Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție din 31.01.2012

Modificări (6), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 februarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Comisiile de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă, comisiile de corectare și comisiile de soluționare a contestațiilor la proba scrisă sunt numite distinct pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru care se organizează concursul și pentru fiecare probă scrisă.

(2) Fiecare comisie este alcătuită din:

a) câte un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție, propus de Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) câte un profesor universitar de la o facultate de drept, care are încheiat un contract de muncă pe durată nedeterminată cu o universitate de cercetare avansată și educație, astfel cum aceasta este clasificată pe baza evaluării prevăzute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, propus de Institutul Național al Magistraturii; Modificări (1)

c) câte un formator al Institutului Național al Magistraturii, având cel puțin gradul de judecător de curte de apel, propus de Institutul Național al Magistraturii;

d) câte un profesor de logică, propus de Institutul Național al Magistraturii.

(3) Judecătorul de la Înalta Curte de Casație și Justiție, formatorul de la Institutul Național al Magistraturii și profesorul universitar de la o facultate de drept din fiecare comisie trebuie să fie specializați în materiile corespunzătoare secției Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru care a fost numită comisia. Modificări (1)

(4) Profesorul de logică va urmări formularea clară, logică și neechivocă a subiectelor și a răspunsurilor.

Art. 15. -

(1) Președinții comisiilor de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor enumerate la art. 16, stabilesc timpul de concurs și coordonează activitatea comisiei.

(2) Președinții comisiilor de corectare veghează la respectarea baremului și ghidului de corectare și coordonează activitatea comisiei.

(3) Președinții comisiilor de soluționare a contestațiilor coordonează activitatea acestora.

Art. 16. - Modificări (1)

Comisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atribuții:

1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:

a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia aprobate și publicate de Consiliul Superior al Magistraturii și de Institutul Național al Magistraturii;

b) să evidențieze operațiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gândire - flexibilitate, dimensiune critică etc.;

c) să fie astfel formulate încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilități de analiză, de sinteză și de generalizare din partea candidaților;

d) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă un grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

e) să se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;

f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei de examen;

g) să anunțe/să indice pentru fiecare subiect atât punctajul prevăzut în barem, cât și timpul recomandat pentru rezolvare;

h) să se evite, pe cât posibil, subiectele ce conțin probleme controversate în doctrină și în practică sau, în cazul unor astfel de situații, să se puncteze toate soluțiile a căror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentată logic și coerent;

i) în notarea lucrărilor să se pună accentul pe motivarea soluției alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalități alternative de motivare a soluției alese de candidat;

j) să se asigure unitatea de evaluare;

2. predarea către comisia de organizare a concursului, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probelor scrise, a subiectelor și baremelor de evaluare și de notare, pe discipline de examen, în plicuri distincte, închise și sigilate;

3. elaborarea a câte 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, din care se alege prin tragere la sorți numărul subiectului probei scrise;

4. predarea către comisia de corectare, cel târziu la momentul începerii corectării lucrărilor, a ghidurilor de corectare.

Art. 17. -

(1) Comisia de corectare se constituie odată cu comisia de elaborare a subiectelor.

(2) Instruirea corectorilor din fiecare comisie se efectuează de către președintele comisiei corespunzătoare de elaborare a subiectelor.

(3) Comisia de corectare examinează, sub coordonarea președintelui comisiei, contestațiile la barem și adoptă baremul definitiv, care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

Art. 18. - Modificări (1)

Comisiile de soluționare a contestațiilor la proba scrisă reevaluează lucrările ale căror note inițiale au fost contestate și acordă note conform baremelor de notare definitive și ghidurilor de corectare.

SECȚIUNEA a 2-a Desfășurarea concursului

Art. 19. -

(1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs ale judecătorilor și procurorilor și verificarea îndeplinirii condițiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului.

