Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție din 31.01.2012

Modificări (6), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 februarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție se face numai prin concurs organizat ori de câte ori este necesar, în limita posturilor vacante, de către Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanțelor profesionale ale judecătorilor și procurorilor.

Art. 3. -

(1) În vederea selectării membrilor comisiilor de concurs, Institutul Național al Magistraturii va constitui o bază de date cu persoanele prevăzute la art. 521 alin. (4) și (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare specializare corespunzătoare materiilor de concurs. Modificări (1)

(2) În baza de date prevăzută la alin. (1) sunt incluși, în funcție de specializare, toți judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție care și-au exprimat acordul de a face parte din comisiile de concurs.

Art. 4. -

Posturile scoase la concurs se stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii, în mod distinct pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru care există locuri vacante.

CAPITOLUL II Condiții pentru înscrierea la concurs

Art. 5. -

(1) Pot participa la concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție judecătorii și procurorii care au îndeplinit efectiv, cel puțin 5 ani, funcția de judecător la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel ori la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au obținut calificativul "foarte bine" la ultimele 3 evaluări, nu au fost niciodată sancționați disciplinar și au o vechime în funcția de judecător sau de procuror de cel puțin 15 ani. Modificări (1)

(2) Condițiile de vechime prevăzute de alin. (1) trebuie să fie îndeplinite la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere.

Art. 6. -

(1) Data, locul, modul de desfășurare a concursului și posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor și procurorilor prin curțile de apel, prin parchetele de pe lângă curțile de apel și prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Național al Magistraturii, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și în 3 cotidiene centrale, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. Modificări (1)

(2) În cuprinsul anunțului privind organizarea concursului de promovare se precizează materiile la care se susține concursul, în funcție de secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru care organizează concursul.

(3) În termen de 15 zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1), cei interesați pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) Cererile de înscriere la concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție cuprind precizarea secției pentru care se depune candidatura.

(5) Fiecare candidat poate opta cu privire la o singură secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție în cadrul aceluiași concurs.

(6) Candidatul are dreptul de a reveni asupra opțiunii formulate până la data expirării termenului de înscriere.

(7) Cererea de înscriere va fi însoțită de declarațiile prevăzute la art. 48 alin. (10) - (12) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de curriculum vitae.

(8) La cererea de înscriere pot fi atașate maximum 10 lucrări întocmite de candidat, cum ar fi hotărâri judecătorești cu obiect diferit sau, după caz, acte întocmite de procurori, în copii certificate. Modificări (1)

(9) Candidatul poate depune și lucrări de specialitate publicate, dacă este cazul, precum și orice ale înscrisuri pe care le consideră relevante. Modificări (1)

(10) Judecătorii și procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite, pentru pregătirea și susținerea examenului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, conform legii, cu condiția de a se prezenta la concurs. Modificări (1)

CAPITOLUL III Organizarea și desfășurarea concursului

SECȚIUNEA 1 Comisiile de concurs

Art. 7. -

(1) Comisia de organizare a concursului este numită de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare și a Institutului Național al Magistraturii. Derogări (1)

(2) Nu pot fi numite în comisie persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Toți membrii comisiilor completează declarații în acest sens. Dacă incompatibilitatea se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligația să se retragă și să comunice de îndată această situație președintelui comisiei, care ia măsurile necesare aducerii acestei situații la cunoștința Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în vederea înlocuirii sale, dacă este cazul. Modificări (1)

Art. 8. -

Comisia de organizare a concursului se compune din:

- președinte: secretarul general ori secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Direcției resurse umane și organizare;

- vicepreședinți: secretarul general adjunct, directorii Institutului Național al Magistraturii și/sau directorii Direcției resurse umane și organizare, după caz;

- membri: directori, șefi de servicii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experți ai Institutului Național al Magistraturii, funcționari publici și personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii.

Art. 9. -

Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuții:

1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmește listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs, întocmește și afișează lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs în termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de înscriere și afișează lista finală a candidaților;

2. în termen de 24 de ore de la afișarea listei finale a candidaților publică cererile de înscriere la concurs pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii și pe cea a Înaltei Curți de Casație și Justiție, însoțite de un anunț prin care se aduce la cunoștința publică posibilitatea oricărei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevăzute la art. 522 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmite de candidați, precum și termenul în care acestea pot fi transmise;

3. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea și, după caz, închirierea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării concursului și a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de corectare, asigurarea cheltuielilor de cazare și masă pentru membrii comisiilor; Modificări (1)

4. asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru concurs, numerotate;

