Drept Civil (HAMANGIU)

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033), Editura Hamangiu, 2013, ISBN 978-606-678-673-7
de Alina-Ana Stamate-Tămășan

01 octombrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii Hamangiu [ Mai mult... ]

Editura Hamangiu: București,
Str. Col. Popeia nr. 36, sector 5
O. P. 5, C.P. 91
Vânzări:
021.336.01. 25
031.425.42. 24
0788. 673.209
Tel./Fax:
021.336.04. 43
031.805.80. 20
031.805.80. 21
E-mail: redactie@hamangiu.ro
distributie@hamangiu.ro
[ Mai mult... ]

Alina-Ana Stamate-Tămășan Judecător la Tribunalul Maramureș

Părinților mei [ Mai mult... ]

CUVÂNT-ÎNAINTE

Alina-Ana Stamate-Tămășan [ Mai mult... ]

ABREVIERI

vol. - volumul [ Mai mult... ]

CAPITOLUL I. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE DONAȚIE

PARTEA I COMENTARII

Secțiunea 1. Definiția și reglementarea contractului de donație

Noul Cod civil preia, așadar, în mare parte viziunea legiuitorului român de la 1864, dar introduce o serie de elemente de noutate menite să remedieze anumite carențe sau omisiuni de reglementare sesizate în practica judiciară ori în doctrina de specialitate, să înlăture efectele unor concepții care nu se mai regăsesc în gândirea juridică modernă și să adapteze contractul de donație, pe de o parte, la interesele sociale și individuale actuale, iar, pe de altă parte, la stadiul evolutiv al mentali [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a. Caracterele juridice ale contractului de donație

Caracterul translativ de proprietate este însă numai de natura contractului de donație, iar nu de esența sa, căci pot forma obiect al donației și alte drepturi reale ori drepturi de creanță. De exemplu, cesiunea de creanță cu titlu gratuit este o donație. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a. Interpretarea contractului de donație

Dacă însă problema de interpretare se rezumă la alte aspecte decât cel al calificării contractului, vor primi deplină aplicabilitate regulile generale de interpretare prevăzute prin dispozițiile art. 1266-1269 NCC. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a. Condițiile de formă ale contractului de donație

5. Reglementare. În considerarea semnificației sale speciale și a importanței actului de dispoziție pentru patrimoniul gratificantului, care trebuie să fie precaut în exprimarea consimțământului, ocrotind, deopotrivă, interesele moștenitorilor acestuia și securitatea circuitului civil, în cele din urmă, legiuitorul a consacrat caracterul formal solemn al contractului de donație. Sediul reglementării condițiilor de formă pe care trebuie să le îmbrace acordul de voință specific donației îl reprezintă [ Mai mult... ]

§1. Donația autentică

[5] D. Alexandresco, op. cit., p. 322-323. [ Mai mult... ]

§2. Actul estimativ

16. Natură juridică. În caz de litigiu, actul estimativ servește donatarului ca titlu de proprietate, dacă bunurile mobile nu au fost predate acestuia, și reprezintă un semnificativ element de clarificare a identității bunurilor obiect al donației, precum și de garantare a irevocabilității contractului. [ Mai mult... ]

§3. Sancțiunea aplicabilă nerespectării cerințelor de formă. Confirmarea donației informe

20.2. Căi de atac. În funcție de valoarea obiectului cererii, hotărârea judecătorească pronunțată va fi supusă numai apelului, dacă această valoare este inferioară sau egală cu 500.000 lei (respectiv 1.000.00 0 lei, până la data de 31 decembrie 2015, conform art. XVIII din Legea nr. 2/2013), ori atât apelului, cât și recursului, dacă excede acestei valori, în condițiile art. 483 alin. (2) raportat la art. 466 alin. (1) NCPC, în termen de 30 de z [ Mai mult... ]

§4. Excepții de la formalismul donației

32.6. Diferențiere față de darurile obișnuite. Darul manual trebuie însă deosebit de simplele cadouri, care, deși reprezintă donații, nu sunt supuse regimului liberalităților. Acestea sunt oferite cu ocazii speciale (aniversări), au o valoare modică, la a căror apreciere urmează însă a se ține seama de situația patrimonială a celui care le oferă, nu sunt revocabile pentru ingratitudine, sunt scutite de raport și reducțiune. Noul Cod civil face trimitere la aceste "daruri obișnuite", [ Mai mult... ]

