Guvernul României

Regulamentul privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes national, din 24.10.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Recepția construcțiilor constituie o componentă a sistemului calității și este procesul prin care se certifică, în condițiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcții noi sau a unor intervenții la construcții existente, din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național, cu respectarea cerințelor fundamentale aplicabile și în conformitate cu prevederile autorizației de construire/desființare, precum și ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcției. Procesul de recepție se finalizează prin încheierea unui act denumit Proces-verbal de recepție.

(2) Prin admiterea recepției se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului de execuție a lucrărilor de construcții, ale documentației privind proiectarea, ale autorizației de construire/desființare, precum și ale documentației privind execuția.

Art. 2. -

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică atât infrastructurii de transport rutier și feroviar de interes național, cât și construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, denumite în continuare construcții.

(2) Instalațiile aferente construcțiilor din domeniul infrastructurii de transport rutier și feroviar de interes național sunt cele prevăzute în cadrul documentației privind proiectarea, ale autorizației de construire/desființare, precum și ale documentației privind execuția.

Art. 3. -

(1) În înțelesul prezentului regulament, investitorul este persoana juridică care încheie contractul de execuție a lucrărilor de construcții, urmărește îndeplinirea lui și preia lucrarea, în condițiile legii, de la executant după admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

(2) Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea de construcție.

Art. 4. -

(1) Recepția construcțiilor de orice categorie și clasă de importanță se efectuează de către investitor, atât pentru construcții noi, cât și în cazul intervențiilor la construcții existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/desființare și se realizează în două etape:

a) recepția la terminarea lucrărilor;

b) recepția finală, la expirarea perioadei de garanție.

(2) Recepția poate fi admisă sau respinsă, motivat.

Art. 5. -

(1) Recepția la terminarea lucrărilor și, respectiv, recepția finală pot fi realizate și pentru loturi, secțiuni, sectoare sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire/desființare, în cazul în care investitorul decide astfel, în condițiile legii și ale prezentului regulament, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) pot fi utilizate separat conform destinației lor;

b) pot fi exploatate în condiții de siguranță și respectă cerințele fundamentale aplicabile;

c) există confirmarea scrisă a proiectantului privind îndeplinirea condițiilor de la lit. a) și b).

(2) În sensul prezentului regulament, recepția prevăzută la alin. (1) se supune regimului juridic al recepției la terminarea lucrărilor, respectiv al recepției finale.

CAPITOLUL II Preluarea unor părți de construcție

Art. 6. -

(1) Până la terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, în cazul în care investitorul decide astfel, pot fi preluate părți din construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție, în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între executant și investitor. Procesul-verbal de predare-primire încheiat între executant și investitor nu reprezintă un proces- verbal de recepție pentru partea de lucrare în cauză.

(2) În procesul-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părții de construcție în cauză, viciile constatate rezultate în urma execuției necorespunzătoare, pentru care au fost dispuse măsuri și termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate. Măsurile de conservare a lucrărilor executate vor fi elaborate de către proiectant.

(3) Toate riscurile și pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului, cu excepția viciilor ascunse și a celor care decurg din executarea necorespunzătoare a lucrărilor.

Art. 7. -

În cazul în care investitorul a preluat părți de construcție, la recepția la terminarea lucrărilor acesta trebuie să pună la dispoziția comisiei de recepție procesul-verbal de predare-primire prevăzut la art. 6.

CAPITOLUL III Recepția la terminarea lucrărilor

Art. 8. -

(1) Prin supunerea la recepție a unei construcții sau lot, secțiune, sector sau obiect din construcție, executantul confirmă îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Executantul trebuie să comunice investitorului și dirigintelui de șantier/operatorului economic de consultanță specializat, în perioada de valabilitate a autorizației de construire/desființare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract și a finalizării tuturor testărilor pentru punerea în exploatare, respectiv a lucrărilor aferente loturilor/secțiunilor/sectoarelor/obiectelor din/de construcție în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) și solicită acestora, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

(3) În termen de 5 zile de la comunicarea prevăzută la alin. (1), dirigintele de șantier/operatorul economic de consultanță specializat va confirma investitorului dacă sunt întrunite sau nu condițiile de recepție la terminarea lucrărilor în conformitate cu solicitarea executantului, caz în care investitorul va înștiința executantul asupra datei și locului de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

Art. 9. -

(1) În termen de 10 zile de la primirea confirmării prevăzute la art. 8 alin. (3), investitorul:

a) solicită factorilor prevăzuți la art. 10 desemnarea de către aceștia a reprezentanților în comisia de recepție la terminarea lucrărilor;

b) stabilește data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia de recepție la terminarea lucrărilor;

c) transmite Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. comunicarea executantului către investitor prevăzută la art. 8.

(2) Factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor comunică investitorului, în termen de 10 zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a), reprezentantul desemnat să participe în comisia de recepție.

(3) Investitorul numește comisia de recepție în maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicărilor, potrivit alin. (2), de la factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor și transmite membrilor comisiei de recepție, executantului și proiectantului data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia.

