Revista Romana de Executare Silita (Universul Juridic) nr. 1/2018

REPERE ESENȚIALE ALE RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
de Ioan Leș

01 aprilie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prof. univ. dr. Ioan Leș

Academia de Științe Juridice din România

POINTS ESSENTIELS DE LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DES HUISSIERS DE JUSTICE

Resume

L'etude donne a l'auteur l'occasion de formuler des reflexions sur la responsabilite disciplinaire des huissiers de justice dans la reglementation en vigueur et en relation avec la responsabilite d'autres categories professionnelles, notamment des professions juridiques liberales. Certaines de ces reflexions se referent aux ecarts disciplinaires reglementes par la Loi no. 188/2000 sur les huissiers. Outre l'analyse comparative de la responsabilite disciplinaire, l'auteur effectue une analyse de certains aspects du contrôle de la constitutionnalite de certaines dispositions juridiques et formule une serie de conclusions motivees.

Mots-cles: responsabilite disciplinaire; huissier de justice; ecarts disciplinaires; constitutionnalite

ESSENTIAL POINTS OF THE DISCIPLINARY LIABILITY OF BAILIFFS

Abstract

The study gives the author the opportunity to formulate reflections on the disciplinary liability of the bailiffs in the current regulations, also connected with the liability of other professional categories, especially within the liberal legal professions. Some of these reflections refer to the disciplinary deviations regulated by the Law no. 188/2000 regarding bailiffs. Besides the comparative analysis of disciplinary liability, the author carries out an analysis of some aspects of the constitutionality control of some legal provisions and formulates a series of reasoned conclusions.

Keywords: disciplinary liability; bailiff; disciplinary deviations; unconstitutionality

1. Scurte prolegomene

Răspunderea juridică reprezintă una dintre cele mai importante instituții ale unei societăți, indiferent de formele ei de manifestare: civilă, penală, administrativă sau disciplinară. De aceea, legiuitorul a manifestat întotdeauna un interes sporit pentru găsirea unor soluții eficiente și echitabile pentru tragerea la răspundere a celor vinovați de încălcarea unor norme obligatorii în varii domenii de activitate.

În cadrul demersului de față ne-am propus să formulăm câteva reflecții asupra răspunderii disciplinare a executorilor judecătorești în viziunea actualelor reglementări și în corelație cu răspunderea altor categorii profesionale, îndeosebi din cadrul profesiilor juridice liberale. Unele dintre aceste reflecții vizează abaterile disciplinare reglementate în Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești. În același timp, ne propunem să realizăm și o succintă radiografie a procedurii de aplicare a sancțiunilor disciplinare.

Abaterile disciplinare sunt, în general, de o mare diversitate, ele fiind diferite, uneori, de la o profesie la alta. O atare aserțiune este valabilă cu deosebire în acele cazuri în care ne referim la profesii fundamental diferite. Acest lucru este valabil și atunci când analizăm reglementările din dreptul comun în raport cu cele consacrate în unele acte normative speciale, iar în acest din urmă caz avem în vedere profesiile liberale.

În cazul profesiilor juridice liberale, răspunderea disciplinară se întemeiază pe un set de reguli comune sau asemănătoare. Diversitatea nu este însă exclusă, ci dimpotrivă, ea se regăsește la nivelul unor reglementări diferite și își găsește o legitimitate firească și care este determinată de natura distinctă a unor profesii. Actul întocmit de executorul judecătoresc și de notarul public este un act de autoritate și are forța juridică pe care i-o conferă legea. De aceea este firesc ca similitudinile dintre cele două profesii să se oglindească și la nivelul răspunderii disciplinare.

Existența unor asemănări normative nu este exclusă nici în privința unor profesii juridice diferite cum sunt cele din magistratură, pe de o parte, și cele liberale, pe de altă parte. Iar această realitate normativă este întru totul explicabilă, căci, în ultimă instanță, toate aceste reglementări se inspiră din dreptul comun disciplinar.

Asemănări și deosebiri de reglementare, independent de amplitudinea lor, există și în privința procedurii de aplicare și contestare a sancțiunilor disciplinare. În doctrină nu a existat o preocupare deosebită pentru o analiză aprofundată a particularităților ce se manifestă în cadrul răspunderii disciplinare a diferiților profesioniști ai dreptului. Poate că în viitor o atare abordare ar fi utilă, întrucât lipsa unor corelări poate fi sesizată, iar unele deosebiri nu sunt pe deplin justificate1.

2. Abaterile disciplinare ce pot fi săvârșite de către executorii judecătorești

Legea nr. 188/2000 a realizat o determinare a abaterilor disciplinare. Potrivit art. 47 din acest act normativ, răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc intervine pentru următoarele abateri:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...