichidării societății, în ipoteza în care activul net este neîndestulător pentru înapoierea în întregime a aporturilor și pentru plata obligațiilor sociale, pierderea se suportă de asociați, potrivit cu contribuția acestora stabilită prin contract, art. 139 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 dispunând în mod expres că răspunderea asociaților, atât între ei, cât și față de terți, pentru actele și faptele săvârșite anterio [ Mai mult... ]

Capitolul I Noțiune și reglementare

PARTEA I COMENTARII

Secțiunea 1 Persoana juridică - fundament și terminologie

Termenul de "persoană juridică" era utilizat în mod convențional de doctrină și legislație, acesta primind o consacrare legală mult mai târziu. Astfel, mai întâi Legea nr. 21/1924(20) a utilizat acest termen în chiar titulatura legii [Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociații și fundații)], apoi Decretul nr. 31/1954(21) privind persoanele fizice și persoanele juridice și Decretul nr. 32/1954(22) pentru punerea în aplicare a Codului familiei și a Decretului privind persoanele fizice și persoanele juridice au fost actele normative care au impus terminologia amintită, urmând ca persoana juridică să devină mai mult decât o noțiune unanim acceptată și consacrată legislativ, fiind reglementată în prezent ca instituție de sine stătătoare în noul Cod civil al României. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Definiția și reglementarea persoanei juridice

De asemenea, în vederea dovedirii personalității juridice fictive a persoanei juridice, constituită cu finalitatea de a frauda interesele partenerilor de afaceri, poate fi promovată o acțiune în declararea simulației (art. 1289-1294 NCC). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Elementele constitutive ale persoanei juridice. Caracteristici și conținut

În consecință, persoana juridică poate avea orice drepturi și obligații civile, mai puțin cele care, prin natura lor sau potrivit legii, pot aparține numai persoanei fizice. [ Mai mult... ]

PARTEA A II-A REGLEMENTARE ȘI JURISPRUDENȚĂ

Titlul IV Persoana juridică

Capitolul I Dispoziții generale

8. În conformitate cu dispozițiile art. 3 pct. b) din Legea nr. 230/2007, prin "proprietate individuală se înțelege apartamentul sau spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, parte dintr-o clădire, destinată locuirii sau altor activități, care împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună constituie o unitate de proprietate imobiliară". Potrivit aceluiași text de lege, dreptul de proprietate asupra unei proprietăți individuale dintr-un condominiu trebuie considerat în același mo [ Mai mult... ]

Capitolul II Categorii de persoane juridice

PARTEA I COMENTARII

Codul nostru civil a împărtășit viziunea Codului civil din Quebec, după care s-a inspirat, reglementând în mod expres această distincție în art. 189, text legal intitulat "categorii de persoane juridice". [ Mai mult... ]

PARTEA A II-A REGLEMENTARE ȘI JURISPRUDENȚĂ

26. Deși, în contract apare denumirea "Primăria comunei S.", voința internă a părților trebuie interpretată în sensul că încheierea contractului s-a efectuat în fapt între unitatea administrativ-teritorială, reprezentată de primar, și prestator. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, "comunele, orașele, municipiile și județele sunt unități administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală și în care se organizează și func [ Mai mult... ]

TITLUL II ÎNFIINȚAREA PERSOANEI JURIDICE

Capitolul I Dispoziții comune

PARTEA I COMENTARII

Secțiunea 1 Modurile de înființare a persoanei juridice

Fuziunea și divizarea constituie modalități specifice de înființare a persoanelor juridice de drept privat. Astfel, confuziunea patrimoniilor persoanelor juridice implicate în operațiunile de fuziune sau divizare patrimonială a unei persoane juridice are ca rezultat înființarea unei noi persoane juridice, care va fi înregistrată în respectivul registru al persoanelor juridice(207). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Durata persoanei juridice

De asemenea, remarcăm că față de acționari, asociații din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitată pot conveni și prin actul constitutiv cazurile de retragere, legiuitorul lăsând la libera lor apreciere stabilirea acestora. [ Mai mult... ]

PARTEA A II-A REGLEMENTARE ȘI JURISPRUDENȚĂ

Capitolul II Înființarea persoanei juridice

Secțiunea 1 Dispoziții comune

37. Conform art. 204 din Legea nr. 31/1990, nu este obligatorie semnarea de către toți asociații a actului modificator și a actului constitutiv reactua­lizat. În această materie nu sunt aplicabile prevederile art. 5 din Legea nr. 31/1990 cuprinse în Titlul II - Constituirea societăților comerciale, ci prevederile Titlului IV al Legii nr. 31/1990, intitulat "Modificarea actului constitutiv". Pentru că aceste acte sunt rezultatul hotărârilor adunărilor generale ale asociaților, pe actul modificat [ Mai mult... ]

Capitolul II Înregistrarea persoanei juridice

PARTEA I COMENTARII

Secțiunea 1 Semnificația noțiunii. Obligații legale. Efectele înregistrării

Cu titlu de exemplu, arătăm că dispozițiile alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 26/2000, republicată, impun persoanelor fizice sau juridice care au obligația să ceară înmatricularea în registrul comerțului ca, în cursul exercitării activității lor sau la încetarea acesteia, să solicite înscrierea în același registru a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, înmatricularea și mențiunile fiind opozabile terților de la data efectuării lor în registrul comerț [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare

În ceea ce privește dreptul la acțiune pentru repararea prejudiciului, acesta se prescrie în termen de 3 ani de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea (art. 2528 NCC). [ Mai mult... ]

PARTEA A II-A REGLEMENTARE ȘI JURISPRUDENȚĂ

Secțiunea a 3-a Înregistrarea persoanei juridice

41. Judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului nu se poate pronunța asupra unor cereri aflate în competența instanței de judecată. Depășirea limitelor competenței sale atrage desființarea încheierii pronun­țate în soluționarea unei cereri de radiere a mențiunii privind sediul unei societăți comerciale, în condițiile în care art. 25 din Legea nr. 26/1990 instituie competența tribunalului în soluționarea unei asemenea cereri (C.A. Constanța, dec. nr. 271/com/2004, în B.J., Culegere de [ Mai mult... ]

Capitolul III Nulitatea persoanei juridice

PARTEA I COMENTARII

Secțiunea 1 Noțiune generală. Trăsături și funcții. Clasificare

;
se încarcă...