Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în România a persoanelor fizice

Modificări (1), Reviste (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 2012 până la 28 iulie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1099/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 5, art. 40 alin. (2)-(7) și ale art. 118 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile convențiilor de evitare a dublei impuneri,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Reviste (1)

Se aprobă formularistica elaborată pentru aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2)-(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale convențiilor de evitare a dublei impuneri, prevăzută în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

a) "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" (anexa nr. 1); Reviste (1)

b) "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" (anexa nr. 2);

c) "Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 și art. 40 alin. (2)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ... ... ... ... ... ... ..., de către persoanele fizice care sosesc în România și care au o ședere mai mare de 183 de zile" (anexa nr. 3);

d) "Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 și art. 40 alin. (2)-(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ... ... ... ... ... ... ..., de către persoanele fizice care pleacă din România și care au o ședere în străinătate mai mare de 183 de zile" (anexa nr. 4).

Art. 2. -

Au obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" persoanele fizice care sosesc în România și au o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Art. 3. - Reviste (1)

Au obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" persoanele fizice rezidente în România, precum și persoanele fizice nerezidente, care au avut obligația completării formularului prevăzut la art. 1 lit. a), care pleacă din țara noastră și care vor avea o ședere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic.

Art. 4. -

(1) Prin excepție de la art. 2, nu au obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" cetățenii străini cu statut diplomatic sau consular în România, cetățenii străini care sunt funcționari ori angajați ai unui organism internațional și interguvernamental înregistrat în România, cetățenii străini care sunt funcționari sau angajați ai unui stat străin în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului internațional sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este parte.

(2) Prin excepție de la art. 3, nu au obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" cetățenii români care lucrează în străinătate, ca funcționari sau angajați ai României într-un stat străin.

Art. 5. -

(1) Formularele prevăzute la art. 1 lit. a) și b) vor fi înregistrate de persoanele fizice în cauză, personal sau prin împuternicit, la autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică își are domiciliul fiscal, potrivit legii.

(2) Formularele prevăzute la art. 1 lit. c) și d) se completează, se semnează și se eliberează de către autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică își are domiciliul fiscal potrivit legii, în funcție de competențe.

CAPITOLUL II Criterii de stabilire a rezidenței persoanelor fizice, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri

Art. 6. -

(1) Dacă o persoană fizică este considerată rezidentă atât în România, cât și într-un stat semnatar al convenției de evitare a dublei impuneri, atunci rezidența persoanei fizice se va stabili după cum urmează:

a) persoana va fi considerată rezidentă numai a statului în care are domiciliul, respectiv locuința permanentă aflată la dispoziția sa. O locuință se consideră permanentă dacă este proprietatea personală a persoanei fizice sau dacă aceasta este închiriată de persoana respectivă;

b) dacă aceasta deține o locuință permanentă aflată la dispoziția sa în ambele state, persoana este considerată rezidentă numai a statului în care își are centrul intereselor vitale, respectiv în statul cu care relațiile sale personale și economice sunt mai apropiate. Astfel, se acordă atenție familiei sale (soț/soție, copil/copii, persoane aflate în întreținerea persoanei fizice și care sosesc în România împreună cu aceasta), relațiilor sale economice (angajat al unui angajator român, implicarea într-o activitate de afaceri în România, conturi la bănci în România, carduri de credit/debit la bănci în România), relațiilor sale sociale (membru într-o organizație caritabilă, religioasă, participări la activități culturale sau de altă natură). Dacă o persoană fizică ce deține o locuință într-un stat semnatar al unei convenții de evitare a dublei impuneri încheiate cu România și deține, în proprietate sau închiriată, și o locuință în România în timp ce o păstrează pe prima, faptul că păstrează prima locuință în statul în care a locuit preponderent, unde a muncit și unde se află familia sa și toate proprietățile sale, poate împreună cu alte elemente să demonstreze că persoana în cauză și-a păstrat centrul intereselor vitale în celălalt stat și nu în România. Același criteriu de stabilire a centrului intereselor vitale este folosit în mod corespunzător și pentru persoanele fizice rezidente care părăsesc România; Reviste (1)

c) dacă nu poate fi determinat statul în care persoana are centrul intereselor vitale sau dacă respectiva persoană nu deține o locuință permanentă aflată la dispoziția sa în niciunul dintre state, se consideră că este rezidentă a statului în care aceasta locuiește frecvent. Astfel, se vor avea în vedere șederile pe care le are persoana respectivă în toate locurile din același stat;

d) dacă persoana locuiește în mod obișnuit în ambele state sau în niciunul dintre ele, se va considera că persoana respectivă este rezidentă a statului a cărui naționalitate/ cetățenie o are;

e) dacă persoana are naționalitatea/cetățenia ambelor state sau a niciunuia dintre ele, autoritățile competente ale statelor contractante vor rezolva această problemă pe cale amiabilă la nivelul acestora, potrivit articolului "Procedura amiabilă" din convenția de evitare a dublei impuneri.

(2) La stabilirea rezidenței se vor avea în vedere și comentariile art. 4 "Rezident" din Modelul convenției de evitare a dublei impuneri al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Art. 7. -

Orice schimbare apărută, care poate aduce modificări în ceea ce privește rezidența fiscală, trebuie adusă la cunoștința organului fiscal de către persoana fizică în cauză.

