Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2846/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 751.721 din data de 14.11.2018,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularelor:

1. "Notificare privind încetarea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", prevăzut în anexa nr. 2.

2. "Decizie privind anularea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 4.

Art. 4. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 16 noiembrie 2018.

Nr. 2.846.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1)
lit. a) din Codul fiscal"

I. Dispoziții generale

1. Prezenta procedură se aplică pentru anularea obligațiilor de plată datorate de persoanele fizice cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2016 pentru aprobarea Procedurii de declarare și stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum și pentru aprobarea unor formulare.

2. Procedura se aplică persoanelor care au depus formularul 604 "Declarație pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal", potrivit prevederilor art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, aplicabile până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 și cărora li s-a emis și comunicat "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", denumită în continuare decizie de impunere.

3. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

4. Prin organ fiscal central competent se înțelege organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are domiciliul fiscal.

II. Anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"

5. Contribuabilii solicită încetarea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", prin depunerea unuia dintre următoarele formulare, după caz:

a) "Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice", denumită în continuare declarație unică.

b) "Notificare privind încetarea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", denumită în continuare notificare. Modelul și conținutul notificării sunt prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

6. Notificarea se depune de către contribuabilii care se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției, potrivit legii, sau de către cei care încep să realizeze venituri pentru care obligația declarării revine plătitorilor, după caz. Notificarea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin utilizarea canalelor de comunicare puse la dispoziție prin intermediul spațiului privat virtual. Data depunerii notificării este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data mesajului de confirmare, după caz.

7.(1) Anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite și comunicate prin decizie de impunere se face, de către organul fiscal central competent, la solicitarea contribuabilului.

7.(2) În cazul în care contribuabilul depune declarația unică, anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se face începând cu luna depunerii declarației unice, inclusiv.

7.(3) Organul fiscal central competent verifică dacă persoana fizică a completat cap. II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate" din declarația unică.

7.(4) Contribuția de asigurări sociale de sănătate, stabilită prin decizia de impunere, se anulează în următoarele situații:

a) a declarat venituri estimate, indiferent dacă a optat sau nu pentru plata contribuției;

b) persoana fizică declară contribuția de asigurări sociale de sănătate ca persoană obligată la plata contribuției;

c) persoana fizică optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

7.(5) În cazul în care contribuabilul depune notificarea, anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se face începând cu luna depunerii notificării, inclusiv.

8. Anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite și comunicate prin decizie de impunere se face, de către organul fiscal central competent din oficiu, pentru persoanele fizice care nu își exprimă opțiunea de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate prin depunerea declarației unice sau a notificării. În acest caz, anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se face începând cu luna împlinirii termenului legal de depunere a declarației unice în anul 2019, inclusiv.

9. În situația în care contribuabilul depune atât notificarea, cât și declarația unică, organul fiscal central competent anulează obligațiile de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate începând cu luna depunerii primului document, inclusiv.

10. Compartimentul de specialitate anulează obligațiile de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate prin emiterea deciziei privind anularea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Modelul și conținutul deciziei sunt prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

11. Decizia de la pct. 10 se întocmește în două exemplare, din care unul se comunică contribuabilului, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unității fiscale, iar al doilea exemplar, care se semnează și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.

12. Documentele primite de la contribuabil și cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3

Sigla DGRFP Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Unitatea fiscală*) . . . . . . . . . .
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Nr. înregistrare . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

*) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.

DECIZIE
privind anularea obligațiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1)
lit. a) din Codul fiscal"

Către:
Nume: . . . . . . . . . .
Prenume: . . . . . . . . . .
Domiciliul: localitate: . . . . . . . . . .
Str. . . . . . . . . . .
nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul: . . . . . . . . . .
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:
. . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu luna.........., anul.........., se anulează obligațiile de plată stabilite cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" nr..........., emisă la data de..........

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație potrivit legii, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

Aprobat:
Funcție . . . . . . . . . .
Nume, prenume
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Verificat:
Funcție . . . . . . . . . .
Nume, prenume
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Întocmit:
Funcție . . . . . . . . . .
Nume, prenume
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Am primit un exemplar.
Semnătură contribuabil
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
sau Nr. și data confirmării de
primire . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului

1. Denumire: "Notificare privind încetarea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"

Format: A4/t2

Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe (seturi);

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

Se difuzează gratuit.

Se utilizează pentru notificarea organului fiscal în vederea anulării obligațiilor de plată stabilite și comunicate prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", de către persoanele fizice care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției sau care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care obligația declarării revine plătitorului.

Se întocmește în două exemplare de către contribuabil.

Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

Se arhivează la dosarul contribuabilului.

2. Denumire: "Decizie privind anularea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"

- Format: A4/t1

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

Se difuzează gratuit.

Se utilizează pentru anularea obligațiilor de plată stabilite cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate, prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal".

Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.

Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...