Guvernul României

Hotărârea nr. 857/2018 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", județele Brăila și Tulcea

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 612/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", județele Brăila și Tulcea,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", potrivit planului de amplasament/hărții topografice prevăzut/prevăzute în anexa nr. 1*).

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Art. 2. -

(1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, aflate pe coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, sunt în cuantum total de 10.348,1 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", subcapitolul 03 "Transport rutier", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională" - FEDR.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art. 4. -

Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Lucian Șova
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 31 octombrie 2018.

Nr. 857.

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. U.A.T. Nume și prenume proprietar/ deținător Nr. tarla Nr. parcelă Poziția față de localitate Categoria de folosință Nr. cad. Nr. CF Nr. cad. dezmembrare 2009 Suprafață teren de expropriat (mp) Construcții de expropriat Valoare de despăgubire construcții investiții (lei) Valoare de despăgubire teren Total valoare de despăgubire construcții + teren (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Brăila S.C. Lukoil România - S.R.L. 23 218 intravilan CC 5613 81495 347 59.858 59.858
2 Brăila S.C. Soroli Cola - S.A. 22 1 intravilan arabil 15573 74932 19220 2.459 360.552 360.552
3 Brăila S.C. Soroli Cola - S.A. 22 1 intravilan arabil 15573 74932 19221 4.899 718.317 718.317
4 Brăila S.C. Soroli Cola - S.A. 22 1 intravilan arabil 15573 74932 19222 5.201 762.597 762.597
5 Brăila S.C. Confmetal - S.R.L. 1 intravilan CC 75465 75465 1.720 platformă betonată și împrejmuire 39.240 296.700 335.940
6 Brăila S.A. Nador Com - S.R.L. 15 166/1/3 intravilan arabil 15849 86996 19225 989 130.511 130.511
7 Brăila S.A. Nador Com - S.R.L. 15 166/1/4 intravilan arabil 15849 86996 19226 1.960 258.647 258.647
8 Brăila S.A. Nador Com - S.R.L. 15 166/1/5 intravilan arabil 15849 86996 19227 1.926 254.160 254.160
9 Brăila Cojan Gheorghe 15 166/1/2 intravilan arabil 19245 20008 950 125.365 125.365
10 Brăila Cojan Gheorghe 15 166/1/2 intravilan arabil 19245 20009 1.772 233.838 233.838
11 Brăila Cojan Gheorghe 15 166/1/2 intravilan arabil 19245 20010 1.566 206.654 206.654
12 Brăila Radu Joita 15 166/1/1 intravilan arabil 16290 86955 19228 1.109 146.347 146.347
13 Brăila Radu Joita 15 166/1/1 intravilan arabil 16290 86955 19229 1.392 183.692 183.692
14 Brăila Radu Joita 15 166/1/1 intravilan arabil 16290 86955 19230 243 32.067 32.067
15 Brăila Dumitru Petra 16 173/2 intravilan arabil 16967 85728 19660 18 2.376 2.376
16 Brăila Dumitru Petra 16 173/2 intravilan arabil 16967 85728 19661 1.953 257.723 257.723
17 Brăila Dumitru Petra 16 173/2 intravilan arabil 16967 85728 19662 2.336 308.264 308.264
18 Brăila Zarimba Rodica, Costea Cristian 16 173/3 intravilan arabil 84841 84841 224 29.560 29.560
19 Brăila Verdet Moise 16 173/1 intravilan arabil 7989 87010 19656 555 73.239 73.239
20 Brăila Verdet Moise 16 173/1 intravilan arabil 7989 87010 19657 2.340 308.792 308.792
21 Brăila Verdet Moise 16 173/1 intravilan arabil 7989 87010 19658 1.989 262.474 262.474
22 Brăila Costea Stefan 16 173/5 intravilan arabil 17267 77673 19756 2.865 378.073 378.073
23 Brăila Costea Stefan 16 173/6 intravilan arabil 17267 77673 19757 2.691 355.111 355.111
24 Brăila Costia Dumitru 16 173/6 intravilan arabil 17293 86992 19758 357 47.111 47.111
25 Brăila Costia Dumitru 16 173/6 intravilan arabil 17293 86992 19759 1.517 200.187 200.187
26 Brăila S.C. "Horticola Dunărea" - S.A. intravilan CC 2084 74996 2.400 împrejmuire din metal 12.164 414.000 426.164
27 Brăila Danketer Impex - S.R.L. intravilan CC 1195 72130 19237 1.713 hala de prod. + împrejmuire 1.917.458 295.493 2.212.951
28 Brăila Danketer Impex - S.R.L. intravilan CC 1195 72130 19238 1.743 300.668 300.668
29 Brăila Danketer Impex - S.R.L. intravilan CC 1195 19239 671 cabină porta. + împrejmuire 21.798 115.748 137.546
30 Brăila Capbun Neculai 11 17-18 intravilan arabil 89441 89441 2.374 348.088 348.088
