Guvernul României

Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor din 21.11.2001

Modificări (3), Referințe (2), Doctrine (1), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 829 din 21 decembrie 2001.

În vigoare de la 21 decembrie 2001 până la 10 august 2005, fiind abrogat prin Hotărâre 890/2005 și înlocuit de Regulament 2005;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Constituirea comisiilor

Art. 1. -

În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, se compun și funcționează conform prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Comisiile comunale, orășenești sau municipale se constituie prin ordin al prefectului și sunt formate din:

- primar - președintele comisiei;

- viceprimarul desemnat de primar;

- secretarul unității administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;

- un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare sau un specialist în cadastru general, de regulă din cadrul serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură;

- un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanță agricolă sau din aparatul de specialitate al consiliului local;

- un jurist din sistemul de organizare a agriculturii și alimentației sau din aparatul de specialitate al prefecturii ori al autorităților administrației publice locale;

- un reprezentant al inspectoratului silvic teritorial sau șeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;

- șefii districtelor silvice ale căror păduri se află în limitele cadastrale ale localității;

- un specialist în cadastru forestier și amenajarea pădurilor;

- 1-3 reprezentanți ai proprietarilor care au solicitat terenuri conform Legii nr. 169/1997 și Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, în funcție de structura administrativă a comunei, orașului sau municipiului. Pentru alegerea reprezentanților proprietarilor în comisia locală consiliile locale vor organiza o adunare a proprietarilor, care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanților proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul celor prezenți.

(2) Desemnarea specialiștilor și a reprezentanților menționați mai sus se face de conducerile unităților de care aceștia aparțin și se comunică în scris prefecturii.

(3) Când situația impune anumite clarificări, la lucrările comisiei locale sunt invitate și alte persoane fizice sau reprezentanții unor persoane juridice interesate în acțiunea de retrocedare a terenurilor.

(4) Conducerea și coordonarea comisiei comunale, orășenești sau municipale se asigură de către primar. În cazul în care primarul este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile stabilite de prevederile legale și prin prezentul regulament ca urmare a situațiilor de boală, demisie sau suspendare, viceprimarul preia prerogativele acestuia. Comisia locală va stabili în prima sa ședință în plen programul de lucru, astfel încât acțiunea să se desfășoare și să se încheie în termenul prevăzut de lege.

(5) Comisiile comunale, orășenești sau municipale vor funcționa sub îndrumarea și controlul comisiei județene, respectiv a municipiului București.

Art. 3. -

La municipiul București, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului București, în componența prevăzută la art. 2, care îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 5.

Art. 4. -

(1) Comisia județeană sau a municipiului București este numită prin ordin al prefectului și va avea următoarea componență:

- prefectul - președintele comisiei;

- subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinată de boală, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia;

- secretarul general al prefecturii - secretarul comisiei;

- directorul direcției de contencios administrativ și controlul legalității;

- directorul general al direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară;

- directorul general al oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie;

- directorul oficiului județean de consultanță agricolă;

- șeful sucursalei Agenției Domeniilor Statului;

- directorul sucursalei Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.;

- directorul sistemului de gospodărire a apelor;

- directorul oficiului de studii pedologice și agrochimice;

- inspectorul-șef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;

- directorul direcției silvice a Regiei Naționale a Pădurilor sau împuternicitul acestuia;

- directorul direcției de urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice;

- șeful inspectoratului județean de poliție sau al municipiului București ori împuternicitul acestuia;

- un jurist din aparatul de specialitate al prefecturii.

(2) În vederea sprijinirii comisiei județene pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din câte un reprezentant al prefectului, al oficiului de cadastru, geodezie și cartografie și, respectiv, al inspectoratului silvic teritorial, precum și din alți specialiști, delegați pe toată durata funcționării comisiei de către conducătorii instituțiilor și agenților economici prevăzuți la alin. (1).

CAPITOLUL II Atribuțiile comisiilor

Art. 5. -

Comisiile comunale, orășenești sau municipale au următoarele atribuții principale:

a) preiau și analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu excepția celor formulate de comune, orașe sau municipii;

b) verifică în mod riguros îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum și la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relațiile și datele necesare;

c) stabilesc mărimea și amplasamentul suprafeței de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii;

d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice și juridice îndreptățite;

e) primesc și transmit comisiei județene contestațiile formulate de persoanele interesate;

f) întocmesc situații definitive, potrivit competențelor ce le revin, privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren, cu suprafața și amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare și parcelare întocmit;

g) înaintează și prezintă spre aprobare și validare comisiei județene situațiile definitive, împreună cu documentația necesară, precum și divergențele produse și consemnate la nivelul acestor comisii;

h) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptățite să primească terenul, completează fișele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia județeană a propunerilor făcute, și le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competențelor ce le revin; Jurisprudență

i) identifică terenurile atribuite ilegal și sesizează primarul, care înaintează sub semnătură acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997;

j) exercită orice alte atribuții ce le revin potrivit prevederilor legale și prezentului regulament.

Art. 6. -

Comisiile județene și a municipiului București au următoarele atribuții principale:

a) organizează instruirea comisiilor comunale, orășenești și municipale și asigură distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hărților și planurilor la zi, precum și a altor materiale necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora;

b) asigură îndrumarea și controlul comisiilor comunale, orășenești și municipale prin desemnarea pe comune, orașe și municipii a membrilor din comisia județeană;

c) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orășenești și municipale, în special existența actelor doveditoare, pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concludența acestora;

d) soluționează contestațiile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale;

e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orășenești sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare și parcelare;

f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;

g) soluționează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate publică a comunelor, orașelor și municipiilor pentru terenurile forestiere;

h) identifică terenurile atribuite ilegal și sesizează prefectul, care va înainta sub semnătură acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997;

i) atribuie și dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor, orașelor și municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin;

j) exercită orice alte atribuții ce le revin potrivit prevederilor legale și prezentului regulament.

CAPITOLUL III Funcționarea comisiilor

Art. 7. -

(1) Comisiile comunale, orășenești sau municipale își desfășoară activitatea în plen, în prezența majorității membrilor acestora, cu prezența obligatorie a primarului sau, după caz, a viceprimarului.

(2) Lucrările de secretariat ale comisiei locale se asigură de secretarul unității administrativ-teritoriale.

Art. 8. -

(1) Comisiile județene sau a municipiului București își desfășoară activitatea în prezența majorității membrilor acestora.

(2) Hotărârile comisiilor județene sau a municipiului București și ale celor comunale, orășenești sau municipale se adoptă cu votul majorității membrilor lor și se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți participanții.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare și vor lua act de recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății de către vecini.

CAPITOLUL IV Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru foștii membri ai cooperativelor agricole de producție și pentru celelalte persoane prevăzute de lege se elaborează de comisiile comunale, orășenești sau municipale, după caz, luându-se în considerare suprafața terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în baza unor legi speciale, fără titlu sau prin orice alt mod. Suprafața adusă în cooperativă este cea care rezultă din actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidențele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declarații ale martorilor. Jurisprudență

(2) În baza prevederilor art. 23 și 24 din Legea nr. 18/1991, republicată, terenurile atribuite din intravilanul localităților pentru construcția de locuințe și anexe gospodărești, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 18/1991, se înscriu în proprietatea deținătorilor actuali, în limita suprafețelor primite în acest scop de la fostele cooperative agricole de producție sau de la fostele consilii populare, dacă atribuirea s-a făcut de la foștii proprietari.

(3) Foștii proprietari vor fi compensați cu o suprafață de teren echivalentă din terenurile intravilane sau, în lipsă, extravilane, ce au aparținut deținătorilor prevăzuți la alin. (1) sau ascendenților acestora, din rezerva comisiei locale sau, după caz, din terenul proprietate privată a comunei, orașului sau a municipiului. Jurisprudență

(4) În cazul în care nu este posibilă compensarea pentru suprafețele prevăzute la alin. (1), foștii proprietari urmează să fie despăgubiți și vor fi înscriși în anexa nr. 40.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptățită. Când sunt mai mulți moștenitori cererea se poate face și în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei.

(2) În cerere se vor menționa următoarele date și elemente: numele și prenumele solicitantului și ale părinților, calitatea, gradul de rudenie, suprafața de teren la care se socotește îndreptățit, precum și orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.

(3) La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, dacă există; în toate cazurile, certificat de naștere, certificat de deces al autorului, în cazul moștenitorilor, precum și orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

(4) Totodată la cerere se va anexa declarația prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) Cererea împreună cu actele prevăzute la alin. (3) se depun la consiliul local în a cărui rază teritorială este situat terenul, fie personal, fie prin poștă, înăuntrul termenului de 30 de zile prevăzut de lege.

(6) În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original și câte o copie simplă semnată pentru conformitate sau o copie xerox, rămânând la comisie numai copiile acestora.

(7) Când cererea se transmite prin poștă, la aceasta se vor anexa fie copii simple semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant, fie copii xerox.

(8) În toate cazurile cererea poate fi soluționată și fără prezența solicitantului. Prezența solicitantului este obligatorie la primirea titlului de proprietate, care trebuie semnat, și la punerea în posesie.

(9) Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele depuse în baza Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, vor urma procedura prevăzută de acestea.

Art. 11. - Jurisprudență

Stabilirea suprafeței de teren din intravilan și extravilan, adusă în cooperativă de membrii cooperatori sau, după caz, preluată de cooperativă în orice mod, se face conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991, republicată. Suprafețele de teren se înscriu în anexa nr. 1.

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Stabilirea dreptului de proprietate pentru cooperatorii în viață se face pe numele persoanelor îndreptățite, iar pentru cooperatorii decedați, pe numele moștenitorilor. Când sunt mai mulți moștenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor moștenitorilor.

(2) În situația în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de moștenitori, cererile moștenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în următoarea ordine de preferință:

I. cele ale descendenților direcți (copii, nepoți, strănepoți), singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor, excluzându-i pe toți ceilalți moștenitori; copiii îi exclud pe nepoți și aceștia pe strănepoți, în afară de cazul în care nepoții sau, după caz, strănepoții vin la moștenire în locul părintelui decedat anterior autorului succesiunii;

II. cele ale colateralilor privilegiați (frați, surori și descendenții acestora - copiii și nepoții acestora) și ale ascendenților de gradul I (părinți), împreună sau singuri și, după caz, în concurs cu soțul supraviețuitor, excluzându-i pe ceilalți moștenitori de grad mai îndepărtat; frații și surorile îi exclud pe descendenții lor; aceștia din urmă pot veni la moștenire în locul tatălui sau al mamei (frate sau soră) în cazul în care aceștia au decedat anterior autorului succesiunii;

III. cele ale ascendenților de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor;

IV. cele ale colateralilor de gradul III (unchi, mătuși), excluzându-i pe ceilalți moștenitori de grad mai îndepărtat, singuri sau, după caz, în concurs cu soțul supraviețuitor;

V. cele ale moștenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocație succesorală, singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor.

(3) Soțul supraviețuitor vine singur la moștenire dacă nu există nici unul dintre gradele de moștenitor prevăzute mai sus.

(4) În cazul în care există moștenitori testamentari care formulează cereri, ei vor fi trecuți, de asemenea, în titlul de proprietate împreună cu ceilalți moștenitori legali care au vocație, potrivit documentelor prezentate, urmând ca raporturile dintre ei să fie soluționate potrivit dreptului comun.

(5) În cazul în care suprafața adusă de autor sau preluată în orice mod de la acesta nu asigură minimum 0,5 ha de persoană, moștenitorii nu vor putea primi în proprietate decât suprafața adusă sau preluată cu diminuările, când este cazul, prevăzute de lege, chiar dacă aceasta este sub 0,5 ha de fiecare moștenitor, astfel cum rezultă, de asemenea, din art. 8 alin. (3) și art. 13 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, republicată.

(6) Membrii cooperatori în viață, fie că au adus sau nu au adus terenuri în cooperativă, sunt înscriși cu suprafața stabilită de comisie în tabelele cuprinse în anexele nr. 2a) și 2b), iar moștenitorii cooperatorilor decedați sunt înscriși cu suprafața stabilită în tabelul prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 13. -

Persoanele, precum și, după caz, moștenitorii acestora, ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în proprietatea cooperativei, fără ca ele să fi dobândit calitatea de cooperatori, se înscriu cu suprafața stabilită de comisie în tabelul prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 14. -

Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" și "Mihai Viteazul cu Spade", care au optat și li s-a atribuit la data împroprietăririi teren arabil, precum și, după caz, moștenitorii lor, cu excepția celor care l-au înstrăinat, se înscriu cu suprafața stabilită de comisie în tabelul prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 15. -

Veteranilor de război prevăzuți în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și categoriilor de persoane prevăzute la art. 1 și 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, li se atribuie în proprietate terenuri din extravilan sau, după caz, în intravilan, aflate la dispoziția comisiei locale. Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și moștenitorii celor decedați ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 primesc, la cerere, în proprietate 10.000 m2 teren echivalent arabil și se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 6 (moștenitorii primesc împreună suprafața de 10.000 m2).