CAPITOLUL III Sosirea pe teritoriul României a persoanelor fizice nerezidente

SECȚIUNEA 1 Elemente care atestă rezidența fiscală în România, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenței fiscale

Art. 8. -

(1) Principalele elemente care vor fi luate în considerare pentru stabilirea rezidenței fiscale în România a unei persoane fizice care sosește în România sunt următoarele:

a) domiciliul în România;

b) locuința permanentă din România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne oricând la dispoziția acestuia și a familiei sale;

c) centrul intereselor vitale amplasat în România;

d) persoana fizică este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

(2) Pot exista și alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenței fiscale în România sau în statul străin, dar numai împreună cu elementele menționate la alin. (1): autovehicul înregistrat în România/statul străin; permis de conducere emis de autoritatea competentă din România/statul străin; pașaport emis de autoritatea competentă din România/statul străin; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România.

Art. 9. -

(1) Dacă o persoană fizică nerezidentă nu face dovada rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau este rezident al unui stat cu care România nu are încheiată convenție și îndeplinește condițiile de rezidență prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, se va considera că este rezident fiscal în statul român.

(2) Persoana fizică menționată la alin. (1), potrivit art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, va fi supusă impozitului pe venit pentru venitul obținut din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor anului în care aceasta devine rezident fiscal în România.

(3) Persoanei fizice care are în România obligație fiscală integrală i se eliberează la cerere certificatul de rezidență fiscală, potrivit pct. 14 din normele de aplicare a titlului V din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare. În cazul obligației fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, într-un an fiscal.

SECȚIUNEA a 2-a
Stabilirea rezidenței fiscale de către autoritatea fiscală competentă la momentul sosirii persoanelor fizice în România

Art. 10. -

Persoana fizică nerezidentă trebuie să înregistreze la autoritatea fiscală competentă formularul prevăzut la art. 1 lit. a), în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România.

Art. 11. -

La formularul prevăzut la art. 1 lit. a), persoana fizică nerezidentă va anexa:

a) copia pașaportului, valabil, iar cetățenii Uniunii Europene vor anexa copia pașaportului sau a documentului național de identitate, valabil;

b) certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale conform legislației interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoțite de o traducere autorizată în limba română.

Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis;

c) documente care atestă existența unei locuințe în România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa.

Art. 12. -

(1) Autoritatea fiscală competentă va analiza îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție de situația concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenției de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum și documentația prezentată, respectiv formularul prevăzut la art. 1 lit. a), certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale, conform legislației interne a acelui stat, și orice alte documente ce pot sta la baza determinării rezidenței persoanei fizice.

(2) Autoritatea fiscală competentă, în urma analizei efectuate, va stabili dacă persoana fizică nerezidentă păstrează rezidența fiscală a celuilalt stat potrivit convenției de evitare a dublei impuneri sau va fi persoană fizică rezidentă fiscal în România.

(3) Autoritatea fiscală competentă, în termen de 30 de zile de la depunerea formularului prevăzut la art. 1 lit. a), va notifica persoana fizică dacă aceasta are obligație fiscală integrală în România sau va fi impusă numai pentru veniturile obținute din România. În cazul obligației fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României.

(4) În situația în care, pe baza documentației prezentate de persoana fizică pentru stabilirea rezidenței fiscale în România, intervin modificări față de datele înscrise în notificarea emisă de autoritatea fiscală competentă, aceasta va efectua o nouă notificare și o va anula pe cea precedentă, pentru corectarea obligației fiscale ce îi revine în România persoanei fizice respective, pe baza noilor informații.

(5) Forma și conținutul "Notificării privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 și art. 40 alin. (2)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ... ... ... ... ... ... ..., de către persoanele fizice care sosesc în România și care vor avea o ședere mai mare de 183 de zile" este prezentată în anexa nr. 3.

CAPITOLUL IV Plecarea de pe teritoriul României a persoanelor fizice rezidente și nerezidente

SECȚIUNEA 1 Elemente care atestă rezidența fiscală în România sau în statul străin, potrivit convenției de evitare a dublei impuneri, respectiv a Codului fiscal, după caz

Art. 13. -

(1) Principalele elemente care vor fi luate în considerare pentru stabilirea rezidenței unei persoane fizice care părăsește România sunt următoarele:

a) domiciliul din România;

b) locuința permanentă din România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne oricând la dispoziția acestuia și a familiei sale;

c) centrul intereselor vitale amplasat în România; faptul că soțul/soția, copilul/copiii sau persoanele aflate în întreținerea persoanei nu părăsesc România împreună cu aceasta.

(2) Pot exista și alte elemente care sunt luate în considerare la menținerea rezidenței în România, dar numai împreună cu elementele menționate la alin. (1): autovehicule înregistrate în România/statul străin; permis de conducere emis de autoritățile competente din România/statul străin; pașaport emis de autoritățile competente din România/statul străin; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin pe parcursul perioadei în care stă în străinătate/România.

Art. 14. -

În cazul în care o persoană fizică română părăsește România definitiv și nu mai are domiciliu în țara noastră, rezidența fiscală obținută în alt stat nu va fi afectată de revenirile ocazionale în România.