31 Brăila Scarlet Gheorghe; Scarlet Georgeta 11 16 intravilan arabil 75546 75546 2 265 265
32 Brăila S.C. Agrozootehnica Vădeni - S.A. intravilan CC 9688 80688 19240 25 4.313 4.313
33 Brăila S.C. Agrozootehnica Vădeni - S.A. intravilan CC 9688 80688 19241 429 împrejmuire din metal 7.888 74.003 81.891
34 Brăila Ailutoae Nicolaea, Ailutoae Ionica-Safta intravilan CC 9689 80689 100 casă de locuit 46.000 17.250 63.250
35 Vădeni Bogza Nedealca 200 1 extravilan arabil 990 72356 4603 1.574 3.983 3.983
36 Vădeni Bogza Nedealca 200 1 extravilan arabil 990 72356 4604 2.109 5.336 5.336
37 Vădeni Bogza Nedealca 200 1 extravilan arabil 990 72356 4605 989 2.502 2.502
38 Vădeni S.C. Lanul Auriu - S.R.L. 200 2\2 extravilan arabil 75369 75369 4.880 12.346 12.346
39 Vădeni Gazdaru Daniel 200 18 extravilan arabil 4608 4638 605 1.531 1.531
40 Vădeni Gazdaru Daniel 200 18 extravilan arabil 4608 4639 611 1.546 1.546
41 Vădeni Gazdaru Daniel 200 18 extravilan arabil 4608 4640 23 59 59
42 Vădeni Tanase Viorel; Tanase Marioara 200 17 Lot 1 extravilan arabil 70947 70947 945 2.391 2.391
43 Vădeni Potlog Coculeana; Potlog Dorian 200 17 Lot 2 extravilan arabil 70948 70948 873 2.209 2.209
44 Vădeni Dumitrache Paraschiv 200 16 extravilan arabil 4610 4648 1.332 3.370 3.370
45 Vădeni Dumitrache Paraschiv 200 16 extravilan arabil 4610 4649 248 628 628
46 Vădeni Anghel Costica 200 15 extravilan arabil 49 124 124
47 Vădeni Scarlet Raul 200 2 extravilan arabil 4631 4641 5.334 13.495 13.495
48 Vădeni Scarlet Raul 200 2 extravilan arabil 4631 4642 3.896 9.857 9.857
49 Vădeni Broasca Rodica 200 3 extravilan arabil 2153 73066 4606 650 1.645 1.645
50 Vădeni Broasca Rodica 200 3 extravilan arabil 2153 73066 4607 2.800 7.084 7.084
51 Vădeni Mizileanu Cristina 200 4 extravilan arabil 451 1.141 1.141
52 Vădeni Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana 199 1301/16 extravilan arabil 75658 75658 474 1.200 1.200
53 Vădeni Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana 199 1301/15 extravilan arabil 1528 72801 4652 995 2.517 2.517
54 Vădeni Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana 199 1301/16 extravilan arabil 1528 72801 4653 367 928 928
55 Vădeni S.C. Contecoman Serv - S.R.L. 199 1301/14 extravilan arabil 75701 75701 1.986 5.024 5.024
56 Vădeni Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana 199 1301/13 extravilan arabil 75660 75660 2.004 5.070 5.070
57 Vădeni Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana 199 1301/12 extravilan arabil 75659 75659 2.617 6.621 6.621
58 Vădeni Dan Dumitru 199 1301/11 extravilan arabil 4616 4664 1.890 4.782 4.782
59 Vădeni Dan Dumitru 199 1301/11 extravilan arabil 4616 4665 85 215 215
60 Vădeni Dan Dumitru 199 1301/11 extravilan arabil 4616 4666 1.944 4.919 4.919
61 Vădeni Popescu Cristian 199 1301/10 extravilan arabil 4617 4667 1.941 4.911 4.911
62 Vădeni Popescu Cristian 199 1301/10 extravilan arabil 4617 4668 192 485 485
63 Vădeni Popescu Cristian 199 1301/10 extravilan arabil 4617 4669 2.885 7.299 7.299
64 Vădeni Gavrila Luciu 199 1301/9 extravilan arabil 4618 4670 2.002 5.065 5.065
65 Vădeni Gavrila Luciu 199 1301/9 extravilan arabil 4618 4671 917 2.320 2.320
66 Vădeni Gavrila Luciu 199 1301/9 extravilan arabil 4618 4672 2.117 5.356 5.356
67 Vădeni Popa Gogu 199 1301/8 extravilan arabil 4619 4673 2.061 5.214 5.214
68 Vădeni Popa Gogu 199 1301/9 extravilan arabil 4619 4674 936 2.368 2.368
69 Vădeni Popa Gogu 199 1301/10 extravilan arabil 4619 4675 1.125 2.846 2.846
70 Vădeni Chivu Iulian 199 1301/7 extravilan arabil 824 72437 4676 2.116 5.353 5.353
71 Vădeni Chivu Iulian 199 1301/7 extravilan arabil 824 72437 4677 1.069 2.705 2.705
72 Vădeni Pavel Constantin 199 1301/6 extravilan arabil 4620 4678 165 418 418
73 Vădeni Pavel Constantin 199 1301/6 extravilan arabil 4620 4679 2.091 5.290 5.290
74 Vădeni Dutu Dumitra și alții 199 1301/5 extravilan arabil 1.324 3.350 3.350
75 Vădeni Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana 199 1301/4 extravilan arabil 71302 71302 503 1.273 1.273
76 Vădeni Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana 199 1301/3 extravilan arabil 71303 71303 47 119 119
77 Vădeni Tomescu Veronica și alții 199 1301/26 extravilan arabil 75791 75791 1.384 3.502 3.502
78 Vădeni Zamfirescu Floarea 199 1301/25 extravilan arabil 4621 4680 89 225 225
79 Vădeni Zamfirescu Floarea 199 1301/25 extravilan arabil 4621 4681 184 466 466
