Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1442/2018 privind aprobarea Instrucțiunii nr. 1/25/2018, precum și pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.051/2015 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 42.432 din 10.10.2018 al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,

având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, cu modificările și completările ulterioare;

- Programului Național de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3.508/2015, cu modificările și completările ulterioare (PNDR 2014-2020);

- Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;

- Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 39/2018 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. -

(1) Se aprobă Instrucțiunea nr. 1/25/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.051/2015 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2) Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.051/2015 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 și 364 bis din 26 mai 2015, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. -

Ghidul informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS 2018, ediția a II-a, prevăzut la art. I, este utilizat de beneficiarii de sprijin pentru schemele/măsurile stabilite la art. 1 alin. (2) și art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015, inclusiv pentru măsura 8 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor" și măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum și de utilizatorii aplicațiilor GIS-APIA în scopul orientării cu privire la modul de delimitare a parcelelor de referință (blocuri fizice) și de stabilire a eligibilității suprafețelor/beneficiarilor pentru schemele de plată definite la art. 1 alin. (2) și art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015, inclusiv pentru măsura 8 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor" și măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, gestionate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Art. III. -

Beneficiarii de sprijin pentru schemele/măsurile stabilite la art. 1 alin. (2) și art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015, inclusiv măsura 8 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor" și măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, gestionate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, trebuie să respecte regulile pentru identificarea și delimitarea parcelelor agricole, așa cum sunt stabilite în anexa nr. 2, în scopul identificării, declarării și delimitării parcelelor agricole pentru care solicită plata.

Art. IV. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 bis.

Art. V. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

București, 29 octombrie 2018.

Nr. 1.442.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...