SECȚIUNEA a 2-a
Stabilirea rezidenței fiscale de către autoritatea fiscală competentă la momentul plecării persoanelor fizice din România

Art. 15. -

În vederea scoaterii/menținerii din/în evidență de către autoritatea fiscală competentă, persoana fizică rezidentă în România, respectiv persoana nerezidentă au obligația să înregistreze cu 30 de zile înaintea plecării din România formularul prevăzut la art. 1 lit. b) la autoritatea fiscală competentă unde a înregistrat formularul prevăzut la art. 1 lit. a), dacă persoana în cauză nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuinței permanente.

Art. 16. -

(1) Autoritatea fiscală competentă analizează îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție de situația concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenției de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum și documentația prezentată, respectiv formularul prevăzut la art. 1 lit. b), orice alte documente ce pot sta la baza determinării rezidenței persoanei fizice, precum și, după caz, certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale conform legislației interne a acelui stat.

(2) Autoritatea fiscală competentă, în urma analizei efectuate, stabilește dacă persoana fizică rezidentă fiscal în România păstrează rezidența în țara noastră potrivit convenției de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal, sau este persoană fizică nerezidentă în România.

(3) Autoritatea fiscală competentă, în termen de 15 zile de la depunerea formularului prevăzut la art. 1 lit. b), va notifica persoanei fizice dacă aceasta are în continuare obligație fiscală integrală în România sau va fi scoasă/menținută din/în evidențele fiscale. În cazul obligației fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă în continuare impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României.

(4) Forma și conținutul "Notificării privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 și art. 40 alin. (2)-(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ... ... ... ... ... ... ..., de către persoanele fizice care pleacă din România și care vor avea o ședere în străinătate mai mare de 183 de zile" este prezentată în anexa nr. 4.

Art. 17. -

(1) Dacă ulterior înregistrării formularului prevăzut la art. 1 lit. b), persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, aceasta va anexa la formularul mai sus menționat certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea competentă a statului care îl consideră rezident fiscal sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale conform legislației interne a acelui stat, în vederea aplicării prevederilor convenției. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, va continua să fie considerată rezidentă în România, având obligație fiscală integrală până la sfârșitul anului calendaristic în care a făcut dovada schimbării rezidenței fiscale în alt stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.

(2) Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care pleacă într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, completează formularul prevăzut la art. 1 lit. b) și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care persoana fizică părăsește țara noastră, precum și în următorii 3 ani calendaristici.

(3) Persoana fizică nerezidentă care a avut obligația completării formularului prevăzut la art. 1 lit. a) și a obținut pe perioada șederii în România rezidența fiscală în România va completa la părăsirea teritoriului României numai formularul prevăzut la art. 1 lit. b) și nu va mai face dovada schimbării rezidenței fiscale într-un alt stat. Aceasta va fi considerată rezident fiscal în România până la sfârșitul anului calendaristic în care a intervenit schimbarea în urma căreia persoana fizică părăsește România și completează formularul prevăzut la art. 1 lit. b), având și pentru acest an obligație fiscală integrală în România.

(4) Persoana fizică nerezidentă care pe perioada șederii în România și-a dovedit rezidența într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și care a avut obligația completării formularului prevăzut la art. 1 lit. a) va completa la părăsirea teritoriului României formularul prevăzut la art. 1 lit. b).

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 18. -

(1) Pe parcursul anului 2012 au obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", prevăzut la art. 1 lit. a), și persoanele fizice care au sosit în România după 1 ianuarie 2009 și care continuă să fie prezente în România și după 1 ianuarie 2012.

(2) Persoanele fizice nerezidente sosite în țara noastră înainte de 1.01.2009 și care solicită eliberarea "Certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și... ... ... ... ... ... ... .., pentru persoane fizice rezidente în România" au obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", prevăzut la art. 1 lit. a), și totodată să facă dovada plății impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru categoriile de venituri supuse impozitului în România.

Art. 19. -

Formularistica prevăzută la art. 1 poate fi adaptată în funcție de situația concretă a contribuabilului.

Art. 20. -

(1) Formularele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se difuzează gratuit persoanelor fizice de către unitățile fiscale subordonate sau se pot descărca de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.ro

(2) Formularele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se depun în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Art. 21. -

Direcția legislație impozite directe din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală metodologii fiscale, îndrumare și asistență a contribuabililor, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 22. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 23 ianuarie 2012.

Nr. 74.

