Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție din 31.01.2012

Modificări (6), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 februarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(2) Contestația este anonimizată pentru a nu permite identificarea candidatului și este înaintată, împreună cu mapa candidatului, comisiei de soluționare a contestațiilor.

(3) Comisiile de soluționare a contestațiilor se pronunță asupra acestora în termen de 10 zile. Modificări (1)

(4) Comisia de soluționare a contestațiilor întocmește un raport motivat pentru fiecare contestație, cu arătarea argumentelor pentru care a modificat punctajul, separat pentru fiecare criteriu, respectiv a argumentelor pentru care a înlăturat susținerile candidatului, în cazul în care menține punctajul comisiei de evaluare.

(5) Ca urmare a contestației, unui candidat nu i se poate acorda un punctaj mai mic decât cel obținut la evaluarea inițială, pentru fiecare criteriu.

(6) Rapoartele întocmite de comisiile de soluționare a contestațiilor se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Național al Magistraturii și al Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu codurile candidaților. Modificări (1)

Art. 25. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Anunțul privind programarea interviului și ordinea susținerii lui de către candidați se publică cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în care are loc interviul.

(2) Comisia de organizare a concursului solicită Colegiului Psihologilor din România să propună psihologi care să participe la interviul în fața Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Desemnarea psihologului care participă la interviu cu rol consultativ se face de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru interviu. Modificări (1)

(4) În cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evaluează aspecte referitoare la conduita, deontologia și integritatea candidaților.

(5) Psihologul desemnat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate adresa întrebări candidaților, în scopul evaluării motivației și competențelor umane și sociale ale acestora. Jurisprudență (1)

(6) Evaluarea conduitei, deontologiei și integrității candidaților se face pe baza raportului întocmit de Inspecția Judiciară sub acest aspect, precum și a răspunsurilor primite de la candidat la întrebările puse acestuia pe baza acestui raport, a sesizărilor și observațiilor opiniei publice referitoare la conduita, deontologia și integritatea acestuia, a datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului în care candidatul se raportează la valori precum independența justiției, imparțialitatea magistraților, integritatea și a aspectelor ridicate în cadrul discuțiilor.

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării conduitei, deontologiei și integrității candidaților este de 25 de puncte, repartizate astfel: Jurisprudență (1)

- conduita profesională în timpul ședinței de judecată și relația cu justițiabilii, avocații, experții, interpreții în timpul exercitării funcției - 5 puncte;

- relațiile cu colegii, grefierii, celălalt personal al instanței ori parchetului la care au funcționat ori cu personalul instanțelor sau parchetelor superioare ori inferioare ierarhic - 5 puncte;

- conduita în societate - 5 puncte;

- integritate, evitarea conflictelor de interese de orice natură, imparțialitate - 5 puncte;

- modul în care se raportează la valori precum independența justiției și a judecătorului - 5 puncte.

(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii primesc pentru fiecare candidat câte o fișă de evaluare pe care notează fiecare criteriu cu puncte situate între 0 și maximul punctajului alocat. Modificări (1)

(3) Este nulă fișa de evaluare pe care nu s-a notat punctajul la unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (1) sau s-a alocat un punctaj mai mare decât cel maxim prevăzut de prezentul articol. Fișa de evaluare nulă nu va fi luată în considerare la calcularea punctajului mediu obținut de candidat.

(4) Punctajul mediu obținut de fiecare candidat ca urmare a evaluării conduitei, deontologiei și integrității este înscris în fișa centralizatoare a rezultatelor interviului și se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Național al Magistraturii și al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Art. 27. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

(1) În termen de cel mult două zile de la publicarea punctajului prevăzut la art. 26 alin. (4), comisia de organizare a concursului, pe baza procesului-verbal de atribuire a codurilor numerice candidaților, calculează punctajul final obținut de fiecare candidat la proba eliminatorie, prin însumarea punctajului final acordat ca urmare a evaluării cu cel obținut ca urmare a interviului în fața Plenului Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele menționate la alin. (1) este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru a fi declarat admis în vederea susținerii probelor scrise este de 80 de puncte.

(3) Punctajul final după proba eliminatorie se publică în condițiile art. 26 alin. (4), menționându-se pentru fiecare candidat dacă a fost admis sau respins, în funcție de punctajul obținut.

Art. 28. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Candidații admiși ca urmare a probei eliminatorii sunt repartizați pe săli pentru probele scrise, în ordine alfabetică. Comisia de concurs asigură afișarea listelor pe ușile sălilor în care se desfășoară concursul, precum și publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea probelor.

