Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5366/2018 privind aprobarea programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar la disciplina Religie creștină după Evanghelie

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 89 alin. (1), art. 94 alin. (2) lit. n) și x), art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul interimar al educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă programa pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar la disciplina Religie creștină după Evanghelie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din cadrul Ministerului Educației Naționale, Centrul Național de Evaluare și Examinare și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul interimar al educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 25 octombrie 2018.

Nr. 5.366.

ANEXĂ

PROGRAMA
concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Disciplina de examen: Religie creștină după Evanghelie

A. Notă de prezentare:

Programa pentru disciplina Religie creștină după Evanghelie se adresează absolvenților facultăților de profil și profesorilor care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din învățământul preuniversitar. Structura și conținutul programei sunt elaborate astfel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curricular sistemică în realizarea procesului educațional.

Absolvenții facultăților de profil și profesorii care susțin examenul la disciplina Religie creștină după Evanghelie pot preda în învățământul preuniversitar disciplina Religie creștină după Evanghelie și Discipline teologice de specialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaționalizează profilul absolventului de învățământ superior teologic, urmărind:

- cunoașterea conținuturilor fundamentale și a principalelor tendințe în evoluția disciplinei Religie creștină după Evanghelie, precum și a metodicii disciplinelor;

- probarea capacităților necesare pentru proiectarea, realizarea și evaluarea activităților didactice;

- demonstrarea abilităților de comunicare, empatice și de cooperare necesare realizării actului educațional.

Ținând cont de particularitățile disciplinei Religie creștină după Evanghelie și de influența modelatoare pe care aceasta o exercită asupra formării și dezvoltării personalității elevului, asupra climatului educațional, profesorul de Religie creștină după Evanghelie va demonstra:

- că înțelege conceptele și metodele de cercetare specifice disciplinei pe care o predă;

- că are capacitatea de a crea experiențe inedite și consistente de învățare pentru elev;

- că înțelege modul de învățare și de dezvoltare al elevului, având posibilitatea să îi ofere oportunități de sprijinire a dezvoltării intelectuale și sociale a acestuia;

- că înțelege diferențele dintre elevi asupra modului de învățare și că poate oferi oportunități individuale instructive- educative;

- că înțelege procesele integrării curriculare și folosește diferite strategii didactice pentru a încuraja dezvoltarea gândirii critice a elevului și capacitatea rezolvării de probleme având performanțe în utilizarea noilor tehnologii;

- că are capacitatea de a alege și a utiliza cele mai bune metode ce vizează motivația și comportamentul pentru a crea un mediu educațional care încurajează interacțiunea social pozitivă, motivația angajării elevului în actul de învățare, sprijinind succesul școlar al acestuia;

- că dispune de competențe pentru a dezvolta activități didactice în cadrul Curriculumului la decizia școlii, activități extracurriculare inter- și transdisciplinare;

- că planifică activitățile de predare-învățare-evaluare pe baza competențelor curriculare, a conținutului disciplinei, abilităților elevilor și diferențelor dintre aceștia;

- că înțelege și folosește diverse strategii de evaluare pentru modificarea activităților didactice, asigurând dezvoltarea continuă, socială și intelectuală a elevului;

- că urmărește oportunitățile perfecționării sale continue;

- că urmărește stabilirea de relații pozitive cu colegii, cu familiile elevilor și ceilalți beneficiari ai actului educațional, stimulând astfel angajarea acestora în sprijinirea activităților școlii;

- că are capacitatea de a asista și consilia elevii în orientarea lor către carieră;

- că înțelege cadrul legislativ în care își desfășoară activitatea, drepturile elevilor, ale părinților, dar și propriile drepturi și responsabilități;

- că înțelege criteriile de autoevaluare pe care le poate integra în realizarea activității didactice.

B. Competențe specifice profesorului de Religie creștină după Evanghelie:

Prezenta programă urmărește conținuturile științifice și metodice ale disciplinei și dezvoltarea competențelor specifice profesorului de religie, pe care acesta trebuie să le aibă în timpul desfășurării activității didactice. Competențele vizate sunt următoarele:

- cunoașterea conținuturilor științifice și de metodică ale disciplinei;

- cunoașterea documentelor școlare: planul-cadru, programele școlare, programele examenelor naționale;

- capacitatea construirii demersurilor didactice interactive și adecvarea strategiilor didactice la conținuturi;

- capacitatea de a proiecta și realiza dezvoltările curricular intra- și interdisciplinare;

- capacitatea de a proiecta și realiza evaluarea competențelor dobândite de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ, stimulativ și eficient.

