Ministerul Mediului

Ordinul nr. 1169/2018 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 741/2018

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 1.451/CB din 24.10.2018 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa nr. 5 la Ghidul de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 741/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 31 iulie 2018, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela Leocadia Gavrilescu

București, 2 noiembrie 2018.

Nr. 1.169.

ANEXĂ (Anexa nr. 5 la ghidul de finanțare)

GRILA
de evaluare din punct de vedere tehnic a conformității documentelor și eligibilității solicitantului

Solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a dosarului de finanțare: . . . . . . . . . .

Suma solicitată: . . . . . . . . . . (lei)

Nr. crt. Criterii Evaluatori
Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3
I. Conformitate
Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
1.1 Extras din planul de mobilitate urbană durabilă, care să conțină informații referitoare la mijloacele de transport eligibile în cadrul programului, în copie certificată "conform cu originalul", semnat și ștampilat
1.2 Studiul de oportunitate, în copie certificată "conform cu originalul", care trebuie să cuprindă cel puțin datele prevăzute în anexa nr. 2 la ghidul de finanțare
1.3 Extras din planul de calitate a aerului (PCA) referitor la mijloacele de transport eligibile, aprobat conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, după caz, în copie certificată "conform cu originalul", semnat și ștampilat
1.4 Extras din studiul integrat pentru aprobarea PCA, referitor la mijloacele de transport eligibile, aprobat conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, după caz, în copie certificată "conform cu originalul", semnat și ștampilat
Nr. crt. Criterii Evaluatori
Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3
II. Eligibilitate
2.1 Este cuprins în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
2.2 Deține PMUD aprobat potrivit prevederilor legale.
2.3 Autovehiculele solicitate prin cererea de finanțare vor fi din categoria M3: autobuze electrice, autobuze electrice hibride, autobuze alimentate cu GNC sau troleibuze.
2.4 Proiectul pentru care se solicită finanțare nu a beneficiat și nu va beneficia de o altă finanțare pentru aceleași cheltuieli eligibile, din alte fonduri naționale sau/și comunitare, conform declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare.
Nr. crt. Grilă punctaj Punctaj acordat
Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3
III. Punctaj
3.1 Tipul de mijloc de transport ales* autobuz electric/troleibuz 15
GNC 5
hibrid 5
Punctaj ponderat
3.2 Există infrastructură pentru* troleibuze 10
autobuze electrice 10
autobuze tip GNC și electric hibrid 5
Punctaj ponderat
3.3 Numărul de autobuze/troleibuze solicitate prin program > 25 20
10-24 10
< 9 5
3.4 Rangul localității reședință de județ, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare RANG 0 30
RANG I 20
RANG II 10
3.5 Există extras din planul de calitate a aerului (PCA) referitor la mijloacele de transport eligibile, aprobat conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, după caz.*** DA 15
NU 0
3.6 Există extras din studiul integrat pentru aprobarea PCA, referitor la mijloacele de transport eligibile, aprobat conform Legii nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, după caz.*** DA 5
NU 0
3.7 A fost depășită valoarea-limită a nivelului de NO2 pe anul 2017, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare (40 µg/m3), stabilită potrivit prevederilor legale**. DA 5
NU 0
Evaluatori Nume și prenume Nume și prenume Nume și prenume
Punctaj total
Punctaj total final
Președinte comisie de analiză
Nume și prenume
Dată
Semnătură

* În situația în care solicitantul optează pentru mai mult de un tip de sistem de propulsie, punctajul final este media aritmetică ponderată a punctajelor
aferentă fiecărui punctaj corespunzător tipului de sistem de propulsie, calculată astfel:

Punctaj total = (a x puncte + b x puncte + c x puncte) / (a+b+c), unde:

a - număr de autobuze electrice și/sau troleibuze solicitate;

b - număr de autobuze alimentate cu GNC solicitate;

c - număr de autobuze electric hibride solicitate.

** Imisiile pentru fiecare unitate administrativ-teritorială reședință de județ, măsurate la stațiile dispuse în trafic, la nivelul anului 2017, se pot consulta
pe pagina de internet www.calitateaer.ro.

*** În situația în care în documentele de la pct. 3.5 și 3.6 nu sunt referiri la mijloacele de transport eligibile, se vor acorda 0 puncte.

PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Președintele comisiei de analiză,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)

Semnătura: . . . . . . . . . .

Data: . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...