Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2942/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea și monitorizarea contribuabililor mari și mijlocii

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 772.804 din 15.11.2018,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Punctul 7 al literei B "Plata obligațiilor fiscale ale marilor contribuabili" din capitolul II "Dispoziții tranzitorii" al anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.023/2017 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 20 aprilie 2017, cu completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

7. Operațiunile de transfer prevăzute la pct. 5 și 6 se efectuează prin redirijarea automată a plăților eronate, în baza informațiilor furnizate de Centrul Național de Informații Financiare ca urmare a actualizării datelor în Registrul contribuabililor cu privire la schimbarea competenței de administrare, până la data de 31 martie. După această dată, eventualele plăți efectuate eronat de către contribuabili la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați anterior datei de 1 ianuarie se vor returna plătitorilor."

Art. II. -

Procedura de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii aprobată prin anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 4 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La litera G "Procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii" punctul 5, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) pentru contribuabilii mijlocii persoane juridice din municipiul București și pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii care își desfășoară activitatea în municipiul București: la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București și la bugetul Consiliului General al Municipiului București;".

2. La litera G "Procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii", punctul 18 se abrogă.

3. La litera G "Procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii", punctul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

19. Operațiunile de transfer prevăzute la pct. 16 și 17 se efectuează prin redirijarea automată a plăților eronate, în baza informațiilor furnizate de Centrul Național de Informații Financiare ca urmare a actualizării datelor în Registrul contribuabililor cu privire la schimbarea competenței de administrare, până la data de 31 martie. După această dată, eventualele plăți efectuate eronat de către contribuabili la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați anterior datei de 1 ianuarie se vor returna plătitorilor."

4. La litera L "Procedura de compensare și de restituire a obligațiilor bugetare", punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

4. Cererile de compensare și/sau de restituire ale contribuabililor care nu mai îndeplinesc criteriile de selecție pentru a fi încadrați în categoria contribuabililor mijlocii, nesoluționate la data efectuării predării-primirii activității de administrare a acestora, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, organului fiscal central competent, spre soluționare."

5. La litera L "Procedura de compensare și de restituire a obligațiilor bugetare", punctul 5 se abrogă.

Art. III. -

(1) Pentru contribuabilii mijlocii administrați la data intrării în vigoare a prezentului ordin de administrațiile județene ale finanțelor publice, operațiunile de transfer prevăzute la pct. 16 și 17 ale lit. G "Procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii" din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 560/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru plățile efectuate eronat de către aceștia după această dată se redirijează automat, în baza informațiilor furnizate de Centrul Național de Informații Financiare ca urmare a actualizării datelor în Registrul contribuabililor cu privire la schimbarea competenței de administrare, până la data de 31 decembrie 2018. După această dată, eventualele plăți efectuate eronat de către contribuabili la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați anterior datei de 1 noiembrie 2018 se vor returna plătitorilor.

(2) Pentru plățile efectuate eronat de contribuabilii prevăzuți la alin. (1) după data de 1 noiembrie 2018 și până la data intrării în vigoare a prezentului ordin ori în situația în care redirijarea automată a plăților nu poate fi efectuată, unitățile Trezoreriei Statului vor comunica organelor fiscale centrale în a căror administrare s-au aflat contribuabilii până la data de 1 noiembrie 2018 informațiile cu privire la sumele virate eronat, iar acestea vor furniza unităților Trezoreriei Statului informații cu privire la sumele care trebuie transferate la unitatea Trezoreriei Statului care deservește în prezent respectivul contribuabil. Prevederile pct. 16 și 17 ale lit. G "Procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii" din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 560/2016, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, iar operațiunile de transfer se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului la care au fost efectuate plățile eronate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la rubrica data plății va fi completată data plății inițiale.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 23 noiembrie 2018.

Nr. 2.942.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...