Art. 10. -

(1) Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:

a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;

b) un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.;

c) cel puțin câte un specialist în fiecare dintre domeniile aferente lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnat de investitor, acești specialiști fiind alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, după caz, potrivit legii;

d) un reprezentant al autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare.

(2) Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor prevăzută la alin. (1) se completează, în mod obligatoriu, cu:

a) un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov, pentru categoriile de construcții prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

b) un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură/Direcția pentru Cultură a Municipiului București, în cazul în care contractul prevede și reabilitarea/conservarea unor construcții aflate în lista monumentelor istorice;

c) un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calității de investitor în cazul obiectivelor de investiții care constau în realizarea de construcții noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, în categoria de importanță A - "excepțională" sau B - "deosebită", respectiv la lucrări de intervenții la aceste categorii de construcții, finanțate total sau parțial din fonduri publice și pentru care aprobarea documentațiilor tehnico-economice este de competența Guvernului.

(3) Secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor este asigurat de dirigintele de șantier/operatorul economic de consultanță specializat implicat în verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcției și a intervențiilor la construcția existentă, care întocmește, în numele investitorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor și constituie cartea tehnică a construcției.

(4) Dirigintele de șantier/operatorul economic de consultanță specializat prevăzut la alin. (3) nu face parte din componența comisiei de recepție.

(5) Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la recepția la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Pentru obiectivele de investiții care nu se încadrează în prevederile alin. (2), componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor este cea prevăzută la alin. (1).

Art. 11. -

Conținutul-cadru al procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 12. -

(1) În cazul în care investitorul, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (1), nu stabilește data, ora și locul de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor sau dacă acesta nu se prezintă la data, ora și locul de recepție stabilite, direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de convocare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

(2) Investitorul este obligat să stabilească, în intervalul de 10 zile de la primirea noii cereri prevăzute la alin. (1), o nouă dată de convocare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care nu va depăși 15 zile de la data comunicării noului termen de către investitor.

(3) În situația în care nici până la expirarea celui de-al doilea termen, conform prevederilor alin. (2), investitorul nu fixează data de începere a recepției la terminarea lucrărilor sau dacă nu se prezintă la data, ora și locul de întrunire a comisiei de recepție direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de recepție la un interval de 10 zile de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va notifica în scris investitorului, precum și celorlalți membri ai comisiei, în timp util, ultimul termen de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

Art. 13. -

(1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor se întrunește la data, ora și locul fixate, iar președintele acesteia, numit de investitor, stabilește programul după care se realizează recepția la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii numiți ai acesteia.

(2) În cazul în care nu este îndeplinit cvorumul de prezență prevăzut la alin. (1) sau președintele lipsește, se fixează un nou termen, care nu va depăși 10 zile lucrătoare.

(3) În vederea desfășurării în bune condiții a recepției la terminarea lucrărilor, investitorul are obligația de a pune la dispoziția comisiei de recepție documentația privind proiectarea și execuția lucrărilor, precum și alte documente solicitate în scris și pe care comisia le consideră necesare în acest sens.

(4) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor examinează:

a) respectarea prevederilor din autorizația de construire/desființare, precum și avizele/acordurile și condițiile de execuție impuse de autoritățile competente;

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de execuție, ale documentației de proiectare, ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerințelor fundamentale aplicabile, conform legii;

c) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de execuție a lucrărilor de construcții încheiat între investitor și executant și în documentația anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente loturilor/secțiunilor/sectoarelor/obiectelor de/din construcție în condițiile prevăzute la art. 5 din prezentul regulament;

d) documentele care intră în componența cărții tehnice a construcției, inclusiv proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor, ce include dispozițiile de șantier, completate cu piese scrise și cu piese desenate, verificate corespunzător de un verificator de proiecte atestat în condițiile legii și aprobate de investitor, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum și orice alt document aferent proiectării și execuției lucrărilor;

e) existența devizului general actualizat la terminarea lucrărilor și/sau a documentelor care certifică valoarea calculată de autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, precum și a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.;

f) adeverința eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin care se confirmă plățile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. sumele aferente cotelor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și penalităților aferente, dacă este cazul; în situația în care cheltuielile de realizare a părții/tronsonului/secțiunii etc. nu sunt identificate într-un deviz pe obiect, cuantumul datorat către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. se stabilește de către dirigintele de șantier, în baza situațiilor de lucrări, verificate și acceptate, corespunzătoare stadiului fizic realizat, și este exprimat ca valoare procentuală raportată la valoarea din devizul general al investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) existența certificatului de performanță energetică, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, după caz;

h) procesul-verbal de predare-primire, prevăzut în cazul preluării de către investitor a unei părți din construcție, după caz;

i) referatele pe specialități întocmite și susținute de proiectant și dirigintele de șantier/operatorul economic de consultanță specializat cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;

j) alte documente pe care le consideră necesare.

(5) Pe parcursul examinării construcției și a documentelor puse la dispoziție, membrii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pot solicita investitorului, justificat, prezentarea altor documente relevante, precum și realizarea de expertize tehnice, ridicări topografice, încercări suplimentare, probe, măsurători și alte teste.

