Guvernul României

Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României din 09.11.2001

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 noiembrie 2001 până la 17 iunie 2006, fiind abrogat prin Hotărâre 707/2006 și înlocuit de Regulament 2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 22

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României cuprinde norme de aplicare a prevederilor Codului vamal al României și reguli privind activitatea operativă a autorității vamale.

Art. 2. -

(1) Dispozițiile Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României se aplică în mod uniform tuturor operațiunilor vamale efectuate pe teritoriul României de către persoanele fizice sau juridice, române ori străine.

(2) Definițiile de bază din Codul vamal al României au același înțeles și în aplicarea prezentului regulament.

CAPITOLUL II Relații și informații privind reglementările vamale

Art. 3. -

Relațiile și informațiile solicitate autorității vamale se pot referi la aplicarea:

a) reglementărilor vamale;

b) tarifului vamal.

Art. 4. -

(1) Cererea trebuie să fie redactată în limba română și să conțină numele și adresa, respectiv denumirea și sediul solicitantului, precum și obiectul acesteia.

(2) În cazul în care cererea se referă la aplicarea tarifului vamal trebuie să cuprindă, după caz, și următoarele elemente:

a) descrierea detaliată a mărfii, care să permită identificarea acesteia;

b) compoziția mărfii, inclusiv pe bază de analiză de laborator, cu menționarea metodei de expertizare utilizate;

c) furnizarea, sub formă de anexe, a unor mostre, fotografii, cataloage sau a oricăror alte documentații care să permită autorității vamale stabilirea unei clasificări tarifare corecte;

d) clasificarea tarifară avută în vedere;

e) biroul sau punctul vamal la care urmează să se efectueze vămuirea;

f) indicarea elementelor care se consideră a fi secret comercial.

Art. 5. -

Dacă autoritatea vamală constată că cererea nu conține toate elementele necesare, solicitantul va fi invitat să furnizeze datele care lipsesc. În acest caz termenul maxim de 10 zile, prevăzut pentru răspuns la art. 31 alin. (3) din Codul vamal al României, curge de la data la care autoritatea vamală dispune de toate elementele necesare pentru formularea răspunsului referitor la relațiile și informațiile solicitate de persoana fizică sau juridică interesată.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

(1) Relațiile și informațiile se adresează direcției regionale vamale interjudețene în a cărei rază de competență teritorială se află biroul vamal la care urmează să fie efectuată operațiunea de vămuire.

(2) În cazul în care informațiile furnizate de direcțiile regionale vamale interjudețene nu sunt satisfăcătoare, titularul cererii se poate adresa Direcției Generale a Vămilor, prezentând și o copie de pe răspunsul primit.

(3) În cazurile în care informația furnizată este eronată, autoritatea vamală este obligată să o revoce sau să o modifice, comunicând aceasta solicitantului.

(4) Dacă relațiile și informațiile se referă la mărfuri prezentate la biroul vamal sau la mărfuri pentru care au fost efectuate formalitățile vamale, solicitarea se adresează direct biroului vamal în a cărui evidență se află aceste mărfuri.

Art. 7. -

(1) Relațiile și informațiile privind clasificarea tarifară se adresează Direcției Generale a Vămilor numai în cazurile în care prezintă grad înalt de complexitate și pentru care este necesară consultarea Organizației Mondiale a Vămilor sau, după caz, a Comisiei Europene. În aceste cazuri termenul de 10 zile prevăzut la art. 31 alin. (3) din Codul vamal al României curge de la data la care Direcția Generală a Vămilor intră în posesia deciziei, respectiv a răspunsului formulat de aceste organisme.

(2) Relațiile și informațiile privind clasificarea tarifară, adresate Direcției Generale a Vămilor potrivit alin. (1), se transmit solicitantului pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 1. O copie de pe acesta se transmite biroului, respectiv punctului vamal la care urmează să se efectueze vămuirea.

(3) Mostrele prezentate de solicitant se restituie acestuia.

Art. 8. -

Relațiile sau informațiile privind clasificarea tarifară pot fi invocate numai de solicitant și sunt obligatorii pentru autoritatea vamală.

CAPITOLUL III Operațiuni prealabile vămuirii

SECȚIUNEA 1 Prezentarea la birourile vamale de frontieră a mijloacelor de transport,
a documentelor însoțitoare ale acestora, precum și a documentelor
privind mărfurile transportate

Art. 9. -

Transportatorii mărfurilor destinate importului, exportului sau tranzitului ori reprezentanții acestora sunt obligați să prezinte birourilor vamale de frontieră mijloacele de transport împreună cu documentele de însoțire ale acestora.