C. Tematica disciplinei de specialitate:

I. BIBLIOLOGIE: DOCTRINA DESPRE BIBLIE

1. Revelația

2. Inspirația

3. Canonul

4. Iluminarea Duhului Sfânt

II. TEOLOGIE: DOCTRINA DESPRE DUMNEZEU

1. Natura lui Dumnezeu

2. Trinitatea lui Dumnezeu

3. Perfecțiunile lui Dumnezeu

4. Lucrările lui Dumnezeu

III. HRISTOLOGIE: DOCTRINA DESPRE ISUS HRISTOS

1. Divinitatea Domnului Isus Hristos

2. Umanitatea Domnului Isus Hristos

3. Unitatea persoanei Domnului Isus Hristos

4. Impecabilitatea Domnului Isus Hristos

5. Lucrarea Domnului Isus Hristos

IV. PNEUMATOLOGIE: DOCTRINA DESPRE DUHUL SFÂNT

1. Persoana Duhului Sfânt

2. Lucrarea Duhului Sfânt

V. ANGELOLOGIE: DOCTRINA DESPRE ÎNGERI

1. Doctrina despre îngerii sfinți

2. Doctrina despre demoni

VI. ANTROPOLOGIE: DOCTRINA DESPRE OM

1. Originea omului

2. Chipul lui Dumnezeu în om

3. Natura omului

VII. SOTERIOLOGIE: DOCTRINA DESPRE MÂNTUIRE

1. Doctrina despre decăderea omului

2. Doctrina ispășirii prin jertfa Domnului Isus Hristos

3. Doctrina harului lui Dumnezeu

4. Pocăința și credința

5. Justificarea și regenerarea spirituală

6. Sfințirea și glorificarea

VIII. ECLESIOLOGIE: DOCTRINA DESPRE BISERICĂ

1. Doctrina despre preoția universală a creștinilor

2. Doctrina despre conducerea prin presbiteri și diaconi

3. Doctrina despre conducerea Bisericilor Creștine după Evanghelie

4. Actele de cult: Masa Domnului și Botezul

IX. ESCATOLOGIE: DOCTRINA DESPRE LUCRURILE DE PE URMĂ

1. Doctrina despre Mileniu

2. Doctrina despre revenirea Domnului Isus Hristos

3. Starea eternă

X. ORIGINI ISTORICE ȘI TEOLOGICE: MIȘCAREA FRAȚILOR ȘI BISERICILE CREȘTINE DUPĂ EVANGHELIE

1. Începuturile Mișcării Fraților

2. Dezvoltarea Mișcării Fraților în Marea Britanie, Elveția și Germania

3. Mișcarea Fraților din România - Creștinii după Evanghelie

D. Bibliografie la disciplinele de specialitate

1. ***Biblia, traducerea Dumitru Cornilescu, ediția a III-a revizuită și adăugită, 2004

2. ***Calea Credinței, Revista Bisericii Creștine după Evanghelie din România

3. ***Creștinul, Revista Creștinilor după Evanghelie, București

4. ***Mărturisirea de credință a Bisericii Creștine după Evanghelie din România, București, 2011

5. Bunaciu, Ion & Otniel Bunaciu, Explicarea doctrinelor biblice, Editura Cartea Universitară, București, 2014.

6. ***Despre Duhul Sfânt, Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1976 (autor nespecificat).

7. ERICKSON, Millard J., Teologie creștină, Editura Cartea Creștină, Oradea, 2004.

8. KUEN, Alfred, Daruri pentru slujire, Editions Emmaus, Geneve, 1992.

9. Lecțiuni biblice, Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1977 (autor nespecificat).

10. RUSU, Elisei, Conducerea Bisericii (Eclesiologie): Note de curs, Litografiat, Institutul Teologic Timotheus, București, 1997.

11. RUSU, Ieremia, Bazele biblice ale dogmaticii creștine după Evanghelie, Editura Universitară, București, 2015.

12. RUSU, Ieremia, Cine sunt creștinii după Evanghelie?, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2011.

13. RYRIE, Charles C., Teologie elementară, BEE International, Dallas, TX, 1993.

14. SPROUL, R.C., Adevăruri esențiale ale credinței creștine, Editura Alfa Omega, București, 2002.

15. TALPOȘ, Vasile, Studiu introductiv în legea, istoria și poezia Vechiului Testament, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1999.