(6) Recepția se efectuează în toate cazurile prin examinarea nemijlocită a construcției și analizarea documentelor prevăzute la alin. (4).

(7) La terminarea examinării nemijlocite a construcției, comisia de recepție întocmește procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în care consemnează:

a) constatări în urma examinării vizuale a construcției și analizării documentelor prevăzute la alin. (4);

b) valoarea lucrărilor executate, fără TVA;

c) realizarea măsurilor prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punctul de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor;

d) aspectele prevăzute la art. 15 alin. (1) care trebuie să fie remediate, precum și termenul de remediere;

e) eventuale explicații și/sau observații ale executantului;

f) refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepție, după caz;

g) situațiile de absență a unor membri ai comisiei sau invitați convocați;

h) decizia de admitere sau de respingere a recepției sau, după caz, decizia de suspendare a procesului de recepție;

i) perioada de garanție a lucrărilor.

Art. 14. -

(1) Decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor se ia cu majoritatea simplă a membrilor comisiei, prezenți la recepție.

(2) Membrii comisiei de recepție care nu sunt de acord cu decizia adoptată, în conformitate cu alin. (1), au obligația de a-și prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(3) În situația în care nu pot fi aplicate prevederile alin. (1) se fixează un nou termen, care nu va depăși 5 zile lucrătoare.

(4) În situația în care în comisia de recepție participă membrii prevăzuți la art. 10 alin. (2), iar reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, aceasta nu poate fi admisă, cu obligativitatea motivării în scris, de către cei care au formulat propunerea de respingere a recepției.

Art. 15. -

(1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrărilor dacă constată următoarele:

a) existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcției conform destinației sale;

b) existența unor lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile;

c) construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției conform destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) există, în mod justificat, dubii cu privire la calitatea lucrărilor realizate și este nevoie de expertize tehnice și/sau încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

e) investitorul nu pune la dispoziția comisiei de recepție la terminarea lucrărilor documentele prevăzute la art. 13 alin. (4).

(2) În cazul în care comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, al cărui conținut-cadru este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum și termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, împreună cu un exemplar al acestuia.

(3) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție la terminarea lucrărilor împreună cu executantul și nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare prevăzut la alin. (2). Derogări (1)

(4) În cazul în care executantul nu remediază aspectele prevăzute la alin. (1) lit. a) -d) în termenul de remediere, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somației, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul în care condițiile climatice sau alți factori independenți de voința părților determină imposibilitatea remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), executantul notifică investitorul despre această situație și solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.

Art. 16. -

(1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide admiterea recepției la terminarea lucrărilor în următoarele situații:

a) nu sunt obiecții privind lucrările supuse recepției;

b) obiecțiile constatate de membrii comisiei sunt altele decât cele prevăzute la art. 15 alin. (1) sau la art. 17;

c) aspectele consemnate în procesul verbal de suspendare a recepției la terminarea lucrărilor au fost remediate de executant sau de investitor, în condițiile art. 15 alin. (4) sau (5).

(2) Pentru aspectele consemnate conformalin. (1) lit. b), la punctul 6.8 din procesul-verbal de recepție, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament, comisia va stabili împreună cu executantul un termen de remediere, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3).

Art. 17. -

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide respingerea recepției la terminarea lucrărilor în situația în care:

a) comisia de recepție la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcția;

b) executantul nu remediază aspectele prevăzute la art. 15 alin. (1), inclusiv pe cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere;

c) nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punctul de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, după caz;

d) se constată vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale aplicabile, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele;

e) se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire/desființare.

Art. 18. -

În conformitate cu decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul aprobă, în termen de 7 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției.

Art. 19. -

(1) Data finalizării recepției la terminarea lucrărilor este data aprobării de către investitor a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(2) Perioada de garanție a lucrărilor stabilită prin contractul de execuție începe la data prevăzută la alin. (1), cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(3) După executarea remedierilor corespunzătoare obiecțiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), executantul va cere în scris investitorului anularea obiecțiilor. Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii aspectelor consemnate în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(4) Dacă, în decurs de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii executantului prevăzute la alin. (3), investitorul nu anulează obiecțiile, se recurge la procedura arbitrală, dacă ea a fost prevăzută în contractul de execuție a lucrărilor. În cazul nesoluționării litigiului pe calea arbitrajului, precum și în cazul în care procedura arbitrală nu a fost prevăzută în contractul de execuție a lucrărilor, executantul poate înainta acțiune în instanță împotriva investitorului.

Art. 20. -

După aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul nu poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori și altele asemenea decât cele consemnate în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Fac excepție viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii, precum și viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării construcției, descoperite pe toată durata de existență a construcției.

Art. 21. -

(1) Investitorul preia construcția de la executant în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(2) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost respinsă din cauza neîndeplinirii condițiilor privind cerințele fundamentale aplicabile, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija și pe cheltuiala investitorului.