Art. 29. - Modificări (1)

(1) Proba scrisă constă în susținerea unor probe scrise cu caracter teoretic și practic.

(2) Probele scrise constau în:

a) în funcție de specializare, una dintre următoarele grupe de materii:

(i) drept civil, dreptul familiei și drept internațional privat;

(ii) drept penal;

(iii) drept administrativ, drept financiar și fiscal și dreptul muncii;

b) jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și jurisprudența Curții Constituționale;

c) jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;

d) procedura civilă sau procedura penală, în funcție de specializarea judecătorului ori procurorului, determinată de secția Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru care candidează.

Art. 30. - Modificări (1)

(1) Probele scrise se desfășoară în două etape și constau în:

1. susținerea unei probe scrise pentru verificarea cunoștințelor teoretice;

2. susținerea unei probe scrise pentru verificarea cunoștințelor practice.

(2) La proba pentru verificarea cunoștințelor teoretice din grupele de materii prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. a) subiectele vor fi repartizate astfel:

1. pentru grupele de materii de la pct. (i), 60% dintre subiecte sunt din materia drept civil, iar câte 20% dintre subiecte din materiile dreptul familiei, respectiv dreptul internațional privat;

2. pentru grupele de materii de la pct. (iii), 20% dintre subiecte sunt din materia Dreptul muncii, iar câte 40% dintre subiecte din materiile Drept administrativ, respectiv Drept financiar și fiscal.

(3) Punctajul alocat fiecărui subiect este împărțit în fracții cu două zecimale de către comisia de elaborare a subiectelor, la momentul întocmirii baremului.

(4) Probele scrise de verificare a cunoștințelor teoretice se susțin în aceeași zi. Probele de verificare a cunoștințelor practice pot fi susținute în aceeași zi cu probele de verificare a cunoștințelor teoretice, cu o pauză de două ore între ele.

Art. 31. -

(1) Comisia de elaborare a subiectelor stabilește câte 3 variante de subiecte pentru fiecare probă.

(2) Subiectele și baremele de evaluare și de notare, pe discipline de examen, vor fi puse în plicuri separate, sigilate, și vor fi predate comisiei de organizare a concursului cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probei scrise. Modificări (1)

(3) Prin tragere la sorți de către un reprezentant desemnat de candidați vor fi stabilite subiectele pentru lucrările scrise, care vor fi multiplicate în număr egal cu cel al candidaților la examen, introduse în plicuri sigilate și predate responsabililor din sălile de examen. Președintele comisiei de organizare a concursului și persoana care a efectuat tragerea la sorți semnează pe versoul plicului ce conține varianta extrasă.

(4) După verificarea integrității plicurilor cu subiecte, supraveghetorii le vor distribui candidaților, comunicând ora începerii și ora încheierii probei de concurs.

Art. 32. - Modificări (1)

(1) Accesul candidaților în sălile în care se desfășoară probele scrise este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. În mod excepțional, pot fi admiși candidați în sală și cu mai puțin de 30 de minute înainte de începerea probelor, până la deschiderea plicului cu subiecte.

(2) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii aduc la cunoștința candidaților modul de desfășurare a probelor și modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.

Art. 33. -

(1) Se interzice candidaților să dețină asupra lor, pe timpul desfășurării probelor scrise, orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloc electronic de comunicare. Pe durata desfășurării probelor scrise și orale este permisă consultarea legislației și a acelor materiale a căror posibilitate de utilizare este menționată explicit în tematica și în bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Încălcarea acestor dispoziții atrage eliminarea din examen. Modificări (1)

(2) Candidații se așează în ordine alfabetică, conform listelor afișate. Candidații primesc teze de concurs tipizate pe care își scriu cu majuscule numele și prenumele și completează citeț celelalte date de pe colțul paginii ce urmează să fie lipit, precum și coli obișnuite pentru ciorne, marcate cu ștampila Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Colțul tezei de concurs tipizate se lipește și se ștampilează în momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaților și completarea corectă a tuturor datelor prevăzute și după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porțiunii din pagină care urmează să fie sigilată.

(4) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.

(5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă și încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (4). În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate și măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu mențiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului și candidatului respectiv.

Art. 34. - Modificări (1)

(1) Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs și nu poate comunica în exterior conținutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise.