Art. 16. -

Proprietarilor particulari cu domiciliul în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producție sau, după caz, moștenitorilor acestora, ale căror terenuri sunt comasate în actualul perimetru al cooperativei și nu au fost compensați cu alte terenuri, li se va stabili la cerere dreptul de proprietate și vor fi înscriși în tabelul prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 17. -

În localitățile cu cetățeni români aparținând minorității germane sau în cele în care locuiesc persoane care au fost deportate ori strămutate, deposedate de terenuri, se vor atribui în proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau moștenitorilor lor, terenuri, în condițiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 18/1991, republicată, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8.

Art. 18. -

(1) Persoanelor care nu au calitatea de cooperator, dar care au lucrat ca angajați în ultimii 3 ani în cooperativa agricolă de producție sau în asociații cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafața de teren în proprietate din terenurile prevăzute la art. 18 din Legea nr. 18/1991, republicată, dacă fac dovada că sunt stabilite în localitate sau dacă declară în scris că se stabilesc în aceasta și că nu dețin în proprietate alte terenuri.

(2) Persoanele și suprafața stabilită de comisie se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 9a). În același mod se procedează și în cazul persoanelor care au fost deportate și nu beneficiază de dispozițiile art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 9b).

Art. 19. -

(1) Pentru determinarea suprafețelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, comisia va însuma suprafețele propuse a se atribui, înscrise în tabelele prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a), 9b), 11 și 13, iar suprafața rezultată va fi comparată cu suprafața cooperativei înscrisă în cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990.

(2) În situația în care suprafața de teren agricol a cooperativei, la data de 1 ianuarie 1990, este mai mică decât cea rezultată prin însumarea suprafețelor din tabelele de mai sus, stabilirea suprafeței ce urmează să fie atribuită în proprietate se face, conform art. 14 din Legea nr. 18/1991, republicată, prin reducerea unei cote procentuale rezultate din diferența dintre cele două suprafețe, care se aplică corespunzător celor înscriși în tabelele cuprinse în anexele nr. 2a), 3, 4, 5, 7, 8, 9a), 9b), 11 și 13, urmărindu-se ca suprafața să nu scadă sub limita minimă stabilită pentru fiecare categorie prevăzută de lege.

(3) În situația în care rezultă o rezervă de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia în proprietatea sau în folosința persoanelor îndreptățite prevăzute de lege.

Art. 20. - Doctrină (1)

Personalului de specialitate din serviciile publice comunale i se va stabili de către comisie suprafața ce urmează să fie atribuită în folosință, conform art. 19 din Legea nr. 18/1991, republicată, care se înscrie în tabelul prevăzut în anexa nr. 10. Tabelul se depune la consiliul local, care va emite hotărâri în acest sens.

Art. 21. -

Personalul de specialitate care și-a desfășurat activitatea în unitățile agricole cooperatiste desființate sau reorganizate în societăți comerciale, prevăzute la art. 118 din Legea nr. 18/1991, republicată, căruia i se atribuie teren cu prioritate în proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, se înscrie în tabelul prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 22. -

(1) Familiile cărora urmează să li se atribuie teren în localitățile cu excedent de suprafață agricolă și cu deficit de forță de muncă, conform art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, se înscriu cu suprafețele stabilite în tabelul prevăzut în anexa nr. 12a).

(2) Familiile din alte localități din cadrul județului ori din alte județe, cărora urmează să li se atribuie teren în condițiile art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12b).

(3) În acest scop comisiile județene vor aduce la cunoștință prin mass-media suprafețele de teren agricol ce constituie excedent.

Art. 23. -

Suprafețele de teren stabilite conform art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicată, pentru parohiile, schiturile și mânăstirile din mediul rural se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 13.

Art. 24. -

(1) Terenurile proprietatea membrilor asociațiilor de tip privat cu personalitate juridică, cu excepția asociațiilor cu profil zootehnic care se vor înființa, conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 14a). După stabilirea suprafeței ce revine fiecărui titular și validarea de către comisiile județene a opțiunii lor potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, vor fi puși în posesia terenurilor, grupat în cadrul asociației.

(2) Pentru asociațiile de tip privat cu personalitate juridică de profil zootehnic, care se înființează conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, terenurile necesare bazei furajere se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 14b), urmând ca la punerea în posesie să se procedeze potrivit prevederilor alineatului precedent.

(3) Terenurile care devin proprietatea societăților comerciale pe acțiuni înființate conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicată, prin reorganizarea asociațiilor intercooperatiste sau de stat și cooperatiste, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 14c).

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Terenurile cu vegetație forestieră - păduri, zăvoaie, tufărișuri, pășuni împădurite - care au aparținut persoanelor fizice se restituie, la cerere, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, într-o suprafață egală cu cea trecută în proprietatea statului, dar nu mai mult de 1 ha, din trupurile izolate sau la liziera pădurii, evitându-se zonele cu rol de protecție, conform prevederilor art. 41 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, și se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 15.

(2) Aceste terenuri vor fi puse la dispoziție de unitățile silvice.

(3) Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere solicitate în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se face în conformitate cu prevederile cap. VIII.

Art. 26. - Jurisprudență

(1) După definitivarea tabelelor prevăzute în anexele nr. 2-20 și după aprobarea lor prin proces-verbal de către comisiile comunale, orășenești sau municipale, acestea vor fi afișate la sediul consiliului local pentru luarea la cunoștință de către cei interesați. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu mențiunea datei afișării.

(2) Persoanele nemulțumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orășenești sau municipale pot face, în termen de 5 zile de la afișare, contestație adresată comisiei județene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orășenești sau municipale, care este obligat să o înregistreze și să o înainteze prin delegat la secretarul comisiei județene în termen de 3 zile.

(3) Comisiile comunale, orășenești sau municipale, imediat după expirarea termenelor prevăzute mai sus, vor înainta documentația comisiilor județene.

(4) Comisia județeană va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orășenești sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate, precum și contestațiile celor care s-au considerat nemulțumiți de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către comisia comunală, orășenească sau municipală.

(5) După analizare comisia județeană, prin hotărâre, va soluționa contestațiile, va valida sau va invalida propunerile și le va transmite prin delegat, în termen de 3 zile, comisiilor subordonate, care le vor afișa imediat la sediul consiliului local și vor comunica sub semnătură persoanelor care au formulat contestații hotărârea comisiei județene.

(6) De la data comunicării sub semnătură persoanele nemulțumite pot face plângere împotriva hotărârii comisiei județene la judecătorie în termen de 30 de zile.

Art. 27. -

(1) În paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevăzute de lege comisiile comunale, orășenești sau municipale vor stabili suprafața izlazurilor comunale care se formează din suprafața izlazului aflat în prezent în administrarea consiliilor locale, din suprafața provenită din izlazul care a fost dat în folosință unor cooperative agricole de producție prevăzute la art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicată, precum și din suprafața provenită din izlazurile comunale, care a fost transmisă unor unități de stat prevăzute la art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicată. În comunele compuse din mai multe localități suprafața de izlaz va fi defalcată pe sate.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1), la propunerea comisiilor comunale, orășenești sau municipale, prin ordin al prefectului trec în proprietatea privată a comunelor, orașelor sau, după caz, a municipiilor și se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 16.

Art. 28. -

(1) Pentru familiile din zona montană, care se încadrează în prevederile art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicată, la consiliile locale se va constitui o comisie formată din: primar, secretarul consiliului local, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei județene pentru zona montană și 5-10 gospodari și intelectuali care se bucură de prestigiu în localitatea respectivă.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează în plen cererile primite și va stabili familiile îndreptățite să primească în proprietate terenuri agricole, iar consiliul local va propune prefectului emiterea ordinului pentru atribuirea în proprietate a acestor terenuri.

(3) În vederea atribuirii în proprietate pentru fiecare familie stabilită de comisia locală se întocmește o documentație care conține hotărârea comisiei comunale, consemnată într-un proces-verbal, schița topografică a terenului propus pentru împroprietărire, cu menționarea suprafeței totale și pe categorii de folosință, precum și cererea celui în cauză. Suprafețele atribuite în proprietate se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 18. Pe baza titlului de proprietate proprietarul are obligația să se înscrie cu suprafața respectivă în cadastrul funciar, în registrul agricol și, după caz, în cartea funciară și la organul financiar local.

Art. 29. -

(1) Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, și care se află în administrarea unităților agricole de stat sau, după caz, moștenitorii acestora, în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicată, devin, la cerere, acționari la societățile comerciale înființate conform Legii nr. 15/1990 din fostele unități agricole de stat. Aceste persoane pot primi în condițiile art. 42 din Legea nr. 18/1991, republicată, la cerere, o suprafață de 5.000 m2 de familie, în echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafeței de 5.000 m2 de familie se face în situația în care proprietarilor sau moștenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafața minimă din alte suprafețe de teren, potrivit legii. Numărul de acțiuni primite împreună cu suprafața atribuită nu va putea depăși valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 19.

(2) Suprafața în acțiuni de 10 ha de familie, în echivalent arabil, stabilită în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, va fi retrocedată în natură conform Legii nr. 1/2000. În cazul în care proprietarii deposedați au deținut suprafețe mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri până la limita a 50 ha.

Art. 30. -

(1) Persoanelor sau, după caz, moștenitorilor acestora, al căror teren agricol, până la intrarea în vigoare a legii fondului funciar, era în proprietatea statului și administrarea consiliilor locale, la cerere, li se vor restitui terenurile prevăzute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 20.

(2) Pentru suprafața de peste 10 ha de familie, în echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, poate fi restituită în natură diferența până la 50 ha de proprietar deposedat.

Art. 31. -

Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosință în echivalent arabil, este prevăzută în anexa nr. 21.

CAPITOLUL V Punerea în posesie a proprietarilor și emiterea titlurilor
de proprietate

Art. 32. -

(1) Delimitarea și parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărților și planurilor de situație la zi din cadrul actualei unități administrativ-teritoriale.

(2) La parcelarea terenului în sisteme de irigații se va ține seama de metoda de udare cu echipamentele existente și de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corectă și rațională a acestora.

(3) Astfel, în cazul irigațiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuală, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafață deservită de un hidrant.

(4) La stabilirea limitelor loturilor se recomandă ca latura mică să fie pe antenă, latura mare să fie egală cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafața parcelei să coincidă cu suprafața deservită de o aripă de ploaie sau cu un multiplu al acestei suprafețe.

(5) Pentru proprietățile de mici dimensiuni utilizarea rațională a sistemului de irigații, respectiv a suprafeței deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apă.

(6) Pentru suprafețele prevăzute să fie irigate prin scurgere la suprafață (brazde, fâșii) se vor avea în vedere orografia terenului, posibilitatea aplicării udării pe întreaga suprafață și, respectiv, modalitățile de evacuare a apei în exces.

(7) Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăților se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atât exploatarea agricolă, cât și întreținerea lucrărilor hidroameliorative.

(8) Pe terenurile în pantă, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, banchetă, benzi înierbate, rețeaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanți, drumuri agricole și alte lucrări).

(9) Când nu sunt executate lucrări de combatere a eroziunii solului delimitarea parcelelor se va face, pe cât posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel încât să permită executarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămânțări, precum și întreținerea culturilor prășitoare pe direcția curbelor de nivel, în scopul prevenirii și combaterii eroziunii solului.

(10) Delimitarea zonelor de protecție aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, inclusiv celor de gospodărire a apelor, se va face cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicată, și conform normelor legale în vigoare.

Art. 33. -

(1) Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptățite, pe bază de măsurători topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, de către specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare și cadastru general. În situația în care volumul lucrărilor depășește posibilitățile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare și cadastru general ai agenților economici. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse în posesie provizoriu, până la prezentarea hotărârii judecătorești de către comisii, cu suprafețele stabilite pe baza hotărârii comisiei județene. După prezentarea hotărârii judecătorești punerea în posesie se va face ținându-se seama de aceasta.

(2) Din rezerva constituită potrivit legii comisiile comunale, orășenești sau municipale vor putea atribui în completare terenuri, dacă din hotărârea judecătorească rezultă aceasta.

(3) Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 52, și prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează proprietarului împreună cu schița terenului.

(4) În acest scop autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice locale vor încunoștința în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în alte localități și cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în localitate autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice locale vor afișa la sediul lor data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare.

