Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1390/2018 privind constituirea Comisiei pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 12.729 din 30.10.2018 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (91) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se constituie Comisia pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile, denumită în continuare Comisia.

(2) Metodele alternative avizate de Comisie pot fi folosite de către laboratoarele înscrise în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calității apei potabile, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Comisia avizează metode alternative de analiză pentru determinarea parametrilor de calitate ai apei potabile prevăzuți la pct. II din anexa nr. 3 la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Comisia se organizează și funcționează ca structură de specialitate fără personalitate juridică pe lângă Ministerul Sănătății și este alcătuită din 17 membri. Componența Comisiei este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. -

În cazul în care există contestații cu privire la soluționarea dosarelor de către Comisie, dosarele vor fi analizate de Comisia de soluționare a contestațiilor, a cărei componență este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. -

Secretariatul Comisiei, denumit în continuare Secretariat, este asigurat de 2 reprezentanți desemnați din cadrul Laboratorului Național de Referință pentru Supravegherea Calității Apei al Institutului Național de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, prin decizie a conducerii institutului.

Art. 6. -

Membrii Comisiei vor respecta regulile privind confidențialitatea, prin semnarea declarației de interese și angajamentului de confidențialitate, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 4 și 5.

Art. 7. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Sorina Pintea

București, 1 noiembrie 2018.

Nr. 1.390.

ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA
Comisiei pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile

Nr. crt. Funcție publică/Specialitate Număr de persoane Instituția
1. Chimist specialist/principal 5 INSP - București, Iași, Timișoara, Cluj, Târgu Mureș
2. Chimist specialist/principal 5 Direcții de sănătate publică București, Prahova, Constanța, Arad, Gorj - Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
3. Reprezentant 1 Universitatea București - Facultatea de Chimie
4. Reprezentant 1 Universitatea Politehnică București - Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
5. Reprezentant 1 Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila"
6. Reprezentant 1 Administrația Națională Apele Române
7. Reprezentant 1 ASRO
Comitetul Tehnic CT 52 Calitatea apei
8. Reprezentant 2 Asociația Română a Apei
Total 17

ANEXA Nr. 2

COMPONENȚA
Comisiei pentru soluționarea contestațiilor la avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile

Nr. crt. Funcție publică/Specialitate Număr de persoane Instituția
1. Chimist specialist/principal 5 INSP - București, Iași, Timișoara, Cluj, Târgu Mureș
2. Chimist specialist/principal 5 Direcții de sănătate publică Argeș, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mehedinți - Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
3. Reprezentant 1 Universitatea București - Facultatea de Chimie
4. Reprezentant 1 Universitatea Politehnică București - Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
5. Reprezentant 1 Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila"
6. Reprezentant 1 Administrația Națională Apele Române
7. Reprezentant 1 ASRO
Comitetul Tehnic CT 52 Calitatea apei
8. Reprezentant 2 Asociația Română a Apei
Total 17

ANEXA Nr. 3

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Comisiei pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile

Art. 1. -

Comisia pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile, se constituie în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (91) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Persoanele nominalizate în anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin își exercită activitatea pe o perioadă de 4 ani în baza desemnării, prin decizie internă, de către conducătorii instituțiilor în care activează.

(2) Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de 4 ani, membrii Comisiei și ai Comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi renominalizați sau pot fi înlocuiți, după caz.

(3) La solicitarea Ministerului Sănătății, instituțiile care au reprezentare în Comisie vor informa Secretariatul Comisiei în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, asupra nominalizărilor făcute pentru membrii Comisiei și Comisiei de soluționare a contestațiilor.

(4) Comisia se întrunește la sediul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), unde își desfășoară activitatea și Secretariatul acesteia.

Art. 3. -

Convocarea membrilor pentru prima reuniune de lucru se face de către Secretariat, imediat după completarea Componenței Comisiei, la o dată stabilită de comun acord cu toți membrii Comisiei.

Art. 4. -

Cu ocazia primei reuniuni a Comisiei va fi ales președintele Comisiei și un vicepreședinte din rândul membrilor acesteia.

Art. 5. -

În situația în care, din motive obiective, președintele nu poate participa la lucrările Comisiei, acesta notifică Secretariatul Comisiei cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință, iar atribuțiile sale sunt preluate de vicepreședinte sau, în lipsa acestuia, de un președinte de ședință ales dintre membrii prezenți.

