Revista Romana de Jurisprudenta nr. 1/2018

Inadmisibilitate și prescripție. Ordinea de soluționare/Inadmissibility and prescription. Order of settlement
de Andreea Tabacu

30 iunie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

The court vested with the plea of inadmissibility and with the plea of prescription of the right to act under the contentious and administrative law must first rule on the aspect related to the observance of the prior procedure, because the law connects the elapse of the prescription term with the response or the position expressed by the authority as part of the preliminary procedure, which leads to the need to review the inadmissibility prior to the prescription.

Rezumat

Instanța învestită cu excepția inadmisibilității și cu excepția prescripției dreptului la acțiune în contencios administrativ trebuie să soluționeze mai întâi aspectul referitor la urmarea procedurii prealabile, întrucât legea leagă curgerea termenului de prescripție de răspunsul sau de poziția exprimată de autoritate în procedura prealabilă, acest aspect determinând necesitatea analizării inadmisibilității înaintea prescripției.

Legea nr. 554/2004: art. 7, art. 11

(Curtea de Apel Pitești, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 949 din 14 septembrie 2017, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de judecător dr. Andreea Tabacu*)

Deliberând, asupra recursului de față, constată următoarele:

Prin cererea formulată la data de 7 iulie 2014, modificată ulterior (fila 394), reclamanta SC V.A. SA, în contradictoriu cu pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice P., prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice A., a solicitat obligarea acesteia la plata sumelor de: 369.149 lei reprezentând prejudiciu material cauzat prin anularea definitivă a deciziei nr. 122 din 5 august 2010, a deciziei de impunere nr. 155 din 18 iunie 2007 și a R.I.F.-ului nr. 67444 din 18 iunie 2007; 400.000 lei reprezentând beneficiu nerealizat și 200.000 lei reprezentând prejudiciul moral, cu plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că în dosarele nr. 172/109/2011 și nr. 172/109/2011* s-a pronunțat definitiv anularea actelor administrative ce pretinde că i-au cauzat prejudicii.

A mai arătat reclamanta că instanțele au constatat că în mod nelegal au fost impuse în sarcina acesteia obligații fiscale suplimentare prin actele administrative contestate. Deși fișa pe plătitor a fost revizuită cu sumele din decizia de impunere nr. 155/2007, prin plățile și compensările efectuate către bugetul statului la finele anului 2007, petenta susține că a fost prejudiciată de folosința acestor sume pe o perioadă de 5 ani, îndestulând nelegal bugetul statului.

Mai mult, prin aplicarea sechestrului asigurător s-a ajuns la indisponibilizarea în vederea vânzării, precum și la degradarea activelor în proporție de 80-90% prin neutilizare sau valorificare. La acest moment, activele din comuna V. și Orașul C., pe lângă faptul că sunt nefuncționale, sunt devalizate și aduse în stare de degradare totală, iar imposibilitatea ca societatea să-și valorifice prin vânzare aceste bunuri în vederea redresării financiar-economice a contribuit în mod substanțial la blocarea echilibrului financiar, accelerând impasul economico-financiar în care a intrat reclamanta, fiind astfel iminentă starea de insolvență.

Întrucât au fost anulate și două autorizații de utilizator final, societatea s-a aflat în imposibilitatea obiectivă de a-și îndeplini obligațiile contractuale asumate față de terții beneficiari, totodată fiind discreditată în fața partenerilor de afaceri care au stopat comenzile, iar societatea a înregistrat pierderi considerabile, suferind grave prejudicii morale constând în aceea că imaginea pe piață a fost afectată, iar credibilitatea în fața partenerilor de afaceri a scăzut, conducând la rezilierea unor contracte sau la lipsa comenzilor.

În drept, s-au invocat dispozițiile art. 1357 și urm. C. civ., art. 451 C. pr. civ., art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 16, art. 19 din Legea nr. 554/2004 și art. 52 din Constituția României.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția necompetenței materiale a Tribunalului A., excepția netimbrării, excepția inadmisibilității pentru lipsa plângerii prealabile și pentru neîndeplinirea condițiilor răspunderii civile delictuale și excepția de conexitate cu dosarul nr. 6258/109/2013.

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată, cu motivarea că emiterea actelor administrativ fiscale în urma constatării unor încălcări legale, chiar anulate urmare a cenzurii judecătorești, nu echivalează cu producerea de prejudiciu. Pe de o parte, instituția fiscală a operat modificările intervenite urmare a soluționării definitive a litigiului, în fișa pe plătitor a reclamantei, iar pe de altă parte, se invocă procese-verbale de sechestru asigurător care nu vizează asigurarea creanței fiscale rezultate din actele invocate de reclamantă.

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare (fila 376).

Pârâta a depus la dosar completare la întâmpinare (fila 401), invocând excepția inadmisibilității acțiunii formulate de administratorul judiciar și solicitând și aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) C. pr. civ., privind sancționarea reclamantei cu amendă judiciară pentru exercitarea drepturilor procesuale cu rea-credință.

Corespunzător, reclamanta a formulat răspuns la completare la întâmpinare (fila 410).

Instanța a respins excepția necompetenței materiale prin încheierea din 9 aprilie 2015. De asemenea, a respins excepția netimbrării prin încheierea din 2 martie 2015, precum și excepția de conexitate prin încheierea din 2 noiembrie 2015. Prin aceeași încheiere, din 2 noiembrie 2015, a fost respinsă cererea formulată în baza art. 12 alin. (2) C. pr. civ., precum și excepția inadmisibilității acțiunii formulate de administratorul judiciar, pe care a calificat-o ca fiind excepția lipsei calității de reprezentant.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...