80 Vădeni Copaciu Dorin 199 1301/24 extravilan arabil 4622 4682 231 584 584
81 Vădeni Copaciu Dorin 199 1301/24 extravilan arabil 4622 4683 219 554 554
82 Vădeni Filip Cristian 199 1301/23 extravilan arabil 4623 4825 1.314 3.325 3.325
83 Vădeni Filip Cristian 199 1301/23 extravilan arabil 4623 4826 108 274 274
84 Vădeni Mehedinta Costel 199 1301/22 extravilan arabil 4624 4685 2.605 6.591 6.591
85 Vădeni Mehedinta Costel 199 1301/22 extravilan arabil 4624 4686 7 17 17
86 Vădeni Angheluta Mihalache 199 1301/21 extravilan arabil 4625 4688 3.321 8.402 8.402
87 Vădeni Cioran Anton 199 1301/20 extravilan arabil 4626 4691 3.764 9.523 9.523
88 Vădeni Chivu Iulian 198 162 extravilan arabil 1004 72357 4694 7.377 18.663 18.663
89 Vădeni Chivu Iulian 198 162 extravilan arabil 1004 72357 4695 36 91 91
90 Vădeni Disponibil Legea 165 187 1242 extravilan arabil 6.641 16.802 16.802
91 Vădeni Postelnicu Pina 196 1285/ 37 lot 1 extravilan arabil 4818 6.012 15.210 15.210
92 Vădeni Popescu Jenica 196 1285/36 extravilan arabil 4828 1.946 4.923 4.923
93 Vădeni Nicolau Epure Elena 196 1285/35 extravilan arabil 5.025 12.713 12.713
94 Vădeni Bucurescu Lucretia 196 1285/34 extravilan arabil 70735 70735 330 835 835
95 Vădeni Manolescu Alexandru Yves 196 1285/17/6 extravilan arabil 75754 75754 1.659 4.198 4.198
96 Vădeni Disponibil Legea 165 196/1 34 extravilan nepro- ductiv 3.947 907 907
97 Smârdan Moștenire Preda extravilan arabil TP 81/91 604 597 597
98 Smârdan Moștenire Reit extravilan arabil TP 83/91 4.485 4.436 4.436
99 Smârdan Sandu Vasile extravilan arabil TP 126/91 26.442 26.151 26.151
100 Smârdan Dumitru Dumitra extravilan arabil TP 34/91 2.186 2.162 2.162
101 Smârdan Moștenire Voicu extravilan arabil TP 88/91 842 833 833
102 Smârdan Bogdan Sanda extravilan arabil TP 11/91 20.575 20.349 20.349
103 Smârdan Moștenire Bogdan extravilan arabil TP 61/91 5.704 5.641 5.641
104 Smârdan Moștenire Jipa Anton extravilan arabil TP 80/91 16.968 16.781 16.781
105 Smârdan Nitu Ion extravilan arabil 219/1 7.978 7.890 7.890
106 Smârdan Nitu Ion extravilan arabil 217/1 1.572 1.555 1.555
107 Smârdan Marcu Marcel extravilan arabil 217/2 88 87 87
108 Smârdan Marcu Marcel extravilan arabil 217/3 46 46 46
109 Smârdan Nitu Ion extravilan arabil 219/2 2.058 2.035 2.035
110 Smârdan Nitu Ion extravilan arabil 217/7 1.743 1.724 1.724
111 Smârdan Lazar Alexandrina T 34 extravilan arabil 217/3 22 22 22
112 Smârdan Patrichi Elena T 34 extravilan arabil 217/4 306 303 303
113 Smârdan Cireasa Vasile T 34 extravilan arabil 217/5 1.670 1.652 1.652
114 Smârdan Pana Gheorghe T 34 extravilan arabil 217/6 1.076 1.064 1.064
115 Smârdan Basca Vasile T 34 extravilan arabil 217/7 1.092 1.080 1.080
116 Smârdan Gheorge Maria, Gheorge Mandra-Aurora, Preda Ilinca, Gheorghe Ioana T 34 extravilan arabil 3514 1.144 1.131 1.131
117 Smârdan Boradatencu Nicolae T 34 extravilan arabil 217/9 598 591 591
118 Smârdan Jipa Gheorghe T 34 extravilan arabil 217/10 617 610 610
119 Smârdan Neculae Radita T 34 extravilan arabil 217/11 1.348 1.333 1.333
120 Smârdan Stanescu Elena T 34 extravilan arabil 217/12 1.667 1.649 1.649
121 Smârdan Cuzmin Ilie T 34 extravilan arabil 217/13 1.527 1.510 1.510
122 Smârdan Mitache Tudorache T 34 extravilan arabil 217/14 3.249 3.213 3.213
123 Smârdan Postolache Aurel T 34 extravilan arabil 224/24 16 16 16
124 Smârdan Gherghita Elisabeta T 34 extravilan arabil 224/25 105 104 104
125 Smârdan Gheorghe Maria, Gheorghe Mandra-Aurora, Preda Ilinca, Gheorghe Ioan T 34 extravilan arabil 30511 203 201 201
126 Smârdan Dumitru Dumitra T 34 extravilan arabil 224/27 488 483 483
127 Smârdan Lazar Alexandru T 34 extravilan arabil 224/28 394 390 390
128 Smârdan Stramansov Gidea T 34 extravilan arabil 224/29 399 395 395
129 Smârdan Gheorghe Jenica T 34 extravilan arabil 224/30 404 400 400
130 Smârdan Galateanu Suzana T 34 extravilan arabil 224/31 410 406 406
131 Smârdan Sticlaru Gheorghe T 34 extravilan arabil 224/32 416 412 412
132 Smârdan Secu Neculai T 34 extravilan arabil 224/33 423 418 418
133 Smârdan Stan Dumitra T 34 extravilan arabil 224/34 430 425 425
134 Smârdan Sevastin Nicu T 34 extravilan arabil 224/35 439 434 434
135 Smârdan Chiracu Ion T 34 extravilan arabil 224/36 451 446 446
136 Smârdan Nistor Constantin, Nistor Tudorita, Ene Maria T 34 extravilan arabil 30355 464 459 459
137 Smârdan Bogdan Stefan T 34 extravilan arabil 224/38 480 475 475