(2) Comisia de organizare a concursului întocmește lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs și o publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii și Înaltei Curți de Casație și Justiție. Modificări (1)

(3) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații în termen de 48 de ore de la publicarea listei prevăzute la alin. (2). Contestațiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) Contestațiile se soluționează de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(5) În termen de 10 zile de la finalizarea perioadei de depunere a contestațiilor, comisia de organizare a concursului întocmește lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs și o publică în condițiile alin. (2). Modificări (1)

(6) Cererile de înscriere la concurs ale candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Înaltei Curți de Casație și Justiție, însoțite de un anunț prin care se aduce la cunoștința publică posibilitatea oricărei persoane de a transmite comisiilor de concurs hotărâri judecătorești redactate, în cazul judecătorilor, sau acte ale procurorilor, întocmite de candidați, precum și termenul în care acestea pot fi transmise. Modificări (1)

(7) Hotărârile judecătorești sau actele procurorilor prevăzute la alin. (6) transmise după expirarea termenului prevăzut în anunț nu se iau în considerare. Modificări (1)

Art. 20. -

Concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție constă în:

a) o probă având ca obiect evaluarea hotărârilor judecătorești redactate, în cazul judecătorilor, sau a actelor întocmite în faza de urmărire penală ori în faza judecății, în cazul procurorilor; Modificări (1)

b) un interviu susținut în fața Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;

c) probe scrise, cu caracter teoretic și practic. Modificări (1)

Art. 21. - Jurisprudență (1)

(1) În cadrul probei prevăzute la art. 20 lit. a), în 3 zile de la constituire, comisiile de evaluare, prin președinții acestora, trimit Consiliului Superior al Magistraturii adresele privind solicitarea unui număr de 30 de hotărâri judecătorești redactate, în cazul judecătorilor, sau, după caz, 30 de acte întocmite în faza de urmărire penală ori în faza judecății, în cazul procurorilor, întocmite de candidați în ultimii 10 ani de activitate, precum și a celorlalte documente necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluționare a lucrărilor, potrivit prezentului regulament. Modificări (2)

(2) În termen de două zile de la primirea adreselor de la comisiile de evaluare, comisia de organizare a concursului solicită curților de apel sau, după caz, parchetelor de pe lângă curțile de apel ori Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție transmiterea hotărârilor judecătorești sau, după caz, a actelor procurorului, precum și a celorlalte documente necesare evaluării, prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

(3) Hotărârile judecătorești sau actele procurorului prevăzute la alin. (1) trebuie să fie reprezentative pentru activitatea profesională a candidatului, să aibă obiecte diferite, să fie întocmite în faze procesuale diferite și să permită și verificarea modului în care a fost aplicată jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Modificări (1)

(4) Printre actele prevăzute la alin. (1) se pot regăsi și hotărâri judecătorești desființate sau casate, acte ale procurorului infirmate ori urmate de hotărâri judecătorești de restituire a cauzei la parchet sau de achitare, respectiv apeluri ori recursuri respinse, dacă există.

(5) La actele prevăzute la alin. (4) se atașează hotărârile judecătorești sau actele procurorului prin care s-a dispus asupra soluției candidatului.

(6) În vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluționare a cauzelor și de redactare a hotărârilor, membrii comisiei de evaluare solicită, prin intermediul comisiei de organizare a concursului, curții de apel la care își desfășoară activitatea candidatul date statistice sau orice documente necesare privind: Modificări (2)

a) activitatea candidatului, precum: numărul de ședințe de judecată, numărul de cauze la care a participat la judecată, numărul de cauze soluționate, numărul de hotărâri motivate, numărul de hotărâri nemotivate în termen, numărul mediu de zile cu care a fost depășit acest termen, perioada medie de soluționare a cauzelor de către candidat, alte activități desfășurate;

b) activitatea instanței la secția la care a funcționat judecătorul, precum: încărcătura medie de cauze pe judecător, numărul mediu de participări în ședințe de judecată, timpul mediu de soluționare pe tipuri de cauze, numărul mediu de hotărâri redactate de judecători, numărul mediu de hotărâri neredactate în termen.

