Ministerul Educației Naționale - MEN

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, din 12.11.2018

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 23 noiembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta Metodologie reglementează:

a) condițiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar;

b) organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar;

c) angajarea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, precum și eliberarea din funcție a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

(2) Prin unități de învățământ, în sensul prezentei Metodologii, se au în vedere: unitățile de învățământ cu personalitate juridică la data de 1 septembrie 2019, respectiv unitățile de învățământ conexe ale învățământului preuniversitar și unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare, care se organizează și funcționează conform art. 19, 42, 99 și 100 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. La decizia unităților de învățământ și a autorităților administrației publice locale se pot înființa consorții școlare, conform art. 62 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare, aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5488/2011. Înființarea și desființarea consorțiilor școlare pentru anul școlar 2019-2020, se realizează și se transmite inspectoratelor școlare până la data de 31 ianuarie 2019. La nivelul consorțiilor școlare se pot constitui posturi didactice de predare/catedre vacante din ore existente în două sau mai multe unități de învățământ, care pot fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii.

(3) Prin localitate, în sensul prezentei Metodologii, se înțelege: comună, oraș sau municipiu.

(4) Prin personal didactic/cadre didactice, în sensul prezentei Metodologii, se înțelege: personalul didactic de predare din unități de învățământ, personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ și casele corpului didactic, personalul didactic de conducere și de îndrumare și control din inspectoratele școlare care desfășoară activități de predare în unități de învățământ, personalul didactic de predare titular care beneficiază de pensie de invaliditate și personalul didactic de predare care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei, conform art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

(5) Hotărârile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, stabilite în baza prezentei Metodologii, se adoptă cu respectarea prevederilor art. 93 și art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Prin cadre didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar, în sensul prezentei Metodologii, denumite în continuare cadre didactice titulare, se au în vedere cadrele didactice care au contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

(2) Statutul de cadru didactic titular în sistemul de învățământ preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului școlar general, dispoziții de repartizare - emise de instituțiile abilitate în acest sens: Ministerul Educației Naționale, inspectorate școlare, comisii naționale de repartizare și prin contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Cadrele didactice titulare care și-au completat norma didactică de predare-învățare-evaluare pe perioadă nedeterminată sunt cadre didactice titulare în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări. Acestor cadre didactice titulare li se va constitui norma didactică predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ ori pe specializările precizate în decizia de completare de normă didactică pe perioadă nedeterminată.

Art. 3. -

(1) Cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sunt cadre didactice cu drept de practică în învățământul preuniversitar.

(2) Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior de lungă și scurtă durată au obligația să finalizeze pregătirea psihopedagogică în termen de cel mult un an de la angajarea în învățământ. Pregătirea psihopedagogică presupune obținerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Pregătirea psihopedagogică se finalizează prin obținerea "Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică". Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior de lungă durată care nu obțin minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar obțin minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, se pot încadra numai în învățământul preuniversitar obligatoriu, în palatele și cluburile copiilor și pe catedre de pregătire/instruire practică. Absolvenții cu diplomă de absolvire/certificat de competențe ai învățământului postliceal/terțiar nonuniversitar/ai școlilor de maiștri/ai școlilor de antrenori au obligația de efectua pregătirea psihopedagogică în conformitate cu Normele metodologice de organizare și desfășurare a programelor de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori, absolvenți de școli postliceale/colegii din învățământul terțiar nonuniversitar/școli de maiștri în domeniu și a antrenorilor absolvenți de liceu urmat de o școală de antrenori, școli postliceale ori colegii de învățământ terțiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică, aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5286/2015. Maiștrii instructori și antrenorii, care nu au dobândit definitivarea în învățământ, au obligația de a face dovada că la data încadrării în învățământul preuniversitar au finalizat pregătirea psihopedagogică.

(3) Absolvenții cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență și ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicită încadrarea în învățământul preșcolar, în învățământul preuniversitar obligatoriu și pe catedre de pregătire/instruire practică trebuie să facă, în perioadele de înscriere/validare la etapele de mobilitate, dovada deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Absolvenții care au efectuat pregătirea psihopedagogică în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană își pot recunoaște pregătirea psihopedagogică efectuată în conformitate cu prevederile Procedurii privind recunoașterea programelor de formare psihopedagogică finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, în vederea continuării studiilor sau desfășurării activității didactice în România, aprobată prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5415/2016. Absolvenții pentru care nu este posibilă recunoașterea pregătirii psihopedagogice, precum și absolvenții care au efectuat pregătirea psihopedagogică în alte state au obligația ca, în termen de cel mult 2 (doi) ani de la angajarea în învățământul preuniversitar, să se adreseze unui departament pentru pregătirea personalului didactic/departament de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditate, în vederea efectuării sau completării pregătirii psihopedagogice, dacă este cazul și obținerii "Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică".

(4) Absolvenții cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicită încadrarea în învățământul liceal sau postliceal trebuie să facă, în perioadele de înscriere/validare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, dovada deținerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Absolvenții cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care, în perioada de înscriere/validare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, nu fac dovada deținerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar au obținut minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, pot fi încadrați/repartizați numai pe posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar obligatoriu, în palatele și cluburile copiilor, în cluburile sportive școlare și pe catedre de pregătire/instruire practică.

(5) Pentru absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" se consideră îndeplinită cerința privind pregătirea psihopedagogică de nivel I prevăzut în Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, aprobată prin ordinul ministrului educației naționale nr. 3580/2017, cu modificările și completările ulterioare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...