ANEXA Nr. 1 Annex no. 1

Numărul și data înregistrării la autoritatea fiscală*
Number and date of registration at the tax authority*
... ... ... ... ... ... .../... ... ... ... ... ... ... ...
* Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: 759
Registration number as personal data operator: 759

Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România
Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania

A. Date de identificare ale persoanei fizice care sosește în România
Identification data of the individual arriving in Romania
Nume și prenume ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , cetățenie/naționalitate ... ... ... ... ...,
Name and surname Citizenship/Nationality
Cod numeric personal (din statul străin) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
Personal identification number (of the foreign state)
Cod numeric personal (emis de autoritatea română)/NIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
Personal/Tax identification number (given by the Romanian authority)
Data nașterii (zz.ll.aaaa) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., anul fiscal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Date of birth (dd/mm/yyyy) Fiscal year
Stare civilă: [ ] căsătorit(ă) [ ] necăsătorit(ă) [ ] divorțat(ă) [ ] văduv(ă)
Civil status married single divorced widower/widow
B. Adresa și perioada de ședere în România
Address and period of staying in Romania
Adresa din România și telefonul ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Address in Romania and phone
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Adresa de e-mail ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
E-mail address
Adresa din străinătate (înainte de a sosi în România) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Address abroad (before arriving in Romania)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., Statul ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Country
Data sosirii în România (zz.ll.aaaa) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Date of arrival in Romania (dd/mm/yyyy)
Cât timp preconizați că veți petrece în România? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
How long do you intend to stay in Romania?
C. Rezidența fiscală
Fiscal residence
a) Sunteți considerat rezident fiscal într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri? [ ] DA [ ] NU
Are you considered a fiscal resident of a country not having a convention for the avoidance of double taxation concluded with Romania? YES NO
b) Sunteți considerat rezident fiscal într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri? [ ] DA [ ] NU
Are you considered a fiscal resident of a country that has a convention for the avoidance of double taxation concluded with Romania? YES NO
În caz afirmativ, aveți obligație fiscală integrală în acel stat? [ ] DA [ ] NU
If yes, do you have a full tax liability in that country? YES NO
c) Ați prezentat autorităților fiscale din România certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea competentă a statului care vă consideră rezident? [ ] DA [ ] NU
Have you presented to the Romanian tax authorities the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the country that considers you to be its resident? YES NO
Prezentarea certificatului de rezidență fiscală emis de autoritatea competentă a statului care vă consideră rezident fiscal face posibilă aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată de România cu statul care a emis certificatul de rezidență fiscală.
The presentation of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the country that considers you to be its fiscal resident enables the application of the convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and the country that has issued the certificate of fiscal residence.
D. Motivul sosirii în România
Reason for the arrival in Romania
[ ] ați fost detașat în România de un angajator străin;
You have been detached in Romania by a foreign employer
[ ] ați fost angajat în România de un angajator român;
You have been hired in Romania by a Romanian employer
[ ] desfășurați activitate independentă în România;
You are performing a self-employment activity in Romania
[ ] sunteți pensionar;
You are retired
[ ] studiați, predați sau efectuați cercetare într-o instituție de învățământ din Romania sau într-un institut de cercetare din Romania (menționați numele și adresa instituției) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...;
You are studying, teaching or doing research in an educational institution or research institute in Romania (please mention the name and address of the institution)
[ ] altele (explicații) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
others (please explain)
E. Relația de angajare
Employment relationship
Dacă veți fi angajat sau veți desfășura activitate în România, bifați căsuța care vi se aplică:
If you are going to be hired or performing activity in Romania, please tick the appropriate box
[ ] Sunteți detașat în România de un angajator străin (precizați numele, adresa persoanei unde ați fost detașat și anexați contractul)
You are detached in Romania by a foreign employer (please mention the name and address of the person where you have been detached and attach the contract
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[ ] Sunteți angajat în România de un angajator român (precizați numele, adresa angajatorului român și anexați contractul)
You are hired in Romania by a Romanian employer (please mention the name and address of the Romanian employer and attach the contract)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
[ ] Desfășurați activitate independentă în România (menționați tipul activității și locul unde se desfășoară activitatea și anexați documentul care atestă autorizarea)
You are performing a self-employment activity in Romania (please mention the type of activity and place where the activity is performed and attach the document certifying the authorization)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
F. Relații familiale
Family relations
Sosesc în România împreună cu dumneavoastră și se află în întreținerea dumneavoastră:
There are arriving with you in Romania and are depending on you
[ ] soțul/soția ♦ [ ] rezident în România ♦ [ ] nerezident în România ♦ [ ] statut nedeterminat
husband/wife resident in Romania non-resident in Romania undetermined status
[ ] copilul minor ♦ [ ] rezident în România ♦ [ ] nerezident în România ♦ [ ] statut nedeterminat
minor child resident in Romania non-resident in Romania undetermined status
sau
or
[ ] o persoană ♦ [ ] rezident în România ♦ [ ] nerezident în România ♦ [ ] statut nedeterminat
a person resident in Romania non-resident in Romania undetermined status
Introduceți numele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și adresa unde locuiesc aceste persoane
Please mention the name, the personal/tax identification number and the address where these persons live
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
În străinătate dețineți o locuință:
You have a dwelling place abroad
[ ] în proprietate (precizați adresa) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
owned (please mention the address)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[ ] închiriată (precizați adresa și perioada pentru care ați închiriat locuința) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
rented (please mention the address and the period for which the dwelling place was rented)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G. Veți continua să obțineți venituri din străinătate din:
You will continue to obtain income from abroad of
[ ] activități dependente [ ] activități independente [ ] dobânzi [ ] dividende
employment activities self-employment activities interest dividends
[ ] câștiguri de capital [ ] venituri din proprietăți imobiliare [ ] redevențe
capital gains income from immovable property royalties
[ ] pensii [ ] altele (descrieți) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
pension others (please describe)
[ ] niciun punct nu se aplică
none of the points apply
H. Informații suplimentare
Additional information
[ ] intenționați să dețineți în continuare o locuință în străinătate
you still intend to have a dwelling place abroad
[ ] soțul/soția, [ ] copilul minor sau [ ] o persoană aflată în întreținerea dumneavoastră.
husband/wife minor child or a person depending on you
rămân în străinătate și nu sosesc în România împreună cu dumneavoastră
are remaining abroad and are not arriving with you in Romania
aveți autovehicul înregistrat [ ] în străinătate [ ] în România
you have a registered vehicle abroad in Romania
aveți permis de conducere emis de autoritatea competentă [ ] din străinătate [ ] din România
you have a driving license issued by the competent authority from abroad from Romania
aveți pașaport emis de o autoritate competentă [ ] din străinătate [ ] din România
you have a passport issued by a competent authority from abroad from Romania
sunteți asigurat la sistemul asigurărilor sociale de sănătate [ ] din străinătate [ ] din România
you are insured with a health insurance system from abroad from Romania
sunteți asigurat la sistemul asigurărilor sociale [ ] din străinătate [ ] din România
you are insured with a social security system from abroad from Romania
[ ] niciun punct din această secțiune nu se aplică
none of the points in this section apply
I. Alte informații
Other information
Prezentați informații suplimentare care considerați că sunt utile autorității fiscale în vederea stabilirii rezidenței dumneavoastră fiscale în România/alt stat
Please provide any additional information that you consider useful for the fiscal authority in order to determine your fiscal residence in Romania/other country

