Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 53/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (096) Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, precum și ale Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 25 ianuarie 2012.

În vigoare de la 25 ianuarie 2012 până la 26 noiembrie 2012, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1768/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153", cod: 14.13.01.10.12, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Instrucțiunile de completare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă modelul și conținutul "Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal", cod: 14.13.02.60/096, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare ale formularelor menționate la art. 1 și 3 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2011.

Art. 9. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 20 ianuarie 2012.

Nr. 53.

ANEXA Nr. 1*)

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

Instrucțiuni de completare a formularului (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153"

Formularul (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) sau, după caz, plafonul determinat conform art. 152 alin. (5) din Codul fiscal în cursul anului calendaristic precedent și nici plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporțional cu perioada scursă de la începutul anului, și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Formularul (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153" se depune la organul fiscal competent, în termenul prevăzut de lege.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:

- un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură, sau la poștă, prin scrisoare recomandată;.

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea I "Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligația de a depune decontul de taxă pe valoarea adăugată.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal din România" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Secțiunea II "Reprezentare prin împuternicit" se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se înscriu numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

Caseta "Nume, prenume/Denumire" se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului.

Secțiunea III se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Codul fiscal.

Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.

Secțiunea IV se completează cu cifra de afaceri obținută în anul în curs, calculată proporțional cu perioada scursă de la începutul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică.

ANEXA Nr. 3

DECIZIE
privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal

Către:

Denumirea/Numele și prenumele ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Domiciliul fiscal: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... str. ... ... ... ... ... nr. ... .., bl. ... .., ap. ..., et. ....., județul/sectorul .........

Codul de identificare fiscală ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

În baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrate la organul fiscal sub nr. ... ... . din data ... ... ... .

Anularea va fi valabilă de la data comunicării prezentei decizii.

Vă înștiințăm, totodată, că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează și Certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată seria ... .. nr. ... ... ... ... ... ... .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele ... ... ... ... ... ... ... ..
Semnătura și ștampila unității ... ... ... ... ...

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ... ... ... ... ...

Cod 14.13.05.60/096

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 4

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153"

1. Denumire: "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153" (096)

2. Cod 14.13.01.10.12

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (o filă)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) sau, după caz, plafonul determinat conform art. 152 alin. (5) din Codul fiscal în cursul anului calendaristic precedent și nici plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporțional cu perioada scursă de la începutul anului, și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

8. Se întocmește:

- în două exemplare;

- de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de împuternicitul/reprezentantul legal.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a "Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal"

1. Denumire: "Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal"

2. Cod: 14.13.02.60/096

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (două file)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal.

8. Se întocmește:

- în două exemplare;

- de organul fiscal competent.

9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...