Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, din 22.11.2018

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1005 din 27 noiembrie 2018.

În vigoare de la 27 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ARTICOLUL 1 Dispoziții generale

(1) Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice pentru care, ulterior intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanță de urgență, organele fiscale centrale competente au emis și au comunicat decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017. Deciziile de impunere anuală se pot emite de către organele fiscale centrale competente, fie în baza declarațiilor inițiale sau rectificative depuse de persoanele fizice, fie din oficiu sau ca urmare a unei acțiuni de inspecție fiscală. Reviste (1)

(2) Sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru care se acordă bonificație sunt următoarele: Reviste (2)

a) impozitul pe venit anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017;

b) contribuția individuală de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017;

c) contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017.

(3) Valoarea bonificației reprezintă suma rezultată din aplicarea unui procent de 10% asupra sumelor de plată prevăzute la alin. (2). Cu această valoare se diminuează suma de plată a obligațiilor fiscale stabilite prin deciziile de impunere anuale comunicate persoanelor fizice.

(4) Bonificația se acordă cu condiția ca diferența dintre sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală și valoarea bonificației să fie achitată integral astfel: Reviste (1)

a) până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, în cazul impozitului pe venit și al contribuției individuale de asigurări sociale;

b) până la data de 31 martie 2019 inclusiv, în cazul contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate.

(5) Bonificațiile se acordă și pentru deciziile de impunere anuală emise ca urmare a declarațiilor rectificative depuse până la data de 30 iunie 2019, chiar dacă deciziile de impunere anuală sunt comunicate după această dată, dacă este respectată condiția prevăzută la alin. (4).

(6) Pentru sumele de plată stabilite prin decizii de impunere anuală ca urmare a inspecției fiscale, aferente tipurilor de obligații fiscale și perioadelor fiscale prevăzute la alin. (2), comunicate de organele fiscale centrale competente anterior sau ulterior datei de 30 iunie 2019, se acordă bonificația dacă este respectată condiția prevăzută la alin. (4). Reviste (1)

(7) În situația în care suma plătită nu acoperă sumele stabilite prin deciziile de impunere anuală prevăzute la alin. (1), bonificația se acordă numai pentru sumele plătite integral aferente acelor decizii de impunere anuală care îndeplinesc condiția prevăzută la alin. (4).

(8) În situația în care persoanele fizice înregistrează și alte obligații fiscale restante decât cele stabilite prin deciziile de impunere anuală prevăzute la alin. (1), sumele plătite vor stinge obligațiile fiscale în ordinea prevăzută la art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca sumele rămase nestinse să fie avute în vedere la acordarea bonificației potrivit prezentei proceduri.

ARTICOLUL 2 Procedura derulată la nivelul organelor fiscale centrale competente privind acordarea bonificației

(1) Pentru acordarea bonificației, organul fiscal central întocmește un referat prin care aprobă această facilitate pentru persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (4), cuprinse într-o listă editată automat din aplicația informatică. Reviste (1)

(2) Lista prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele informații:

a) datele de identificare ale persoanei fizice: codul de identificare fiscală, numele și prenumele;

b) numărul și data deciziei de impunere anuală prin care au fost stabilite obligațiile fiscale de plată;

c) tipul obligației fiscale;

d) perioada pentru care a fost stabilită obligația fiscală;

e) cuantumul obligațiilor fiscale;

f) valoarea bonificației calculată conform prevederilor art. 1 alin. (3);

g) diferența de plată între cuantumul prevăzut la lit. e) și valoarea bonificației prevăzută la lit. f);

h) cuantumul sumei achitate de către persoana fizică aferentă fiecărei decizii de impunere anuală;

i) data plății.

(3) La documentele prevăzute la alin. (1) se anexează borderoul de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale, întocmit pentru fiecare persoană fizică prevăzută în listă.

(4) Referatul prevăzut la alin. (1) și borderoul de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale prevăzut la alin. (3) se aprobă de conducătorul organului fiscal central competent. Reviste (1)

(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplică de către organele fiscale centrale după efectuarea stingerilor în evidența fiscală până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

(6) Documentele prevăzute la alin. (4) aprobate de conducătorul organului fiscal central competent stau la baza scăderii din evidență fiscală a valorii bonificației.

(7) După scăderea din evidența fiscală a valorii bonificației, organul fiscal central competent înștiințează persoana fizică cu privire la acordarea bonificației până la data de 31 august 2019, iar în cazul deciziilor de impunere anuală prevăzute la art. 1 alin. (6), în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, dacă aceasta s-a realizat după data de 30 iunie 2019. Reviste (1)

(8) În situația în care, ulterior datei prevăzute la alin. (7), persoanele fizice consideră că îndeplinesc condițiile de acordare a bonificației și nu au fost înștiințate în acest sens, se pot adresa organelor fiscale centrale competente în vederea acordării bonificației.

(9) Organele fiscale centrale competente analizează situația fiscală, precum și solicitările depuse de persoanele fizice potrivit alin. (8) și înștiințează persoanele cu privire la acordarea sau neacordarea bonificației.

ARTICOLUL 3 Dispoziții privind modalitatea de transfer de la bugetul de stat a valorii bonificației acordate la plata contribuției individuale de asigurări sociale

(1) Organul fiscal central competent transmite, în sistem informatic, în termen de 5 zile de la data acordării bonificației, unităților Trezoreriei Statului un fișier conținând sumele reprezentând valoarea bonificațiilor acordate la plata contribuției individuale de asigurări sociale.

(2) Pe baza acestui fișier se debitează automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al persoanei fizice și se creditează contul de venituri al bugetului asigurărilor sociale codificat cu codul de identificare fiscală al persoanei fizice. Documentul justificativ pe baza căruia se realizează fișierul îl reprezintă borderoul de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale menționat la art. 2 alin. (4).

(3) Organul fiscal central transmite, în sistem informatic, Casei Naționale de Pensii Publice informațiile cu privire la contribuțiile individuale de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, stabilite prin deciziile de impunere anuală.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Despre bonificațiile plății cu anticipație a impozitului pe venit, CAS și CASS stabilite prin decizii de impunere anuală
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 5 decembrie 2018 - Acordarea bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală
;
se încarcă...