Art. 22. -

Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data aprobării recepției, prevăzută la art. 19 alin. (1), de către investitor:

a) executantului;

b) proiectantului;

c) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/desființare;

d) Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.;

e) tuturor factorilor implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor, care au semnat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

CAPITOLUL IV Recepția finală

Art. 23. -

Recepția finală este organizată de investitor, acesta stabilind data de începere a recepției finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea menționată în contractul de execuție a lucrărilor de construcții și nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege.

Art. 24. -

(1) Din componența comisiei de recepție finală fac parte:

a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;

b) cel puțin câte un specialist în fiecare dintre domeniile aferente lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, după caz, potrivit legii.

(2) Secretariatul comisiei de recepție finală este asigurat de dirigintele de șantier/operatorul economic de consultanță specializat implicat în verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcției și a intervențiilor la construcția existentă, care întocmește, în numele investitorului, documentele de recepție finală și constituie cartea tehnică a construcției.

(3) Dirigintele de șantier/Operatorul economic de consultanță specializat prevăzut la alin. (3) nu face parte din componența comisiei de recepție.

(4) Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la recepția finală.

Art. 25. -

(1) Decizia comisiei de recepție finală se ia cu majoritatea simplă a membrilor comisiei, prezenți la recepție.

(2) Membrii comisiei de recepție care nu sunt de acord cu decizia adoptată în conformitate cu prevederile alin. (1) au obligația de a-și prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se atașează la procesul- verbal de recepție finală.

(3) În situația în care nu pot fi aplicate prevederile alin. (1) se fixează un nou termen, care nu va depăși 5 zile lucrătoare.

Art. 26. -

Conținutul-cadru al procesului-verbal de recepție finală este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

Art. 27. -

(1) Comisia de recepție finală se întrunește la data, ora și locul fixate, iar președintele acesteia, numit de investitor, stabilește programul după care va fi realizată recepția la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii numiți ai acesteia.

(2) În cazul în care nu este îndeplinit cvorumul de prezență prevăzut la alin. (1) sau președintele lipsește, se fixează un nou termen, care nu va depăși 10 zile lucrătoare.

(3) Comisia de recepție finală verifică obligatoriu următoarele:

a) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

b) referatul investitorului privind urmărirea comportării în exploatare a construcției, pe perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile ce îi revin potrivit legii;

c) cartea tehnică a construcției, completată conform prevederilor prezentului regulament;

d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, după caz;

e) referatul proiectantului privind comportarea în exploatare a construcției, pe perioada de garanție.

(4) Comisia de recepție finală poate solicita investitorului, în cazuri justificate și/sau în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, efectuarea de expertize tehnice, încercări suplimentare, probe și alte teste.

(5) Recepția se efectuează în toate cazurile prin examinarea nemijlocită a construcției.

(6) Referatul investitorului este întocmit de către reprezentantul acestuia responsabil cu urmărirea lucrărilor în perioada de garanție, respectiv diriginte de șantier/operator economic de consultanță specializat.

Art. 28. -

(1) Comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală dacă descoperă apariția, în perioada de garanție, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care pot fi înlăturate.

(2) În cazul în care comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, al cărui conținut-cadru este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum și termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție finală.

(3) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție finală împreună cu executantul și nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție finală. Derogări (1)

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul în care condițiile climatice sau alți factori independenți de voința părților determină imposibilitatea remedierii viciilor descoperite, executantul notifică investitorului această situație și solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.

(5) În cazul în care executantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somației, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

Art. 29. -

Comisia de recepție finală decide admiterea recepției finale în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum și în cazul în care acestea au fost înlăturate, potrivit prevederilor art. 28 alin. (3).

Art. 30. -

Comisia de recepție finală decide respingerea recepției finale în următoarele cazuri:

a) apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale aplicabile, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele;

b) nu au fost remediate viciile consemnate, în termenul de remediere, potrivit art. 28.

Art. 31. -

(1) Comisia de recepție finală prezintă investitorului procesul-verbal de recepție finală, cu observațiile participanților și cu decizia comisiei.

(2) În conformitate cu decizia comisiei de recepție finală, investitorul aprobă, în termen de 7 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției. Înainte de aprobarea procesului-verbal de recepție, în cazuri temeinic motivate, investitorul poate solicita efectuarea unor verificări suplimentare, în funcție de rezultatul acestora putând decide, după caz, reluarea procesului de recepție sau aprobarea procesului-verbal de recepție finală conform alin. (1).

(3) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție finală a fost respinsă din cauza neîndeplinirii condițiilor privind cerințele fundamentale aplicabile.

(4) Investitorul se va putea îndrepta împotriva factorilor implicați în realizarea construcției, vinovați de viciile descoperite cu ocazia recepției finale, precum și de imposibilitatea de a utiliza construcția, pentru recuperarea pagubelor.

Art. 32. -

Data finalizării recepției finale este data aprobării de către investitor a procesului-verbal de recepție finală.

Art. 33. -

Procesul-verbal de recepție finală se comunică de către investitor, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției:

a) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/desființare;

b) executantului.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 34. -

Recepția se consideră a fi începută la data la care comisia de recepție se întrunește și își începe activitatea potrivit prezentului regulament.

