Consiliul Concurenței

Instrucțiunile pentru modificarea Instrucțiunilor privind condițiile, termenele și procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 724/2010, din 16.11.2018

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Concurenței adoptă prezentele instrucțiuni.

Art. I. -

Instrucțiunile privind condițiile, termenele și procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 724/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:

"

1. Potrivit art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, Consiliul Concurenței acceptă angajamente în condițiile prevăzute de lege."

2. Punctul 2 va avea următorul cuprins:

"

2. Prevederile art. 49 din lege asigură cadrul legal pentru adoptarea unei decizii prin care autoritatea de concurență conferă forță juridică obligatorie angajamentelor propuse de întreprinderi, în măsura în care acestea sunt suficiente pentru protecția concurenței și dacă îndeplinirea lor conduce la înlăturarea situației care a determinat declanșarea investigației."

3. Punctul 4 va avea următorul cuprins:

"

4. Procedura de angajamente prevăzută la art. 49 din lege face parte din etapa de investigare, iar desfășurarea discuțiilor privind acceptarea de angajamente propuse de întreprinderi nu suspendă desfășurarea investigației. Cererile efectuate de întreprinderi sau alte documente furnizate în scopul procedurii privind angajamentele nu pot fi folosite în cadrul investigației decât cu acordul expres al întreprinderii care a formulat cererea de angajamente."

4. Punctul 61 va avea următorul cuprins:

"

61. Procedura de angajamente se aplică, de regulă, pentru încălcări mai puțin grave ale legii sau încălcări grave sub forma unor înțelegeri anticoncurențiale verticale, precum și în cazuri de abuz de poziție dominantă, atunci când este posibilă restabilirea rapidă a mediului concurențial normal. În categoria practicilor excluse de la procedura de angajamente sunt restricționările pe orizontală de tipul cartelurilor, care sunt interzise prin dispozițiile art. 5 alin. (1) din lege și care nu sunt exceptate de prevederile art. 7 din lege.

Consiliul Concurenței nu va accepta angajamente în cazurile în care rezultă, pe baza probelor acumulate, existența unor acțiuni grave, de lungă durată, care au fost deja implementate și au produs o distorsionare substanțială a concurenței, distorsionare care ar fi imposibil de reparat prin intermediul angajamentelor."

5. Punctul 10 va avea următorul cuprins:

"

10. Consiliul Concurenței nu va accepta angajamente în acele cazuri în care consideră, la aprecierea sa, că este necesară constatarea unei încălcări și că aplicarea unei sancțiuni răspunde mai bine obiectivelor politicii de concurență.

Consiliul Concurenței va fi rezervat în a accepta propunerile de angajamente formulate de întreprinderile care ar fi avut posibilitatea de a înainta cereri de clemență."

6. Punctul 12 va avea următorul cuprins:

"

12. Angajamentele trebuie să fie relevante, respectiv să aibă legătură cu posibila încălcare investigată. Pot fi considerate ca fiind relevante și acele angajamente a căror îndeplinire facilitează îndeplinirea altor angajamente propuse.

În aprecierea proporționalității angajamentelor propuse de întreprindere, evaluarea Consiliului Concurenței se limitează la verificarea faptului că angajamentele în discuție răspund îngrijorărilor exprimate de Consiliul Concurenței și comunicate întreprinderii în cauză, ținând seama și de interesele terților."

7. Punctul 20 va avea următorul cuprins:

"

20. Întreprinderile pot contacta în scris, din propria inițiativă, Consiliul Concurenței pentru a verifica disponibilitatea autorității de concurență de a se angaja în discuții privind acceptarea de angajamente în cazul ce face obiectul investigației.

Întreprinderile pot contacta Consiliul Concurenței în orice moment după ce au luat cunoștință de declanșarea investigației și de cadrul acesteia, însă cel mai târziu până la data transmiterii de către Consiliul Concurenței a raportului de investigație, potrivit art. 45 alin. (1) din lege. Având în vedere scopul principal urmărit prin angajamente, și anume restabilirea rapidă a mediului concurențial, angajamentele vor fi acceptate cu atât mai ușor cu cât acestea sunt formulate mai devreme după declanșarea investigației, de regulă în termen de 6 luni de la data la care părțile au fost informate în legătură cu declanșarea investigației.

În cazul în care consideră oportun să examineze disponibilitatea întreprinderilor investigate de a propune angajamente, Consiliul Concurenței transmite acestora o solicitare în acest sens, prin care stabilește un termen de cel puțin 15 zile în care să își exprime în scris intenția privind formularea de angajamente. Solicitarea Consiliului Concurenței se poate transmite în cursul procedurii de investigație până la comunicarea raportului de investigație."

8. Punctul 22 va avea următorul cuprins:

"

22. Atunci când întreprinderea investigată și-a exprimat în scris intenția de a propune angajamente, Consiliul Concurenței va realiza o evaluare a problemelor concurențiale și a oportunității de a intra în discuții privind acceptarea de angajamente."