138 Smârdan Dan Tudora T 34 extravilan arabil 224/39 496 491 491
139 Smârdan Prodan Smaranda T 34 extravilan arabil 224/40 514 508 508
140 Smârdan Stan Dumitra T 34 extravilan arabil 224/41 533 527 527
141 Smârdan Mihalache Chira T 34 extravilan arabil 224/42 1.144 1.131 1.131
142 Smârdan Bocaneala Stana T 34 extravilan arabil 224/43 1.276 1.262 1.262
143 Smârdan Basca Vasile T 34 extravilan arabil 224/44 3.115 3.081 3.081
144 Smârdan Banache Pauna T 34 extravilan arabil 224/45 982 971 971
145 Smârdan S.C.A Macin - S.A. Ao 1.4 extravilan arabil 5.636 5.574 5.574
146 Smârdan S.C.A Macin - S.A. Ao 70 extravilan arabil 7.461 7.379 7.379
147 Smârdan S.C.A Macin - S.A. Ao 69 extravilan arabil 1.874 1.853 1.853
148 Smârdan S.C.A Macin - S.A. Ao 68 extravilan arabil 13.691 13.540 13.540
149 Smârdan S.C.A Macin - S.A. Ao 67 extravilan arabil 22.014 21.772 21.772
150 Smârdan Ioan Marin T26 extravilan arabil 175/17 2.790 2.759 2.759
151 Smârdan Bajan Aurica T26 extravilan arabil 175/21 7.686 7.602 7.602
152 Smârdan Popescu Marioara T26 extravilan arabil 175/18 6.980 6.903 6.903
153 Smârdan Pacuraru Elena T26 extravilan arabil 30336 1.423 1.407 1.407
154 Smârdan Garleanu Elena T26 extravilan arabil 1.789 1.769 1.769
155 Smârdan Mihailescu Lidia T26 extravilan arabil 175/19 5.914 5.849 5.849
156 Smârdan Bortun Constantin T26 extravilan arabil 173/65 7.620 7.536 7.536
157 Smârdan Gherghisan Constantin T26 extravilan arabil 173/64 2.746 2.716 2.716
158 Smârdan Chirila Dumitru T26 extravilan arabil 173/63 2.148 2.124 2.124
159 Smârdan Mititelu Nicolae T26 extravilan arabil 30603 1.408 1.393 1.393
160 Smârdan Bortun Stefan T26 extravilan arabil 173/60 2.800 2.769 2.769
161 Smârdan Brescan Apostol T26 extravilan arabil 30491 4.312 4.265 4.265
162 Smârdan Mindra Tudorel, Mandra Dumitru T26 extravilan arabil 30615 1.951 1.930 1.930
163 Smârdan Stan C. Ion T26 extravilan arabil 173/57 1.160 1.147 1.147
164 Smârdan Nicolau Ralita T26 extravilan arabil 173/55 2.523 2.495 2.495
165 Smârdan S.C. Agri Terenuri - S.A. Brăila T26 extravilan arabil 30080 2.205 2.181 2.181
166 Smârdan Bojneag Romeo T26 extravilan arabil 173/54 505 499 499
167 Smârdan Radu Vasile T26 extravilan arabil 30534 1.746 1.727 1.727
168 Smârdan Ghidiuta A. Marioara T26 extravilan arabil 173/47 862 853 853
169 Smârdan Ionita George, Djighit Viorica Maria T26 extravilan arabil 30165 3.294 3.258 3.258
170 Smârdan Avrigeanu Stelian T26 extravilan arabil 173/49 6.695 6.621 6.621
171 Smârdan Vadineanu Anastasia T26 extravilan arabil 173/50 10.136 10.025 10.025
172 Smârdan Europa Capital - S.A. București, Sucursala Brăila, Agri Terenuri S.A. Brăila T26 extravilan arabil 30096 1.469 1.453 1.453
173 Smârdan Valcu Nicolae extravilan arabil 145/10 5.900 5.835 5.835
174 Smârdan Eftimie Stana extravilan arabil 145/2 446 441 441
175 Smârdan Vadineanu Victoria, Suleiman Mirela, Vadineanu Ion, Filip Nicolae extravilan arabil 30260 4.211 4.165 4.165
176 Smârdan Toader Joita extravilan arabil 145/7 3.193 3.158 3.158
177 Smârdan Lungu Gheorghe extravilan arabil 145/8 2.059 2.036 2.036
178 Smârdan Armanschi Jusepe (decedat), Aurica extravilan arabil 30111 2.033 2.011 2.011
179 Smârdan Gheolmez Cristache T24/1 extravilan arabil 31497 1.003 992 992
180 Smârdan Parja Costica T24/1 extravilan arabil 31496 1.597 1.579 1.579
181 Smârdan Sima Maria T24/1 extravilan arabil 31495 4.871 4.818 4.818
182 Smârdan Ion V. Vasilica T24/1 extravilan arabil 31494 6.390 6.320 6.320
183 Smârdan Neacsu Stroe T24/1 extravilan arabil 31493 2.884 2.852 2.852
184 Smârdan Neacsu Petre, Neacsu Ion, Enache Stefana T24/1 extravilan arabil 31492 5.539 5.478 5.478
185 Smârdan Serban St. Marin T53/1 extravilan arabil A 372/9 769 761 761
186 Jijila Geru Nastase, Dumitru, Neculai, Tudora, Sima Ghergina, Ion Stefana, Petre Fanica, Molacu Iordana T24 extravilan arabil 3370, TP 89016 587 581 581
187 Jijila Geru Nicolae T24 extravilan arabil 3369, TP 52834 4.223 4.177 4.177
188 Jijila Taranu Gheorghe T24 extravilan arabil 3367/1, TP 55831 1.000 989 989
189 Jijila Caramarin Pavel, Stefan, Elena, Niculita Marita T24 extravilan arabil 3367/3, TP 58823 4.000 3.956 3.956
190 Jijila Baranga Gherghina T24 extravilan arabil 3367, TP 81932 2.309 2.284 2.284
191 Jijila Baranga Dumitru, Marin, Sterea, Neculai, Vasile, Aurel, Gheoreghe, Tudorel, Ion T24 extravilan arabil 3366, TP 52874 1.612 1.594 1.594