Art. 35. -

Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor sau a recepției finale, cu încălcarea prevederilor legale, poate fi anulat de către instanțele competente, potrivit legii.

Art. 36. -

În situația în care părțile nu ajung, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, la un acord pentru rezolvarea neînțelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului- verbal de recepție sau la o poziție comună în vederea realizării recepției construcției pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanței judecătorești competente, potrivit legii.

Art. 37. -

(1) Cheltuielile privind activitatea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, precum și cele privind recepția finală cad în sarcina investitorului.

(2) Cheltuielile ocazionate de încercări, probe și alte teste realizate în laboratoare autorizate, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se suportă de către investitor. În situațiile în care în urma rezultatelor neconforme ale încercărilor, probelor și testelor se stabilește o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.

(3) Cheltuielile cu privire la realizarea de expertize tehnice sau cele ocazionate de asistența unui expert se suportă de partea care a avut inițiativa recurgerii la serviciile expertului, și anume investitor sau executant. În situațiile în care în urma rapoartelor de expertiză tehnică se constată abateri de la prevederile documentațiilor tehnice, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.

Art. 38. -

(1) Pentru recepția la terminarea lucrărilor, referatul proiectantului va cuprinde în mod obligatoriu o concluzie finală și referiri clare asupra rezultatului examinării nemijlocite în ceea ce privește:

a) respectarea prevederilor din autorizația de construire/desființare, precum și avizele/acordurile și condițiile de execuție impuse de autoritățile competente;

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile documentației de proiectare și documentației de execuție și ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerințelor fundamentale, conform legii;

c) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în documentația de proiectare și în documentația de execuție, respectiv a lucrărilor aferente loturilor/secțiunilor/sectoarelor/obiectelor din/de construcție în condițiile prevăzute la art. 5 din prezentul regulament;

d) documentele care intră în componența cărții tehnice a construcției, inclusiv proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor, ce include dispozițiile de șantier, completate cu piese scrise si cu piese desenate, verificate corespunzător de un verificator de proiecte atestat în condițiile legii si aprobate de investitor, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum și orice alt document aferent proiectării și execuției lucrărilor.

(2) Pentru recepția finală, referatul proiectantului privind comportarea în exploatare a construcției, pe perioada de garanție, va cuprinde în mod obligatoriu și referiri asupra comportării construcției în raport cu remedierile efectuate și o concluzie finală.

Art. 39. -

Referatul dirigintelui de șantier/operatorului economic de consultanță specializat va cuprinde în mod obligatoriu detalieri privind îndeplinirea obligațiilor și răspunderilor ce îi revin în exercitarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, potrivit prevederilor art. 44 din Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.496/2011, cu modificările și completările ulterioare, și anume documente încheiate ca urmare a verificărilor în perioada de pregătire a investiției, respectiv în perioada execuției lucrărilor și o concluzie finală.

Art. 40. -

(1) Cartea tehnică a construcției, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament, cuprinde documentația privind proiectarea, documentația privind execuția, documentația privind recepția și documentația privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții în timp asupra construcției.

(2) Cartea tehnică se întocmește prin grija investitorului și cuprinde:

a) documentația privind proiectarea, actualizată la data recepției la terminarea lucrărilor, și documentația privind execuția, la recepția la terminarea lucrărilor;

b) documentația privind recepția, precum și documentația privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții asupra construcției, la recepția finală a lucrărilor de construcții.

(3) Investitorul are obligația să păstreze și să completeze la zi documentațiile prevăzute la alin. (2).

(4) Prevederile din cartea tehnică a construcției referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru investitor.

(5) La înstrăinarea construcției, cartea tehnică se predă noului administrator.

Art. 41. -

Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentului regulament, Ministerul Transporturilor și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pot emite proceduri și, după caz, instrucțiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 42. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

privind stadiul fizic de execuție a construcției aferente investiției,

. . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul Contractului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .

1. Date de identificare:

- denumire, poziții kilometrice sau număr cadastral sau număr topografic sau număr carte funciară;

- adresa administrativă, respectiv localitatea/localitățile și județul/județele.

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire/desființare nr. . . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu valabilitate până la data: . . . . . . . . . . .

3. Au fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4. Secretariatul a fost asigurat de . . . . . . . . . . - diriginte de șantier/operatorul economic de consultanță specializat în domeniul/domeniile . . . . . . . . . ., Autorizație nr. . . . . . . . . . . .

5. Stadiul fizic de execuție:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

6. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

7. Prezentul proces-verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . . . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare.

Executant,
. . . . . . . . . .
(numele și prenume, semnătura)
Alți participanți:
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)
Investitor,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)

ANEXA Nr. 2 la regulament

Aprob admiterea/respingerea.
Investitor,
. . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul Contractului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .

1. Date de identificare:

- denumire, poziții kilometrice sau număr cadastral sau număr topografic sau număr carte funciară;

- adresa administrativă, respectiv localitatea/localitățile și județul/județele.

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire/desființare nr. . . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu valabilitate până la data: . . . . . . . . . . .