Art. 6. -

Comisia are următoarele atribuții și responsabilități:

1. În termen de 90 de zile de la convocarea primei ședințe, Comisia stabilește:

a) criteriile pe care metodele alternative de analiză trebuie să le îndeplinească, potrivit datelor științifice și tehnice relevante din domeniu și ținând cont de prevederile existente la nivel comunitar, precum și de cele ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale altor instituții internaționale cu expertiză recunoscută în acest domeniu;

b) documentația pe care Dosarul tehnic de avizare a metodei alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, denumit în continuare dosar tehnic, trebuie să o conțină, precum și modelul cererii pe care solicitantul trebuie să o depună la Secretariat;

c) procedura de analiză a documentației de acordare/neacordare a avizului;

d) modelul avizului și procedura de respingere a avizării;

e) numărul de solicitări pentru care se convoacă reuniunea Comisiei;

f) termenul pentru completarea documentației lipsă la dosarul tehnic;

g) termenul de înștiințare asupra concluziilor analizei dosarului tehnic și a rezoluției de acordare/respingere a avizului;

h) termenul de depunere a eventualelor contestații, precum și termenul și procedura de analiză a acestora.

2. Stabilește și invită prin Secretariat, la întâlnirile sale, pentru consultări, după caz, specialiștii, denumiți în continuare invitați, din alte domenii de activitate sau reprezentanți ai organizațiilor din domeniu, în vederea clarificării aspectelor puse în discuție.

3. Pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților proprii, Comisia, prin Secretariat, colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu instituțiile de specialitate din subordine sau coordonate de acestea, cărora le poate solicita, după caz, formularea unor puncte de vedere ori colaborarea.

Art. 7. -

Comisia nu are atribuții de soluționare a litigiilor din domeniu.

Art. 8. -

Comisia se întrunește când Secretariatul a înregistrat numărul de dosare tehnice complete, stabilit la art. 6 alin. (1) lit. e), și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.

Art. 9. -

Convocatorul de participare la ședință și agenda reuniunii se transmit membrilor Comisiei pe fax și pe e-mail, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înaintea datei acesteia, de către Secretariat, iar membrii vor confirma disponibilitatea pentru participare.

Art. 10. -

Ședința Comisiei se declară deschisă de către președintele/vicepreședintele Comisiei numai dacă se întrunește cvorumul de minimum jumătate plus unu dintre membrii prevăzuți în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.390/2018 privind constituirea Comisiei pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile.

Art. 11. -

Discuțiile din timpul ședinței se consemnează în procesul-verbal de către secretar, care, însoțit de agenda reuniunii, este semnat de fiecare participant la ședință.

Art. 12. -

Comisia poate solicita documente suplimentare pentru clarificarea aspectelor aflate în discuție.

Art. 13. -

Comisia adoptă hotărâri prin vot, cu majoritate simplă.

Art. 14. -

Președintele Comisiei are drept de vot.

Art. 15. -

Președintele Comisiei informează, în scris, Ministerul Sănătății asupra hotărârilor adoptate de Comisie.

Art. 16. -

Metodele alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile, avizate de Comisie, sunt valabile până la modificarea condițiilor pentru care a fost eliberat avizul.

Art. 17. -

Secretariatul Comisiei are următoarele atribuții:

a) postează pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică criteriile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a);

b) postează pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică lista documentelor pe care trebuie să le conțină dosarul tehnic;

c) primește dosarele tehnice de la solicitanți și verifică dacă documentele depuse corespund documentației;

d) ține evidența solicitanților care depun dosare tehnice pentru avizare;

e) transmite membrilor Comisiei spre analiză dosarele tehnice;

f) transmite solicitantului prin poștă, cu confirmare de primire, avizul/rezoluția de respingere a solicitării;

g) afișează pe site-ul INSP data ședințelor Comisiei, dosarele tehnice ce vor fi analizate și stadiul acestora: analiză inițială/reanalizare după depunerea documentelor lipsă sau clarificatoare;

h) afișează pe site-ul INSP avizele acordate pentru metodele alternative de analiză a parametrilor de calitate a apei potabile folosite în controlul oficial al apei potabile;

i) afișează pe site-ul INSP contestațiile depuse și rezoluția acestora;

j) participă la întrunirile Comisiei și întocmește procesul- verbal de ședință;

k) răspunde de corecta gestionare a informațiilor și de respectarea termenelor.

Art. 18. -

Dosarul tehnic se întocmește pentru fiecare metodă alternativă de analiză a calității apei potabile.

Art. 19. -

Cheltuielile privind deplasarea experților la întâlnirile Comisiei sunt suportate de instituțiile din care fac parte membrii desemnați.

