Drept Civil (HAMANGIU)

Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-782-8
de Doina Anghel

25 iunie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma completă
  •  
Editura Hamangiu:
București, Str. Col. Popeia nr. 36, sector 5
O.P. 5, C.P. 91
Vânzări:
021.336.01.25
031.425.42.24
0788.673.209
Tel./Fax:
021.336.04.43
031.805.80.20
031.805.80.21
E-mail:
redactie@hamangiu.ro distributie@hamangiu.ro
[ Mai mult... ]

Doina Anghel Judecător la Curtea de Apel București

La elaborarea prezentei lucrări s-a avut în vedere legislația publicată până la data de 25 iunie 2012. [ Mai mult... ]

CUVÂNT-ÎNAINTE

Doina Anghel [ Mai mult... ]

ABREVIERI

alin.
alineatul
art.
articolul
C. civ. 1864
Codul civil din 1864
C.A.
Curtea de apel
C.C.
Curtea Constituțională
C. com.
Codul comercial din 1887
C.S.J.
Curtea Supremă de Justiție
CPC
Codul de procedură civilă din 1865
C. silvic
Codul silvic (Legea nr. 46/2008, M. Of. nr. 238/2008)
dec.
decizia
dec. civ.
decizia civilă
Dreptul
revista Dreptul
Ed.
Editura
ed.
ediția
I.C.C.J.
Înalta Curte de Casație și Justiție
infra
mai jos, mai departe; este însoțit de numărul paginii sau al paragrafului
Jud.
Judecătoria
Jurindex
bază de date, www.jurisprudenta.org
Legalis
www.legalis.ro, Baza de date, Ed. C.H. Beck
lit.
litera
loc. cit.
locul (articolul) citat
M. Of.
Monitorul Oficial al României, Partea I
n.n.
nota noastră
NCC
noul Cod civil (Legea nr. 287/2009, republicată, M. Of. nr. 505/2011)
nr.
numărul
O.G.
Ordonanța Guvernului
O.U.G.
Ordonanța de urgență a Guvernului
op. cit.
opera citată
p.
pagina
P.R.
revista Pandectele Române
pct.
punctul
R.D.C.
Revista de drept comercial
R.R.D.P.
Revista română de drept privat
s.
secția
s. civ.
secția civilă
s. civ. și de propr. int.
secția civilă și de proprietate intelectuală
s. civ., min. și fam., confl. de mun. și asig. soc.
secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de muncă și asigurări sociale
s. civ., mun. și asig. soc., min. și fam.
secția civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie
s. com.
secția comercială
s.n.
sublinierea noastră
sent.
sentința
sent. civ.
sentința civilă
supra
deasupra, mai sus; este însoțit de numărul paginii sau al paragrafului
ș.a.
și altele/alții
Trib.
Tribunalul
urm.
următoarele
vol.
volumul
[ Mai mult... ]

Titlul I Contractul de vânzare

Capitolul I Noțiune, reglementare și caractere juridice

PARTEA I COMENTARII

Cu scopul de a afla unde este adevărul, am ales ca obiect de studiu contractul de vânzare. Încep cu o clarificare de ordin general, necesară, subliniind că noul Cod civil (în continuare, NCC) aduce în prim plan o schimbare majoră în materia contractelor în general, instituind un regim juridic comun contractelor civile și comerciale, ca urmare a abrogării Codului comercial. Ne raliem opiniei autorilor care subliniază că noțiunea de "contract special" este dominată de două antinomii: opoziția dintre regulile generale și regulile speciale, pe de o parte, iar, pe de altă parte, opoziția dintre contractele numite și contractele nenumite(3). De altfel, dreptul contractelor speciale se află situat între teoria generală a obligațiilor și organizarea particulară a unui contract individual(4). [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Domeniul de aplicare

În aceeași materie, a efectelor contractului de vânzare, subliniem, în legătură cu garanția contra evicțiunii, opțiunea cumpărătorului de a înlătura el însuși evicțiunea, plătind terțului evingător o sumă de bani sau dându-i un alt bun în schimb, având ulterior un drept de regres împotriva vânzătorului, potrivit art. 1704 NCC. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Caracterele juridice ale vânzării

Cu titlu de exemplu, în contractele în care renta viageră sau între­ținerea se constituie în schimbul transmiterii proprietății sau a unui dezmembrământ asupra unui imobil, este indicat ca părțile să prevadă următoarele: în temeiul art. 1651 NCC, înstrăinătorul este ținut să îndeplinească toate obligațiile vânzătorului prevăzute de art. 1672, art. 1685 și art. 1695(27). [ Mai mult... ]

PARTEA A II-A REGLEMENTARE ȘI JURISPRUDENȚĂ

Titlul IX Diferite contracte speciale

Capitolul I Contractul de vânzare

Secțiunea 1 Dispoziții generale

§ 1 Domeniul de aplicare

Art. 1.651. Aplicarea unor reguli de la vânzare. Dispozițiile prezentului capitol privind obligațiile vânzătorului se aplică, în mod corespunzător, obligațiilor înstrăinătorului în cazul oricărui alt contract având ca efect transmiterea unui drept, dacă din reglementările aplicabile acelui contract sau din cele referitoare la obligații în general nu rezultă altfel. [ Mai mult... ]