(2) Timpul destinat elaborării lucrărilor scrise este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor și nu poate depăși 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Punctajul acordat și timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, se transmit candidaților odată cu subiectele.

(3) Pe parcursul desfășurării probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului și supraveghetorii de săli nu pot da candidaților indicații referitoare la rezolvarea subiectelor și nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.

Art. 35. -

(1) Din momentul distribuirii subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține probele scrise. Modificări (1)

(2) În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.

(3) Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidați, din diferite motive - corectări numeroase și greșeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaștere -, doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, aceștia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către supraveghetori, menționându-se pe ele "anulat", se semnează de aceștia și se păstrează în condițiile stabilite pentru lucrările scrise. Modificări (1)

(4) Pentru elaborarea lucrării scrise candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se folosește altă hârtie decât cea distribuită candidaților de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluțiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.

(5) La predarea lucrărilor supraveghetorii barează spațiile nescrise, verifică numărul de pagini și îl trec în procesele-verbale pe care le semnează candidații, precum și în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.

(6) Fiecare candidat primește atâtea teze de concurs tipizate și atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.

Art. 36. -

(1) Pe măsură ce își încheie lucrările candidații le predau supraveghetorilor.

(2) La expirarea timpului acordat candidații predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) Toți candidații semnează în momentul predării lucrărilor în procesele-verbale de predare-primire a acestora.

(4) Pentru fiecare sală se întocmește un proces-verbal.

(5) Ciornele și lucrările anulate se strâng separat și se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.

(6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, președintelui și unui membru al comisiei de organizare a concursului. Modificări (1)

(7) Președintele și un membru al comisiei de organizare a concursului, după ce preiau lucrările sub semnătură de la supraveghetori, le amestecă și le numerotează, după care le predau pe bază de proces-verbal președintelui și unui membru al comisiei de corectare.

Art. 37. - Modificări (1)

(1) Corectarea lucrărilor se face conform baremelor și ghidurilor de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, bareme care se afișează cu 15 minute înainte de încheierea probelor scrise, la centrele de concurs. În termen de 48 de ore de la afișare candidații pot face contestații la barem, care se depun la Institutul Național al Magistraturii și se soluționează de comisia de corectare în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit în urma soluționării contestațiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

(2) Corectarea lucrărilor se face separat de către 2 membri ai comisiei de corectare, respectându-se baremele de notare și ghidurile de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor sau modificate în conformitate cu dispozițiile alin. (1). Lucrările scrise se notează cu note de la 0 la 10, cu două zecimale. Corectarea și notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri de notare separate, de către fiecare corector, semnate de aceștia pe fiecare pagină. Nota finală la fiecare materie o reprezintă media celor două note acordate. Dacă între notele acordate diferența este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită prin mediere de către cei 2 corectori și președintele comisiei de corectare. Nota dată la reevaluare se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri, și se trece pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a concursului. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat, ca medie sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.

(3) Pe timpul corectării, colțul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat și apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a concursului. După ce toate lucrările scrise au fost corectate și notate, iar notele, înscrise pe lucrări, acestea se deschid în prezența președintelui comisiei de organizare a concursului, iar notele finale se înregistrează imediat în borderourile de concurs.

(4) Mediile aritmetice vor fi calculate cu două zecimale.

Art. 38. - Modificări (1)

(1) Comisia de organizare a concursului calculează mediile generale ale candidaților după proba scrisă.

(2) Rezultatele după proba scrisă se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

Art. 39. -

(1) Candidații pot contesta notele obținute la probele scrise. Contestațiile se depun la Institutul Național al Magistraturii în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Modificări (1)

(2) În vederea soluționării contestațiilor, lucrările scrise se renumerotează și se sigilează, fiind înscrise într-un borderou separat. Modificări (1)

(3) Fiecare lucrare a cărei notă inițială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai comisiei de soluționare a contestațiilor. În cazul în care se constată o diferență mai mare de un punct între notele celor 2 corectori, nota finală va fi stabilită prin mediere de către cei 2 corectori și președintele comisiei.

(4) Contestațiile se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 40. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Nota acordată de comisia de soluționare a contestațiilor este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.

(2) După primirea rezultatelor de la comisiile de soluționare a contestațiilor, comisia de organizare a concursului recalculează, după caz, mediile generale ale candidaților.

Art. 41. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) În urma calculării mediilor generale ale candidaților, comisia de organizare a concursului întocmește listele finale.

(2) Rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

Art. 42. - Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...