Drept Civil (HAMANGIU)

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-783-5
de Gabriela Cristina Frențiu

05 septembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii Hamangiu [ Mai mult... ]

Editura Hamangiu:
București, Str. Col. Popeia nr. 36, sector 5
O.P. 5, C.P. 91
Vânzări:
021.336.01.25
031.425.42.24
0788.673.209
Tel./Fax:
021.336.04.43
031.805.80.20
031.805.80.21
E-mail:
redactie@hamangiu.ro distributie@hamangiu.ro
[ Mai mult... ]

Dr. Gabriela Cristina Frențiu Judecător la Tribunalul Bistrița-Năsăud

La elaborarea prezentei lucrări s-a avut în vedere legislația publi­cată până la data de 5 septembrie 2012. [ Mai mult... ]

CUVÂNT-ÎNAINTE

Gabriela Cristina Frențiu [ Mai mult... ]

ABREVIERI

alin. alineatul
art. articolul
B.J. Buletinul Jurisprudenței
B.J. Baza de date Baza de date, Ed. All Beck
B. Of. Buletinul Oficial al RSR
C. civ. 1864 Codul civil din 1864
C. fam. Codul familiei (Legea nr. 4/1953)
C. muncii Codul muncii (Legea nr. 53/2003)
C. pen. Codul penal (Legea nr. 15/1968)
CPC Codul de procedură civilă din 1865
C. proc. pen. Codul de procedură penală (Legea nr. 29/1968)
C.A. Curtea de Apel
C.C. Curtea Constituțională
C.D. Culegere de decizii
C.E.D.O. Curtea Europeană a Drepturilor Omului
C.J. Curierul Judiciar
C.J.C.E./C.J.U.E. Curtea de Justiție a Comunităților/Uniunii Europene
C.S.J. Curtea Supremă de Justiție
col. civ. colegiul civil
Com.E.D.O. Comisia Europeană a Drepturilor Omului
dec. decizia
dec. de îndrum. decizia de îndrumare
D.G.A.S.P.C. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dreptul revista Dreptul
D.S.C. Direcția de Stare Civilă
ed. ediția
Ed. Editura
H.G. hotărârea Guvernului
I.C.C.J. Înalta Curte de Casație și Justiție
infra mai jos, mai departe; este însoțit de numărul paginii sau al secțiunii
înch. încheierea
J.N. Justiția Nouă
J.O. Jurnalul Oficial al Comunităților/Uniunii Europene
Jud. Judecătoria
Legalis Baza de date, Ed. C.H. Beck
Lege 4 Baza de date, Indaco Systems
Legis Baza de date, Centrul Teritorial de Calcul Electronic, Piatra Neamț
lit. litera
loc. cit. locul (articolul) citat
L.P. Legalitatea Populară
LPA Legea de punere în aplicare a noului Cod civil (Legea nr. 71/2011)
M. Of. Monitorul Oficial al României, Partea I
n.a. nota autorului
n.n. nota noastră
n.r. nota redacției
NCC noul Cod civil (Legea nr. 287/2009)
NCPC noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010)
nr. numărul
O.G. Ordonanța Guvernului
O.U.G. Ordonanța de urgență a Guvernului
op. cit. opera citată
p. pagina
pct. punctul
P.R. Pandectele Române
R.R.D. Revista română de drept
R.R.D.P. Revista română de drept privat
s. secția
s. civ. secția civilă
s. civ. și de propr. int. secția civilă și de proprietate intelectuală
s. com. secția comercială
s. min. și fam. secția pentru cauze cu minori și de familie
s. mun. și asig. soc. secția privind litigii de muncă și asigurări sociale
S.C.J. Studii și cercetări juridice
S.D.R. Studii de drept românesc
s.n. sublinierea noastră
S.P.C.L.E.P. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
sent. sentința
supra deasupra, mai sus; este însoțit de numărul paginii sau al secțiunii
ș.a. și altele/alții
Trib. Tribunalul
Trib. jud. Tribunalul județean
Trib. Mun. București Tribunalul Municipiului București
Trib. pop. Tribunalul popular
Trib. reg. Tribunalul regional
Trib. Suprem Tribunalul Suprem
urm. următoarele
vol. volumul
[ Mai mult... ]