(5) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitatea de a se prezenta la data punerii în posesie pot împuternici prin procură specială și autentică, cu mențiunea expresă "Pentru punere în posesie", alte persoane, care vor semna procesul-verbal de luare în primire a terenului.

(6) La înmânarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea încunoștințărilor vor fi achitate, pe bază de chitanță, de persoanele care primesc titlurile.

(7) Marcarea parcelelor se face prin țăruși sau borne care se asigură de fiecare proprietar.

Art. 34. - Jurisprudență

(1) Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie și schițele terenurilor, comisia județeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 27. Documentațiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reține și se depozitează la arhiva oficiului de cadastru, geodezie și cartografie. Formularele cuprinzând titlul de proprietate se tipăresc pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Administrației Publice și se vor difuza comisiilor județene în funcție de necesități. Titlul de proprietate pentru cetățenii în viață se emite persoanelor îndreptățite (soț, soție), iar pentru moștenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparținut autorului lor, în care se nominalizează toți solicitanții îndreptățiți, urmând ca pentru ieșirea din indiviziune, ulterior, aceștia să procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tuș negru și se numerotează începând de la nr. 1 în fiecare județ. În titlu se vor înscrie numele și prenumele titularului, precum și inițiala tatălui. În cazul în care alături de soțul supraviețuitor vin la moștenire și alți moștenitori, potrivit celor prevăzute la art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, la rubrica "Prin reconstituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafața atribuită persoanelor care au deținut terenuri în proprietate sau, după caz, moștenitorilor acestora, precum și în cazurile prevăzute la art. 22 din aceeași lege, iar la rubrica "Prin constituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafața atribuită pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.

(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al prefecturii, ca secretar, și de directorul general al oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie. Părțile detașabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orășenești sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură titularilor, iar partea nedetașabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reține și se depozitează la arhiva oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie.

(3) În acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele și prenumele titularului, numărul titlului de proprietate și semnătura primitorului.

(4) Formularele de titluri de proprietate existente se vor adapta în mod corespunzător.

(5) Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie se vor completa și se vor elibera după pronunțarea hotărârii judecătorești. Jurisprudență

(6) Procedura privind delimitarea, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie și emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate în baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face conform dispozițiilor cap. VIII.

(7) În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub condiția publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și purtării mențiunii "duplicat", după încunoștințarea scrisă a comisiei județene.

Art. 35. -

În situația în care mai rămân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral și în teren și le va preda consiliului local în administrare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor suprafețe se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita și va marca pe plan și în teritoriu terenurile societăților comerciale, ale asociațiilor de tip privat, izlazurile comunale și terenurile cu vegetație forestieră atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condițiile prevăzute de lege. Totodată va delimita și va marca pe plan și în teritoriu suprafața ce se va atribui în folosință, care se predă consiliului local pentru a fi atribuită celor îndreptățiți prin lege.

Art. 36. -

După punerea în posesie a tuturor proprietarilor oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie va redacta un plan de situație cu noua parcelare a teritoriului și cu numerotarea topografică corespunzătoare, în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la acesta, iar unul se predă cu proces-verbal consiliului local al comunei, orașului sau municipiului.

CAPITOLUL VI Dispoziții generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000,
cu modificările ulterioare

Art. 37. -

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate se face de regulă pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere, cu respectarea drepturilor dobândite conform prevederilor Legii nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverințe de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, care rămân valabile fără nici o altă confirmare, potrivit art. 2 din Legea nr. 1/2000.

(2) În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schița amplasamentului cu terenul deținut sau orice alte informații din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.

(3) Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie sau al municipiului București, pe baza analizei documentațiilor prezentate la alin. (2), stabilesc dacă vechiul amplasament este liber și poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situație terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(4) Pentru terenurile forestiere comisiile locale împreună cu reprezentanți ai inspectoratului silvic teritorial vor stabili dacă vechiul amplasament, identificat în conformitate cu documentațiile prezentate la alin. (2), este liber și poate fi retrocedat pe baza situației elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prevăzută la art. 64 alin. (2).

Art. 38. -

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferența dintre suprafața de 10 ha de familie și cea adusă în cooperativa agricolă de producție sau preluată sub orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor înscrie în anexa nr. 28. Modificări (1)

(2) Persoanelor fizice cărora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. (1), pentru care nu există suprafețe de teren agricol, reconstituirea li se face în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, iar în situația în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, se vor acorda despăgubiri și se vor înscrie în anexa nr. 39, conform art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 39. -

(1) Persoanele fizice ale căror terenuri din extravilanul localităților au trecut în proprietatea statului în mod abuziv (terenuri preluate în orice mod fără just titlu) și se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroameliorații și de altă natură, care au solicitat sau vor solicita prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 29.

(2) După analizarea și verificarea cererilor și a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. (5) și ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicată, precum și ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisia locală va completa anexa nr. 29 și o va înainta comisiei județene pentru validare. Valoarea probantă a actelor doveditoare este aceeași, indiferent de ordinea menționării acestora în textul legii. Modificări (1)

(3) După validarea anexei nr. 29 persoanelor fizice li se reconstituie dreptul de proprietate în localitățile în care există terenuri agricole, aflate la dispoziția comisiilor locale, iar în situația în care aceste suprafețe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeași localitate. În aceste situații se vor elibera titluri de proprietate în condițiile legii.

(4) În localitățile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, în condițiile legii, și se vor înscrie în anexa nr. 39.

Art. 40. - Modificări (1)

Pentru terenul foștilor proprietari, persoane fizice, pe care se află bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, pentru terenurile pe care sunt amenajate sere sau plantații de hamei, viticole și pomicole în funcțiune, restituirea se face pe alt amplasament dacă există suprafețe suficiente sau se acordă despăgubiri, în condițiile legii. Aceste persoane se înscriu în anexa nr. 29a).

Art. 41. -

În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeței de teren agricol de până la 10 ha de familie și li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 5 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 42. -

(1) În situația în care anumite suprafețe sunt revendicate de 2 solicitanți, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1953-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat sub orice formă de cooperativă, se va restitui în natură ambilor solicitanți, în limita resurselor de teren existente. Aceste persoane se înscriu în anexa nr. 31. Modificări (1)

(2) În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despăgubit în condițiile legii și vor fi înscriși în anexa nr. 39.

(3) În cazul lipsei resurselor se acordă despăgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari și vor fi înscriși în anexa nr. 39.

(4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu poate afecta drepturile dobândite în condițiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 43. -

Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 și 23 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu în condițiile Legii nr. 18/1991; în caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafață.

CAPITOLUL VII Retrocedarea terenurilor agricole

Art. 44. -

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului și conform art. 9 și 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, terenurile care fac obiectul retrocedării drepturilor proprietarilor, conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate și punerii în posesie a celor îndreptățiți.

Art. 45. -

(1) În anexa nr. 32 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar la societățile comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, și cărora li se restituie în natură suprafețe agricole, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor societăți, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) În situația în care li s-a stabilit calitatea de acționar la alte societăți comerciale (foste I.A.S.) decât acolo unde a fost situat terenul, punerea în posesie se face, în funcție de opțiune, de regulă, pe vechiul amplasament, dacă este liber, iar în situația în care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice îndreptățite, se stabilește un nou amplasament.

Art. 46. -

În anexa nr. 33 se înscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universităților și instituțiilor de învățământ superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 cu modificările ulterioare.

Art. 47. -

(1) În anexa nr. 34 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și la regiile autonome cu profil agricol sau la societățile naționale cu profil agricol și cărora li se restituie suprafețele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Trecerea terenurilor agricole prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face în condițiile legii, la propunerea prefectului.

Art. 48. -

Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor art. 50, precum și cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, și a procedurilor prevăzute de aceasta.

Art. 49. - Modificări (1)

Prefectul, în calitatea sa de președinte al comisiei județene, va întocmi și va înainta lunar, până la data de 5 a lunii, Ministerului Administrației Publice situațiile centralizatoare pe comune și pe total județ, prevăzute în anexele nr. 28-59, va comunica stadiul acestora, precum și al realizării aplicării prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, inclusiv punerea în posesie și emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de măsuri și, după caz, de stabilire a răspunderii pentru primarii care împiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele și în condițiile stabilite de lege.

Art. 50. - Modificări (1)

În anexa nr. 37 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 37, 38 și 39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole și pentru diferența dintre suprafața de 10 ha și cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 51. -

În anexa nr. 39 se înscriu persoanele fizice pentru care nu există suprafețe de teren agricol pentru restituirea integrală a proprietății, solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda despăgubiri pentru diferența de teren neretrocedată, precum și în cazurile în care nu sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi reconstituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 52. -

În anexa nr. 39a) se înscriu persoanele juridice îndreptățite să li se acorde despăgubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care restituirea în natură nu este posibil de realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 53. -

(1) În anexa nr. 40 se înscriu persoanele fizice care optează prin cereri întemeiate, aprobate de organele competente, să li se acorde despăgubiri pentru terenurile agricole cuvenite în natură, potrivit art. 40 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Modul de evaluare a terenurilor, sursele financiare și modalitățile de plată către foștii proprietari prevăzuți la alin. (1) se vor stabili potrivit prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 54. -

În anexa nr. 40a) se înscriu persoanele îndreptățite, prevăzute la art. 20 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, cărora li se atribuie terenuri agricole în folosință.

Art. 55. -

În anexa nr. 42 se înscriu persoanele fizice, acționari sau locatori, precum și alte persoane îndreptățite de la care urmează să se recupereze valoarea rămasă a investițiilor făcute pe terenurile restituite în natură, într-o perioadă de maximum 10 ani, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 56. -

(1) În anexa nr. 43 se înscriu structurile reprezentative ale unităților de cult, care dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) În situația în care structurile reprezentative ale unităților de cult dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol pe care le-au avut și acestea aparțin domeniului privat al statului, preluate de Agenția Domeniilor Statului, anexa nr. 43 va fi semnată și de reprezentantul sucursalei Agenției Domeniilor Statului, respectiv de delegatul oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie.

Art. 57. -

În anexa nr. 43a) se înscriu structurile reprezentative ale unităților de cult nou-înființate, cărora li se constituie dreptul de proprietate în limitele art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, din terenurile disponibile ale consiliului local, conform alin. (11) al art. 23 din aceeași lege.

Art. 58. -

În anexa nr. 44 se înscriu unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, școlile generale din mediul rural și instituțiile publice de ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafețele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 59. - Modificări (1)

În anexa nr. 45 se înscriu unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic și școlile generale din mediul rural cărora li se atribuie în folosință suprafețe de teren agricol până la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 60. -

În anexa nr. 45a) se înscriu suprafețele proprietate de stat prevăzute la art. 221 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VIII Retrocedarea terenurilor forestiere

Art. 61. -

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face, de regulă, pe vechile amplasamente, din suprafețele de teren cu destinație forestieră cuprinse în amenajamentele silvice și din terenurile cu destinație agricolă acoperite cu vegetație forestieră (pășuni împădurite, tufărișuri, zăvoaie și altele asemenea).

(2) Persoanele fizice, cetățeni români, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în țară sau în străinătate, se înscriu în anexa nr. 53, împreună cu datele referitoare la suprafață și amplasament, stabilite de comisie, potrivit art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 62. -

Persoanele fizice care solicită cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru suprafețe de teren care fac obiectul art. 291 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 531.

Art. 63. -

(1) În situațiile prevăzute la art. 24 alin. (2) și (3) din Legea nr. 1/2000 punerea în posesie se va face pe alte amplasamente, în condițiile art. 24 alin. (31) și (32) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Identificarea terenurilor care fac obiectul prevederilor art. 24 alin. (2) lit. b)-h) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face la nivel de ocol silvic, se verifică de direcțiile silvice, se centralizează la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor și se aprobă de autoritatea centrală care răspunde de silvicultură, prin ordin al ministrului, la propunerea directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 64. - Modificări (1)

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru foștii membri de composesorate, obști de moșneni în devălmășie, obști răzășești nedivizate, păduri grănicerești și alte forme asociative asimilate acestora, precum și pentru moștenitorii lor legali, care au formulat cereri în acest sens, se face, de regulă, pe vechile amplasamente, în limita stabilită de lege, dar nu mai mult de 20 ha de fiecare titular deposedat, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Foștii membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor forestiere (composesorate, obști de moșneni în devălmășie, obști răzășești nedivizate, păduri grănicerești, păduri comunale provenite din păduri grănicerești și alte forme asociative asimilate acestora) sau moștenitorii lor legali care au formulat cereri se înscriu în anexa nr. 54, împreună cu datele stabilite de comisie, referitoare la suprafețele rezultate prin aplicarea cotei participative la mărimea suprafeței totale rezultate din acte a terenurilor forestiere din forma asociativă. Retrocedarea pădurilor comunale ce provin din păduri grănicerești se va realiza în cote egale către formele asociative ale foștilor grăniceri și comunelor pe raza teritorială pe care se află pădurile respective. În această anexă, după înscrierea tuturor solicitărilor dintr-o formă asociativă, se însumează datele referitoare la suprafață și se înscriu informațiile asupra amplasamentului identificat al acesteia.