5. ca urmare a cererii comisiilor de evaluare, solicită curților de apel, parchetelor de pe lângă curțile de apel și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție copii certificate de pe hotărârile judecătorești sau actele procurorului întocmite de candidați și alte documente necesare evaluării și primește înscrisurile trimise de către acestea; Modificări (1)

6. primește sesizările și observațiile din partea opiniei publice, precum și hotărârile judecătorești sau actele procurorului trimise de orice persoană; Modificări (1)

7. solicită curților de apel, parchetelor de pe lângă curțile de apel și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să trimită copii certificate ale hotărârilor judecătorești sau ale actelor procurorului transmise de către orice persoană după publicarea candidaturilor și verifică identitatea dintre acestea și exemplarul trimis de aceste persoane; Modificări (1)

8. atribuie un cod numeric fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de participare la concurs, întocmește un proces-verbal în care consemnează corespondența dintre numele candidatului și codul numeric atribuit și ia măsuri pentru ca aceste date să fie accesibile unui număr restrâns de persoane, care desfășoară în concret activități ce presupun în mod necesar cunoașterea identității candidatului, astfel încât membrii comisiilor de concurs să nu poată cunoaște direct sau indirect identitatea candidaților; Modificări (1)

9. comunică fiecărui candidat, în plic închis și sigilat, codul numeric care i-a fost atribuit;

10. anonimizează documentele prevăzute la art. 21 alin. (1), primite la cererea comisiilor de evaluare, lucrările depuse de către candidat sau trimise de orice persoană, precum și sesizările și observațiile trimise de către terți, ca urmare a dezbaterii publice, atât în ceea ce privește datele cu caracter personal din aceste lucrări, cât și datele care ar permite identificarea candidatului, precum: numele judecătorilor și grefierilor, instanța care a pronunțat hotărârea și instanțele care au pronunțat hotărâri în fazele procesuale anterioare, procurorii și parchetele care au întocmit acte în cauză, dacă este cazul; Modificări (1)

11. întocmește mapa candidatului, care va conține lucrările depuse de acesta, cele solicitate de comisia de evaluare, cele trimise de orice persoană după publicarea cererilor de înscriere, datele prevăzute la art. 21 alin. (6), precum și sesizările și observațiile terților. La această mapă se depun și explicațiile candidaților date la solicitarea comisiilor de evaluare. Pe mapă și pe fiecare înscris anonimizat conținut de aceasta se înscrie codul numeric al candidatului; Modificări (1)

12. predă, pe bază de proces-verbal, mapele candidaților fiecărei comisii de evaluare, în funcție de secția Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru care candidații au formulat cererea de înscriere;

13. publică punctajul obținut de candidați ca urmare a evaluării lucrărilor candidaților, efectuată de comisiile de evaluare, candidații fiind identificați doar prin cod numeric;

14. primește contestațiile împotriva punctajului și le înaintează, după anonimizarea datelor care ar permite identificarea candidatului, comisiei de contestații corespunzătoare, împreună cu mapa de lucrări a fiecărui candidat;

15. afișează rezultatul contestațiilor;

16. în termen de două zile de la afișarea listei finale cu candidații care au întrunit condițiile de participare la concurs, solicită Inspecției Judiciare să efectueze verificarea aspectelor privind conduita, deontologia și integritatea candidaților; Modificări (1)

17. întocmește pentru fiecare candidat fișele de notare pentru interviul în fața Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;

18. centralizează punctajele acordate fiecărui candidat de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii, calculează punctajul mediu obținut de fiecare candidat, întocmește fișa centralizatoare și asigură publicarea punctajului obținut la interviu;

19. pe baza procesului-verbal de atribuire a codurilor numerice candidaților, calculează punctajul final obținut de fiecare candidat la proba eliminatorie, prin însumarea punctajului obținut ca urmare a evaluării și a celui obținut ca urmare a interviului în fața Plenului Consiliului Superior al Magistraturii și publică rezultatul final al probei eliminatorii, menționând pentru fiecare candidat dacă a fost admis sau eliminat, în funcție de punctajul obținut; Modificări (1)

20. repartizează pe săli, în ordine alfabetică, pentru probele scrise, candidații admiși ca urmare a probei eliminatorii și dispune afișarea listelor pe ușile sălilor în care se desfășoară concursul, precum și publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea probelor; Modificări (1)

21. asigură paza subiectelor și a lucrărilor scrise la sediul său și în timpul transportului acestora, precum și păstrarea ordinii publice la centrele de concurs, de evaluare și de corectare;

22. instruiește, cu 24-48 de ore înaintea datei concursului, persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, numite prin hotărâre a președintelui comisiei, respectiv responsabilii de sală și supraveghetorii;

