Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 190/2018 privind completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 lit. f) și art. 12 alin. (21) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. -

Metodologia de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 23 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care se constată pentru anul t+1 o creștere semnificativă a contribuției, ANRE poate estima în determinarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență o supracompensare pentru anul t, pe baza datelor statistice privind supracompensarea, care nu poate depăși 50% din valoarea ultimei supracompensări. Supracompensarea estimată pentru anul t se regularizează în cadrul evaluării efectuate de către ANRE în luna iunie a anului t+1 pentru ajustarea contribuției pentru semestrul II."

2. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

"

Art. 231. -

(1) ANRE, până la data de 25 octombrie a fiecărui an, stabilește contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență aplicabilă în perioada noiembrie-decembrie a anului curent.

(2) Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență se stabilește pe baza contribuției în vigoare, la care se adaugă variația necesarului de venituri, rezultat în urma determinării bonusurilor de referință pentru perioada noiembrie-decembrie, raportat la energia electrică estimată pentru aceeași perioadă la care se aplică contribuția.

(3) Pentru perioada prevăzută la alin. (1), cantitățile de energie electrică care beneficiază de bonus, respectiv cantitatea de energie electrică la care se aplică contribuția se estimează pe baza datelor din anul anterior.

(4) Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență stabilită în conformitate cu prevederile alin. (2) se aprobă prin ordin al președintelui ANRE."

Art. II. -

Pentru anul 2018 prevederile art. 231 din Metodologia de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezentul ordin, se aplică pe perioada 20 noiembrie-31 decembrie.

Art. III. -

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., producătorii de energie electrică și furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. V. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Henorel Florin Soreață

București, 7 noiembrie 2018.

Nr. 190.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...