192 Jijila Chiriac D. Mincu T22 extravilan arabil 31019 327 323 323
193 Jijila Mihai Ion T22 extravilan arabil 31020 309 306 306
194 Jijila Catruna Elena, Mihai Mihai, Badescu Victoria T22 extravilan arabil 31042 355 351 351
195 Jijila Vasile Neculai T22 extravilan arabil 31023 178 176 176
196 Jijila Mihai Mihai T22 extravilan arabil 31024 311 308 308
197 Jijila Greceanu Ioana T22 extravilan arabil 31006 313 310 310
198 Jijila Mihai Tudor T22 extravilan arabil 31007 314 311 311
199 Jijila Iamandii Ileana T22 extravilan arabil 31009 666 659 659
200 Jijila Ion Anisoara, Mangir Constantin, Toader Florica, Mangir Gh., Rica Ilinca, Banea Magdalena, Mangir Mihai, Mangir Petrica, Duduta Victoria T22 extravilan arabil 31043 668 661 661
201 Jijila Mocanu Vasile T22 extravilan arabil 31013 340 336 336
202 Jijila Burtea Constantina, Tacea Dumitra, Milea Maria, Haralambie Marita, Stoica Mitica T22 extravilan arabil 31044 347 343 343
203 Jijila Malacu Ilinca T22 extravilan arabil 31014 356 352 352
204 Jijila Malacu Craciun, Zlate Ioana, Stoica Niculina, Ghiolmez Petrana T22 extravilan arabil 31045 364 360 360
205 Jijila Tandara Ion, Tandara Mitu T22 extravilan arabil 31017 371 367 367
206 Jijila Malacu Elena T22 extravilan arabil 31018 315 312 312
207 Jijila Taranu Stavirita T22 extravilan arabil 31021 383 379 379
208 Jijila Taranu Ilie T22 extravilan arabil 31022 396 392 392
209 Jijila Iamandi Gheorghe T22 extravilan arabil 31025 812 803 803
210 Jijila Mocanu Marin T22 extravilan arabil 31026 671 664 664
211 Jijila Deacu Petrea T22 extravilan arabil 31027 234 231 231
212 Jijila Brezeanu Anicuta, Cornel, Ion, Irina, Lenuta, Stoiana, Vasilica T22 extravilan arabil 31046 246 243 243
213 Jijila Sima Maria T22 extravilan arabil 31028 13 13 13
214 Jijila Craciun Ionel, Lenuta, Nicolae T22 extravilan arabil 31040 24 24 24
215 Jijila Taranu Stavirita T22 extravilan arabil 31041 4.354 4.306 4.306
216 Jijila Toader Ion T22 extravilan arabil 31008 1.236 1.223 1.223
217 Jijila Malacu Tanase T22 extravilan arabil 31011 1.518 1.501 1.501
218 Jijila Adamita Dumitru T22 extravilan arabil 31012 125 124 124
219 Jijila Popa St. Alexandru T21 extravilan arabil 30933 175 173 173
220 Jijila Caramarin Tinca, Dictor Victoria T21 extravilan arabil 30932 182 180 180
221 Jijila Popa Ioana T21 extravilan arabil 32976 204 202 202
222 Jijila Popa Dinu, Marghioala, Pavel, Vasile, Rilea Mita T21 extravilan arabil 30987 223 221 221
223 Jijila Obancea Dumitra, Popa Vasile T21 extravilan arabil 30924 224 222 222
224 Jijila Staicu Constantin, Dumitru, Ioana T21 extravilan arabil 30986 454 449 449
225 Jijila Staicu Dumitru T21 extravilan arabil 30915 457 452 452
226 Jijila Radu Tudora T21 extravilan arabil 30914 296 293 293
227 Jijila Ionita Neculina, Radu Rada, Radu Radu, Radu Tanasache, Radu Vasilica T21 extravilan arabil 30985 183 181 181
228 Jijila Radu Aurel, Ileana, Ion, Nicu T21 extravilan arabil 30984 340 336 336
229 Jijila Radu Mircea T21 extravilan arabil 30905 297 294 294
230 Jijila Radu Zizu T21 extravilan arabil 30904 294 291 291
231 Jijila Radu Neculai T21 extravilan arabil 30895 293 290 290
232 Jijila Caramarin Ion T21 extravilan arabil 30894 353 349 349
233 Jijila Petrea Floarea, Frunza, Gheorghe, Ileana, Ioana, Ivan T21 extravilan arabil 30983 398 394 394
234 Jijila Tandara Carol, Florea, Georgeta, Gheorghe, Ileana, Marita, Paraschiv, Radita, Vasile T21 extravilan arabil 30982 177 175 175
235 Jijila Deacu Ion T21 extravilan arabil 30885 221 219 219
236 Jijila Popescu Enache, Ghergina, Neculai T21 extravilan arabil 30981 221 219 219
237 Jijila Constantin Dumitra, Enache, Ilinca, Ion, Maria T21 extravilan arabil 30980 221 219 219
238 Jijila Sima Ioana T21 extravilan arabil 30884 220 218 218
239 Jijila Petre Gheorghe T21 extravilan arabil 30876 219 217 217
240 Jijila Dorobantu Vasilica T21 extravilan arabil 33841 218 216 216
241 Jijila Dorobantu Vasilica T21 extravilan arabil 33842 240 237 237
242 Jijila Manolache Floarea T21 extravilan arabil 30868 888 878 878
243 Jijila Racheleanu Vasile T21 extravilan arabil 30867 442 437 437
244 Jijila Racheleanu Ion T21 extravilan arabil 30860 220 218 218
245 Jijila Geru Ion T21 extravilan arabil 30859 219 217 217
246 Jijila Geru Ivan T21 extravilan arabil 30852 185 183 183
247 Jijila Geru Ioana T21 extravilan arabil 30851 131 130 130
