Parlamentul României

Legea nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Se aprobă Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, începând cu anul 2018, denumit în continuare Program, care are ca obiect facilitarea accesului la finanțare în vederea realizării de investiții pentru înființarea centrelor.

Art. 2. -

(1) Programul prevăzut la art. 1 vizează realizarea de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în localitățile din zona montană.

(2) Investițiile din Program au ca obiectiv valorificarea superioară a produselor montane, limitarea declinului sectorului de producție primară, în scopul asigurării consumului intern, menținerea și crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe stoparea depopulării.

(3) Înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană se realizează în conformitate cu proiectele-tip puse la dispoziție în mod gratuit de către Agenția Zonei Montane, denumită în continuare AZM.

(4) Numărul centrelor, tipul acestora, amplasamentul în localitățile din zona montană, proiectul-tip de realizare se aprobă anual, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) zona montană - astfel cum este definită la art. 1 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan" și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni, cu modificările ulterioare;

b) centre de colectare și prelucrare a laptelui în zona montană - construcții unde se face preluarea și păstrarea cantităților de lapte în recipiente specifice, precum și prelucrarea acestuia cu respectarea normelor de igienă sanitar-veterinare în vigoare;

c) beneficiari privați - persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016; grupuri de producători înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice; persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare; persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și persoanele juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități în agricultură și/sau industrie alimentară;

d) proiect-tip pus la dispoziție de Agenția Zonei Montane - documentație tehnico-economică elaborată de AZM, conform legislației în vigoare, pentru realizarea și dotarea unei construcții-cadru, amplasată în zona montană, care corespunde standardelor în domeniu și se încadrează în bugetul previzionat pentru finanțarea acestui Program.

CAPITOLUL II Modul de finanțare și de accesare a Programului

Art. 4. -

(1) Se instituie o schemă de finanțare prin care beneficiarii Programului primesc maximum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției în vederea realizării de centre de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană.

(2) Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale cu condiția ca ajutorul de stat maximum combinat să nu depășească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru:

a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat cu maximum cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program;

b) investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;

c) cooperativele constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Finanțarea prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă o singură dată pentru un beneficiar privat și pentru un singur obiectiv dezvoltat prin Program.

(4) Sumele necesare pentru finanțarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, destinate în acest scop.

(5) Valoarea anuală a schemei de finanțare, condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, precum și modalitățile de verificare și control se stabilesc anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 5. -

Sprijinul financiar prevăzut la art. 4 se acordă beneficiarilor privați așa cum sunt definiți la art. 3 lit. c) în vederea realizării investițiilor stabilite prin proiectele tip puse la dispoziție de către AZM.

Art. 6. -

Valoarea totală a Programului este de 60 milioane euro echivalent în lei la data accesării Programului și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 7. -

Centrele de colectare și/sau prelucrare a laptelui din zona montană, înființate în cadrul acestui Program, pot presta servicii și altor beneficiari privați, pe bază de contract de prestări-servicii.

Art. 8. -

(1) Schema de ajutor de stat prevăzută de prezenta lege se notifică Comisiei Europene.

(2) În situația în care decizia Comisiei Europene conține prevederi noi sau diferite față de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează și/sau se modifică în mod corespunzător.

Art. 9. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este responsabil pentru recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul prezentului Program.

(2) În cazul constatării faptului că s-au acordat, în mod nejustificat, sume în cadrul prezentului Program, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are obligația de a notifica beneficiarii privați cu privire la obligația restituirii sumelor acordate la finanțarea Programului și nejustificate.

(3) În cazul în care beneficiarii privați nu restituie Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sumele notificate în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acesta emite decizii de recuperare a sumelor de restituit.

(4) Decizia de recuperare constituie titlu de creanță și poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(5) Introducerea contestației pe cale administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
EUGEN NICOLICEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 3 decembrie 2018.

Nr. 296.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...