(7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător pentru verificarea respectării termenelor de soluționare a lucrărilor de către procuror. Modificări (2)

(8) Președintele curții de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ia măsurile necesare pentru respectarea procedurii prevăzute de prezentul articol, pentru identificarea hotărârilor judecătorești sau a actelor procurorului prevăzute la alin. (1), pentru selectarea obiectivă a acestora, pentru strângerea informațiilor prevăzute la alin. (6) sau (7), după caz, și pentru transmiterea în termen a acestora Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (2)

(9) În vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la alin. (2)-(5), președintele curții de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate solicita lucrări relevante ale candidatului și de la instanțele sau parchetele la care a funcționat candidatul în ultimii 10 ani de activitate. Modificări (2)

(10) Colegiul de conducere al curții de apel, al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție unde funcționează candidatul analizează îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (3) și stabilește care sunt cele 30 de lucrări ale candidatului care vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii în vederea evaluării. Modificări (2)

(11) Toate hotărârile judecătorești sau actele procurorului trimise Consiliului Superior al Magistraturii sunt certificate de instanța sau parchetul care le-a trimis. Modificări (1)

(12) Președintele curții de apel și procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție trimit Consiliului Superior al Magistraturii documentele prevăzute la alin. (1) în termen de 10 zile de la primirea solicitării comisiei de organizare a concursului.

Art. 22. - Modificări (1)

(1) După primirea documentelor prevăzute la art. 21 alin. (1) de la curțile de apel sau, după caz, de la parchetele de pe lângă curțile de apel ori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, comisia de organizare a concursului anonimizează lucrările întocmite de candidat primite la cererea comisiilor de evaluare și depuse de către acesta, atât în ceea ce privește datele personale ale părților din acele cauze, cât și în ceea ce privește datele care ar permite identificarea candidatului. În perioada dintre acordarea codurilor numerice și afișarea rezultatului probei eliminatorii, persoanele care au cunoștință despre corespondența dintre aceste coduri și identitatea candidaților au obligația de a păstra confidențialitatea acestei informații.

(2) Actele prevăzute la art. 21 alin. (1) se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozițiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, cu anonimizarea datelor care ar permite identificarea candidatului și cu indicarea codului acestuia, pentru a fi supuse dezbaterii publice o perioadă de 30 de zile de la publicare.

(3) Orice persoană poate trimite în scris sesizări sau observații în legătură cu actele publicate conform alin. (2) pentru a fi avute în vedere la evaluare. Sesizările și observațiile anonime nu se iau în considerare și nu se trimit comisiilor de evaluare. Sesizările și observațiile opiniei publice se anonimizează atât în ceea ce privește identitatea autorului, cât și sub toate aspectele care ar permite identificarea candidatului și se depun în mapa cu lucrări a acestuia.

Art. 23. -

(1) Comisia prevăzută la art. 12 efectuează evaluarea hotărârilor judecătorești redactate, în cazul judecătorilor, sau a actelor întocmite în faza de urmărire penală ori în faza judecății, în cazul procurorilor. Modificări (1)

(2) Pentru candidații judecători, evaluarea hotărârilor judecătorești se va realiza prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a următoarelor aspecte: Modificări (1)

a) capacitate de analiză și sinteză - 5 puncte;

b) coerență în exprimare - 5 puncte;

c) argumentație din punctul de vedere al clarității și logicii - 5 puncte;

d) încuviințarea sau înlăturarea argumentată a cererilor părților prin raportare la probe, principii și reguli de drept - 10 puncte;

e) argumentarea coerentă și corectă din punctul de vedere al logicii juridice -10 puncte;

f) evitarea expunerii și detalierii aspectelor nerelevante în motivare - 5 puncte;

g) redactarea dispozitivului într-o formă clară, concisă, aptă de a fi pusă în executare - 15 puncte;

h) analiza și interpretarea probelor administrate și exemplificarea modului în care a fost aplicată jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, atunci când este cazul - 15 puncte;

i) verificarea respectării termenelor rezonabile de soluționare a cauzelor și de redactare a hotărârilor - 5 puncte.