248 Jijila Radu Gheorghe T21 extravilan arabil 30844 867 857 857
249 Jijila Iamandi Adamita T21 extravilan arabil 30843 216 214 214
250 Jijila Stoica Florea T21 extravilan arabil 30836 220 218 218
251 Jijila Stoica Ion T21 extravilan arabil 30835 509 503 503
252 Jijila Banea Steluta T21 extravilan arabil 30828 280 277 277
253 Jijila Duduta Stan T21 extravilan arabil 30827 330 326 326
254 Jijila Chirnoaga Dumitru, Ion, Stavar, Steliana, Tudorache T21 extravilan arabil 30979 673 666 666
255 Jijila Chirnoaga Dumitru, Ion, Banea Iordana, Dorobantu Nita, Chirnoaga Vasile T21 extravilan arabil 30978 339 335 335
256 Jijila Chirnoaga Mita T21 extravilan arabil 30820 341 337 337
257 Jijila Nadoleanu Elena, Andrei Gheorghe, Ioana Gheorghe, Andrei Ion T21 extravilan arabil 30977 343 339 339
258 Jijila Andrei Gherghina T21 extravilan arabil 30819 344 340 340
259 Jijila Toader Gheorghe, Manea, Spiru, Chirnoaga Vasilica T21 extravilan arabil 30976 345 341 341
260 Jijila Catruna Elena, Mihai Mihai, Badescu Victoria T21 extravilan arabil 30975 694 686 686
261 Jijila Perianu Luiza, Sandu Marioara, Tilea Paula-Victoria, Bazacliu Victoria T21 extravilan arabil 30998 1.057 1.045 1.045
262 Jijila Dauceanu Nicolae T21 extravilan arabil 30812 717 709 709
263 Jijila Banea Ana, Dauceanu Ion T21 extravilan arabil 30811 728 720 720
264 Jijila Brezeanu Vasile T21 extravilan arabil 30941 741 733 733
265 Jijila Dauceanu Dumitru T21 extravilan arabil 30940 361 357 357
266 Jijila Dauceanu Gheorghe, Pavel, Daiceanu Vasile T21 extravilan arabil 30997 345 341 341
267 Jijila Tandara Mita T21 extravilan arabil 30931 639 632 632
268 Jijila Paraschiv Ion T21 extravilan arabil 30930 568 562 562
269 Jijila Caramarin Ion T21 extravilan arabil 30923 499 494 494
270 Jijila Paraschiv Gheorge, Costica, Pricop Mita T21 extravilan arabil 30996 432 427 427
271 Jijila Andrei Gherghina T21 extravilan arabil 30922 189 187 187
272 Jijila Tandara Constantin, Mita, Neculai, Mocanu Mita, Manole Vasile T21 extravilan arabil 30995 473 468 468
273 Jijila Neacsu Dumitru, Ion, Neculai, Paraschiv, Bica Mita T21 extravilan arabil 30994 150 148 148
274 Jijila Gherghisan Dumitru T21 extravilan arabil 30913 132 131 131
275 Jijila Dascalu V. Dumitru T21 extravilan arabil 30912 112 111 111
276 Jijila Dorobantu Floarea T21 extravilan arabil 30903 87 86 86
277 Jijila Galeteanu Ion T21 extravilan arabil 30902 59 58 58
278 Jijila Stoica Gheorghe, Ion, Tudora, Stefana T21 extravilan arabil 30993 45 45 45
279 Jijila Duduta Dumitra, Dumitru, Gheorge, Ileana, Ion, Trandafir, Racheleanu Lenuta, Pirja Vasile T21 extravilan arabil 30992 91 90 90
280 Jijila Gheolmez Marcu T21 extravilan arabil 30893 85 84 84
281 Jijila Sima Ion T21 extravilan arabil 30892 4 4 4
282 Jijila Sima Petrana T21 extravilan arabil 30883 4 4 4
283 Jijila Sima Anicuta T21 extravilan arabil 30882 1 1 1
284 Jijila Deacu Gheorghe T20 extravilan arabil 3044, TP 52825 4.120 4.075 4.075
285 Jijila Andrei Ion T20 extravilan arabil 3384/1, TP 55740 3.412 3.374 3.374
286 Jijila Caramarin Gheorghe T20 extravilan arabil 3060/8, TP 58199 2.861 2.830 2.830
287 Jijila Chiriac Constantin T20 extravilan arabil 3385/1 1.300 1.286 1.286
288 Jijila Geru Ion T20 extravilan arabil 3385, TP 52831 1.220 1.207 1.207
289 Jijila Baranga Dumitru T20 extravilan arabil 3384, TP 53637 2.816 2.785 2.785
290 Jijila Stoica Calina T20 extravilan arabil 3383, TP 55772 1.858 1.838 1.838
291 Jijila Vasile Costica T20 extravilan arabil 3382, TP 55808 671 664 664
292 Jijila Sima Ion T20 extravilan arabil 3060/1, TP 84601 1.426 1.410 1.410
293 Jijila Malacu Craciun T20 extravilan arabil 3060, TP 81959 1.943 1.922 1.922
294 Jijila Popa Dumitru T20 extravilan arabil 460/4, TP 84929 2.897 2.865 2.865
295 Jijila Nadoleanu Ghita T20 extravilan arabil 3059/2, TP 84716 867 857 857
296 Jijila Topoleanu Maria T20 extravilan arabil 3059/1, TP 81701 787 778 778
297 Jijila Vasile Maria T20 extravilan arabil 3059, TP 53600 4.537 4.487 4.487
298 Jijila Baranga Gheorghe T20 extravilan arabil 3057/5, TP 58184 820 811 811
299 Jijila Sima Maria T20 extravilan arabil 3058/1, TP 55782 209 207 207
300 Jijila Iordache Vasile T20 extravilan arabil 3057, TP 53587 994 983 983
301 Jijila Banu Stoica T20 extravilan arabil 3057, TP 53638 1.497 1.481 1.481
302 Jijila Banea Constantin, Dumitru, Eugenia T20 extravilan arabil 3056, TP 95660 1.206 1.193 1.193