Titlul I Considerații generale privind raporturile de familie

PARTEA I COMENTARII

Secțiunea 1 Principiile care guvernează raporturile de familie

6. Noțiunea de soți. În sensul noului Cod civil, sintagma "soți" de­sem­nează bărbatul și femeia uniți prin căsătorie. Prin urmare, numai persoanele de sex diferit, căsătorite, pot avea calitate de soți, nu și cele care conviețuiesc împreună, fără însă a fi legate prin căsătorie. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Considerații generale privind căsătoria

Condițiile de formă sunt guvernate de legea statului pe al cărui teritoriu se celebrează căsătoria. În situația căsătoriei încheiate de un cetățean român în străinătate, în fața agentului diplomatic sau consular al României în statul respectiv, aceasta este supusă formalităților prevăzute de legea română. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Principiile privind relațiile dintre părinți și copii

Desigur, dispozițiile art. 2291 din Legea nr. 71/2011 sunt aplicabile numai începând cu data de 20 aprilie 2012, data intrării în vigoare a Legii nr. 60/2012, care a introdus această normă (în intervalul 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil, și data de 19 aprilie 2012 fiind aplicabile prevederile de drept comun cuprinse în Codul de procedură civilă), și până la momentul intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, de la această ultimă dată, prin art. 83 din Legea nr. 76/2012, fiind abrogate prevederile art. 2291 din Legea nr. 71/2011. Ca atare, din momentul intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, în privința competenței teritoriale devin incidente prevederile art. 114 NCPC. Această normă are același conținut cu art. 2291 din Legea nr. 71/2011, astfel încât considerațiile pe marginea aplicabilității art. 2291 din Legea nr. 71/2011 își mențin valabilitatea și în condițiile noilor dispoziții procedurale. Ca atare, ori de câte ori litigiul este unul care se încadrează strict și limitativ în prevederile art. 114 NCPC, se aplică aceste reglementări legale, în caz contrar devin incidente prevederile de drept comun cuprinse în art. 107, art. 108, art. 113, art. 117 și art. 118 NCPC, după caz). [ Mai mult... ]

PARTEA A II-A REGLEMENTARE ȘI JURISPRUDENȚĂ

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE

Notă. Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a Cărții a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011. [ Mai mult... ]

Titlul I Dispoziții generale

Legislație conexă: art. 94 pct. 1 lit. a) și art. 114 NCPC. [ Mai mult... ]

Titlul II Căsătoria

Capitolul I Logodna

PARTEA I COMENTARII

În viitoarea reglementare, conform art. 94 pct. 1 lit. a) NCPC, competența materială în primă instanță a soluționării unei asemenea acțiuni revine judecătoriei, indiferent de valoare, dacă legea nu prevede altfel. Sub aspect teritorial, competența este cea de drept comun, ea revenind instanței de la domiciliul pârâtului, conform art. 107 NCPC(43). [ Mai mult... ]

PARTEA A II-A REGLEMENTARE ȘI JURISPRUDENȚĂ

Titlul II Căsătoria

Capitolul I Logodna

Termenul de prescripție. Dreptul la acțiune întemeiat pe dispozițiile art. 268 și 269 se prescrie într-un an de la ruperea logodnei. [ Mai mult... ]