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Data
Date
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Semnătura solicitantului
Signature of applicant
J. Date de identificare ale împuternicitului
(împuternicirea emisă de o autoritate străină va fi însoțită de o traducere autorizată în limba română)
Identification data of the assignee
(the empowerment issued by a foreign authority will be accompanied by a certified translation into Romanian)
[ ] Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice
Agent/assignee of the individual
Nume și prenume: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Name and surname
Domiciliu fiscal: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Fiscal domicile
Cod numeric personal: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Personal identification number
Semnătura: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Signature
Data: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Date
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
Under the sanctions applied to forgery of public documents, I hereby declare that the data presented in this document are correct and complete.
Persoana impozabilă este obligată să aducă la cunoștința organului fiscal orice schimbare apărută care poate aduce modificări în ceea ce privește statutul rezidenței în România.
The taxpayer is required to notify the fiscal authority about any changes that can affect the residence status in Romania.

INSTRUCȚIUNI

A. Persoana fizică nerezidentă va anexa:

a) copia pașaportului, valabil, iar cetățenii Uniunii Europene vor anexa copia pașaportului sau a documentului național de identitate, valabil; și după caz,

b) certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței conform legislației interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoțite de o traducere autorizată în limba română;

c) documente care atestă existența unei locuințe în România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;

d) la cererea autorității fiscale române, persoana impozabilă este obligată să prezinte documentele solicitate de aceasta, însoțite de o traducere autorizată în limba română, și, după caz, să aducă clarificări adiționale.

B. Pentru informațiile prevăzute la lit. C, organul fiscal va acorda asistența necesară declarantului.

C. Chestionarul va fi completat citeț, cu majuscule sau, după caz, prin bifarea cu "X" a căsuței corespunzătoare. Se admite editarea și/sau completarea chestionarului în format Word. Chestionarul va fi în format A4 și se completează pe ambele părți ale imprimatului.

INSTRUCTIONS

A. The non-resident individual shall enclose:

a) a valid copy of the passport and for the European Union citizens a valid copy of the passport or the national identity document;

b) and, as the case may be, the original or the certified copy of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country or another document issued by an authority other than the fiscal one, which is responsible for certifying the residence according to the national legislation of that country, accompanied by a certified translation into Romanian;

c) documents attesting the existence of a dwelling place of the individual in Romania, which can be owned or rented and which remains available at any time for that person and/or his/her family;

d) at the request of the Romanian tax authority, the taxpayer is required to submit the documents requested by it, accompanied by a certified translation into Romanian and, as the case may be, to make additional clarifications.

B. For the information in letter C of the annex, the tax authority shall provide any necessary assistance to the declarant.

C. The questionnaire will be legibly filled in, in capital letters or, as the case may be, by ticking "X" in the appropriate box. The editing and/or completion of the questionnaire in a Word format is accepted. The questionnaire will have an A4 format and is completed on both sides.

ANEXA Nr. 2 Annex no. 2

Numărul și data înregistrării la autoritatea fiscală*
Number and date of registration at the tax authority*
... ... ... ... ... ... .../... ... ... ... ... ... ... ...
* Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: 759
Registration number as personal data operator: 759

Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România
Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania

