Consiliul Național de Integritate - CNI

Hotărârea nr. 1/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 3/2008

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

analizând Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 3/2008, cu modificările și completările ulterioare, și constatând că acesta necesită unele modificări și completări pentru o mai bună organizare și desfășurare a concursului,

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) și art. 38 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Național de Integritate adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 3/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă.

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Membrii comisiei de concurs/examen și membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii supleanți ai comisiilor, din cadrul Agenției, vor fi numiți/desemnați din rândul funcționarilor publici cu statut special din cadrul Direcției generale inspecția de integritate."

3. La articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) asigură, prin intermediul secretariatului comisiei, cu informarea prealabilă a președintelui Agenției, publicarea anunțului de concurs/examen în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv asigură publicarea anunțului de concurs/examen în cel puțin un ziar cu răspândire națională, dar și pe pagina de internet a Agenției, cu cel puțin 30 de zile înainte de desfășurarea probei scrise;".

4. La articolul 6, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) propune tematica și bibliografia de concurs;".

5. La articolul 6, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"

c1) stabilește subiectele pentru proba scrisă;".

6. La articolul 6, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

e) întocmește planul de interviu, evaluează și notează candidații la proba interviului;

f) asigură, prin intermediul secretariatului comisiei, afișarea la avizierul Agenției și pe pagina de internet a instituției, la secțiunea dedicată concursurilor, a rezultatelor obținute de candidați la selecția dosarelor, proba scrisă, interviu, precum și a rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului/examenului."

7. La articolul 6, litera g) se abrogă.

8. La articolul 7, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) face public, la avizierul Agenției și pe pagina de internet a instituției, modul de soluționare a contestațiilor, cu precizarea punctajului acordat și cu mențiunea «admis» sau «respins», în condițiile prezentului regulament, prin intermediul secretariatului comisiei."

9. La articolul 8 alineatul (1), literele a) și d) se abrogă.

10. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Anunțul privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului va fi publicat în cel puțin un ziar cu răspândire națională și pe pagina de internet a Agenției și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

a) informațiile privind posturile scoase la concurs/examen și condițiile generale de ocupare a posturilor de inspector de integritate;

b) locul și termenul în care pot fi depuse dosarele de concurs/examen;

c) documentele necesare pentru înscrierea la concurs/examen și care atestă îndeplinirea condițiilor legale, cu modificările și completările ulterioare;

d) data și locul desfășurării probei scrise și a interviului;

e) datele de contact, pentru lămuriri suplimentare."

11. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Subiectele la proba scrisă se formulează de către comisia de concurs/examen, pe baza bibliografiei și tematicii aprobate de președintele Agenției."

12. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:

"

(21) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea candidaților de analiză și sinteză în ceea ce privește cunoașterea actelor normative, precum și cunoștințele acumulate din partea teoretică.

(22) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor publice pentru care se organizează concursul.

(23) Comisia de concurs stabilește subiectele și alcătuiește seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfășoară proba scrisă, distinct pentru fiecare grad profesional.

(24) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel puțin trei subiecte. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs sunt astfel întocmite trei seturi a câte trei subiecte care vor fi prezentate candidaților. Acestea vor fi semnate de către toți membrii comisiei și vor fi introduse în plicuri sigilate, purtând ștampila Agenției. Unul dintre candidați va extrage unul dintre cele trei plicuri cu subiecte. Subiectele conținute de plicul extras vor trebui tratate de toți candidații, în cadrul probei scrise a concursului/examenului."

13. La articolul 15, alineatul (3) se abrogă.

14. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Întrebările comisiei de concurs vor da posibilitatea candidatului de a evidenția cunoștințele acumulate, capacitatea de a trata subiecte complexe, respectiv punerea în practică a informațiilor dobândite în cadrul unor situații aplicate."

15. Anexa nr. 1 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 1 la regulament

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., având C.N.P. . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., vă rog să îmi aprobați înscrierea la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate.

Menționez că la data depunerii dosarul de candidatură este format din . . . . . . . . . . file și conține următoarele documente:

Nr. crt. Documente DA NU
1. Cerere de înscriere
2. Copia actului de identitate certificată pentru conformitate de către funcționarul care primește dosarul
3. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele din actele de studii este diferit de cel din actul de identitate, certificate în aceleași condiții
4. Copia certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei de licență și a foii matricole a anilor de studii
5. Copia carnetului de muncă sau adeverințe doveditoare ale vechimii, după caz
6. Cazier judiciar
7. Cazier fiscal
8. Adeverință medicală
9. Aviz psihologic
10. Declarație pe propria răspundere, autentificată de un notar public, conform anexei nr. 2 la regulament, privind îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
- nu face și nici nu a făcut parte în ultimii 3 ani din niciun partid politic, din nicio formațiune sau alianță politică;
- nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informații înainte de anul 1990, nu a fost și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator ori colaborator al serviciilor de informații;
- nu a fost destituit/destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă, pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani
11. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 13 iulie 2004

Am luat cunoștință de prevederile art. 12 din Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate.

Nr. de telefon: . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . Semnătura
. . . . . . . . . .

Spațiu rezervat secretariatului concursului/examenului

Cu privire la prezentul dosar de candidatură al dlui/dnei . . . . . . . . . ., conținând un număr de . . . . . . . . . . pagini, înregistrat la secretariatul Agenției în data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., se certifică următoarele:

□ dosarul este complet, conform art. 12 din regulament;

□ dosarul este incomplet la data depunerii.

Documente lipsă: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Candidatul a fost înștiințat cu privire la posibilitatea completării dosarului până la termenul-limită de depunere a dosarelor de candidatură specificat în anunțul de concurs/examen.

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . Semnătura
. . . . . . . . . ."

Art. II. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Național de Integritate,
Tiberius Florin Tănase

București, 29 octombrie 2018.

Nr. 1.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...