Art. 65. - Modificări (1)

În vederea administrării și exploatării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, membrii formelor asociative de tip composesorate, obști de moșneni, obști de răzeși, păduri grănicerești și altele sau moștenitorii legali ai acestora se vor constitui într-o asociație autorizată de către judecătorie potrivit legii, conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 66. -

(1) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, mânăstirile care solicită reconstituirea dreptului de proprietate în condițiile art. 29 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 55. Modificări (1)

(2) O dată cu depunerea documentelor prevăzute de lege la comisie persoanele juridice care fac obiectul prezentului articol vor depune o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte dacă au mai solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în alte județe și dacă solicitările nu depășesc suprafața maximă de 30 ha.

Art. 67. - Modificări (1)

Comunele, orașele și municipiile care au deținut în proprietate terenuri forestiere și care solicită reconstituirea dreptului de proprietate se înscriu în anexa nr. 56, împreună cu datele stabilite de comisia județeană, referitoare la suprafață și amplasament. Pădurile date în folosință comunelor în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 2.315/1953 nu fac obiectul restituirii către acestea.

Art. 68. -

(1) Persoanele fizice și juridice înscrise în anexele nr. 53-56 și nr. 531, cărora li s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate și care nu pot fi puse în posesie pe amplasamente situate în competența teritorială a comisiei locale, se vor înscrie de către comisia județeană în anexa nr. 561.

(2) Stabilirea noului amplasament se face de către comisia județeană în limitele administrative ale județului, în condițiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(3) Persoanele fizice și juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie pe vechiul amplasament sau pe terenuri situate în limitele cadastrale ale județului, precum și foștii proprietari care au optat pentru despăgubiri, conform art. 40 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor înscrie împreună cu datele corespunzătoare în anexa nr. 562. Valoarea despăgubirilor, sursele financiare și modalitățile de plată se vor stabili în conformitate cu prevederile de mai sus.

Art. 69. -

Anexele nr. 53-56 și nr. 531 se semnează de către președintele comisiei locale, secretarul acesteia și de șeful ocolului silvic.

Art. 70. -

(1) Punerea în posesie se va face cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Deținătorul actual al terenului forestier care face obiectul retrocedării pune la dispoziție comisiilor locale terenurile validate, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite, în termen de 60 de zile de la validarea cererilor de către comisia județeană.

Art. 71. - Jurisprudență

(1) Punerea în posesie a proprietarilor - persoane fizice și juridice - în cadrul zonelor teritoriale delimitate se va face de comisia locală conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice actualizate și a măsurătorilor topografice. Comisia va comunica reprezentanților deținătorilor actuali ai terenurilor care se restituie data punerii în posesie.

(2) Punerea în posesie se face numai după îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 72. -

(1) Comisiile comunale, orășenești și municipale vor încunoștința în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în alte localități și cărora li s-a atribuit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în localitate comisiile comunale, orășenești și municipale vor afișa la sediul primăriilor data punerii în posesie, utilizând totodată orice mijloace de comunicare.

(2) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate să se prezinte la data stabilită pentru punerea în posesie pot împuternici, prin procură specială și autentică, cu mențiunea "Pentru punerea în posesie", alte persoane care vor semna procesul-verbal de punere în posesie.

(3) Cu ocazia punerii în posesie a proprietarilor persoane fizice aceștia semnează procesul-verbal de punere în posesie, prevăzut în anexa nr. 57, primind, la cerere, spre informare, o copie de pe descrierea parcelară aferentă din amenajamentul silvic în vigoare sau, după caz, pentru suprafețele situate în terenurile cu destinație agricolă, din amenajamentele silvopastorale.

(4) Dacă în termen de un an calendaristic de la data înștiințării cu privire la punerea în posesie cel îndreptățit nu se prezintă personal sau prin împuternicit în vederea preluării efective a terenului forestier, acesta rămâne în proprietatea statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor.

Art. 73. -

Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezența reprezentantului inspectoratului teritorial de regim silvic și cinegetic. La punerea în posesie participă în mod obligatoriu personalul silvic gestionar și împuterniciții persoanelor juridice deținătoare, precum și ai celor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie. La cerere, împuternicitul persoanei juridice care a fost pusă în posesie va primi contra cost o copie de pe descrierea parcelară aferentă prevăzută în amenajamentele silvice sau silvopastorale, după caz.

Art. 74. -

(1) După operațiunile de validare și punere în posesie, pe baza documentațiilor înaintate de comisiile comunale, orășenești sau municipale, comisia județeană emite titluri de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 59. Documentațiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în două exemplare, dintre care unul se reține la comisia județeană, iar celălalt se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic și cinegetic pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tipăresc prin grija Ministerului Administrației Publice, pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Formularele de titlu de proprietate existente se predau comisiei județene de către inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic, pe bază de protocol și proces-verbal de predare-primire. Formularele existente se vor adapta în mod corespunzător.

(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, de secretarul general al prefecturii, de inspectorul-șef al inspectoratului teritorial de regim silvic și cinegetic și de directorul general al oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie. Părțile detașabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orășenești sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură persoanelor fizice îndreptățite sau reprezentanților împuterniciți ai persoanelor juridice. În acest sens comisiile deschid un registru care să cuprindă numele și prenumele titularului titlului de proprietate și semnătura primitorului.

(3) Partea nedetașabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reține și se depozitează la arhiva oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie, care va transmite în termen de 10 zile o copie de pe titlul de proprietate inspectorului teritorial de regim silvic și cinegetic.

(4) Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie se va elibera după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești și după punerea în posesie.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 75. -

În anexa nr. 47 se înscriu persoanele fizice și persoanele juridice care nu au depus în termenul prevăzut de Legea nr. 169/1997, cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare, care au formulat astfel de cereri și care au depus actele doveditoare potrivit art. 33 din Legea nr. 1/2000, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 76. -

(1) În anexa nr. 48 se înscriu foștii proprietari sau moștenitorii acestora, cărora li se restituie la cerere terenurile fără construcții, neafectate de lucrări de investiții, aprobate potrivit legii, sau cu lucrări ca au fost deteriorate, distruse și nu mai prezintă nici o valoare de întrebuințare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donație, considerate proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 712/1966 și ale altor acte normative speciale (decrete de expropriere și altele), potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.

Art. 77. -

În anexa nr. 49 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, ca urmare a aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenuri la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată și li se vor acorda la cerere terenurile respective, în limita suprafețelor disponibile, potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 78. -

În anexa nr. 50 se înscriu persoanele fizice ale căror terenuri au intrat în componența fostelor cooperative agricole de producție și, ca urmare a comasărilor, nu li s-a stabilit dreptul de proprietate în condițiile Legii nr. 18/1991, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate în condițiile Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, de regulă pe vechile amplasamente, în perimetrul societăților comerciale cu capital de stat, în sole compacte, dacă acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, iar în toate celelalte cazuri li se acordă despăgubiri.

Art. 79. -

(1) În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisiile comunale, orășenești sau municipale și cele județene vor verifica existența cererilor și actele doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concludența acestor acte.

(2) După analizarea și verificarea cererilor și a actelor doveditoare persoanele fizice și juridice îndreptățite se înscriu de către comisiile locale în anexele nr. 28-59 în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3) Anexele prevăzute la alin. (2) se afișează în locuri vizibile la sediul primăriilor localităților, pentru informarea celor interesați, în cadrul aceluiași termen.

(4) După expirarea termenului de 45 de zile cererile însoțite de actele doveditoare, împreună cu anexele prevăzute la alin. (2), se înaintează de președintele comisiei locale la comisia județeană pentru verificarea și validarea acestora în termen de 15 zile.

(5) După validarea anexelor de către comisia județeană, acestea se retransmit pentru reafișare în locuri vizibile la sediul primăriilor localităților.

Art. 80. -

(1) Persoanele nemulțumite vor proceda conform dispozițiilor procedurale prevăzute la art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea formulată potrivit art. 53-56 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suspendă executarea.

Art. 81. -

(1) Unitățile agricole care au terenuri în administrare sunt obligate să cultive terenurile agricole până la predarea efectivă a acestora persoanelor îndreptățite.

(2) Predarea efectivă se face și în cursul anului agricol dacă părțile convin asupra recuperării cheltuielilor de producție de pe terenurile în cauză.

(3) Pentru nelucrarea terenurilor agricole unitățile agricole vor fi sancționate în conformitate cu prevederile legii.

Art. 82. -

Anexele nr. 1-59 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 83. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993, precum și Hotărârea Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 17 martie 2000.

ANEXA Nr. 1 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând membrii cooperatori care au adus teren - în extravilan și intravilan - în cooperativa agricolă de producție și persoanele cărora li s-a preluat de cooperativă teren în orice mod
Nr. crt. Numele și prenumele TOTAL, din care: Suprafața agricolă adusă sau preluată în cooperativă,
- ha -
din care: Total teren neagricol
- ha -
Observații
Arabil
- ha -
Vii
- ha -
Livezi
- ha -
Pajiști
- ha -
Extravilan Intravilan
E I E I E I E I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se trec toți membrii cooperatori care au adus sau li s-a preluat teren în cooperativă și persoanele cărora li s-au preluat în orice mod terenuri de către aceasta.

În coloana 2 se înscrie suprafața totală de teren agricol adusă în cooperativa agricolă de producție, rezultată din: evidențele cooperativei, cererile de înscriere, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, actele de proprietate și cartea funciară sau, în lipsa acestora, din orice alte probe prevăzute de lege, inclusiv din declarațiile martorilor, iar în coloanele 3 și 4, suprafața din extravilan și cea din intravilan, care prin însumare trebuie să corespundă cu suprafața înscrisă în coloana 2.

În coloanele 5-12 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință, suma lor fiind egală cu suprafața înscrisă în coloana 3 (extravilan) și coloana 4 (intravilan).

În coloana 13 se înscriu eventualele suprafețe neagricole care erau situate în perimetrul terenurilor agricole din extravilan, aduse în cooperativă (de exemplu: ravene, râpe, tufărișuri, pâlcuri de arboret, drumuri și altele asemenea).

E = extravilan.

I = intravilan.

ANEXA Nr. 2a) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producție în suprafețe mai mari de 0,5 ha de persoană îndreptățită (soț-soție) și care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TOTAL:
0 = Nr. crt.;
1 = Nr. crt. din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament;
2 = Numele și prenumele;
3 = Suprafața agricolă cu care s-a înscris în cooperativa agricolă de producție (ha);
4 = Suprafața agricolă solicitată în proprietate (ha);
5 = Total;
6-7 = Suprafața agricolă stabilită în proprietate conform legii (ha), din care:
6 - E;
7 - I;
8-9 = Arabil (ha), din care:
8 - E;
9 - I;
10-11 = Vii (ha), din care:
10 - E;
11 - I;
12-13 = Livezi (ha), din care:
12 - E;
13 - I;
14-15 = Pajiști (ha), din care:
14 - E;
15 - I;
16 = Total teren neagricol (ha);
17 = Diferența (ha).

NOTĂ:

În coloana 1 se trece numărul curent pe care îl are solicitantul în tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.

În coloana 2 se trec numele și prenumele celor care solicită în scris, în termenul prevăzut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.

În coloana 3 se trece suprafața agricolă conform tabelului cuprins în anexa nr. 1 la regulament.

În coloana 4 se trece suprafața agricolă solicitată.

În coloana 5 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, conform legii, de persoana îndreptățită (nu mai mică de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha în echivalent arabil de familie), în coloana 6, suprafața din extravilan, iar în coloana 7, suprafața din intravilan.

În coloanele 8-15 se înscriu suprafețele, pe categorii de folosință, din extravilan și intravilan, suma lor fiind egală cu suprafața înscrisă în coloanele 5, 6 și 7.

În coloana 16 se trece suprafața totală de teren neagricol (E = extravilan; I = intravilan).

În coloana 17 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 5 din coloana 3.

ANEXA Nr. 2b) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând membrii cooperatori care au adus în cooperativa agricolă de producție sub 0,5 ha de teren de persoană îndreptățită (soț-soție), și cooperatorii care nu au adus pământ în cooperativă și care solicită în scris stabilirea de terenuri în proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Nr. crt. din anexa nr. 1 Numele și prenumele Suprafața agricolă cu care s-a înscris în cooperativă - ha - Suprafața agricolă stabilită în proprietate conform legii,
- ha -
din care: Total teren neagricol - ha - Diferența - ha -
Arabil
- ha -
Vii
- ha -
Livezi
- ha -
Pajiști
- ha -
TOTAL, din care: E I
E I E I E I E I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se trece numărul curent din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament, pe care îl are solicitantul care a adus pământ sub 0,5 ha de persoană îndreptățită (soț-soție) în cooperativa agricolă de producție.