A. Date de identificare ale persoanei fizice rezidente/nerezidente care pleacă din România
Identification data of the resident/neresident individual leaving Romania
Nume și prenume ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ..., cetățenie/naționalitate ... ... ... ... ...,
Name and surname Citizenship/Nationality
Cod numeric personal/NIF... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
Personal/Tax identification number
Data nașterii (zz.ll.aaaa) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., anul fiscal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Date of birth (dd/mm/yyyy) Fiscal year
Stare civilă: [ ] căsătorit(ă) [ ] necăsătorit(ă) [ ] divorțat(ă) [ ] văduv(ă)
Civil status married single divorced widower/widow
B. Adresa în/în afara României și perioada de ședere în afara României
Address in/outside Romania and period of staying outside Romania
Adresa din România (înainte de a părăsi România) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Address in Romania (before leaving Romania)
[ ] adresa de domiciliu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
home address ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ...
[ ] adresa locuinței permanente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
permanent home address
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Statul în care veți locui/se solicită rezidența ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Country you will live in/for wich residence is requested
Adresa, telefonul și adresa de e-mail din străinătate ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Adress, phone and e-mail address from abroad
Data plecării din România (zz.ll.aaaa) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Date of departure from Romania (dd/mm/yyyy)
Cât timp preconizați că veți petrece în afara României? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
How long do you intend to stay outside Romania?
C. Declarație privind rezidența fiscală
Declaration on fiscal residence
a) Sunteți rezident fiscal în România la data plecării din România? [ ] DA [ ] NU
Are you a fiscal resident of Romania when leaving Romania? YES NO
b) Sunteți rezident fiscal într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri? [ ] DA [ ] NU
Are you a fiscal resident of a country that has a convention for the avoidance of double taxation concluded with Romania? YES NO
În caz afirmativ, aveți obligație fiscală integrală în acel stat? [ ] DA [ ] NU
If yes, do you have a full tax liability in that country? YES NO
c) Sunteți rezident fiscal într-un stat cu care România nu are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri? [ ] DA [ ] NU
Are you a fiscal resident of a country not having a convention for the avoidance of double taxation concluded with Romania? YES NO
Pentru aplicarea prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri, persoana fizică română are obligația să prezinte certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea competentă a statului străin care îl consideră rezident fiscal și cu care România are încheiată convenție.
For the application of the provisions of the convention for the avoidance of double taxation, the Romanian individual is required to submit the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country that considers him/her to be it's fiscal resident and that has a convention concluded with Romania.
D. Motivul plecării din România
Reason for leaving Romania
[ ] sunteți detașat în străinătate de un angajator român;
You have been detached abroad by a Romanian employer
[ ] sunteți angajat în străinătate de un angajator străin;
You have been hired abroad by a foreign employer
[ ] desfășurați activitate independentă în străinătate;
You are performing a self-employment activity abroad
[ ] sunteți pensionar;
You are retired
[ ] studiați, predați sau efectuați cercetare într-o instituție de învățământ străină sau într-un institut străin de cercetare (menționați numele și adresa instituției)
You are studying, teaching or doing research in a foreign educational institution or research institute (please mention the name and address of the institution) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[ ] altele (explicații) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
others (please explain) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
E. Relația de angajare
Employment relationship
Dacă veți fi angajat sau veți desfășura activitate în străinătate, bifați căsuța care vi se aplică:
If you are going to be hired or performing activity abroad, please tick the appropriate box
[ ] Sunteți sau veți fi detașat în străinătate de un angajator român (menționați numele și adresa angajatorului și anexați contractul)
You are or will be detached abroad by a Romanian employer (please mention the name and address of the employer and attach the contract)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[ ] Sunteți sau veți fi angajat de un angajator străin (menționați numele și adresa angajatorului și anexați contractul)
You are or will be hired by a foreign employer (please mention the name and address of the employer and attach the contract)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
[ ] Veți desfășura activitate independentă (menționați tipul activității și locul unde se desfășoară activitatea)
You are going to perform a self-employment activity (please mention the type of activity and place where the activity is performed)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
F. Relații familiale
Family relations
Părăsesc România împreună cu dumneavoastră și se află în întreținerea dumneavoastră:
There are leaving Romania with you and are depending on you
[ ] soțul/soția ♦ [ ] rezident în România ♦ [ ] nerezident în România ♦ [ ] statut nedeterminat
husband/wife resident in Romania non-resident in Romania undetermined status
[ ] copilul minor ♦ [ ] rezident în România ♦ [ ] nerezident în România ♦ [ ] statut nedeterminat
minor child resident in Romania non-resident in Romania undetermined status
sau
or
[ ] o persoană ♦ [ ] rezident în România ♦ [ ] nerezident în România ♦ [ ] statut nedeterminat
a person resident in Romania non-resident in Romania undetermined status
Introduceți numele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și adresa unde locuiesc aceste persoane
Please mention the name, the personal/tax identification number and the address where these persons live:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
În străinătate dețineți o locuință:
You have a dwelling place abroad
[ ] în proprietate (precizați adresa) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
owned (please mention the address)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[ ] închiriată (precizați adresa și perioada pentru care ați închiriat locuința) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
rented (please mention the address and the period for which the dwelling place was rented)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G. Veți continua să obțineți venituri din România din:
You will continue to obtain income from Romania of
[ ] activități dependente [ ] activități independente [ ] dobânzi [ ] dividende
employment activities self-employment activities interest dividends
[ ] câștiguri de capital [ ] venituri din cedarea folosinței bunurilor [ ] pensii
capital gains income from assigning the use of property pension
[ ] altele (descrieți) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
others (please describe)
[ ] niciun punct nu se aplică
none of the points apply
H. Informații suplimentare
Additional information
[ ] intenționați să dețineți în continuare o locuință în România
you still intend to have a dwelling place in Romania
[ ] soțul/soția, [ ] copilul minor sau [ ] o persoană aflată în întreținerea dumneavoastră.
husband/wife minor child or a person depending on you
rămân în România și nu părăsesc țara împreună cu dumneavoastră
remain in Romania and are not leaving the country with you
aveți autovehicul înregistrat [ ] în străinătate [ ] în România
you have a registered vehicle abroad in Romania
aveți permis de conducere emis de autoritatea competentă [ ] din străinătate [ ] din România
you have a driving license issued by the competent authority from abroad from Romania
aveți pașaport emis de o autoritate competentă [ ] din străinătate [ ] din România
you have a passport issued by a competent authority from abroad from Romania
sunteți asigurat la sistemul asigurărilor sociale de sănătate [ ] din străinătate [ ] din România
you are insured with a health insurance system from abroad from Romania
sunteți asigurat la sistemul asigurărilor sociale [ ] din străinătate [ ] din România
you are insured with a social security system from abroad from Romania
[ ] niciun punct din această secțiune nu se aplică
none of the points in this section apply
I. Alte informații
Other information
Prezentați informații suplimentare care considerați că sunt utile autorității fiscale în vederea stabilirii rezidenței dumneavoastră fiscale în România/alt stat
Please provide any additional information that you consider useful for the fiscal authority in order to determine your fiscal residence in Romania/other country

