Parlamentul României

Legea nr. 252/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 13 octombrie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) În sensul prezentei legi, prin suspendarea serviciului public cu specific silvic se înțelege suspendarea tuturor activităților care asigură realizarea și respectarea regimului silvic, așa cum este definit de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția asigurării pazei fondului forestier și a supravegherii stării de sănătate a pădurii, precum și a executării următoarelor lucrări tehnice specifice:

a) prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor;

b) prevenirea și stingerea incendiilor;

c) regenerarea pădurii;

d) îngrijirea regenerărilor și a arboretelor tinere aflate în stadiile de semințiș și desiș;

e) punerea în valoare și recoltarea produselor accidentale.

(3) Suspendarea serviciului public cu specific silvic se aplică și proprietarilor care au dobândit terenurile forestiere ulterior prin acte translative de proprietate, indiferent de natura acestor acte."

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Comisiile județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor comunică structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură care sunt proprietarii terenurilor forestiere situate pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care s-a invocat nulitatea titlurilor de proprietate la instanțele judecătorești și pentru care solicită suspendarea serviciul public cu specific silvic.

(2) Pentru fiecare proprietar, comunicarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele:

a) datele de identificare ale proprietarului terenului forestier pentru care s-a invocat nulitatea titlurilor de proprietate la instanțele judecătorești și unitatea administrativ-teritorială pe care este situat;

b) datele de identificare a terenului forestier prevăzut la lit. a), în conformitate cu amenajamentul silvic în vigoare; în situația în care pentru terenul forestier în cauză nu este amenajament silvic în vigoare, datele de identificare sunt cele din titlul de proprietate;

c) hotărârea și solicitarea, în mod explicit, de suspendare a serviciului public cu specific silvic.

(3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării și a documentelor prevăzute la alin. (2), structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ia, după caz, una dintre următoarele măsuri:

a) suspendă serviciul public cu specific silvic, prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) solicită comisiei prevăzute la alin. (1) completări și clarificări la documentele primite, în cazul în care documentele și/sau informațiile cuprinse în acestea sunt insuficiente pentru suspendarea serviciului public cu specific silvic.

(4) Actul administrativ prevăzut la alin. (3) lit. a) se comunică comisiei județene prevăzute la alin. (1), proprietarului/proprietarilor pentru care s-a invocat nulitatea titlurilor de proprietate la instanțele judecătorești și ocolului silvic care, până la momentul suspendării serviciului public cu specific silvic, a asigurat administrarea/serviciile silvice pentru terenul forestier în cauză."

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură care a emis actul administrativ de suspendare a serviciului public cu specific silvic solicită ocolului silvic, care până la momentul suspendării serviciului public cu specific silvic a asigurat administrarea/serviciile silvice pentru terenul forestier în cauză, acordul scris pentru asigurarea pazei fondului forestier și supravegherea stării de sănătate a pădurii și pentru executarea, dacă este necesară, a următoarelor lucrări tehnice specifice:

a) prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor;

b) prevenirea și stingerea incendiilor;

c) regenerarea pădurii;

d) îngrijirea regenerărilor și a arboretelor tinere aflate în stadiile de semințiș și desiș;

e) punerea în valoare și recoltarea produselor accidentale; vânzarea acestor produse se face în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat în condițiile legii. Acordul nu se solicită în cazul ocolului silvic de stat.

(2) În situația în care structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură nu primește, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, acordul scris al ocolului silvic prevăzut la alin. (1), terenul forestier în cauză este preluat, în scopul prevăzut la alin. (1), de către ocolul silvic de stat competent teritorial.

(3) Cheltuielile determinate de asigurarea pazei fondului forestier, de asigurarea supravegherii stării de sănătate a pădurii și de executarea lucrărilor tehnice specifice prevăzute la alin. (1) se suportă astfel:

a) asigurarea pazei fondului forestier și asigurarea supravegherii stării de sănătate a pădurii se suportă din veniturile realizate din valorificarea produselor accidentale și din fondul de suspendare a serviciului public cu specific silvic prevăzut la alin. (4);

b) lucrările tehnice privind regenerarea pădurii și cele privind îngrijirea regenerărilor și a arboretelor tinere aflate în stadiile de semințiș și desiș se suportă din fondul de regenerare și conservare a pădurilor constituit la nivelul respectivei proprietăți și alimentat în condițiile legii;

c) punerea în valoare și recoltarea produselor accidentale se suportă din veniturile realizate din valorificarea acestor produse accidentale.