În coloana 2 se trec numele și prenumele celor care au adus pământ sub 0,5 ha de persoană îndreptățită (soț-soție) și în continuare celor care nu au adus pământ în cooperativă.

În coloana 3 se trece suprafața agricolă adusă în cooperativă, conform tabelului cuprins la anexa nr. 1 la regulament.

În coloana 4 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, conform legii, nu mai mică de 0,5 ha teren în echivalent arabil de persoană îndreptățită (soț-soție).

În coloana 5 se trece suprafața atribuită în extravilan, iar în coloana 6, suprafața din intravilan (E = extravilan; I = intravilan).

În coloanele 7-14 se înscriu suprafețele, pe categorii de folosință, din extravilan și din intravilan, suma lor fiind egală cu suprafața înscrisă în coloanele 4, 5 și 6.

În coloana 16 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 3 din coloana 4.

ANEXA Nr. 3 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând moștenitorii cooperatorilor decedați, care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. a)
b)
c)
2.
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se va trece numărul curent corespunzător persoanei decedate, din tabelul cuprins anexa nr. 1 la regulament.

În coloana 2 se trec numele și prenumele cooperatorului decedat care la înscriere în cooperativa agricolă de producție a adus teren în cooperativă. Datele se iau din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.

În coloana 3 se trece suprafața agricolă din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.

În coloana 4 se trec numele și prenumele moștenitorilor care, în termenul prevăzut de lege, au cerut să li se stabilească dreptul de proprietate. Când sunt mai mulți moștenitori, aceștia se înscriu într-o singură rubrică [a), b), c)].

În coloana 5 se trece suprafața solicitată de moștenitori.

În coloana 6 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, în condițiile prevăzute de lege.

În coloana 7 se trece suprafața stabilită în extravilan.

În coloana 8 se trece suprafața stabilită în intravilan (E = extravilan; I = intravilan).

În coloanele 9-16 se trec suprafețele pe categorii de folosință din extravilan și intravilan.

În coloana 17 se trece suprafața totală de teren neagricol.

În coloana 18 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 6 din coloana 3.

ANEXA Nr. 4 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora, ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în proprietatea cooperativei, fără ca acestea să fi dobândit calitatea de cooperator și cărora li se stabilește, la cerere, dreptul de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă intrată în cooperativă - ha - Suprafața agricolă solicitată
- ha -
Suprafața agricolă stabilită în extravilan Total,
- ha -
din care: Total teren neagricol - ha - Diferența - ha -
Arabil - ha - Vii
- ha -
Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 4 se înscrie suprafața stabilită de comisie.

În coloanele 5-8 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință, suma lor fiind egală cu suprafața din coloana 4.

În coloana 9 se trec eventualele suprafețe de terenuri neagricole stabilite.

În coloana 10 se înscrie diferența dintre suprafețele înscrise în coloanele 2 și 4.

ANEXA Nr. 5 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" și "Mihai Viteazul cu Spade", precum și moștenitorii lor care nu au în proprietate alte terenuri, cu excepția celor care au avut teren, dar l-au înstrăinat, cărora li se stabilește, la cerere, dreptul de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele și prenumele Decorația acordată și numărul brevetului Suprafața agricolă solicitată
- ha -
Suprafața agricolă stabilită de comisie în extravilan,
- ha -
din care: Total teren neagricol - ha -
Arabil
- ha -
Vii
- ha -
Livezi
- ha -
Pajiști
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL:

ANEXA Nr. 6 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea
de muncă și moștenitorii celor decedați ca urmare a Revoluției din
decembrie 1989, care au solicitat în scris să li se atribuie în
proprietate 10.000 m2 teren în echivalent arabil în extravilan

Nr. crt. Numele și prenumele Domiciliul Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate, conform legii,
- ha -
din care:
Arabil
- ha -
Vii
- ha -
Livezi
- ha -
Pajiști
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se trec numele și prenumele persoanelor invalide și ale moștenitorilor celor decedați ca urmare a Revoluției din decembrie 1989, care au cerut să li se atribuie teren în proprietate în extravilan.

În coloana 2 se va înscrie domiciliul.

În coloana 3 se trece suprafața agricolă atribuită în proprietate, respectiv până la 10.000 m2.

În coloanele 4-7 se trec suprafețele pe categorii de folosință, suma lor fiind egală cu suprafața din coloana 3.

ANEXA Nr. 7 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând proprietarii particulari - persoane fizice - sau, după caz,
moștenitorii acestora cu domiciliul în România, care nu s-au înscris în
cooperativele agricole de producție și ale căror terenuri sunt comasate
în perimetrul acestor cooperative fără compensare cu alte terenuri,
și care solicită în scris restituirea acestora

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă comasată
- ha -
Suprafața agricolă care se restituie în proprietate, - ha - din care:
Arabil
- ha -
Vii
- ha -
Livezi
- ha -
Pajiști
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se înscriu numele și prenumele proprietarilor particulari sau, după caz, ale moștenitorilor acestora, ale căror terenuri din extravilan au fost comasate fără a li se da teren în schimb și care au solicitat, în termenul prevăzut de lege, restituirea terenurilor respective.

În coloana 2 se trece suprafața agricolă care a fost comasată.

În coloana 3 se trece suprafața agricolă totală care se restituie în proprietate.

În coloanele 4-7 se trec suprafețele pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 8 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele prevăzute la art. 17 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, care solicită în scris atribuirea de
terenuri în proprietate

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate,
- ha -
din care: Alte terenuri neagricole
- ha -
Arabil
- ha -
Vii
- ha -
Livezi
- ha -
Pajiști
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se trec la început numele și prenumele cetățenilor români aparținând minorității germane și, în continuare, ale celorlalte persoane prevăzute la art. 17 din lege.

În coloana 2 se înscrie suprafața ce se atribuie în proprietate.

În coloanele 3-6 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință agricolă.

În coloana 7 se înscriu terenurile neagricole.

ANEXA Nr. 9a) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele care au calitatea de cooperator, dar care au
lucrat în orice mod ca angajați în cooperativă sau în asociații
intercooperatiste în ultimii 3 ani, și solicită în scris să
primească în proprietate teren, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate,
- ha -
din care:
Arabil
- ha -
Vii
- ha -
Livezi
- ha -
Pajiști
- ha -
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol în proprietate, corespunzător prevederilor legii.

În coloana 2 se trece suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan).

În coloanele 3-6 se trec suprafețele pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 9b) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele care au fost deportate și care nu beneficiază de
dispozițiile art. 14-16 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările ulterioare, care solicită în scris
atribuirea de terenuri agricole în proprietate

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate,
- ha -
din care: Observații
Arabil
- ha -
Vii
- ha -
Livezi
- ha -
Pajiști
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol conform prevederilor legii.

În coloana 2 se trece suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan).

În coloanele 3-6 se trec suprafețele pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 10 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele de specialitate din serviciile publice comunale,
care solicită teren în folosință agricolă până la 5.000 m2 de familie,
în echivalent arabil, în perioada în care lucrează în localitate și nu
au teren în proprietate în localitatea respectivă

Nr. crt. Numele și prenumele Serviciul public în care lucrează Suprafața propusă a se atribui pe familie în folosință - ha - Observații
0 1 2 3 4
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se trec persoanele care lucrează în serviciile publice comunale, care nu dețin teren în proprietate și solicită teren în folosință agricolă pentru nevoi proprii. În cazul în care dintr-o familie lucrează mai mulți membri, se va înscrie o persoană din familie.

În coloana 3 se trece suprafața repartizată în folosință pe familie.

În coloana 4 se trece categoria de folosință a terenului.

ANEXA Nr. 11 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând personalul de specialitate care și-a desfășurat activitatea în unitățile agricole cooperatiste desființate sau reorganizate în societăți comerciale, căruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol în proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele și prenumele Specialitatea Unitatea în care a activat Suprafața agricolă solicitată
- ha -
Suprafața agricolă stabilită de comisie,
- ha -
din care:
Arabil
- ha -
Vii
- ha -
Livezi
- ha -
Pajiști
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL:

ANEXA Nr. 11a) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând familiile fără pământ, familii tinere nou-întemeiate, specialiști care lucrează în agricultură, cadre medicale, personal didactic și slujitori ai cultelor religioase recunoscute, cărora li se atribuie, la cerere, teren agricol în folosință până la 5 ha, conform art. 20 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele și prenumele Specialitatea Unitatea în care a activat Suprafața agricolă solicitată
- ha -
Suprafața agricolă stabilită de comisie,
- ha -
din care:
Arabil
- ha -
Vii
- ha -
Livezi
- ha -
Pajiști
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL:

ANEXA Nr. 12a) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând familiile cu pământ puțin din localitățile cu excedent de
terenuri agricole, care solicită în scris să li se atribuie în
proprietate terenuri în completare până la 10 ha

0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:
0 = Nr. crt.;
1 = Numele și prenumele;
2 = Suprafața agricolă atribuită conform tabelelor prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 și 8 la regulament (ha);
3 = Suprafața agricolă solicitată (ha);
4 = Suprafața agricolă totală atribuită (ha),
din care:
5 = Arabil (ha);
6 = Vii (ha);
7 = Livezi (ha);
8 = Pajiști (ha).

NOTĂ:

În coloana 1 se trec numele și prenumele celui care a solicitat atribuirea de teren.

În coloana 2 se trece suprafața totală atribuită, prevăzută în una dintre anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 și 8 la regulament, în care a fost încadrat inițial.

În coloana 3 se trece suprafața solicitată în plus.

În coloana 4 se trece suprafața agricolă totală atribuită (inclusiv cea din coloana 2).

În coloanele 5-8 se trec suprafețele atribuite pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 12b) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând familiile cu pământ din alte localități, care solicită în
scris atribuirea de terenuri în proprietate până la 10 ha, în echivalent
arabil, în zonele cu excedent de suprafață, în conformitate
cu prevederile legii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL:
0 = Nr. crt.;
1 = Numele și prenumele;
2 = Domiciliul;
3 = Suprafața agricolă solicitată (ha);
4 = Suprafața agricolă atribuită în proprietate (ha),
din care:
5 = Arabil (ha);
6 = Vii (ha);
7 = Livezi (ha);
8 = Pajiști (ha);
9 = Observații.

NOTĂ:

În coloana 1 se trec numele și prenumele celui care solicită atribuirea de teren.

În coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.

În coloana 3 se trece suprafața agricolă solicitată.

În coloana 4 se trece suprafața atribuită în proprietate.

În coloanele 5-8 se înscriu suprafețele atribuite pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 13 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând parohiile, schiturile și mânăstirile din mediul rural care solicită în scris terenuri agricole în proprietate, conform art. 22 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Denumirea parohiei, schitului sau mânăstirii solicitante Comuna (satul) unde își are sediul Suprafața agricolă solicitată
- ha -
Suprafața agricolă stabilită de comisie, - ha - din care:
Arabil - ha - Vii
- ha -
Livezi
- ha -
Pajiști
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

ANEXA Nr. 14a) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociațiilor de tip privat cu personalitate juridică, conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Denumirea asociației de tip privat cu personalitate juridică*) Numele și prenumele membrilor asociației Suprafața agricolă total, - ha - din care: Total terenuri neagricole - ha - Total general - ha - Observații
Arabil - ha - Vii
- ha -
Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL:

*) Se înscriu terenurile asociațiilor de tip privat, cu excepția terenurilor asociațiilor de tip privat cu profil zootehnic.

ANEXA Nr. 14b) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociațiilor de tip
privat cu profil zootehnic, cu personalitate juridică, conform
prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Denumirea asociației de tip privat cu personalitate juridică Numele și prenumele membrilor asociației Suprafața agricolă total, - ha - din care: Total terenuri neagricole - ha - Total general - ha - Observații
Arabil - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

ANEXA Nr. 14c) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile proprietate a societăților comerciale pe acțiuni care se înființează, conform prevederilor art. 30 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, prin reorganizarea asociațiilor intercooperatiste sau de stat și cooperatiste
Nr. crt. Denumirea societății comerciale pe acțiuni Profilul de producție Numele și prenumele Suprafața agricolă total, - ha - din care: Total terenuri neagricole - ha - Total general - ha - Observații
Arabil - ha - Vii
- ha -
Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL:

ANEXA Nr. 15 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând foștii proprietari și moștenitorii acestora, cărora li se atribuie, la cerere, în proprietate teren cu vegetație forestieră, conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața deținută în proprietate
- ha -
Suprafața stabilită de comisie
- ha -
Unitatea amenajistică sau, după caz, tarlaua și parcela care se atribuie
- ha -
Observații
0 1 2 3 4 5
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 4 se trece denumirea unității amenajistice sau, după caz, tarlaua și parcela din planul de situație amenajistic sau cadastral.