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Data
Date
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Semnătura solicitantului
Signature of applicant
J. Date de identificare ale împuternicitului
(împuternicirea emisă de o autoritate străină va fi însoțită de o traducere autorizată în limba română)
Identification data of the assignee
(the empowerment issued by a foreign authority will be accompanied by a certified translation into Romanian)
[ ] Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice
Agent/assignee of the individual
Nume și prenume: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Name and surname
Domiciliu fiscal: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Fiscal domicile
Cod numeric personal: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Personal identification number
Semnătura: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Signature
Data: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Date
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
Under the sanctions applied to forgery of public documents, I hereby declare that the data presented in this document is correct and complete.
Persoana impozabilă este obligată să aducă la cunoștința organului fiscal orice schimbare apărută care poate aduce modificări în ceea ce privește statutul rezidenței în România.
The taxpayer is required to notify the fiscal authority about any changes that can affect the residence status in Romania.
În situația în care plecarea dumneavoastră se anulează și ați depus deja acest formular, vă rugăm să informați autoritatea fiscală asupra schimbării produse
If your departure is canceled and you have already filed this form, please notify the fiscal authority of the change occurred

INSTRUCȚIUNI

A. Persoana fizică rezidentă cu domiciliul în România va anexa, după caz, certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței conform legislației interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoțite de o traducere autorizată în limba română.

B. La cererea autorității fiscale române, persoana fizică este obligată să prezinte documentele solicitate de aceasta, însoțite de o traducere autorizată în limba română, și, după caz, să aducă clarificări adiționale.

C. Pentru informațiile prevăzute la lit. C, organul fiscal va acorda asistența necesară declarantului.

D. Chestionarul va fi completat citeț, cu majuscule sau, după caz, prin bifarea cu "X" a căsuței corespunzătoare. Se admite editarea și/sau completarea chestionarului în format Word. Chestionarul va fi în format A4 și se completează pe ambele părți ale imprimatului.

INSTRUCTIONS

A) The resident individual residing in Romania shall enclose as the case may be the original or the certified copy of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country or another document issued by an authority other than the fiscal one, which is responsible for certifying the residence according to the national legislation of that country, accompanied by a certified translation into Romanian.

B) At the request of the Romanian tax authority, the individual is required to submit the documents requested by it, accompanied by a certified translation into Romanian and, as the case may be, to make additional clarifications.

C) For the information in letter C of the annex, the tax authority shall provide any necessary assistance to the declarant.

D) The questionnaire will be legibly filled in, in capital letters or, as the case may be, by ticking "X" in the appropriate box. The editing and/or completion of the questionnaire in a Word format is accepted. The questionnaire will have an A4 format and is completed on both sides.

ANEXA Nr. 3 ANNEX No. 3

NOTIFICARE
NOTIFICATION
privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 și art. 40 alin. (2)-(6)
regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
Article 40 para. (2)-(6) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions
sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri,
or the Convention for the avoidance of double taxation
încheiată între România și ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
concluded between Romania and
de către persoanele fizice care sosesc în România și
by individuals arriving in Romania and which
care vor avea o ședere mai mare de 183 de zile
are going to stay for more than 183 days

