Art 9 Comisiile de concurs | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție din 31.01.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea și desfășurarea concursului - Comisiile de concurs -
Art. 9. -

Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuții:

1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmește listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs, întocmește și afișează lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs în termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de înscriere și afișează lista finală a candidaților;

2. în termen de 24 de ore de la afișarea listei finale a candidaților publică cererile de înscriere la concurs pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii și pe cea a Înaltei Curți de Casație și Justiție, însoțite de un anunț prin care se aduce la cunoștința publică posibilitatea oricărei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevăzute la art. 522 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmite de candidați, precum și termenul în care acestea pot fi transmise;

3. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea și, după caz, închirierea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării concursului și a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de corectare, asigurarea cheltuielilor de cazare și masă pentru membrii comisiilor; Modificări (1)

4. asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru concurs, numerotate;

5. ca urmare a cererii comisiilor de evaluare, solicită curților de apel, parchetelor de pe lângă curțile de apel și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție copii certificate de pe hotărârile judecătorești sau actele procurorului întocmite de candidați și alte documente necesare evaluării și primește înscrisurile trimise de către acestea; Modificări (1)

6. primește sesizările și observațiile din partea opiniei publice, precum și hotărârile judecătorești sau actele procurorului trimise de orice persoană; Modificări (1)

7. solicită curților de apel, parchetelor de pe lângă curțile de apel și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să trimită copii certificate ale hotărârilor judecătorești sau ale actelor procurorului transmise de către orice persoană după publicarea candidaturilor și verifică identitatea dintre acestea și exemplarul trimis de aceste persoane; Modificări (1)

8. atribuie un cod numeric fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de participare la concurs, întocmește un proces-verbal în care consemnează corespondența dintre numele candidatului și codul numeric atribuit și ia măsuri pentru ca aceste date să fie accesibile unui număr restrâns de persoane, care desfășoară în concret activități ce presupun în mod necesar cunoașterea identității candidatului, astfel încât membrii comisiilor de concurs să nu poată cunoaște direct sau indirect identitatea candidaților; Modificări (1)

9. comunică fiecărui candidat, în plic închis și sigilat, codul numeric care i-a fost atribuit;

10. anonimizează documentele prevăzute la art. 21 alin. (1), primite la cererea comisiilor de evaluare, lucrările depuse de către candidat sau trimise de orice persoană, precum și sesizările și observațiile trimise de către terți, ca urmare a dezbaterii publice, atât în ceea ce privește datele cu caracter personal din aceste lucrări, cât și datele care ar permite identificarea candidatului, precum: numele judecătorilor și grefierilor, instanța care a pronunțat hotărârea și instanțele care au pronunțat hotărâri în fazele procesuale anterioare, procurorii și parchetele care au întocmit acte în cauză, dacă este cazul; Modificări (1)

11. întocmește mapa candidatului, care va conține lucrările depuse de acesta, cele solicitate de comisia de evaluare, cele trimise de orice persoană după publicarea cererilor de înscriere, datele prevăzute la art. 21 alin. (6), precum și sesizările și observațiile terților. La această mapă se depun și explicațiile candidaților date la solicitarea comisiilor de evaluare. Pe mapă și pe fiecare înscris anonimizat conținut de aceasta se înscrie codul numeric al candidatului; Modificări (1)

12. predă, pe bază de proces-verbal, mapele candidaților fiecărei comisii de evaluare, în funcție de secția Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru care candidații au formulat cererea de înscriere;

13. publică punctajul obținut de candidați ca urmare a evaluării lucrărilor candidaților, efectuată de comisiile de evaluare, candidații fiind identificați doar prin cod numeric;

14. primește contestațiile împotriva punctajului și le înaintează, după anonimizarea datelor care ar permite identificarea candidatului, comisiei de contestații corespunzătoare, împreună cu mapa de lucrări a fiecărui candidat;

15. afișează rezultatul contestațiilor;

16. în termen de două zile de la afișarea listei finale cu candidații care au întrunit condițiile de participare la concurs, solicită Inspecției Judiciare să efectueze verificarea aspectelor privind conduita, deontologia și integritatea candidaților; Modificări (1)

17. întocmește pentru fiecare candidat fișele de notare pentru interviul în fața Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;

18. centralizează punctajele acordate fiecărui candidat de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii, calculează punctajul mediu obținut de fiecare candidat, întocmește fișa centralizatoare și asigură publicarea punctajului obținut la interviu;

19. pe baza procesului-verbal de atribuire a codurilor numerice candidaților, calculează punctajul final obținut de fiecare candidat la proba eliminatorie, prin însumarea punctajului obținut ca urmare a evaluării și a celui obținut ca urmare a interviului în fața Plenului Consiliului Superior al Magistraturii și publică rezultatul final al probei eliminatorii, menționând pentru fiecare candidat dacă a fost admis sau eliminat, în funcție de punctajul obținut; Modificări (1)

20. repartizează pe săli, în ordine alfabetică, pentru probele scrise, candidații admiși ca urmare a probei eliminatorii și dispune afișarea listelor pe ușile sălilor în care se desfășoară concursul, precum și publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea probelor; Modificări (1)

21. asigură paza subiectelor și a lucrărilor scrise la sediul său și în timpul transportului acestora, precum și păstrarea ordinii publice la centrele de concurs, de evaluare și de corectare;

22. instruiește, cu 24-48 de ore înaintea datei concursului, persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, numite prin hotărâre a președintelui comisiei, respectiv responsabilii de sală și supraveghetorii;

23. preia de la comisiile de elaborare a subiectelor subiectele pentru proba scrisă și baremele de notare, în plicuri sigilate;

24. păstrează în condiții de deplină siguranță subiectele și baremele de notare;

25. distribuie candidaților materialele pentru susținerea probei scrise;

26. afișează baremele de notare la centrele de concurs, la încheierea probei scrise, și asigură publicarea acestora, precum și a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;

27. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de corectare și răspunde de securitatea acestora;

28. ia măsuri pentru ca în spațiile în care își desfășoară activitatea comisiile de evaluare a lucrărilor candidaților, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare sau de soluționare a contestațiilor ori în care se desfășoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament; Modificări (1)

29. calculează mediile generale și asigură publicarea simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului; Modificări (1)

30. calculează mediile generale și întocmește listele finale;

31. analizează desfășurarea și rezultatele concursului și prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;

32. informează de îndată Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum și cu privire la orice situație care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;

33. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventuale modificări în modul de organizare și desfășurare a concursului;

34. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a concursului.

Mergi la:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Condiții pentru înscrierea la concurs
Art 6 Condiții pentru înscrierea la concurs
Art 7 Comisiile de concurs
Art 8 Comisiile de concurs
Art 9 Comisiile de concurs
Art 10 Comisiile de concurs
Art 11 Comisiile de concurs
Art 12 Comisiile de concurs
Art 13 Comisiile de concurs
Art 14 Comisiile de concurs
Art 15 Comisiile de concurs
Art 16 Comisiile de concurs
Art 17 Comisiile de concurs
Art 18 Comisiile de concurs
Art 19 Desfășurarea concursului

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție din 31.01.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...