În coloana 5 se trece categoria de folosință existentă pe teren, înscrisă în evidența cadastrului funciar.

Suprafața de teren cu vegetație forestieră împreună cu cea agricolă nu poate depăși 10 ha de familie, în echivalent arabil.

ANEXA Nr. 16 la regulament

TABEL
cuprinzând reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii, care vor fi date în administrarea consiliilor locale
Nr. crt. Total din care: Suprafața existentă în administrarea consiliului local
- ha -
Total din care: Suprafața ce se preia din folosința cooperativelor agricole
- ha -
Total din care: Suprafața ce se preia din terenurile transmise unităților de stat
- ha -
Total general, din care: Suprafața totală a izlazului comunal reconstituit
- ha -
Arabil Pajiști Arabil Pajiști Arabil Pajiști Arabil Pajiști
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL:

NOTĂ:

În comunele compuse din mai multe localități suprafața de izlaz va fi defalcată pe sate.

ANEXA Nr. 17 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând suprafețele de teren rămase neatribuite, care se administrează de consiliul local
Nr. crt. Tarlaua și parcela din planul de situație Suprafața totală, - ha - din care: Alte terenuri neagricole - ha - Observații
Arabil - ha - Vii
- ha -
Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 8 se evidențiază folosința existentă a terenurilor neagricole înscrise în coloana 7.

ANEXA Nr. 18 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în zona
montană, conform art. 43 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate,
- ha -
din care: Alte terenuri neagricole - ha - Observații
Arabil - ha - Pajiști - ha - Livezi - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

ANEXA Nr. 19 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora, ale căror terenuri au fost preluate de unitățile agricole de stat și pentru care primesc acțiuni în condițiile prevăzute la art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și cărora li se atribuie o suprafață de 5.000 m2 de familie, în echivalent arabil, în condițiile art. 42 din aceeași lege
Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața ce a fost preluată - ha - Suprafața de 5.000 m2 atribuită în echivalent arabil de familie Suprafața agricolă stabilită pentru cei care primesc acțiuni - ha - Suprafața agricolă total,
- ha -
Denumirea unității agricole de stat în administrarea căreia se află terenul Observații
0 1 2 3 4 5=3+4 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se înscriu mai întâi proprietarii în viață și apoi moștenitorii îndreptățiți.

În coloana 2 se înscrie suprafața ce a fost preluată.

În coloana 3 se înscrie suprafața atribuită.

În coloana 4 se înscrie suprafața agricolă pentru care se primesc acțiuni.

În coloana 5 se înscrie suprafața agricolă totală, care însă nu poate depăși 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau pentru toți moștenitorii autorului lor, chiar dacă terenul se află în administrarea mai multor unități agricole de stat.

ANEXA Nr. 20 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora, ale căror
terenuri agricole au intrat în proprietatea statului și se află în
administrarea consiliilor locale, care se restituie în condițiile
prevederilor art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața totală agricolă stabilită să se restituie,
- ha -
din care: Observații
Arabil
- ha -
Vii
- ha -
Livezi
- ha -
Pajiști
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se înscriu mai întâi proprietarii în viață și apoi moștenitorii îndreptățiți.

În coloana 2 se înscrie suprafața agricolă totală stabilită, care nu poate depăși 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau pentru toți moștenitorii autorului lor. Modificări (1)

ANEXA Nr. 21 la regulament

CRITERIILE
de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de
folosință în echivalent arabil

Categoria de folosință Coeficientul de transformare în arabil a categoriilor de folosință agricolă
Arabil 1 ha/1 ha
Pășune 1 ha pășune este egal cu 1 ha arabil când pășunea poate fi transformată în arabil din punct de vedere al calității solului și al reliefului. În cazul în care pășunea diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului, relief și alți factori care diminuează potențialul de producție, echivalența în arabil va fi stabilită de comisie între 1 și 0,4 ha arabil pentru 1 ha pășune.
Fânețe 1 ha fânețe este egal cu 1 ha arabil când fânețele pot fi transformate în arabil din punct de vedere al calității solului și al reliefului. În cazul în care fânețele diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului și alți factori care diminuează potențialul de producție, echivalența în arabil va fi stabilită de comisie între 1 și 0,5 ha arabil pentru 1 ha fânețe.
Vie hibridă 1 ha vie hibridă este egal cu 1 ha arabil.
Vie nobilă 1 ha vie nobilă poate fi echivalat de către comisie cu 1-4 ha arabil, în funcție de calitatea solului, relief, numărul de butuci/ha, vârsta plantației, podgoria consacrată și potențialul de producție al plantației.
Livadă clasică 1 ha livadă clasică de pomi poate fi echivalat de comisie cu 1-2 ha arabil, în funcție de calitatea solului, relief, numărul de pomi/ha, vârsta plantației, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate și potențialul de producție al plantației.
Livadă intensivă și superintensivă 1 ha livadă intensivă și superintensivă poate fi echivalat de comisie cu 1-3,5 ha arabil, în funcție de calitatea solului, sistemul de amenajare, numărul de pomi/ha, vârsta plantației, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate, potențialul de producție.

NOTĂ:

1 ha cu vegetație forestieră, primit la cererea celor îndreptățiți, în condițiile prevăzute la art 41 din Legea nr. 18/1991, republicată, se ia în calcul în raport de 1/1 cu terenul arabil.

Suprafețele de vii, livezi, pășuni și fânețe care au fost aduse sau preluate în cooperativă și au fost transformate în arabil se echivalează în arabil cota 1/1.

ANEXA Nr. 22 la regulament

SITUAȚIA
privind cheltuielile efectuate pentru producția anului 1991 pe terenurile atribuite în proprietate sau în folosință până la data preluării în posesie, conform art. 99 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificată, precum și a diferenței de credit aferente plantațiilor de vii și pomi, rămasă de plată, conform art. 33 din aceeași lege
Nr. crt. Numele și prenumele Adresa Suprafața agricolă atribuită,
- ha -
din care: Cheltuieli de producție - lei - Diferența de credit rămasă de plată - lei - Modalitat ea de plată
Arabil - ha - Vii
- ha -
Livezi - ha - Pajiști - ha - în bani - lei - angajament de plată
- lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL:

NOTĂ:

1. Suprafețele totale din coloana 3 trebuie să corespundă cu totalul suprafețelor prevăzute în anexele nr. 2-14 și nr. 16-20 la regulament.

2. Cheltuielile de producție trebuie să corespundă cu cele din evidența contabilă a unității, iar creditele, cu cele din evidența băncii.

3. Rambursarea diferenței de credit de investiții se va face în termenul la care era obligată unitatea.

ANEXA Nr. 23 la regulament

Municipiul (orașul, comuna) . . . . . . . . . . . .
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANGAJAMENT DE PLATĂ Nr. . . . . . . .
Subsemnatul/subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat/domiciliată în comuna (orașul) . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . nr. . . ., județul . . . . . . . . , posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria . . . . . nr. . . . . , emis/emisă de . . . . . . . . la data de . . . . ., am luat cunoștință de prevederile art. . . . . . . din Legea fondului funciar nr. 18/1991, și mă oblig să achit suma de . . . . . lei, reprezentând cheltuieli de producție efectuate pe terenul primit în proprietate, către comisia de lichidare a . . . . . . . . . . și să depun această sumă în . . . . rate, la casieria acesteia, până la data de . . . . . .
Dat azi, . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)
Angajamentul a fost dat în fața noastră azi, . . . . . . . . . . .
Președintele comisiei de lichidare,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Președintele și secretarul comisiei comunale, orășenești sau municipale,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Angajamentul de plată se întocmește în 3 exemplare, dintre care unul rămâne la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, după caz, a asociației intercooperatiste ori de stat și cooperatiste, iar un exemplar rămâne la bancă.

ANEXA Nr. 24 la regulament

Municipiul (orașul, comuna) . . . . . . . . . . . .
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANGAJAMENT DE PLATĂ Nr. . . . . . . .
Subsemnatul/subsemnata . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat/domiciliată în comuna (orașul) . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . nr. . . . . , județul . . . . . . . . . . , posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria . . . . nr. . . . . , emis/emisă de . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . , am luat cunoștință de prevederile art. . . . . . . . . . . . . din Legea fondului funciar nr. 18/1991, și mă oblig să achit suma de . . . . . . . . . . . . . . . lei, reprezentând cheltuieli de producție efectuate pe terenul primit în proprietate sau în folosință, către Consiliul Local . . . . . . . . . . . . și să depun această sumă în . . . . . . rate, la casieria acestuia, până la data de . . . . . . . . . . . . .
Dat azi, . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)
Angajamentul a fost dat în fața noastră azi, . . . . . . . . . . . . . . . .
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 25 la regulament

Municipiul (orașul, comuna) . . . . . . . . . . . .
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANGAJAMENT DE PLATĂ Nr. . . . . . . .
Subsemnatul/subsemnata . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat/domiciliată în comuna (orașul) . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., județul . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria . . . nr. . . . . . . , emis/emisă de . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . , am luat cunoștință de prevederile art. . . . . . . . . din Legea fondului funciar id_link=762724;nr. 18/1991, și mă oblig să achit suma de . . . lei, reprezentând diferența de credit de investiții rămasă de plată pentru terenul cu plantații de vii și pomi primit în proprietate, în . . . . . . . . . . . . rate anuale.
Pentru anul 1991 mă oblig să achit suma de . . . . . . . . . . . lei la comisia de lichidare până la data de . . . . . . . . 1991, iar pentru anii următori mă oblig să închei contract cu banca finanțatoare în termen de 15 zile pentru plata sumelor rămase.
Pentru sumele scadente mă oblig să livrez produse agricole la unitățile specializate de preluare.
Dat azi, . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)
Angajamentul a fost dat în fața noastră azi, . . . . . . . . . . . . . . . . .
Președintele comisiei Președintele și secretarul comisiei comunale,
de lichidare, orășenești sau municipale,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Angajamentul de plată se întocmește în 3 exemplare, dintre care unul rămâne la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, după caz, a asociației intercooperatiste ori de stat și cooperatiste, iar un exemplar rămâne la bancă.

ANEXA Nr. 26 la regulament

Municipiul (orașul, comuna) . . . . . . . . . . . .
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANGAJAMENT DE PLATĂ Nr. . . . . . . .
Subsemnatul/subsemnata . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat/domiciliată în comuna (orașul) . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . nr. . . ., județul . . . . . . . . . . , posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria . . nr. . . . . . . , emis/emisă de . . . . . . . . la data de . . . . . . , am luat cunoștință de prevederile art. . . . . . . . . . . din Legea fondului funciar nr. 18/1991, și mă oblig să achit suma de . . . lei, reprezentând diferența de credit de investiții rămasă de plată pentru terenul cu plantații de vii și pomi primit în proprietate sau folosință, în . . . . . . rate anuale.
Pentru sumele anuale de plată mă oblig ca în termen de 15 zile de la data prezentului angajament să închei contract de credite cu banca finanțatoare.
Pentru sumele scadente mă oblig să livrez produse agricole la unitățile specializate de preluare.
Dat azi, . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)
Angajamentul a fost dat în fața noastră azi, . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 27 la regulament

ROMÂNIA

COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI
DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Județul . . . . . . . . . . . . . . . . Codul I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Nr. . . . . . . . . . . . .
TITLU DE PROPRIETATE
Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii comisiei comunale, orășenești sau municipale și a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991,
DECLARĂM
Cetățeanul/Cetățeana . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (moștenitorii defunctului/ defunctei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din satul . . . . . . . . . . . . . . . . , comuna/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . ., municipiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . , primește în proprietate o suprafață totală de . . . . ha . . . . m2, din care:
- prin reconstituirea dreptului de proprietate . . . . ha . . . . m2;
- prin constituirea dreptului de proprietate . . . . ha . . . . m2,
situată pe teritoriul comunei . . . . . . . . . . . . . . , structurată și amplasată conform celor menționate pe verso.
Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile și obligațiile ce decurg din lege.
Prefect, Secretar, Direcția generală Oficiul județean
. . . . . . . . . . . . . . . . . pentru agricultură de cadastru,
și industrie alimentară geodezie și cartografie
Director general, Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . .

Modificări (1)

(verso)

SUPRAFAȚA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE

A. Suprafața primită în extravilan

!||||`|||||||||||||`||||||||||||||`|||||||||`|||||||||||||||||||||||||`||||||||||¬
§  §       §Nr. topografic§Suprafaț㧠   Vecinătăți    §     §
§Nr. § Categoria —||||||`|||||||˜||||`||||˜||||||`|||||`|||||`||||||¯     §
§crt.§de folosință §Tarla §    §  §  §   §   §   §   §Observații§
§  §       §(Solă)§Parcel㧠ha § m2 § Nord § Est § Sud § Vest §     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§1. §Arabil    —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§2. §Vii     —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§3. §Livezi    —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§4. §Pășuni    —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§5. §Fânețe    —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§6. §Păduri    —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§7. §Alte terenuri§   §    §  §  §   §   §   §   §     §
§  §neagricole  —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§  §TOTAL:    §   §    §  §  §   §   §   §   §     §
¡||||°|||||||||||||°||||||°|||||||°||||°||||°||||||°|||||°|||||°||||||°||||||||||+

B. Suprafața primită în intravilan

Nr. crt. Categoria de folosință Nr. topografic Suprafață Vecinătăți Observații
Tarla (Solă) Parcelă ha m2 Nord Est Sud Vest
1. Arabil
2. Vii
3. Livezi
4. Pășuni
5. Fânețe
6. Curți, construcții
7. Alte terenuri
TOTAL:
TOTAL GENERAL (A+B) . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
din care:
Arabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Vii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Livezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Pășuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Fânețe . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Păduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Curți, construcții . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Alte terenuri . . . . . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2

ANEXA Nr. 28 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeței de teren de 10 ha de proprietar deposedat, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate și pentru diferența dintre această suprafață și cea pe care au adus-o în cooperativa agricolă de producție sau care a fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafeței de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața de teren agricol adusă sau preluată în cooperativa agricolă de producție
- ha -
Observații
TOTAL, din care:
reconstituit 10 ha diferența solicitată
0 1 2 3 4 5
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 29 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice ale căror terenuri din extravilanul
localităților au trecut în proprietatea statului în mod abuziv și se
găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroameliorații
sau de altă natură, care au solicitat sau vor solicita prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit art. 4 din
Legea
nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 29a) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice ale căror terenuri din extravilanul
localităților au trecut în proprietatea statului în mod abuziv și se
află amenajate bazine piscicole, sere, plantații de hamei, plantații
viticole și pomicole în funcțiune, care au solicitat prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. 41 din
Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare
Modificări (1)

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 30 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, în limita suprafeței de teren de până la 10 ha de familie, și cărora li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin cerere acest teren, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața de teren agricol de până la 10 ha de familie deținută în proprietate
- ha -
Observații
TOTAL, din care:
reconstituit cu reducere diferența solicitată
0 1 2 3 4 5
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 31 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând suprafețele de teren revendicate de 2 solicitanți, dintre
care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în
perioada anilor 1953-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a
fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce
a fost preluat sub orice formă de cooperativă, care se vor restitui în
natură ambilor solicitanți, în limita resurselor de teren existente,
conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 1/2000,
cu modificările ulterioare
Modificări (1)

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 32 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de
acționar la societățile comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau
piscicol, în temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
nemodificată, cărora li se restituie în natură suprafețe agricole, pe
baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor
societăți, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000,
cu modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
. . . . . . . . . . . . . Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 33 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor
doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române,
universităților și instituțiilor de învățământ superior cu profil
agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit  art. 9 alin. (3) din Legea
nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Denumirea instituției Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 34 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de
proprietate la institutele și stațiunile de cercetare și producție
agricolă, precum și la regiile autonome cu profil agricol sau la
societățile naționale cu profil agricol, cărora li se restituie
suprafețele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000,
cu modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 35 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li se vor achita în mod
obligatoriu drepturile în natură sau de creanță restante, stabilite
și prevăzute în Legea nr. 48/1994 privind stabilirea unor drepturi în
favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de
acționar în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, și a
drepturilor aferente anului 1993 și 1994 pentru persoanele ale căror
terenuri agricole se află în patrimoniul regiilor autonome cu
activitate agricolă, institutelor și stațiunilor de cercetare și
producție agricolă, de către societățile comerciale, institutele,
stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și de regiile
autonome și societățile naționale cu profil agricol, potrivit art. 11
și 19 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

Nr.
crt.
Numele și prenumele Drepturi - restante cuvenite Observații
în natură creanțe
0 1 2 3 4
TOTAL:
Primar, Agenția Domeniilor Statului Direcția generală pentru agricultură
. . . . . . Directorul instituției, și industrie alimentară
. . . . . . . . . . . . . . . . . Director general,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 36 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice care au încheiat contracte de locațiune în
condițiile prevăzute la art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu
modificările și completările ulterioare, cărora li se restituie în
natură suprafețele de teren agricol prevăzute în acele contracte,
potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2000,
cu modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Agenția Domeniilor Statului Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie
Directorul instituției, Director general,
........................... ...............................................

ANEXA Nr. 37 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice prevăzute la art. 37, 38 și 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, pentru terenurile agricole și pentru diferența dintre suprafața de 10 ha și cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața de teren solicitată de la 10 ha la 50 ha, din care pentru: Observații
persoane fizice prevăzute la art. 37 și 38 din Legea nr. 18/1991, republicată, cărora li s-a stabilit calitatea de acționar persoane fizice cu drepturi la institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, în conformitate cu Legea nr. 46/1992 persoane fizice cu drepturi la regiile autonome și la societățile naționale cu profil agricol, în conformitate cu
Legea nr. 46/1992
persoane fizice care au calitatea de locator conform art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificările și completările
ulterioare
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL:
Primar,
. . . . . . . . . . . . . . Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (1)

ANEXA Nr. 38 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele prevăzute la art. 39 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, ale căror
terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin
efectul Decretului nr. 83/1949 și al oricăror alte acte normative de
expropriere, sau, după caz, moștenitorii acestora, cărora li se
reconstituie, la cerere, dreptul de proprietate în natură, în limita
suprafeței de teren trecute în proprietatea statului, dar nu mai mult
de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafețele de teren aflate în
patrimoniul societăților comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau
al altor societăți comerciale care au în patrimoniu terenuri agricole
ori, după caz, aflate în administrarea regiilor autonome și a
societăților naționale cu profil agricol, care își au sediul în
localitatea sau în localitățile în care s-a aflat terenul agricol
trecut în proprietatea statului, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea
nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Agenția Domeniilor Statului Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie
Directorul instituției, Director general,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 39 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice pentru care nu există suprafețe de teren
agricol pentru restituirea integrală a proprietății, solicitate prin
cerere, cărora li se vor acorda despăgubiri pentru diferența de teren
neretrocedată, precum și în cazurile în care nu sunt terenuri agricole
disponibile pentru a fi reconstituite în conformitate cu prevederile
Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața neretrocedată - ha - Despăgubiri cuvenite Observații
0 1 2 3 4
TOTAL:
Primar,
. . . . . . . . . . . . . . Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 39a) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele juridice îndreptățite să li se acorde despăgubiri
pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care
restituirea în natură nu este posibil de realizat, conform prevederilor
Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Persoana juridică Suprafața neretrocedată - ha - Despăgubiri cuvenite Observații
0 1 2 3 4
TOTAL:
Primar,
. . . . . . . . . . . . . . Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 40 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice care optează, prin cereri întemeiate,
aprobate de organele competente, să li se acorde despăgubiri pentru
terenurile agricole cuvenite în natură, potrivit art. 40 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața neretrocedată - ha - Despăgubiri cuvenite Observații
0 1 2 3 4
TOTAL:
Primar,
. . . . . . . . . . . . . . Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 40a) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând familiile fără pământ, familiile tinere nou-întemeiate,
specialiștii care lucrează în agricultură, cadrele medicale, personalul
didactic, slujitorii cultelor religioase legal recunoscute, cărora li
se atribuie terenuri agricole în folosință potrivit art. 20 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața atribuită în folosință - ha - Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 41 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile rămase în proprietatea privată a statului și, respectiv, în exploatarea sau în patrimoniul societăților comerciale pe acțiuni, regiilor autonome și societăților naționale cu profil agricol, evidențiate ca atare în cadastrul agricol, după restituirea în natură a suprafețelor agricole persoanelor fizice și juridice îndreptățite, potrivit art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Denumirea instituției Suprafața totală
- ha -
din care: Observații
Agricol din care: Neagricol
Arabil Pășune Fânețe Vii Livezi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL:
Agenția Domeniilor Statului Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie
Directorul instituției, Director general,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 42 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice, acționari sau locatori, precum și alte persoane îndreptățite, de la care urmează să se recupereze valoarea rămasă a investițiilor făcute pe terenurile restituite în natură, într-o perioadă de maximum 10 ani, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața restituită în natură
- ha -
Valoarea rămasă a investițiilor de recuperat - lei - Observații
0 1 2 3 4
TOTAL:
Primar, Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
. . . . . . . . . . . . . . Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 43 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând structurile reprezentative ale unităților de cult, care
dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol pe care
le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000,
cu modificările ulterioare

Nr. crt Denumirea unității de cult Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
a) Centre eparhiale până la 100 ha
-
-
b) Protoierii până la 50 ha
-
-
c) Mânăstiri și schituri până la 50 ha
-
-
d) Parohii și filii până la 10 ha
-
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 43a) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând structurile reprezentative ale unităților de cult
nou-înființate, cărora li se constituie dreptul de proprietate în
limitele art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările
ulterioare, din terenurile disponibile ale consiliului local,
conform alin. (11) al art. 23 din aceeași lege

Nr. crt. Denumirea unității de cult Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
. . . . . . . . . . . . . . Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 44 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol
sau silvic, școlile generale din mediul rural și instituțiile publice
de ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafețele de teren pe
care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23
alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Denumirea unității Suprafața avută în proprietate - ha - Suprafața restituită în proprietate - ha - Observații
0 1 2 3 4
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 45 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic și școlile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în folosință suprafețe de teren agricol până la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Denumirea unității Suprafața avută în proprietate - ha - Suprafața restituită în proprietate - ha - Suprafața atribuită în folosință - ha - Observații
0 1 2 3 4 5
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (1)

ANEXA Nr. 45a) la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând suprafețele proprietăților de stat prevăzute la art. 221
din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Denumirea proprietății de stat și modul de proveniență a terenurilor Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 47 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice și persoanele juridice care nu au depus în
termenul prevăzut de Legea
nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea
dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare și persoanele
care au formulat astfel de cereri și au depus actele doveditoare în
termen de 60 de zile, potrivit art. 33 din Legea nr. 1/2000, de la data
intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele persoanelor fizice și juridice Suprafața solicitată - ha - Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 48 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând foștii proprietari sau moștenitorii acestora, cărora li se
restituie la cerere terenurile fără construcții, neafectate de lucrări
de investiții, aprobate potrivit Legii nr. 1/2000, sau cu lucrări ce au
fost deteriorate, distruse și nu mai prezintă nici o valoare de
întrebuințare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donație,
considerate proprietate publică sau privată a statului ori a unităților
administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozițiilor Decretului
nr. 712/1966 și ale altor acte normative speciale, potrivit art. 34
din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 49 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de
proprietate prin împroprietărire, cu ocazia aplicării Legii
nr. 187/1945
pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit
efectiv terenuri la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost
anulată și li se vor acorda la cerere terenurile respective, în limita
suprafețelor disponibile, potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu
modificările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 50 la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice ale căror terenuri au intrat în componența
fostelor cooperative agricole de producție și, ca urmare a comasărilor,
nu au primit drept de proprietate în condițiile Legii fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li se
reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, în condițiile Legii nr.
1/2000, cu modificările ulterioare, în perimetrul societăților
comerciale cu capital de stat, dacă acestea nu au fost atribuite în
conformitate cu art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările
ulterioare, în toate celelalte cazuri li se acordă despăgubiri

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața restituită - ha - Despăgubiri Observații
0 1 2 3 4
TOTAL:
Primar,
. . . . . . . . . Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 52 la regulament

Județul ........................

Comuna .........................

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. ..........

