Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 96/2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre
(reformare)
Număr celex: 32011L0096

Modificări (3), Referințe (1), Reviste (2)

În vigoare de la 18 ianuarie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționare Uniunii Europene, în special articolul 115,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

___________

(1) Avizul din 4 mai 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

___________

(2) JO C 107, 6.4.2011, p. 73.

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Directiva 90/435/CEE a Consiliului, din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre (3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (4). Deoarece trebuie introduse modificări suplimentare, ar trebui să se procedeze la reformarea directivei menționate, din motive de claritate.

___________

(3) JO L 225, 20.8.1990, p. 6.

(4) A se vedea anexa II, partea A.

(2) În lumina Hotărârii Curții de Justiție din 6 mai 2008 în cauza C-133/06 (5), se consideră necesară reformularea textului celui de-al doilea paragraf al articolului 4 alineatul (3) din Directiva 90/435/CEE în scopul clarificării faptului că normele la care se face referire sunt adoptate de Consiliu hotărând în conformitate cu procedura prevăzută de tratat. În plus, este oportună actualizarea anexelor la directiva respectivă.

___________

(5) Rep., 2008, p. I-03189.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...