Către: Nume și prenume ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ..., cetățenie/naționalitate ... ... ... ... ... ... ... ...,
To Name and surname Citizenship/Nationality
Cod numeric personal (din statul străin) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
Personal identification number (of the foreign state)
Cod numeric personal (emis de autoritatea română)/NIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
Personal/Tax identification number (given by the Romanian authority)
Adresa de corespondență:
Address of correspondence
Județul ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... sectorul ... ... ..., codul poștal ... ... ... ... ... ... ... ...,
County City
District Postal code
str. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... nr. ... ... ..., bl. ... ... ..., sc. ... ..., et. ... ..., ap. ... ... ...
Street No. Block Scale Flat Ap.
Din analiza datelor furnizate de dumneavoastră prin "Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", înregistrat cu nr. ... ... ... ... ... ... ... din data de ... ... ... ... ... ..., a Certificatului de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă din ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. în data de ... ... ... ... ... ... ... ... ..., precum și a documentației depuse de dumneavoastră, au rezultat următoarele constatări referitoare la implicațiile fiscale ale șederii dumneavoastră în România:
By analyzing the data that you have provided in the "Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania", registered with no. ... ... ... ... ... . of ... ... ... ... .. the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of ... ... ... ... ... ... ... ... ..on, ... ... ... as well as the documents submitted by you, the following findings on the tax implications of your stay in Romania have resulted:
[ ] Sunteți considerată persoană fizică nerezidentă și vă păstrați rezidența statului ... ... ... ... ... , potrivit Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
You are considered a non-resident individual and you keep your residence in ... ... ... ... ... ... ... ... . according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
Sunt impozabile în România numai veniturile obținute de dumneavoastră din România.
Romania will tax only the income obtained by you from Romania.
sau/or
[ ] Sunteți considerată persoană fizică rezidentă în România și aveți obligație fiscală integrală în România.
You are considered an individual resident in Romania and you have a full tax liability in Romania.
În cazul obligației fiscale integrale, sunteți supus impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României.
In case of a full tax liability you are subjected to an income tax on the income obtained from any source, both from Romania and from abroad.
Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , la sediul nostru sau la numărul de telefon ... ... ... ... ... ... , între orele ... ... ... ... ... ... .
For additional information about this notification you can contact Mrs./Mr. ... ... ... ... ... ... ... .. at our office or at the phone number ... ... ... ... ... within the following hours ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Director executiv/general,
Executive/General Director
Nume și prenume ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Name and surname
Semnătura și ștampila unității
Signature and stamp

ANEXA Nr. 4 ANNEX No. 4

NOTIFICARE
NOTIFICATION
privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 și art. 40 alin. (2)-(7)
regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Article 40 para. (2)-(7) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions
sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri
or the Convention for the avoidance
încheiată între România și ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
of double taxation concluded between Romania and
de către persoanele fizice care pleacă din România și
by individuals leaving Romania and which
care vor avea o ședere în străinătate mai mare de 183 de zile
are going to stay abroad for more than 183 days

Către: Nume și prenume ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., cetățenie/naționalitate ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
To Name and surname Citizenship/Nationality
Cod numeric personal/NIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
Personal/Tax identification number
Adresa de corespondență:
Address of correspondence
Județul ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ..., localitatea ... ... ... ..., sectorul ... ... ... , codul poștal ... ... ... ... ... ... .,
County City District Postal code
str. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... nr. ... ..., bl. ... ... ., sc. ... ... , et. ... ..., ap. ... ... ...
Street No. Block Scale Flat Ap.
Din analiza datelor furnizate de dumneavoastră prin "Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din României", înregistrat cu nr. ... ... ... ... ... .. din data de... ... ... ... ... ..., a Certificatului de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă din ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. în data de ... ... ... ... ... ... ... ... ..., precum și a documentației depuse de dumneavoastră, au rezultat următoarele constatări referitoare la implicațiile fiscale ca urmare a plecării dumneavoastră din România:
By analyzing the data that you have provided in the "Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania", registered with no  of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of ... ... ... ... ... ... ... on ... ... ... , as well as the documents submitted by you, the following findings on the tax implications of your departure from Romania have resulted:
[ ] Sunteți considerată persoană fizică rezidentă în România și aveți în continuare obligație fiscală integrală în România.
You are considered an individual resident in Romania and you still have a full tax liability in Romania.
[ ] potrivit Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
sau
or
potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
according to the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code, with subsequen amendments and completions.
În cazul obligației fiscale integrale, sunteți supus impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României.
In case of a full tax liability you are subjected to an income tax on the income obtained from any source, both from Romania and from abroad.
[ ] Sunteți considerat rezident fiscal al ... ... ... ... ... ... ... ... ..., potrivit Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , și veți fi menținut/scos din evidența autorității fiscale române începând cu data de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
You are considered a fiscal resident of ... ... ... ... ... ... .. according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ... ... ... ... ... . and you are going to be kept/removed from the records of the Romanian tax authority starting with ... ... ... ... ... ... ...
Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , la sediul nostru sau la numărul de telefon ... ... ... ... ... ... , între orele ... ... ... ... ... ... .
For additional information about this notification you can contact Mrs./Mr. ... ... ... ... ... ... ... ... .. at our office or at the phone number ... ... ... ... ... ... ... ... ... within the following hours ... ... ... ... ... ... .. .
Director executiv/general,
Executive/General Director
Nume și prenume ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Name and surname
Semnătura și ștampila unității
Signature and stamp

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Sesiune de îndrumare și asistență din 20.09.2017 - Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România și la sosirea în România
Sesiune de îndrumare și asistență din 27.09.2017 - Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România și la sosirea în România
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 23 decembrie 2015 - Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate începând cu 01.01.2016 de persoanele fizice care realizează venituri în/din străinătate
;
se încarcă...