Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 2012 până la 29 decembrie 2016, fiind înlocuit prin Ordin 3622/2015; Ordin 3695/2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 11

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor:

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 66, 81-84, 86, 90, 93 și art. 95 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:

a) 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13 și "Anexa nr. ... la Declarația privind veniturile realizate din România";

b) 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7;

c) 204 "Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", cod 14.13.01.13/2i;

d) 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I;

e) 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p;

f) 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9;
Modificări (1)

g) 222 "Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii din străinătate", cod 14.13.01.13/5i;

h) 223 "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", cod 14.13.01.13/1i;

i) 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5;

j) 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod 14.13.04.13;
Modificări (1)

k) 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a;

l) 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/5a;

m) 260 "Decizie de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit", cod 14.13.02.13/3a și "Anexă la Decizia de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit";
Modificări (1)

n) "Fișa capacității de cazare", cod 14.13.01.13/3p.

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) se completează și se depun conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. d) se depune în format electronic, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 2. -

(1) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) -d) și lit. j) -l) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 și definitivarea impozitului anual.

(2) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. e) -i), lit. m) și n) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012 și stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit.

(3) Până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declarațiile privind veniturile realizate și a celorlalte informații existente în evidența fiscală.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt stabilite în anexa nr. 4.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 20 ianuarie 2012.

Nr. 52.

ANEXA Nr. 1*)

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


Modificări (3), Referințe (2)


Modificări (3), Referințe (2)


Modificări (3), Referințe (2)


Modificări (2), Referințe (1)


Modificări (2), Referințe (1)


Modificări (2), Referințe (2)


Modificări (2), Referințe (2)


Modificări (3), Referințe (2)


Modificări (3), Referințe (2)


Modificări (1)


Modificări (4), Referințe (2)


Modificări (4), Referințe (2)


Modificări (1)


Modificări (1)


Modificări (2)


Modificări (2)


Modificări (2)


Modificări (3), Referințe (1)

FISA CAPACITATII DE CAZARE

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
privind completarea și depunerea formularului 200 "Declarație privind veniturile realizate din România" cod 14.13.01.13

Modificări (1), Referințe (1)

1. Depunerea declarației

Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din:
Modificări (2)

1.1. activități independente;

1.2. cedarea folosinței bunurilor;

1.3. activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;

1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise;

1.5. operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

1.1. Activități independente

1.1.1. venituri comerciale - din fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente, precum și venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente;

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate, în condițiile legii, în categoria venituri din activități independente, bifează căsuța "Cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente". Veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare.

1.1.2. venituri din profesii libere - din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii;

1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectuală brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.

Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori, depun o singură declarație.

1.1.4. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit, venitului net anual din activități independente.

1.1.5. Declarația se depune și de către persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente pentru care impozitul reținut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal):

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație;

- venituri din activități desfășurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;

- venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

- venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;

- venituri obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică. Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente, din care se deduc contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual.

1.1.6. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final, potrivit opțiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal.

1.1.7. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

1.1.8. Contribuabilii care desfășoară o activitate impusă pe norme de venit și care, în cursul anului fiscal de raportare, își completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, vor fi impuși în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidența contabilă.

1.1.9. În cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități și/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfășurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea și/sau transformarea formei de exercitare a activității și se înscrie în declarație.

1.1.10. Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

1.2. Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal

1.2.1. Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declarația pentru fiecare sursă de venit.

1.2.2. În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Modificări (1)

1.2.3. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice prevăzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, și impozitul este final, cu următoarele excepții, pentru care există obligația depunerii declarației:

- pentru situațiile în care declarația de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;

- pentru situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din Codul fiscal;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...