§5. Înscrierea contractului autentificat de donație în registrul național notarial

Se observă că această înscriere vizează doar donațiile autentificate notarial, așadar, pe cele directe, imobiliare ori, după caz, mobiliare. Donațiile indirecte, întrucât se rezumă la cerințele de formă stabilite pentru actul direct pe calea căruia se realizează, nu se vor reflecta în evidența notarială, de asemenea, nici cele deghizate sub forma unui act cu titlu oneros ori ocultate prin interpunere de persoane (în sensul că nu va fi relevată persoana adevăratului donatar) și nici darul manual, [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a. Condițiile de fond ale contractului de donație

34. Justificare. Respectarea principiului irevocabilității. Statutul juridic special al contractului de donație se reconfirmă și din perspectiva cerințelor pe fond pe care trebuie să le îndeplinească pentru valabilitatea sa. Dacă formal contractul este guvernat, după cum am arătat, de principiul solemnității, din perspectiva condițiilor de fond, acesta urmează firul principiului irevocabilității, care explică, în general, preocuparea deosebită a legiuitorului pentru instituirea unor incapacități ori [ Mai mult... ]

§1. Capacitatea părților

Mai reținem că, în conformitate cu prevederile art. 11 din același act normativ, acceptarea donațiilor din partea altor state ori a organizațiilor din străinătate, precum și din partea persoanelor fizice sau juridice străine este interzisă, cu excepțiile prevăzute de lege. [ Mai mult... ]

§2. Consimțământul

Întocmai ca în situația celorlalte două vicii de consimțământ anterior tratate, violența este sancționată cu nulitatea relativă a contractului de donație [art. 1216 alin. (1) NCC], în egală măsură putând fi exercitată o acțiune în răspundere civilă delictuală în condițiile art. 1257 NCC ori a se opta pentru menținerea contractului și adaptarea acestuia. [ Mai mult... ]

§3. Obiectul donației. Clauza de inalienabilitate

[1] Cas., s. civ., dec. nr. 559/1934, cu notă de F. Mihăilescu, S.C. Popescu, Jurisprudența Înaltei Curți de Casație în materie civilă pe anii 1934-1943, București, 1944, p. 180. [ Mai mult... ]

§4. Cauza donației

Sunt motivate imoral însă donațiile convenite în scopul încurajării unor vicii ale gratificatului. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a. Formarea contractului de donație

Astfel, refuzul destinatarului de a accepta oferta de donație atrage caducitatea acesteia, potrivit dispozițiilor art. 1195 alin. (1) lit. b) NCC. La rândul său, ofertantul poate revoca oferta de donație cât timp nu a luat cunoștință de acceptarea destinatarului. Este consacrat astfel prin prevederile art. 1013 NCC, cu caracter derogatoriu de la dreptul comun, sistemul informării, în considerarea semnificației patrimoniale a actului donării pentru donator, legea acordând acestuia posibilitatea d [ Mai mult... ]

Secțiunea a 7-a. Promisiunea de donație

65. Domeniu de aplicare. Promisiunea de donație poate avea ca obiect, în principiu, orice fel de bunuri. Întrucât este un contract real, darul manual nu e susceptibil de promisiune unilaterală sau bilaterală. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 8-a. Irevocabilitatea donației (donner et retenir ne vaut)

Trebuie precizat că sancțiunea nulității absolute afectează în întregime contractul de donație, iar nu doar clauza care ar cuprinde stipulația prohibită. Așadar, nu pot fi confundate efectele nulității în această ipoteză cu situația clauzelor considerate nescrise și care sunt expres determinate de lege (de exemplu, dispozițiile art. 1009 NCC). Sancțiunea considerării ca nescrisă a unei clauze contractuale are drept efect neluarea sa în considerare, interpretarea convenției independent de stipula [ Mai mult... ]

§1. Clauzele care încalcă principiul irevocabilității donațiilor prevăzute expres de art. 1015 NCC

Chiar dacă, în ipoteza liberalității reziduale, donatorul îi interzice instituitului dreptul de a dispune prin donație, aceasta nu înseamnă decât stabilirea convențională a unei inalienabilități parțiale (cu titlu gratuit), și nicidecum rezervarea pentru donatar a acestui drept, situație în care donația ar fi lovită de nulitate absolută, conform prevederilor art. 1015 alin. (2) lit. d) NCC. [ Mai mult... ]

§2. Clauze care nu sunt contrare principiului irevocabilității donației

;
se încarcă...