23. preia de la comisiile de elaborare a subiectelor subiectele pentru proba scrisă și baremele de notare, în plicuri sigilate;

24. păstrează în condiții de deplină siguranță subiectele și baremele de notare;

25. distribuie candidaților materialele pentru susținerea probei scrise;

26. afișează baremele de notare la centrele de concurs, la încheierea probei scrise, și asigură publicarea acestora, precum și a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;

27. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de corectare și răspunde de securitatea acestora;

28. ia măsuri pentru ca în spațiile în care își desfășoară activitatea comisiile de evaluare a lucrărilor candidaților, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare sau de soluționare a contestațiilor ori în care se desfășoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament; Modificări (1)

29. calculează mediile generale și asigură publicarea simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului; Modificări (1)

30. calculează mediile generale și întocmește listele finale;

31. analizează desfășurarea și rezultatele concursului și prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;

32. informează de îndată Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum și cu privire la orice situație care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;

33. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventuale modificări în modul de organizare și desfășurare a concursului;

34. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a concursului.

Art. 10. -

(1) Președintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 9.

(2) În acest scop, președintele comisiei de organizare a concursului stabilește fișa de atribuții pentru vicepreședinții și membrii comisiei și pentru persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs. Modificări (1)

(3) Președintele comisiei de organizare a concursului soluționează toate situațiile de incompatibilitate a membrilor tuturor comisiilor de concurs. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Comisiile de evaluare, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare, comisiile de soluționare a contestațiilor împotriva evaluării și comisiile de soluționare a contestațiilor privind proba scrisă sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii. Modificări (1)

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt conduse de câte un președinte, desemnat prin hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de numire a comisiilor. Modificări (1)

(3) Membrii comisiilor nu pot avea apartenență politică la data formării comisiilor și pe tot parcursul desfășurării activității în comisie. Modificări (1)

(4) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Toți membrii comisiilor completează declarații în acest sens. Dacă incompatibilitatea se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligația să se retragă și să comunice de îndată această situație președintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.

(5) Aceeași persoană nu poate face parte în același timp din comisia de evaluare și din comisia de soluționare a contestațiilor împotriva evaluării, respectiv din comisia de elaborare a subiectelor, din comisia de corectare și din comisia de soluționare a contestațiilor la proba scrisă. Modificări (1)

(6) Nu pot face parte din aceeași comisie sau din comisia de soluționare a contestațiilor persoanele care sunt soț/soție sau rude ori afini până la gradul al patrulea. Modificări (1)

(7) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimțământului scris, exprimat anterior.

(8) Membrii comisiilor sunt numiți, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Național al Magistraturii și au urmat cursurile acestuia privind metodele și tehnicile de evaluare.

(9) În componența comisiilor sunt numiți și membri supleanți care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comisiei de organizare a concursului. Modificări (1)

(10) În termen de 20 de zile de la publicarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere la concurs, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii aprobă componența comisiilor de evaluare și a comisiilor de contestații împotriva evaluării. Numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare și de soluționare a contestațiilor la proba scrisă are loc cu cel puțin 5 zile înaintea datei de desfășurare a probei scrise. Modificări (1)

(11) Contractele de participare a membrilor comisiilor prin care se stabilesc modalitățile de plată și atribuțiile ce le revin se încheie între aceștia și un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispozițiilor prezentului regulament.

(12) Declarațiile și contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului și se păstrează alături de celelalte documente de concurs.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Comisiile de evaluare a hotărârilor judecătorești redactate, în cazul judecătorilor, sau a actelor întocmite în faza de urmărire penală ori în faza judecății, în cazul procurorilor, se constituie distinct pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru care se organizează concursul.

(2) Fiecare comisie este alcătuită din:

a) câte un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție, propus de Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) câte un profesor universitar de la o facultate de drept, care are încheiat un contract de muncă pe durată nedeterminată cu o universitate de cercetare avansată și educație, astfel cum aceasta este clasificată pe baza evaluării prevăzute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, propus de Institutul Național al Magistraturii; Modificări (1)

c) câte un formator al Institutului Național al Magistraturii, având cel puțin gradul de judecător de curte de apel, propus de Institutul Național al Magistraturii;

d) câte un profesor de logică, propus de Institutul Național al Magistraturii;

e) câte un avocat, cu înaltă reputație profesională și morală, propus de Uniunea Națională a Barourilor din România;

f) câte un psiholog, propus de Colegiul Psihologilor din România.

Art. 13. -

Comisiile de soluționare a contestațiilor împotriva evaluării au componența prevăzută la art. 12 alin. (2) și corespund ca număr și specializare comisiilor de evaluare.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...