Capitolul II Condiții de validitate

PARTEA I COMENTARII

Pornind de la definiția vânzării prevăzută de art. 1650 NCC, reținem că elementele esențiale pentru existența vânzării sunt consimțământul, lucrul vândut și prețul. Articolul 1652 NCC adaugă al patrulea element, respectiv capacitatea părților. Lipsa acestui element nu împiedică formarea contractului de vânzare, ci permite incapabilului să ceară anularea contractului de vânzare, conform dispozițiilor art. 44 NCC. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Capacitatea

În doctrină s-a apreciat că, procedând la interpretarea literală a normei, se ajunge la concluzia că aceasta se referă doar la situațiile în care contractul este anulabil, și nu la situațiile în care contractul este lovit de nulitate absolută, caz în care persoanele indicate în art. 1656 NCC pot să ceară pe cale de acțiune constatarea sau declararea nulității, atât în nume propriu, cât și în numele persoanei ocrotite(57). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Obiectul vânzării

Cum contractul de vânzare este un contract sinalagmatic, acesta dă naștere la obligații reciproce în sarcina vânzătorului și cumpă­ră­to­rului. Astfel, bunul vândut reprezintă obiectul material al obligației vânză­torului și prețul constituie obiectul material al obligației cumpără­torului. [ Mai mult... ]

§ 1 Bunul vândut

În noua reglementare, vânzarea lucrului altuia este valabilă, vân­ză­torul având obligația de a asigura transmiterea dreptului de pro­prie­tate, chiar dacă la momentul încheierii contractului nu avea cali­tatea de proprietar, în acord cu dispozițiile art. 1683 alin. (1) NCC, po­trivit căruia "dacă, la data încheierii contractului asupra unui bun individual determinat, acesta se află în proprietatea unui terț, con­tractul este valabil". În acest sens, s-a apreciat în doctrină(72) că vân­ză­to­rul nu trebuie să aibă întotdeauna calitatea de proprietar la mo­mentul încheierii con­trac­tului. Este suficient ca cerința calității de pro­prietar să fie îndeplinită la momentul transferului dreptului către cum­părător (care poate fi momentul încheierii contractului sau un moment ulterior, instituit prin lege sau prin voința părților, potrivit art. 1674 NCC)(73). [ Mai mult... ]

§ 2 Prețul

28. Cheltuielile vânzării. Articolul 1666 NCC, reproducând art. 1305 și art. 1317 C. civ. 1864, reglementează obligația de suportare a cheltuielilor vânzării, precizând că "în lipsă de stipulație contrară, cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare sunt în sarcina cumpărătorului". În legătură cu aceste aspecte, facem trimitere la comentariile privind obligațiile cumpărătorului(88). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Consimțământul

Dreptul de dezicere al consumatorului prevăzut de Codul consu­mului și legile speciale în materie este un drept legal și gratuit de retractare a consimțământului(142). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Cauza

Lipsa cauzei atrage nulitatea relativă a contractului, cu excepția cazului în care contractul a fost greșit calificat și poate produce alte efecte juridice [art. 1238 alin. (1) NCC]. Cauza ilicită sau imorală atrage nulitatea absolută a contractului dacă este comună ori, în caz contrar, dacă cealaltă parte a cunoscut-o sau, după împrejurări, trebuia să o cunoască [art. 1238 alin. (2) NCC]. [ Mai mult... ]

PARTEA A II-A REGLEMENTARE ȘI JURISPRUDENȚĂ

§ 2 Cine poate cumpăra sau vinde

Art. 1.656. Inadmisibilitatea acțiunii în anulare. Cei cărora le este interzis să cumpere ori să vândă nu pot să ceară anularea vânzării nici în nume propriu, nici în numele persoanei ocrotite. [ Mai mult... ]

§ 3 Obiectul vânzării

Reglementarea anterioară: C. civ. 1864 • Art. 1317. Spezele predării sunt în sarcina vânzătorului, și ale ridicării în sarcina cumpărătorului, dacă nu este stipulațiune contrarie (C. civ. 1105, 1305). [ Mai mult... ]

§ 4 Pactul de opțiune privind contractul de vânzare și pro­misiunea de vânzare

54. La încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare, pârâții vânzători au prezentat un extras de carte funciară mai vechi și au declarat că imobilul nu este grevat de sarcini, reclamanta aflând ulterior că asupra imobilului este înscrisă o ipotecă și sunt notate mai multe acțiuni, situație în care a dorit să urgenteze încheierea contractului în formă autentică, sub con­diția ca imobilul să fie fără sarcini. De asemenea, s-a reținut corect că reclamanta a notificat pârâților că va achita pre [ Mai mult... ]

Capitolul III Efectele contractului de vânzare

PARTEA I COMENTARII

Secțiunea 1 Interpretarea clauzelor vânzării și calificarea contractului

Potrivit art. 1225 alin. (1) NCC, "obiectul contractului îl reprezintă operațiunea juridică, precum vânzarea, locațiunea, împrumutul și altele asemenea". În aceste condiții, obiectul este cel care califică contractul și, deci, cel care determină regimul juridic aplicabil, iar operațiunea calificării unui contract concret trebuie să cuprindă toate elementele cu valoare de calificare precum: calitatea părților, obiectul și cauza (conținutul voinței), forma contractului, obligațiile asumate etc. Astfel, un contract se califică drept vânzare, de regulă, când una dintre părți a dorit înstrăinarea lucrului propriu pentru o sumă de bani, iar cealaltă parte să dobândească proprietatea (pentru a avea unde locui etc.), iar atunci când un element esențial poartă unele particularități (lucrul vândut este un imobil, o moștenire etc.), contractul poate fi calificat numai o varietate a vânzării(162). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Obligațiile vânzătorului

;
se încarcă...