Revista Romana de Drept Privat nr. 2/2018

Publicitatea legală și regimurile matrimoniale
de Marius Floare

01 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Asist. univ. dr. MARIUS FLOARE

Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Avocat, Baroul Cluj

Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi, și ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare.

Dacă este vreun lucru despre care să se spună: "Iată ceva nou!", aceasta a fost în vremurile străvechi, de dinaintea noastră.

Nu ne aducem aminte despre cei ce au fost înainte, și tot așa despre cei ce vor veni pe urmă; nicio pomenire nu va fi la urmașii lor.

Ecleziastul 1:9 - 1:11

LA PUBLICITE LEGALE ET LES REGIMES MATRIMONIAUX

RESUME

L'examen de la correlation entre les regimes matrimoniaux et la publicite legale peut sembler etrange seulement a premiere vue, puisque l'une des fonctions essentielles d'un regime matrimonial est representee meme par l'opposabilite des regles qu'il etablit envers les tiers. Dans cet article, en utilisant la methode historique, on essayera de deceler les significations des regles de publicite legale en ce qui concerne les regimes matrimoniaux, avec un aperñu de l'espace familier du droit prive d'inspiration ouest-europeen auquel notre droit civil s'est raccorde d'une maniere durable par la grande « transplantation » legale du 1864.

La publicite des regimes matrimoniaux se trouve dans une relation necessaire de correlation avec la publicite du mariage en general et avec les autres systemes de publicite legale, notamment avec la publicite fonciere. D'autre part, la necessite imperieuse d'un systeme de publicite des regimes matrimoniaux fait son apparition seulement dans les cas oĂ¹ il existe pour les epoux la possibilite de l'option entre plusieurs regimes matrimoniaux ou au moins la possibilite de «l'amenagement» conventionnelle du regime matrimonial. Dans les systemes oĂ¹ le regime matrimonial est unique, les seuls aspects sur lesquels l'accomplissement de certaines formalites de publicite pourrait etre necessaires, sont representes par l'existence meme du mariage, ainsi que l'applicabilite du regime matrimonial en ce qui concerne certains droits et obligations et en consequence, il est necessaire que les tiers sachent si la personne avec laquelle ils font un marche est mariee ou non or, si les regles du regime matrimonial unique s'appliquent en ce qui concerne les droits et les obligations pour lesquelles ils contractent.

Mots-cles: regimes matrimoniaux; opposabilite; publicite.

LEGAL PUBLICITY AND MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES

ABSTRACT

The debate relating to the correlation between the matrimonial property regimes and the legal publicity may only seem strange at first sight, as one of the main functions of a matrimonial property regime is actually the enforceability of the rules which it establishes towards third parties. In this article, by using the historical method, we will try to recognize the significance of the legal publicity rules as regards matrimonial property regimes, with an insight into the familiar space of the Western European private law to which our domestic civil law durably connected by the large legal "transplant" of 1864.

The publicity of patrimonial property regimes has a necessary correlation relationship with the marriage publicity, in general, and with the other legal publicity systems, especially with the real estate publicity. On the other hand, the urgent need of a publicity system of the matrimonial property regimes shall only emerge where there is a possibility for spouses to choose among several matrimonial property regimes or at least the possibility of the conventional "arrangement" of the matrimonial regime. In those systems where the matrimonial regime is unique, the only matters in relation to which it could be necessary to fulfil certain publicity formalities, shall be represented by the existence of the marriage itself, as well as the applicability of the matrimonial property regime in relation to certain rights and obligations, and therefore, it would be necessary for the third parties to know whether the person whom they deal with is married or not or whether the rules of the unique matrimonial property regime apply to the rights and obligations in relation to which they contract.

Keywords: matrimonial property regime; opposability; publicity.

Discutarea corelației între regimurile matrimoniale și publicitatea legală poate părea ciudată doar la o primă vedere, una dintre funcțiile esențiale ale unui regim matrimonial fiind chiar opozabilitatea regulilor pe care acesta le instituie față de terți. În acest articol, folosind metoda istorică, vom încerca să decelăm semnificațiile regulilor de publicitate legală în privința regimurilor matrimoniale, cu o privire în spațiul familiar al dreptului privat de inspirație vest-europeană la care dreptul nostru civil s-a racordat în mod durabil prin marele "transplant" legal din 1864.

Publicitatea regimurilor matrimoniale se află într-un raport necesar de corelare cu publicitatea căsătoriei în general și cu celelalte sisteme de publicitate legală, mai ales cu publicitatea imobiliară. Pe de altă parte, necesitatea stringentă a unui sistem de publicitate a regimurilor matrimoniale apare doar acolo unde există pentru soți posibilitatea opțiunii între mai multe regimuri matrimoniale sau măcar posibilitatea "amenajării" convenționale a regimului matrimonial. În acele sisteme unde regimul matrimonial este unic, singurele aspecte asupra cărora ar putea fi necesară îndeplinirea unor formalități de publicitate sunt existența însăși a căsătoriei, precum și aplicabilitatea regimului matrimonial în privința unor drepturi și obligații, fiind, astfel, necesar ca terții să cunoască dacă cel cu care tratează este căsătorit sau nu ori dacă în privința drepturilor și obligațiilor cu privire la care contractează se aplică regulile regimului matrimonial unic.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...