(4) Sumele obținute prin valorificarea produselor accidentale prevăzute la alin. (1) lit. e), rămase după deducerea cheltuielilor efectuate de ocolul silvic în condițiile alin. (3), se depun în fondul de suspendare a serviciului public cu specific silvic, înființat de ocolul silvic prevăzut la alin. (1) sau (2), după caz, fond purtător de dobândă, neimpozabil, deductibil fiscal și având regimul rezervelor fiscale. Sumele constituite în acest fond și neutilizate pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. a) se acordă proprietarului de drept în baza actului administrativ prevăzut la alin. (8).

(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (3) lit. a), care nu se pot suporta din veniturile realizate din valorificarea produselor accidentale și din fondul de suspendare a serviciului public cu specific silvic, se suportă de la bugetul de stat și se decontează, trimestrial, ocolului silvic în drept, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza avizului acordat de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a acesteia, la propunerea acestuia.

(6) Valoarea, în lei, a sumelor necesare pentru determinarea și, după caz, pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. a) se calculează cu formula:

Vppp = Vss x Sp,

în care Sp este suprafața pentru care este suspendat serviciul public cu specific silvic, exprimată în hectare cu rotunjire la două zecimale, iar Vss este contravaloarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. a), exprimate în lei/an/ha, determinată folosind formula:

Vss = [(Smbe x 12/Smc) + Ca x 12/Smc] x 1,15,

în care termenii au următoarele semnificații:

Smbe - salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna iunie a anului precedent, în lei;

Smc - suprafața medie a unui canton silvic, exprimată în hectare cu rotunjire la două zecimale, la calculul acesteia avându-se în vedere echivalența pe forme de relief, iar la încadrarea pe forme de relief luându-se în calcul altitudinea maximă, atunci când aceasta este variabilă, astfel:

a) 400 ha, în zona de câmpie; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine de maximum 300 m;

b) 800 ha, în zona de deal; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301 m și 800 m;

c) 1.300 ha, în zona de munte; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m;

Ca - valorile, în lei, ale cotelor aplicate Smbe de către ocolul silvic prevăzut la alin. (4);

1,15 - coeficient reprezentând cheltuielile indirecte admise de către ocolul silvic prevăzut la alin. (4).

(7) Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile care clarifică situația juridică a terenurilor forestiere pentru care a fost suspendat serviciul public cu specific silvic se aduc la cunoștință comisiilor județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către proprietari și de către autoritățile parte în procese.

(8) Încetarea suspendării prevăzută la art. 3 se face prin actul administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii, de la comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a comunicării hotărârii judecătorești definitive și irevocabile care clarifică situația juridică a terenului forestier pentru care a fost suspendat serviciul public cu specific silvic. Actul administrativ se comunică, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data emiterii, proprietarului căruia îi este favorabilă hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, precum și ocolului silvic în cauză."

4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 5 se face de către personalul silvic cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia."

5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Avizarea și aprobarea scoaterii definitive ori ocupării temporare din fondul forestier național a terenurilor forestiere pentru care s-a suspendat serviciul public cu specific silvic se fac fără acordul proprietarului/deținătorului, numai pentru realizarea obiectivelor de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică în condițiile legii.

(2) Solicitarea pentru scoaterea definitivă ori ocuparea temporară în condițiile alin. (1) se avizează de către ocolul silvic care asigură paza fondului forestier, supravegherea stării de sănătate a pădurii și executarea lucrărilor tehnice specifice, în perioada suspendării serviciilor silvice."

Art. II. -

(1) În cazul terenurilor forestiere care au serviciul public cu specific silvic suspendat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ocolul silvic, cu acordul proprietarului, care, până la momentul suspendării serviciului public cu specific silvic, a asigurat administrarea/serviciile silvice pentru terenul forestier în cauză are dreptul să își exprime acordul scris prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) se predau de către ocolul silvic de stat către ocolul silvic care, până la momentul suspendării serviciului public cu specific silvic, a asigurat administrarea/serviciile silvice pentru terenul forestier în cauză, în termen de maximum 60 de zile de la data la care și-a exprimat acordul scris, conform alin. (1).

Art. III. -

(1) În cazul suprafețelor de fond forestier pentru care s-a suspendat serviciul public cu specific silvic, iar paza a fost asigurată de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva în anii 2017 și 2018 și nu a fost decontată, contravaloarea acesteia se asigură de la bugetul de stat.

(2) Contravaloarea serviciilor de pază se calculează potrivit prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 374/2006, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 7 noiembrie 2018.

Nr. 252.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...