(3) Pentru candidații procurori, evaluarea actelor se va realiza prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a următoarelor aspecte:

a) capacitate de analiză și sinteză - 5 puncte;

b) coerență în exprimare - 5 puncte;

c) argumentație din punctul de vedere al clarității și logicii - 5 puncte;

d) încuviințarea sau înlăturarea argumentată a cererilor părților prin raportare la probe, principii și reguli de drept - 10 puncte;

e) argumentarea coerentă și corectă din punctul de vedere al logicii juridice - 10 puncte;

f) evitarea expunerii și detalierii aspectelor nerelevante în motivare - 5 puncte;

g) respectarea prevederilor legale privind cuprinsul actelor procurorului întocmite în faza de urmărire penală sau, după caz, motivarea căilor de atac declarate - 15 puncte;

h) analiza și interpretarea probelor administrate și exemplificarea modului în care a fost aplicată jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, atunci când este cazul - 15 puncte;

i) verificarea respectării termenelor rezonabile de soluționare a lucrărilor - 5 puncte.

(4) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării este de 75 de puncte. Pentru fiecare criteriu se acordă obligatoriu un punctaj situat între 0 și punctajul maxim alocat. Modificări (1)

(5) Comisia acordă un singur punctaj pentru fiecare criteriu, președintele comisiei asigurând medierea în caz de divergențe între membrii comisiei.

(6) În cadrul procedurii de evaluare, comisiile pot solicita candidaților explicații cu privire la orice aspect supus evaluării, prin intermediul comisiei de organizare a concursului. Explicațiile furnizate de către candidat vor fi anonimizate și vor fi înaintate comisiei de evaluare, cu indicarea codului candidatului.

(7) Sesizările sau observațiile primite din partea opiniei publice pot fi avute în vedere la evaluare. Comisiile de evaluare vor lua în considerare sesizările și observațiile primite din partea opiniei publice în măsura în care se referă la criteriile prevăzute de alin. (2) sau (3), după caz. Sesizările și observațiile care nu privesc lucrările candidatului sau în legătură cu care comisia de evaluare constată că excedează aspectelor prevăzute de alin. (2) sau (3) se înaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin intermediul comisiei de organizare a concursului și pot fi avute în vedere în cadrul interviului. Modificări (1)

(8) Comisiile de evaluare întocmesc un raport motivat, în care, pentru fiecare candidat identificat prin cod numeric, se arată: punctajul obținut la fiecare criteriu dintre cele prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz; punctajul total obținut de candidat; motivarea acordării punctajului pentru fiecare criteriu; explicațiile cerute candidatului; răspunsul acestuia; argumentele pentru care au fost reținute sau înlăturate susținerile candidatului ori sesizările și observațiile opiniei publice; sesizările și observațiile al căror conținut excedează prevederilor alin. (2) sau (3). Modificări (1)

(9) Comisia de organizare a concursului verifică corectitudinea calculului punctajului total obținut de fiecare candidat, notarea fiecărui criteriu, respectarea punctajului maxim alocat pentru fiecare criteriu, precum și a punctajului maxim pentru această probă. Constatările se consemnează într-un proces verbal semnat de președintele comisiei de organizare a concursului și de președintele comisiei care a efectuat evaluarea. Modificări (1)

(10) În cazul în care se constată nerespectarea condițiilor prevăzute la alin. (9), comisia de organizare a concursului solicită președintelui comisiei de evaluare să reunească de urgență comisia pentru acordarea punctajului omis sau pentru corectarea punctajului care depășește maximul prevăzut de prezentul articol. Raportul comisiei de evaluare este rectificat numai sub aspectele sesizate de comisia de organizare a concursului, fără a se aduce atingere punctajului obținut de către respectivul candidat la celelalte criterii, corect notate, sau punctajului obținut de ceilalți candidați.

(11) Raportul comisiei de evaluare se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Național al Magistraturii și al Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu codurile candidaților. Modificări (1)

Art. 24. -

(1) Împotriva punctajului obținut la evaluare candidatul poate face contestație în termen de 48 de ore de la publicare, expunând argumentele pentru care critică punctajul acordat, pe criterii de notare. Contestația se înregistrează, cu dată și oră, la Consiliul Superior al Magistraturii. Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...