Încheiat astăzi, .................... 200...., cu ocazia punerii în posesie a proprietarului .............. (moștenitorilor defunctului/defunctei) .........., conform anexei nr. ...., suprafața ............... ha, anexei nr. ............., suprafața .............. ha

A. Suprafața primită în extravilan

!||||`|||||||||||||`||||||||||||||`|||||||||`|||||||||||||||||||||||||`||||||||||¬
§  §       §Nr. topografic§Suprafaț㧠   Vecinătăți    §     §
§Nr. § Categoria —||||||`|||||||˜||||`||||˜||||||`|||||`|||||`||||||¯     §
§crt.§de folosință §Tarla §    §  §  §   §   §   §   §Observații§
§  §       §(Solă)§Parcel㧠ha § m2 § Nord § Est § Sud § Vest §     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§1. §Arabil    —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§2. §Vii     —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§3. §Livezi    —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§4. §Pășuni    —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§5. §Fânețe    —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
§  §       —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§6. §Alte terenuri§   §    §  §  §   §   §   §   §     §
§  §neagricole  —||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||¯     §
—||||˜|||||||||||||˜||||||˜|||||||˜||||˜||||˜||||||˜|||||˜|||||˜||||||˜||||||||||¯
§  §TOTAL:    §   §    §  §  §   §   §   §   §     §
¡||||°|||||||||||||°||||||°|||||||°||||°||||°||||||°|||||°|||||°||||||°||||||||||+

B. Suprafața primită în intravilan

Nr. crt. Categoria de folosință Nr. topografic Suprafață Vecinătăți Observații
Tarla (Solă) Parcelă ha m2 Nord Est Sud Vest
1. Arabil
2. Vii
3. Livezi
4. Pășuni
5. Fânețe
6. Curți, construcții
7. Alte terenuri neagricole
TOTAL:
TOTAL GENERAL (A+B) . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
din care:
Arabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Vii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Livezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Pășuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Fânețe . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Curți, construcții . . . . . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Alte terenuri neagricole . . . . . . ha . . . . . . . . . . . . . . m2
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specialist în măsurători Proprietar,
topografice,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 53 la regulament

Localitatea ..................

Județul ......................

TABEL NOMINAL
cuprinzând foștii proprietari și moștenitorii acestora, persoane fizice, cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, conform art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele și prenumele autorului (persoana deposedată) Numele și prenumele persoanelor solicitante Suprafața terenurilor forestiere avută în proprietate
- ha -
Suprafața acceptată de comisie
- ha -
Suprafața de pădure reconstituită anterior
- ha -
Diferența de suprafață ce urmează să fie primită
- ha -
Informații asupra amplasamentului
Total, din care: în terenuri cu destinație forestieră Total, din care: în terenuri cu destinație forestieră Total, din care: în terenuri cu destinație forestieră în terenuri cu destinație agricolă Identificarea în amenaja- mentele silvice a terenurilor forestiere Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinație agricolă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Primar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Șeful ocolului silvic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 531 la regulament

Județul ............................

Comuna .............................

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice și juridice care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pe amplasamente care și-au schimbat folosința inițială a terenului, potrivit art. 291 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Denumirea persoanei juridice sau numele și prenumele persoanei fizice Folosința inițială a terenului solicitat Suprafața solicitată - ha - Folosința actuală a terenului Amplasament propus în teren cu folosință agricolă Opțiuni despăgubiri Observații
Tarla Parcelă
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 54 la regulament

Localitatea .....................

Județul .........................

TABEL NOMINAL
cuprinzând foștii membri și moștenitorii acestora din formele asociative (composesorate, obști de moșneni în devălmășie, obști răzășești nedivizate, păduri grănicerești, păduri comunale provenite din păduri grănicerești și alte forme asociative asimilate acestora), cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, conform art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Denumirea formei asociative care a avut în proprietate terenuri forestiere Numele și prenumele membrului formei asociative Suprafața terenurilor forestiere deținută în indiviziune de membrul formei asociative*) Numele și prenumele persoanelor solicitante Suprafața terenurilor forestiere, acceptată de comisie
- ha -
Informații asupra amplasamentului**) Observații
TOTAL, din care: în terenuri cu destinație forestieră în terenuri cu destinație agricolă TOTAL, din care: în terenuri cu destinație forestieră în terenuri cu destinație agricolă Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinație agricolă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x x
TOTAL FORMĂ ASOCIATIVĂ: X
Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Mărimea suprafeței se calculează în conformitate cu precizările art. 28 alin. (3) din regulament.

**) Informațiile asupra amplasamentului se redau la rubrica TOTAL a fiecărei forme asociative înscrise în tabel.

ANEXA Nr. 55 la regulament

Localitatea .........................

Județul .............................

TABEL NOMINAL
cuprinzând unitățile de cult și instituțiile de învățământ cărora li se reconstituie, la cerere, conform prevederilor legale, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră
Nr. crt. Denumirea unității de cult sau a instituției de învățământ care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate Suprafața rezultată din acte a terenurilor forestiere, deținută anterior (la deposedare)
- ha -
Suprafața terenurilor forestiere acceptată de comisie
- ha -
Informații asupra amplasamentului Observații
TOTAL, din care: în terenuri cu destinație forestieră în terenuri cu destinație agricolă TOTAL, din care: în terenuri cu destinație forestieră în terenuri cu destinație agricolă Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinație agricolă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 56 la regulament

Localitatea ..................................

Județul ......................................

TABEL NOMINAL
cuprinzând comunele, orașele sau municipiile cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră
Nr. crt. Denumirea comunei/orașului/ municipiului îndreptățit la reconstituirea dreptului de proprietate Suprafața rezultată din acte a terenurilor forestiere, deținută anterior (la deposedare)
- ha -
Suprafața terenurilor forestiere acceptată de comisie
- ha -
Informații asupra amplasamentului Observații
TOTAL, din care: în terenuri cu destinație forestieră în terenuri cu destinație agricolă TOTAL, din care: în terenuri cu destinație forestieră în terenuri cu destinație agricolă Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinație agricolă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 561 la regulament

Județul ...............................

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice și juridice cărora li se reconstituie dreptul de proprietate
pe amplasamente situate în afara limitelor de competență ale comisiilor locale
Nr. crt. Denumirea persoanei juridice sau numele și prenumele persoanei fizice Denumirea comisiei locale Numărul hotărârii de validare a comisiei județene Numărul anexei din documentația comisiei locale Numărul poziției din anexa la documentația comisiei locale Suprafața validată
- ha -
Motivația nerespectării amplasamentului inițial Amplasament în limitele județului, stabilit de comisia județeană
Cadastru general Cadastru forestier
Comună Tarla Parcelă Ocol silvic UP UA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 562 la regulament

Județul .............................

Comuna ..............................

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice și juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere și care urmează, în baza prevederilor art. 40 din Legea id_link=762738;nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, să primească despăgubiri
Nr. crt. Denumirea persoanei juridice sau numele și prenumele persoanei fizice Numărul hotărârii de validare a comisiei județene Numărul poziției din anexa la hotărârea comisiei județene Suprafața validată
- ha -
Amplasament inițial stabilit de comisia comunală Baza juridică de acordare a despăgubirilor Sursa de finanțare Modalități de plată Observații
Cadastru general Cadastru forestier
Comună Tarla Parcelă Ocol silvic UP UA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 57 la regulament

Județul ...........................

Comuna ............................

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. ..............
încheiat astăzi,................

Subsemnații: ....................., în calitate de primar, ................., în calitate de secretar, .............., în calitate de specialist în măsurători topografice, ..............., în calitate de reprezentant al deținătorului legal al terenului ce se predă, și ..............., în calitate de proprietar (posesor al buletinului/cărții de identitate seria ............nr. ....................., eliberat/eliberată de Poliția ..............)/reprezentant legal (Împuternicirea nr. ............., legalizată la Biroul notarial .................), am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafeței de ............. ha teren forestier, validată de comisia județeană prin Hotărârea/hotărârile nr. ......... la poziția .......... din anexa nr. ........... (nr. ...... la poziția ......... din anexa nr. .................).

Categoria terenului, amplasamentul cadastral și vecinătățile acestuia sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Categorii de terenuri Suprafața Ocolul silvic Amplasamentul cadastral Vecinătăți ale amplasamentului cadastral general
general forestier
ha m2
Tarla Parcelă UP UA Punct cardinal Deținători
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Teren forestier înscris în amenajamentul silvic
2. Pășune împădurită
3. Alte terenuri cu vegetație forestieră
TOTAL suprafață pusă în posesie:

Predarea s-a făcut în urma unei inspecții de fond la care a participat proprietarul/reprezentantul legal care va asigura paza terenului forestier, iar în prezent nu există cioturi de arbori nemarcate cu ciocane silvice.

Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafeței primite s-au folosit următoarele: ........................................................... ........ .......... .................. ..................... ................... .............. ................. .................... ............. ............ .............. ................. .................... ............. ............

Domnul/doamna ................, în calitate de proprietar/reprezentant legal, declară că a luat cunoștință de prevederile legale referitoare la obligația respectării regimului silvic. De la această dată paza și administrarea terenului preluat vor fi asigurate de proprietar în conformitate cu prevederile legale.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare (două pentru comisia locală, unul pentru proprietar și unul pentru deținătorul legal).

Primar, Secretar, Specialist în măsurători topografice,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentant al deținătorului legal Proprietar/Reprezentant legal,
al terenului ce se predă, . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 58 la regulament

Județul ..............................

Comuna ...............................

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. ..............
încheiat astăzi, ................

Subsemnații: ................., în calitate de primar, ....................., în calitate de secretar, ........................., în calitate de specialist în măsurători topografice, ........................, în calitate de reprezentant al deținătorului legal al terenului ce se predă, și ..............., în calitate de reprezentant legal (Împuternicirea nr. ..................., legalizată la Biroul notarial ......................), am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafeței de ................. ha teren forestier, validată de comisia județeană prin Hotărârea/hotărârile nr. ............., la poziția .............. din anexa nr. ............ (nr. ............. la poziția ................... din anexa nr. ........................).

Categoria terenului, amplasamentul cadastral și vecinătățile acestuia sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Categorii de terenuri Suprafața Ocolul silvic Amplasamentul cadastral Vecinătăți ale amplasamentului cadastral general
general forestier
ha m2
Tarla Parcelă UP UA Punct cardinal Deținători
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Teren forestier înscris în amenajamentul silvic
2. Pășune împădurită
3. Alte terenuri cu vegetație forestieră, necuprinse în amenajamentul silvic
TOTAL suprafață pusă în posesie:

Predarea s-a făcut în urma unei inspecții de fond la care au participat reprezentanții legali ai proprietarului, care vor asigura paza și gospodărirea terenurilor forestiere, iar în prezent nu există cioturi de arbori nemarcate cu ciocane silvice.

Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafeței primite s-au folosit următoarele: ........................................................... ........ .......... .................. ..................... ................... .............. ................. .................... ............. ............ .............. ................. .................... ............. ............

Domnul/Doamna ..................., în calitate de reprezentant legal al proprietarului, declară că a luat cunoștință de prevederile legale referitoare la obligația respectării regimului silvic. De la această dată paza și administrarea terenului preluat vor fi asigurate de proprietar în conformitate cu prevederile legale.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare (două pentru comisia locală, unul pentru proprietar și unul pentru deținătorul legal).

Primar, Secretar, Specialist în măsurători topografice,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentant al deținătorului legal Proprietar/Reprezentant legal,
al terenului ce se predă, . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 59 la regulament

ROMÂNIA
COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI
DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Județul . . . . . . . . . . . . . . . . Codul . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. .....................

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, constituită în baza Ordinului prefectului nr. ........./.........., analizând propunerile comisiei comunale/orășenești/municipale, în baza prevederilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, emite următorul

TITLU DE PROPRIETATE

Persoana fizică/Persoana juridică ................ (moștenitorii defunctului/ defunctei) .................., având domiciliul/sediul în comuna (satul)/orașul/ municipiul ......................, județul/sectorul ..............., primește în proprietate o suprafață totală de ........... ha ........ m2, teren cu vegetație forestieră, din care: .......... ha ........ m2, din fondul forestier național (cu destinație forestieră); ......... ha ......... m2, din afara fondului forestier național (cu destinație agricolă), situată pe teritoriul comunei/orașului/municipiului/sectorului ..........., structurată și amplasată conform celor menționate pe verso și pusă în posesie conform Procesului-verbal nr. ................/........... .

Proprietarul va exercita asupra bunurilor de mai sus toate drepturile și obligațiile ce decurg din Constituția României și din legislația cu specific silvic în vigoare.

Prefect, Secretar general, Inspectoratul silvic teritorial
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspector-șef,
. . . . . . . . . . . . . .
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie
Director general,
. . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . .

SUPRAFAȚA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE

(verso)
Nr. crt. Categorii de terenuri Suprafața Ocolul silvic Amplasamentul cadastral Vecinătăți ale amplasamentului cadastral general
general forestier
ha m2
Tarla Parcelă UP UA Punct cardinal Deținători
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Teren forestier înscris în amenajamentul silvic
2. Pășune împădurită
3. Alte terenuri cu vegetație forestieră necuprinse în amenajamentul silvic
TOTAL suprafață pusă în posesie:

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...