Art. 20. -

(1) Membrii Comisiei, personalul Secretariatului tehnic și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor completează anual declarația de confidențialitate și declarația de interese conform anexelor nr. 4 și 5 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.390/2018, la prima ședință din an și ori de câte ori intervin modificări în cadrul componenței acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Invitații la ședințele Comisiei completează declarația de confidențialitate și declarația de interese, cu ocazia participării la aceste ședințe.

ANEXA Nr. 4

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
pentru membrii Comisiei pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile, personalul Secretariatului, membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și pentru invitați

Numele . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . .

Instituția: . . . . . . . . . .

Cunosc că am obligația să nu divulg nicio informație la care am acces prin activitatea mea în calitate de component al Comisiei/personal al Secretariatului/invitat, dacă această informație face obiectul unei solicitări privind păstrarea confidențialității.

Mă angajez:

1. să păstrez confidențialitatea/să respect restricțiile privind orice informație la care am acces pe parcursul activității mele în calitate de component al Comisiei/personal al Secretariatului/invitat;

2. să nu divulg unor terți*) și/sau să pun la dispoziția acestora informațiile la care am acces în timpul întrunirilor Comisiei sau alte informații din Dosarul tehnic al metodei alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile supuse avizării;

*) Prin terți se înțelege orice persoană care nu este invitat, component al Comisiei sau personal al Secretariatului Comisiei.

3. să păstrez confidențialitatea discuțiilor și concluziilor până la finalizarea rezoluției eliberate de către Comisie;

4. să respect caracterul confidențial al opiniilor, părerilor și propunerilor exprimate de membrii Comisiei/personalul Secretariatului/invitați;

5. să nu folosesc nicio informație în beneficiul personal și/sau al unei terțe părți.

Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5

DECLARAȚIE DE INTERESE
pentru membrii Comisiei pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile folosite în controlul oficial al apei potabile, personalul Secretariatului, membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și pentru invitați

Numele . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . .

Instituția: . . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere că nu am interese*) financiare și nefinanciare, directe și indirecte, cu domeniul fabricării/comercializării/importului/exportului de reactivi chimici, aparatură de laborator, produse și accesorii, tehnici/proceduri de analiză utilizate în analiza parametrilor de calitate ai apei potabilei, care pot afecta activitatea mea, în calitate de component al Comisiei/personal al Secretariatului.

*) Instrucțiuni privind "interesele":

• Prin interes se înțelege orice asociere, orice aspect sau avantaj financiar, adică deținerea de acțiuni sau obligațiuni, deținerea de titluri diferite, de exemplu, titluri de participație, sau deținerea unei proprietăți la o societate comercială, companie, grup de interes economic, național sau internațional, public sau privat, sau deținerea calității de membru la o asociație, fundație, organizație neguvernamentală etc. care are legături cu fabricarea/comercializarea/importul/exportul de reactivi chimici, aparatură de laborator, produse și accesorii, tehnici/proceduri de analiză utilizate în analiza parametrilor de calitate ai apei potabile.
• Membrii Comisiei/Personalul Secretariatului declară interesele pe care le-au avut în ultimii 3 ani, pentru toate tipurile de activități legate de fabricarea/comercializarea/importul/exportul de reactivi chimici, aparatură de laborator, produse și accesorii, tehnici/proceduri de analiză utilizate în analiza parametrilor de calitate ai apei potabile, indiferent dacă au fost remunerați în mod regulat sau ocazional (membru în organele de conducere, în consiliul de administrație, post de director executiv, angajat, consilier, interese contractuale, stagii etc. în societatea comercială, compania, grupul de interes economic, asociația, fundația, organizația neguvernamentală etc.). Se vor prezenta clar și precis rolul și funcția ocupată.
• Trebuie declarată asistența sau susținerea obținută și care este ori nu asociată cu avantaje bănești sau materiale, directe ori indirecte. Acestea includ burse de studii sau de cercetare, călătorii de studii etc.

Totodată declar că nu dețin calitatea de membru în organele de administrație și de conducere și/sau de acționar la societăți cu capital de stat, privat ori mixt, care au ca obiect de activitate o acțiune care ar putea fi influențată de stabilirea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile.

Mă angajez că, în situația în care pe parcursul activității mele ar putea apărea un potențial conflict de interese, voi informa fără întârziere președintele Comisiei și Secretariatul Comisiei, pentru a se decide în consecință.

Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Declarația se semnează de către membrii Comisiei/personalul Secretariatului. Aceștia au obligația de a actualiza anual declarația și ori de câte ori intervin modificări în cadrul acesteia.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...