Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 1548/2018 pentru aprobarea criteriilor de înființare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul orașelor și al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate județene

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- art. 279 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 20 din 23.11.2018 privind avizarea criteriilor de înființare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul orașelor și al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate județene;

- Referatul de aprobare al Comitetului Director al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. CD26 din 22.11.2018,

în temeiul dispozițiilor:

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă criteriile de înființare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul orașelor și al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate județene, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și casele de asigurări de sănătate județene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Liliana Maria Mihai

București, 29 noiembrie 2018.

Nr. 1.548.

ANEXĂ

Criterii de înființare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul orașelor și al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate județene

I. Casele de asigurări de sănătate județene pot înființa oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul orașelor și al municipiilor, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:

1. Distanța dintre localitatea în care se înființează oficiul de asigurări de sănătate și localitatea de reședință a județului este mai mare de 50 de km și, respectiv, greu accesibilă.

2. Numărul de locuitori concentrat într-o anumită zonă conduce la o adresabilitate ridicată a persoanelor asigurate către casa de asigurări de sănătate.

3. Numărul de furnizori de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care își desfășoară activitatea într-o anumită zonă - concentrarea unui număr de furnizori de servicii medicale într-o anumită zonă, determină creșterea adresabilității persoanelor asigurate către casa de asigurări de sănătate.

4. La nivelul localității în care se propune înființarea de oficiu există organizate servicii ale altor instituții a căror activitate se află în strânsă legătură cu activitatea casei de asigurări de sănătate (administrații financiare, trezorerii etc.).

5. Există un număr mare de angajatori concentrat în localitatea în care se propune înființarea oficiului, care depun cereri de recuperare a indemnizațiilor de concediu medical, însoțite de certificatele de concediu medical, pentru salariații proprii, în vederea recuperării sumelor ocazionate cu plata acestora.

II. Oficiile de asigurări de sănătate se înființează cu încadrarea în: numărul maxim de posturi aprobate pentru casa de asigurări de sănătate județeană, sumele alocate cu destinația cheltuieli de personal și sumele pentru cheltuieli de administrare și funcționare.

III. Oficiile de asigurări de sănătate se înființează cu aprobarea consiliului de administrație al casei de asigurări de sănătate, cu informarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

IV. Casele de asigurări de sănătate județene care înființează oficii de asigurări de sănătate sunt obligate să își actualizeze statutele proprii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...