16. THIESSEN, Henry Clarence, Prelegeri de teologie sistematică, Societatea Misionară.

E. Tematica pentru metodica disciplinelor de specialitate:

I. Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice la disciplina Religie creștină după Evanghelie

1. Componentele Curriculumului național: planuri-cadru (trunchi comun, curriculum diferențiat, curriculum la decizia școlii/curriculum în dezvoltare locală), programe școlare; alți termeni de referință ai curriculumului național: arii curriculare, discipline, module, manuale școlare și auxiliare curriculare.

2. Proiectarea curriculumului la decizia școlii/curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere/opțional ca disciplină nouă.

3. Competențele predării-învățării-evaluării la disciplina Religie creștină după Evanghelie: competențe generale, competențe specifice.

4. Proiectarea activității didactice: planificarea calendaristică, proiectarea unităților de învățare, proiectarea de activități de învățare intra-, inter- și transdisciplinare.

II. Principiile didactice în educația religioasă:

1. Principii didactice generale.

2. Principiile didactice speciale pentru predarea religiei: principiul hristologic; principiul eclesiologic.

III. Strategii didactice utilizate în procesul de predare- învățare-evaluare la disciplina Religie creștină după Evanghelie

1. Metode didactice: caracterizare, clasificare; utilizarea metodelor centrate pe elev/a tehnicilor de învățare prin cooperare.

2. Forme de organizare a activității didactice: caracterizare, clasificare.

3. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de predare-învățare-evaluare:

3.1. Funcții didactice ale mijloacelor de învățământ;

3.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor.

4. Mediul de instruire, mediul relațional și mediul comunicațional. Utilizarea tehnologiei informației și comunicării în construirea unor medii active de instruire.

5. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului și a rezultatelor școlare în concordanță cu obiectivele curriculare și criteriile de performanță din standardele de evaluare.

5.1. Evaluarea de proces: obiective, caracterizare, funcții, tipologie.

5.2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare (caracterizare, tipologie).

5.3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate.

5.4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalități de evaluare și notare.

IV. Profilul profesorului de religie. Rolul modelelor în educație. Dinamica relației profesor-elev în cadrul educației religioase

F. Bibliografie pentru metodica disciplinelor de specialitate

1. BOCOȘ, Mușata, Dana JUCAN, Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curricumului. Repere și instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Polirom, Iași, 2008.

2. CERGHIT, I., NEACȘU, I., PÂINIȘOARĂ, I.O., POTOLEA, D., Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iași, 2000.

3. CIOLAN, Lucian, Învățarea integrată - fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, Iași, 2008.

4. CREȚU, Carmen, Psihopedagogia succesului, Editura Polirom, Iași, 1997.

5. CREȚU, Carmen, Curriculum individualizat și personalizat, Editura Polirom, Iași, 1998.

6. CRISTEA, Sorin, Dicționar de termeni pedagogici, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1998.

7. CUCOȘ, Constantin, Educația religioasă. Repere teoretice și metodice, Editura Polirom, Iași, 1999.

8. CUCOȘ, Constantin, Pedagogie generală, Editura Polirom, Iași, 2000.

9. CUCOȘ, Constantin, Psihopedagogie, Editura Polirom, Iași, 2005.

10. DRUȚĂ, M. E., Didactica disciplinelor economice. Considerații teoretice și aplicații, Editura A.S.E., București, 2002.

11. IONESCU, M., I., RADU, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995.

12. NICOLESCU, Basarab, Transdisciplinaritatea. Manifest, Editura Polirom, Iași, 1999.

13. PETRESCU, Paloma, Viorica POP, Transdisciplinaritatea - o nouă abordare a situațiilor de învățare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007.

14. STOICA, Adrian, Evaluarea curentă și examenele, Editura ProGnosis, București, 2001.

15. PANOSCHI, Mihaela; LIȚOIU, Nicoleta; Pr. IORDĂCHESCU Nicolae, Ghid de evaluare, Religie, Aramis, București, 2001.

16. ***Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare din Aria curriculară Om și societate. Învățământ liceal, MEC-CNC, Editura Aramis Print, București, 2002.

17. TIMIȘ, Vasile, Evaluarea, factor de reglare și optimizare a educației religioase, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2003.

18. TIMIȘ, Vasile, Religia în școală. Valențe eclesiale, educaționale și sociale, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.

19. ȘEBU, Sebastian; OPRIȘ, Dorin; OPRIȘ, Monica, Metodica predării religiei, Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.

NOTĂ:

Bibliografia pentru didactica disciplinei de specialitate include planurile-cadru și programele școlare pentru disciplina Religie creștină după Evanghelie și Discipline teologice de specialitate valabile în anul școlar în care se susține concursul.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...