Capitolul II Încheierea căsătoriei

PARTEA I COMENTARII

Secțiunea 1 Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei

42. Legea aplicabilă condițiilor de fond pentru încheierea căsă­toriei. Condițiile de fond sunt cârmuite de legea națională a viitorilor soți la momentul celebrării căsătoriei (art. 2586 NCC), spre deosebire de condițiile de formă, care sunt cârmuite de legea locului unde se încheie căsătoria [legea statului pe al cărui teritoriu se celebrează căsătoria - art. 2587 alin. (1) NCC, n.n.](45). Potrivit art. 2587 alin. (2) NCC, căsătoria care se încheie în fața agentului diplomatic sau a funcționarului consular al României în statul în care acesta este acreditat este supusă condițiilor de formă prevăzute de legea română. [ Mai mult... ]

§ 1. Consimțământul la căsătorie

49. Aplicarea legii în timp. Valabilitatea consimțământului la în­cheie­rea unei căsătorii anterior datei de 1 octombrie 2011, când a intrat în vigoare noul Cod civil, se apreciază în raport de dispozițiile legii în vigoare la data încheierii căsătoriei, adică în raport de prevederile Codului familiei, conform art. 25 din Legea nr. 71/2011. Căsătoria încheiată după data de 1 octombrie 2011 este supusă condițiilor de fond și de formă prevăzute de noul Cod civil. [ Mai mult... ]

§ 2. Vârsta matrimonială

55. Aplicarea legii în timp. Valabilitatea căsătoriei din perspectiva respectării condiției vârstei matrimoniale la încheierea unei căsătorii anterior datei de 1 octombrie 2011, când a intrat în vigoare noul Cod civil, se apreciază în raport de dispozițiile legii în vigoare la data încheierii căsătoriei, adică în raport de prevederile Codului familiei, conform art. 25 din Legea nr. 71/2011. Ca atare, atunci când căsătoria s-a încheiat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2007, de modificare [ Mai mult... ]

§ 3. Diferențierea de sex

61. Aplicarea legii în timp. Valabilitatea unei căsătorii încheiate anterior datei de 1 octombrie 2011, când a intrat în vigoare noul Cod civil, se apreciază în raport de dispozițiile legii în vigoare la data în­cheierii căsătoriei, adică în raport de prevederile Codului familiei, conform art. 25 din Legea nr. 71/2011. Căsătoria încheiată după data de 1 octombrie 2011 este supusă condițiilor de fond (pozitive sau negative) și de formă prevăzute de noul Cod civil. [ Mai mult... ]

§ 4. Impedimente la încheierea căsătoriei

78. Aplicarea legii în timp. Valabilitatea unei căsătorii încheiate anterior datei de 1 octombrie 2011, când a intrat în vigoare noul Cod civil, se apreciază în raport de dispozițiile legii în vigoare la data în­cheierii căsătoriei, adică în raport de prevederile Codului familiei, conform art. 25 din Legea nr. 71/2011. Căsătoria încheiată după data de 1 octombrie 2011 este supusă condițiilor de fond (pozitive sau nega­tive) prevăzute de noul Cod civil. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Condiții de formă pentru încheierea căsătoriei

79. Aplicarea legii în timp. Valabilitatea unei căsătorii încheiate anterior datei de 1 octombrie 2011, când a intrat în vigoare noul Cod civil, se apreciază în raport de dispozițiile legii în vigoare la data în­cheierii căsătoriei, adică în raport de prevederile Codului familiei, con­form art. 25 din Legea nr. 71/2011. Căsătoria încheiată după data de 1 octombrie 2011 este supusă condițiilor de formă prevăzute de noul Cod civil. [ Mai mult... ]

§ 1. Obligația viitorilor soți de a-și comunica reciproc starea de sănătate

În cazul unor afecțiuni minore, obișnuite și vindecabile, care nu afectează viața, sănătatea soțului sau scopul căsătoriei, omisiunea comunicării nu este relevantă. [ Mai mult... ]

§ 2. Declarația de căsătorie

Actuala reglementare nu mai instituie o asemenea sancțiune, astfel încât nerespectarea formalităților de publicitate nu afectează valabilitatea căsătoriei. [ Mai mult... ]

;
se încarcă...