9. Punctul 32 va avea următorul cuprins:

"

32. După primirea propunerii de angajamente, Consiliul Concurenței va efectua o evaluare preliminară și, dacă este necesar, va acorda întreprinderii, o singură dată, posibilitatea de a-și completa propunerea, într-un termen care nu poate depăși 30 de zile."

10. Punctul 33 va avea următorul cuprins:

"

33. Dacă întreprinderea nu își completează propunerea de angajamente în termenul indicat sau dacă neîndeplinirea condițiilor de formă și/sau fond persistă, Consiliul Concurenței va informa întreprinderea cu privire la respingerea angajamentelor și va continua procedura de investigație."

11. Punctul 341 va avea următorul cuprins:

"

341. Durata maximă a procedurii de angajamente, între data la care părțile sunt informate cu privire la acceptarea propunerii de intrare în discuții și până la adoptarea unei decizii în acest sens, nu va putea depăși 12 luni. O prelungire a acestui termen poate avea loc numai în situații justificate."

12. Punctul 35 va avea următorul cuprins:

"

Aprobarea prima facie a angajamentelor și testul de piață

35. În situația în care angajamentele propuse sunt considerate prima facie acceptabile, Consiliul Concurenței va publica pe pagina web un rezumat al cazului și conținutul esențial al angajamentelor propuse în scopul realizării unui test de piață. În cazul în care investigația a fost inițiată pe baza unei plângeri, Consiliul Concurenței îl va informa, de asemenea, în acest stadiu, pe reclamant cu privire la testul de piață și îl va invita să prezinte observații. Terții interesați își pot prezenta observațiile în termenul stabilit de autoritatea de concurență, care nu poate fi mai mic de 30 de zile. Pe lângă publicarea pe pagina web, Consiliul Concurenței poate solicita anumitor persoane fizice sau juridice ori instituții și autorități publice, cu competențe în domeniu, să formuleze observații cu privire la angajamentele propuse."

13. Punctul 36 va avea următorul cuprins:

"

36. După evaluarea observațiilor formulate de terți, Consiliul Concurenței va aduce la cunoștința întreprinderilor implicate în procedura de angajamente rezultatele testului de piață. Dacă este cazul, Consiliul Concurenței poate să solicite întreprinderii să își modifice propunerea de angajamente, într-un termen care nu poate depăși 15 zile. Dacă întreprinderea nu formulează propuneri de angajamente adecvate în termenul indicat, Consiliul Concurenței va putea decide închiderea procedurii de angajamente."

14. Punctul 38 va avea următorul cuprins:

"

38. Decizia Consiliului Concurenței privind acceptarea angajamentelor poate fi adoptată pe o durată determinată. Obligația întreprinderii de a respecta angajamentele încetează de drept la data expirării perioadei prevăzute în decizia privind acceptarea angajamentelor, dacă este stabilită o astfel de dată. După expirarea perioadei de valabilitate a angajamentelor, întreprinderile sunt ținute să se abțină de la orice acțiuni care ar conduce la revenirea unor împrejurări similare celor care au stat la baza deschiderii investigației."

15. Punctul 39 va avea următorul cuprins:

"

39. Decizia adoptată de Consiliul Concurenței potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) lit. c) și art. 49 alin. (3) din lege va fi comunicată părților în termenul prevăzut de lege."

16. Punctul 40 va avea următorul cuprins:

"

40. Atunci când constată că angajamentele propuse nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 49 alin. (3) din lege, Consiliul Concurenței va informa în scris întreprinderea cu privire la motivele respingerii propunerii de angajamente și la continuarea procedurii de investigație."

17. Punctul 41 va avea următorul cuprins:

"

41. Consiliul Concurenței va monitoriza îndeplinirea angajamentelor cuprinse în decizia emisă potrivit prevederilor art. 49 alin. (3) din lege."

18. Punctul 49 va avea următorul cuprins:

"

49. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a angajamentelor asumate prin decizia Consiliului Concurenței de acceptare a angajamentelor este sancționată potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. e) din lege."

19. Punctul 50 va avea următorul cuprins:

"

50. Potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) lit. c) din lege, Consiliul Concurenței poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociațiile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancționării, pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina să respecte angajamentele cărora Consiliul Concurenței le-a conferit forță obligatorie prin decizia adoptată potrivit prevederilor art. 49 alin. (3) din lege."

20. Punctul 51 va avea următorul cuprins:

"

51. Potrivit prevederilor art. 49 alin. (5) din lege, Consiliul Concurenței poate, la cerere sau din oficiu, să redeschidă procedura de investigație atunci când:

a) intervine o schimbare esențială privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;

b) întreprinderile acționează contrar angajamentelor asumate;

c) decizia a fost fundamentată pe informații incomplete, inexacte sau care induc în eroare, furnizate de părți."

Art. II. -

Prezentele instrucțiuni sunt puse în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...