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: . . . . . . . . . . până la data: . . . . . . . . . ., fiind formată din:

Președinte: (numele și prenumele) . . . . . . . . . .

Membri: (numele și prenumele, autoritatea publică care i-a desemnat)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4. Au mai fost prezenți: (numele și prenumele, calitatea)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

5. Secretariatul a fost asigurat de . . . . . . . . . . - diriginte de șantier/operator economic de consultanță specializat în domeniul/domeniile . . . . . . . . . ., Autorizație nr. . . . . . . . . . . .

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate

6.2. Au fost/Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

6.3. Au fost/Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punctul de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

6.5. Valoarea lucrărilor executate este de . . . . . . . . . . lei (fără TVA).

6.6. Perioada de garanție . . . . . . . . . .

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire/desființare, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.).

6.8. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor a constatat existența unor neconcordanțe, degradări, defecte, lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care nu sunt de natură să afecteze utilizarea construcției conform destinației și cerințelor fundamentale aplicabile, cuprinse în lista din anexa nr. 4 la prezentul proces-verbal.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

[] admiterea recepției la terminarea lucrărilor;

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

. . . . . . . . . .

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

. . . . . . . . . .

10. Prezentul proces-verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . . . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare.

11. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

Comisia de recepție
Președinte:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)
Membri:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)

Au mai fost prezenți:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)

ANEXA Nr. 3 la regulament

Am luat la cunoștință.
Investitor,
. . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE
a procesului de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul Contractului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .

1. Date de identificare:

- denumire, poziții kilometrice sau număr cadastral sau număr topografic sau număr carte funciară;

- adresa administrativă, respectiv localitatea/localitățile și județul/județele.

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire/desființare nr. . . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu valabilitate până la data: . . . . . . . . . . .

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data . . . . . . . . . . până la data . . . . . . . . . ., fiind formată din:

Președinte (numele și prenumele): . . . . . . . . . .

Membri

(numele și prenumele, autoritatea publică care i-a desemnat):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4. Au mai fost prezenți (numele și prenumele, calitatea):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

5. Secretariatul a fost asigurat de . . . . . . . . . . - diriginte de șantier/operator economic de consultanță specializat în domeniul/domeniile . . . . . . . . . ., Autorizație nr. . . . . . . . . . . .

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate . . . . . . . . . .

6.2. Din documentația scrisă și desenată prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele prevăzute în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

6.3. Nu au fost finalizate/executate lucrările și cantitățile de lucrări cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal au fost realizate necorespunzător, nu respectă prevederile proiectului, prezintă neconformități, neconcordanțe, defecte, deficiențe ori vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției conform destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.5. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări suplimentare, alte teste și documente etc.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrărilor, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de . . . . . . . . . . zile.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

10. Prezentul proces-verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . . . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare.

11. Alte mențiuni: . . . . . . . . . .

Comisia de recepție
Președinte:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)

Membri:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)

Au mai fost prezenți:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)

ANEXA Nr. 4 la regulament

Aprob admiterea/respingerea.
Investitor,
. . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul Contractului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .

1. Date de identificare:

- denumire, poziții kilometrice sau număr cadastral sau număr topografic sau număr carte funciară;

- adresa administrativă, respectiv localitatea/localitățile și județul/județele.

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: . . . . . . . . . .

3. Termenul de garanție a lucrărilor: . . . . . . . . . .

4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . ., fiind formată din:

Președinte (numele și prenumele): . . . . . . . . . .

Membri

(numele și prenumele, autoritatea publică care i-a desemnat):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

5. Au mai fost prezenți (numele și prenumele calitatea):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de . . . . . . . . . . .

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării au fost/nu au fost completate integral.

6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt/nu sunt în posesia investitorului.

6.5. Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de . . . . . . . . . . până în prezent, respectiv pe o durată de . . . . . . . . . . luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.6. Valoarea finală a lucrărilor executate . . . . . . . . . . conform listei din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

[] admiterea recepției finale

[] respingerea recepției finale

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

10. Prezentul proces-verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . . . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . .exemplare.

11. Alte mențiuni: . . . . . . . . . .

Comisia de recepție
Președinte:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)

Membri:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)

Au mai fost prezenți:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)

ANEXA Nr. 5 la regulament

PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE
a procesului de recepție finală
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul Contractului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .

1. Date de identificare:

- denumire, poziții kilometrice sau număr cadastral sau număr topografic sau număr carte funciară;

- adresa administrativă, respectiv localitatea/localitățile și județul/județele.

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: . . . . . . . . . . .

3. Termenul de garanție a lucrărilor: . . . . . . . . . .

4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . ., fiind formată din:

Președinte (numele și prenumele): . . . . . . . . . .

Membri

(numele și prenumele, autoritatea publică care i-a desemnat):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

5. Au mai fost prezenți (numele și prenumele, calitatea):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

6. În urma examinării lucrării comisia de recepție finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de . . . . . . . . . . .

6.2. Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de . . . . . . . . . . până în prezent, respectiv pe o durată de . . . . . . . . . . luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție finală, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de . . . . . . . . . . zile.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

10. Prezentul proces-verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . . . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare.