303 Jijila Sima Stefan T20 extravilan arabil 3055, TP 55787 1.519 1.502 1.502
304 Jijila Galateanu Iordana T20 extravilan arabil 3054, TP 53818 1.869 1.848 1.848
305 Jijila Ion Stefan T20 extravilan arabil 3053, TP 52844 778 770 770
306 Jijila Geru Ileana, Geru Nicolae, Eiub Nineta T20 extravilan arabil 3050/1, TP 55817 1.385 1.370 1.370
307 Jijila Dorobantu Vasile T20 extravilan arabil 3051/1, TP 58210 2.366 2.340 2.340
308 Jijila Nadoleanu Alexandru T20 extravilan arabil 3052, TP 52858 1.762 1.743 1.743
309 Jijila Neidentificat*) T20 extravilan arabil 1.064 1.052 1.052
310 Jijila Neidentificat*) T20 extravilan arabil 3.010 2.977 2.977
311 Jijila Neidentificat*) T20 extravilan arabil 152 150 150
312 Jijila Geru Neculai, Dorobantu Petcu T20 extravilan arabil 3050, TP 58868 902 892 892
313 Jijila Paraschiv Neculai T20 extravilan arabil 3049, TP 90525 2.739 2.709 2.709
314 Jijila Chiriac Elena, Chirnoaga Ioana, Nadoleanu Afruzia T20 extravilan arabil 3048, TP 81990 1.393 1.378 1.378
315 Jijila Burduf Marin T20 extravilan arabil 3047/1, TP 56517 1.427 1.411 1.411
316 Jijila Nadoleanu Iordan T20 extravilan arabil 3047, TP 52856 3.640 3.600 3.600
317 Jijila Dragoi Ion T20 extravilan arabil 3389, TP 52882 4.063 4.018 4.018
318 Jijila Nadoleanu Alexandru, Murghoci Constantina, Nadoleanu Gheorghe, Gheorghe Ioana, Sava Maria, Nadoleanu Nita, Foraru Ruxandra T20 extravilan arabil 3389, TP 84671 437 432 432
319 Jijila Marin Florica, Marin Fanica, Caramarin Maria, Caramarin Vasilica T20 extravilan arabil 3390, TP 53613 1.332 1.317 1.317
320 Jijila Marin Floarea T20 extravilan arabil 3390/1, TP 58202 1.069 1.057 1.057
321 Jijila Caramarin Fanica T20 extravilan arabil 3391, TP 54449 2.811 2.780 2.780
322 Jijila Deacu Dumitru T20 extravilan arabil 3043, TP 89014 1.869 1.848 1.848
323 Jijila Stoian Vasile T20 extravilan arabil 3043/1, TP 58240 603 596 596
324 Jijila Paraschiv Ivana, Deacu Petre T20 extravilan arabil 3042, TP 52886 621 614 614
325 Jijila Paraschiv Stefan T20 extravilan arabil 3041, TP 58862 1.970 1.948 1.948
326 Jijila Petcu Gherghina T20 extravilan arabil 3040, TP 58239 1.905 1.884 1.884
327 Jijila Sandu Pavel, Sandu Vasile T20 extravilan arabil 3039, TP 85721 531 525 525
328 Jijila Neacsu Constantin T20 extravilan arabil 3038, TP 93948 513 507 507
329 Jijila Geru Mihalache T20 extravilan arabil 489, TP 52837 514 508 508
330 Jijila Dulgheru Maria, Stoica Radu T20 extravilan arabil 491, TP 53569 511 505 505
331 Jijila Ene Tudorache T20 extravilan arabil 492, TP 55744 504 498 498
332 Jijila Banea Gheorghe T20 extravilan arabil 493, TP 32379 455 450 450
333 Jijila Radu Dumitru T20 extravilan arabil 494, TP 94570 380 376 376
334 Jijila Ene Nicu T20 extravilan arabil 495, TP 53779 1.691 1.672 1.672
335 Jijila Banea Dumitru, Constantina, Eugenia T20 extravilan arabil 495/1, TP 84662 750 742 742
336 Jijila Zamfir Stelian T20 extravilan arabil 496, TP 55811 760 752 752
337 Jijila Chiriac Petre T20 extravilan arabil 498/5, TP 93279 168 166 166
338 Jijila Enache Domnica T20 extravilan arabil 498/6, TP 58211 921 911 911
339 Jijila Breazu Marin T20 extravilan arabil 498/3, TP 98688 1.322 1.307 1.307
340 Jijila Chiriac Alexandru T20 extravilan arabil 498/2, TP 53617 1.044 1.033 1.033
341 Jijila Bilea Ion T20 extravilan arabil 498/3, TP 56513 239 236 236
342 Jijila Pruteanu Radu T20 extravilan arabil 408/1, TP 55752 1.081 1.069 1.069
343 Jijila Brezeanu Vasile T20 extravilan arabil 408/1, TP 56515 697 689 689
344 Jijila Andrei Ispas T20 extravilan arabil 497/9, TP 53631 92 91 91
345 Jijila Marin Gheorghe T20 extravilan arabil 497/8, TP 53628 1.397 1.382 1.382
346 Jijila Petcu Cristea T20 extravilan arabil 497/7, TP 55761 706 698 698
347 Jijila Petcu Constantin T20 extravilan arabil 497/6, TP 84699 181 179 179
348 Jijila Popa Alexandru T20 extravilan arabil 497/4, TP 55770 694 686 686
349 Jijila Deacu Ion T20 extravilan arabil 497/3, TP 53608 990 979 979
350 Jijila Comanici Stefana T20 extravilan arabil 497, TP 53823 397 393 393
351 Jijila Mihai St. Ion T20 extravilan arabil 497/1, TP 84706 659 652 652
352 Jijila Enache Gh. Ion T20 extravilan arabil 487, TP 58213 795 786 786
353 Jijila Chiru Costica T20 extravilan arabil 485, TP 84714 1.103 1.091 1.091
354 Jijila Paraschiv Gheorghe T20 extravilan arabil 484/1, TP 78710 401 397 397
355 Jijila Paraschiv Georgeta T20 extravilan arabil 484, TP 81728 401 397 397
356 Jijila Dascalu Gheorghe T20 extravilan arabil 483, TP 28489 402 398 398
357 Jijila Dascalu Ion T20 extravilan arabil 483/1, TP 81943 807 798 798
358 Jijila Enache Valeria T20 extravilan arabil 497/5, TP 102400 406 402 402
359 Jijila Sandu Alexandru, Tandara Florica, Burduf Gena, Sandu Gheorghe, Radu Lenuta, Sandu Mincu, Cazacu Veta T20 extravilan arabil 482, TP 81706 818 809 809
360 Jijila Geru Ileana, Geru Nicolae, Eiub Nineta T20 extravilan arabil 481, TP 55817 1.647 1.629 1.629
361 Jijila Caramarin Tinca, Dictor Victoria T20 extravilan arabil 479, TP 52884 1.157 1.144 1.144
362 Jijila Silvestru Ionel T20 extravilan arabil 480, TP 32356 416 412 412
363 Jijila Mihai Mitica T20 extravilan arabil 478/1, TP 32359 417 412 412
364 Jijila Radu Teofil T20 extravilan arabil 478, TP 82014 405 401 401
365 Jijila Sandu Dumitra, Baranga Dumitru, Manole, Marinache T20 extravilan arabil 476/1, TP 56544 610 603 603
366 Jijila Dulgheru Gheorge, Mica, Neculai, Preda T20 extravilan arabil 475, TP 81713 1.190 1.177 1.177
367 Jijila Toader Gherghina T20 extravilan arabil 474, TP 53559 1.648 1.630 1.630
368 Jijila Dorobantu Petcu T20 extravilan arabil 464, TP 52821 1.673 1.655 1.655
369 Jijila Radu Anica, Radu Craciun T20 extravilan arabil 463/9, TP 56483 795 786 786
370 Jijila Sandu Alexandru, Tandara Florica, Burduf Gena, Sandu Gheorghe, Radu Lenuta, Sandu Mincu, Cazacu Veta T20 extravilan arabil 463/8/1, TP 81706 1.253 1.239 1.239
371 Jijila Sandu Mincu T20 extravilan arabil 463/8, TP 81731 853 844 844
372 Jijila Zlate Costica T20 extravilan arabil 463/7, TP 55812 928 918 918
373 Jijila Iamandii Ileana T20 extravilan arabil 463/10, TP 81956 1.368 1.353 1.353
374 Jijila Banea Dumitru T20 extravilan arabil 463/6, TP 53634 2.416 2.390 2.390
375 Jijila Popa Petrache T20 extravilan arabil 463/4, TP 55751 833 824 824
376 Jijila Geru Costica, Gheorghe, Stroia, Gavrila Ilinca T20 extravilan arabil 463/4, TP 84176 3.230 3.195 3.195
377 Jijila Geru Stroia T20 extravilan arabil 463/3, TP 53599 2.634 2.605 2.605
378 Jijila Duduta St. Ion T20 extravilan arabil 463/2, TP 53609 1.833 1.813 1.813
379 Jijila Constantin Ion T20 extravilan arabil 463/1, TP 53616 650 643 643
380 Jijila Dascalu Niculina T20 extravilan arabil 463/1, TP 84937 1.149 1.136 1.136
381 Jijila Chiriac D. Stan T18/1 extravilan arabil A2666 TP 52879 1.253 1.239 1.239
382 Jijila Chiriac D. Gheorghe T18/1 extravilan arabil A2667 2.464 2.437 2.437
383 Jijila Stoica Gh. Ion T18/1 extravilan arabil A2668 TP 55786 804 795 795
384 Jijila Banea I. Vasile T18/1 extravilan arabil A2668/1 TP 58153 636 629 629
385 Jijila Sandu Gh. Nicu T18/1 extravilan arabil A2668/2 TP 89969 764 756 756
386 Jijila Petcu I. Ion T18/1 extravilan arabil A2669 FIG L247 582 576 576
387 Jijila Craciun Dumitru, Neculai T18/1 extravilan arabil A2671 TP 98684 93 92 92
388 Jijila Chiriac Mincu (Chirita) T18/1 extravilan arabil A2672 256 253 253
389 Jijila Geru Mihalache T18/1 extravilan arabil A2673 TP 52837 23 23 23
390 Jijila Ion Gheorghe, Caramarin Aurica T18/1 extravilan arabil A2670 TP 103017 3.397 3.360 3.360
391 Jijila Nastasache Maria T18/1 extravilan arabil 34493 1.421 1.405 1.405
392 Jijila Dafinoiu Viorica T18/1 extravilan arabil 34499 1.198 1.185 1.185
393 Jijila Enusca Maria, Papuc Marin T18/1 extravilan arabil A2677 TP 32334 501 496 496
394 Jijila Dudu Gheorghe T18/1 extravilan viță-de- vie VH2677 TP 17186 187 535 535
395 Jijila Dudu Marghioala T18/1 extravilan viță-de- vie VH2677 TP 33512 699 2.002 2.002
396 Jijila Geru Tudora, Dumitru T18/1 extravilan viță-de- vie VH2678 TP 89016 206 590 590
397 Jijila Geru Tudora, Dumitru T18/1 extravilan arabil A2678 TP 89016 409 405 405
398 Jijila Ion N. Gherghina extravilan arabil 2681/2 1 1 1
399 Jijila Mocanu Dumitra extravilan arabil 33834 32 32 32
400 Jijila Mihai Ileana extravilan arabil 34657 135 134 134
TOTAL 642.293 2.044.548 8.303.516 10.348.064

*) Pentru toate pozițiile în care la coloana "Nume/prenume proprietar/deținător" se regăsește mențiunea "neidentificat", astfel cum reiese din evidențele unităților administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deținătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentațiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condițiile legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...