11. Alte mențiuni: . . . . . . . . . .

Comisia de recepție
Președinte:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)

Membri:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)

Au mai fost prezenți:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)

ANEXA Nr. 6 la regulament

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI
Centralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcției

Centralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcției:

1. Fișa de date sintetice;

2. Capitolul A*): Documentația privind proiectarea;

3. Capitolul B*): Documentația privind execuția;

4. Capitolul C*): Documentația privind recepția;

5. Capitolul D*): Documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea comportării în timp;

6. Jurnalul evenimentelor:

- Capitolul A*) Documentația privind proiectarea

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

- Capitolul B*) Documentația privind execuția

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

- Capitolul C*) Documentația privind recepția

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

- Capitolul D*) Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentației de bază și copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

PARTEA I Fișa de date sintetice

1. Obiectul de construcție (denumirea, localizarea) . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

2. Investitorul (denumirea și sediul unității) . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

3. Delegații investitorului cu sarcini de verificare a calității construcției (numele, prenumele, funcția, atribuția) . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4. Proiectantul lucrării

a) Denumirea și sediul sau adresa unității proiectant general și a unităților subproiectante . . . . . . . . . .

b) Numele și prenumele șefului de proiect . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

c) Numele și prenumele proiectanților de specialitate, denumirea și sediul unităților de care aparțin . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

5. Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat și/sau expertul tehnic atestat și/sau auditorul energetic pentru clădiri atestat, după caz), numele, prenumele, numărul certificatului de atestare . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

6. Executantul construcției

a) Denumirea și sediul sau adresa unității executante (antreprenor general) și, dacă este cazul, a unităților executante pentru instalațiile aferente construcțiilor . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

b) Numele și prenumele șefului de șantier . . . . . . . . . .

c) Numele și prenumele conducătorului direct al lucrărilor (șeful punctului de lucru al obiectivului) . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

7. Modificări intervenite în datele de la pct. 1-6 (data modificării și modificarea) . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

8. Experții tehnici atestați care au verificat calitatea și comportarea construcției (numele, prenumele, numărul certificatului de atestare) . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

9. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor (numele, prenumele și unitatea de care aparțin)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

10. Comisia de recepție finală (numele, prenumele și unitatea de care aparțin)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

11. Data începerii execuției . . . . . . . . . .

12. Data aprobării recepției la terminarea lucrărilor . . . . . . . . . .

13. Data aprobării recepției finale . . . . . . . . . .

14. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcției . . . . . . . . . .

15. Alte date . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

PARTEA II Norme de întocmire a cărții tehnice a construcției

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale

1. Cartea tehnică a construcției se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției.

2. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepția finală.

3. Cartea tehnică, după întocmire, se completează și se păstrează pentru fiecare obiect de construcții de către investitor.

4. Cartea tehnică a construcției se întocmește de către investitor pentru toate obiectele de construcții definitive, supuse regimului de autorizare a construcțiilor.

CAPITOLUL 2 Cuprinsul cărții tehnice a construcției

5. Cartea tehnică a construcției conține documentația de bază și centralizatorul cu părțile sale componente.

6. Documentația de bază va cuprinde următoarele capitole:

- Capitolul A: Documentația privind proiectarea;

- Capitolul B: Documentația privind execuția;

- Capitolul C: Documentația privind recepția;

- Capitolul D: Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea si urmărirea comportării în timp.

7. Documentația privind proiectarea (capitolul A) va cuprinde:

a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcției și avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;

b) documentația tehnică care se referă la construcția respectivă (caracteristici, detalii de execuție pentru elementele structurii de rezistență ca și pentru celelalte părți de construcție care asigură funcționalitatea și siguranța în exploatare, precum și schemele de instalații efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau investitor pe parcursul execuției construcției);

c) breviarele de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare și verificare etc.);

d) indicarea distinctă a diferențelor față de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferențe;

e) caietele de sarcini privind execuția lucrărilor.

8. Documentația tehnică privind execuția (capitolul B) va cuprinde:

a) autorizația de construire/desființare;

b) procesul-verbal de predare a amplasamentului și reperului de nivelment general;

c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, precum și celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicări și dispoziții de șantier, procesele- verbale de probe specifice și speciale etc.);

d) procesele-verbale de recepție a terenului de fundare, a fundațiilor și structurii de rezistență, procesele-verbale de admitere a fazelor determinate;

e) procesele-verbale privind montarea instalațiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcțiilor, daca este cazul, precum și consemnarea citirilor inițiale de la care încep măsurătorile;

f) expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescripțiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuției sau ca urmare a unor greșeli de execuție;

g) caietele de atașament, jurnalul principalelor evenimente (inundații, cutremure, temperaturi excesive etc.).

9. Documentația tehnică privind recepția (capitolul C) va cuprinde:

a) procesele-verbale de recepție (la terminarea lucrărilor și cel final), precum și alte acte anexate acestora - pe care comisia de recepție finală le consideră necesar a fi păstrate în cartea tehnică a construcției;

b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor obținute și a modului de rezolvare.

10. Documentația tehnică privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții în timp (capitolul D) va cuprinde:

a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcției, instrucțiunile de exploatare și întreținere și lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției, documentația de interpretare a urmăririi comportării construcției în timpul execuției și al exploatării;

b) proiectele pe baza cărora s-au efectuat, după recepția finală a lucrărilor, modificări ale construcției față de proiectul inițial efectiv realizat;

c) actele de constatare a unor deficiențe apărute după recepția executării lucrărilor și măsurile de intervenție luate (proces-verbal de remediere a defectelor);

d) proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare, urmărire în timp), dacă este cazul;

e) procesul-verbal de predare-primire a instalațiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcției încheiat între executant și beneficiar, dacă este cazul;

f) referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, daca este cazul;

g) procesele-verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării administratorului;

h) jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins în partea III.

Acolo unde este posibil, documentele cuprinse în cartea tehnică a construcției vor putea fi înregistrate pe microfilme.

11. Pentru obiectele de construcție, clădiri de mică importanță, garduri, cabine poartă etc., cartea tehnică a construcției se rezumă la autorizația de construire/desființare, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, precum și alte evenimente deosebite în viața construcției.

12. Actele ce formează documentația de bază a cărții tehnice a construcției vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou și parafate pe măsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C, D) și din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.

13. Centralizatorul cărții tehnice a construcției va cuprinde fișa statistică pe obiect, borderoul general al dosarelor documentației de bază și copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

CAPITOLUL 3 Modul de întocmire, folosire și păstrare a cărții tehnice a construcției

14. Cartea tehnică a construcției se întocmește într-un singur exemplar, ținând seama și de prevederile pct. 20.

15. Pentru construcțiile noi, pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepția finală a obiectivelor executate, cartea tehnică a construcției se întocmește de către investitor, împreună cu proiectantul, astfel:

a) proiectantul obiectului de construcție întocmește și predă investitorului, pe măsura elaborării și cel mai târziu până la data recepției finale a lucrărilor, documentația prevăzută la pct. 7 și 10;

b) comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și de recepție finală a obiectului de construcție predau investitorului documentația prevăzută la pct. 8, imediat după întocmirea ei;

c) investitorul obiectului de construcție primește toate actele care cad în sarcina proiectantului și comisiilor de recepție, le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. 8), le îndosariază conform prevederilor pct. 12 și întocmește centralizatorul prevăzut la pct. 13; după recepția finală a obiectului de construcție, investitorul reține un exemplar complet;

d) investitorul completează cartea tehnică a construcției cu documentația prevăzută la pct. 10 lit. h).

16. Pentru toate construcțiile la care este întocmită cartea tehnică, aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către investitor sau administrator, cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuție a lucrărilor de remedieri sau modificări - acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977.

17. Investitorul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării construcției în exploatare și intervențiile în timp asupra acesteia. Urmărirea comportării construcției în exploatare și intervențiile în timp asupra acesteia se realizează direct, fie de investitor sau administrator, fie de persoane împuternicite de aceștia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcției.

18. Modul de întocmire și de completare a cărții tehnice a construcției se controlează în mod obligatoriu de către:

- comisiile de recepție finală a obiectelor de construcții, cu ocazia recepției;

- organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuții în acest domeniu, periodic. Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.

19. Cartea tehnică a construcției se păstrează pe toată durata de existență a obiectului de construcție până la demolarea sa; după demolare, investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităților administrativ-teritoriale, pentru păstrare.

Înainte de predarea cărții tehnice a construcției, ea va fi completată cu modul de desfășurare a acțiunii de postutilizare, pe baza instrucțiunilor elaborate de proiectant.

20. La schimbarea administratorului, cartea tehnică a construcției va fi predată noului administrator, care va avea obligația păstrării și completării acesteia, consemnând faptul în procesul-verbal de predare-primire și în jurnalul evenimentelor.

PARTEA III Jurnalul evenimentelor

Denumirea obiectului de construcție

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Nr. crt. Data evenimentului Categoria evenimentului Prezentarea evenimentului și a efectelor sale asupra construcției, cu trimiteri la actele din documentația de bază Numele, prenumele și unitatea persoanei care înscrie evenimentul și semnătura sa Semnătura responsabilului cu cartea tehnică a construcției
0 1 2 3 4 5

Instrucțiuni de completare:

1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului:

UC - rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente;

US - rezultatele verificărilor și măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale, în cazul în care implică luarea unor măsuri;

M - măsuri de intervenție în cazul constatării unor deficiențe (reparații, consolidări, demolări etc.);

E - evenimentele excepționale (cutremure, inundații, incendii, ploi torențiale, căderi masive de zăpadă, prăbușiri sau alunecări de teren etc.);

D - procese-verbale întocmite de organele de verificare, pe fazele de execuție a lucrărilor;

C - rezultatele controlului privind modul de întocmire și de păstrare a cărții tehnice a construcției.

2. Evenimentele consemnate în jurnal și care își au corespondent în acte cuprinse în documentația de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, menționându-se natura actelor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...