Art. 10. -

(1) La transportul mărfurilor pe calea ferată organele căilor ferate sunt obligate să depună la biroul vamal din stația de frontieră actul de transmitere a garniturii de tren, după intrarea acesteia în țară. Actul de transmitere a garniturii de tren se depune în termenul prevăzut în procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor sosite din străinătate.

(2) Actul de transmitere a garniturii de tren, la ieșirea din țară, se depune la biroul vamal înainte de plecarea acesteia, în termenul stabilit prin procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor pentru trecerea frontierei de stat, care va fi de cel puțin o oră.

(3) Actul de transmitere a garniturii de tren cuprinde numărul fiecărui vagon și al scrisorilor de trăsură, cantitatea mărfurilor și denumirea acestora în limba română. La ieșirea din țară în acest act se vor menționa, de asemenea, numărul documentului vamal și biroul vamal care l-a emis.

Art. 11. -

La transportul mărfurilor pe cale rutieră transportatorul este obligat să prezinte biroului vamal, la intrarea sau la ieșirea din țară a autovehiculului, certificatul de înmatriculare al acestuia și documentele însoțitoare ale mărfurilor.

Art. 12. -

(1) La transportul mărfurilor pe cale maritimă sau fluvială comandantul, armatorul ori agentul navei care transportă mărfuri ce urmează să fie descărcate sau transbordate este obligat să prezinte biroului vamal, în termen de 24 de ore de la acostare, exemplarul original al manifestului încărcăturii și să depună o copie de pe acesta.

(2) În cazul în care nu se efectuează operațiuni de descărcare sau de transbordare a mărfurilor nu este necesară depunerea copiei de pe manifestul încărcăturii.

(3) Pentru navele care transportă mărfuri de masă, în lipsa manifestului încărcăturii, comandantul, armatorul sau agentul navei poate prezenta o notificare din care să rezulte datele de identificare a mărfurilor.

(4) După încărcarea navelor cu mărfuri destinate exportului comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să prezinte biroului vamal originalul manifestului încărcăturii și să depună o copie de pe acesta cu cel puțin 6 ore înainte de plecarea navei.

Art. 13. -

În manifestul încărcăturii se menționează numărul fiecărui conosament sau al scrisorii de trăsură fluviale ori al recipisei de bagaje, mărcile și numerele de identificare a coletelor, denumirea, cantitatea și, după caz, greutatea brută sau netă a mărfurilor, precum și numele/denumirea furnizorului și beneficiarului. Comandanții, armatorii sau agenții navelor sunt obligați să înscrie pe copia de pe manifestul încărcăturii denumirea mărfurilor în limba română.

Art. 14. -

Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să solicite biroului vamal un permis vamal în care se înscriu datele de identificare a mărfurilor care se descarcă, se încarcă sau se transbordează.

Art. 15. -

(1) Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să depună la biroul vamal din port declarația proviziilor de bord în cel mult 12 ore de la acostarea navei. La convoaiele de nave fără propulsie se poate depune o singură declarație a proviziilor de bord, pentru întregul convoi, cu liste specificative pentru fiecare navă.

(2) Navele care staționează sub 12 ore și nu efectuează operațiuni de descărcare, de încărcare sau de transbordare de mărfuri sunt exceptate de la obligația de a depune declarația proviziilor de bord.

(3) În cazurile în care navele sunt obligate, potrivit legii, să oprească în porturile dunărene pentru efectuarea controlului de intrare în țară, chiar dacă nu efectuează operațiunile prevăzute la alin. (2), comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să depună imediat declarația proviziilor de bord.

Art. 16. -

(1) În declarația proviziilor de bord sunt înscrise următoarele bunuri aflate pe navă:

a) armamentul, munițiile, materiile explozive, produsele și substanțele stupefiante, psihotrope și toxice, precum și alte bunuri prohibite la introducerea sau la scoaterea din țară;

b) produsele din tutun și băuturile alcoolice, aparținând navei și membrilor echipajului;

c) alimentele și obiectele nefolosite, de uz curent, aparținând navei;

d) bunurile, inclusiv cele de valoare, aparținând membrilor echipajului.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se păstrează sub sigiliu vamal pe toată durata staționării în port.

(3) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. d) nu se menționează în declarația proviziilor de bord dacă sunt înscrise în evidențele navei.

Art. 17. -

(1) Prevederile art. 12 și 13 se aplică în mod corespunzător și la transportul mărfurilor pe calea aerului, în acest caz termenul fiind de 3 ore de la aterizarea aeronavei, respectiv înainte de decolare.

(2) Comandanții aeronavelor sunt obligați să declare biroului vamal produsele menționate la art. 16 alin. (1) lit. a), aflate la bord.

Art. 18. -

În vederea prevenirii fraudelor autoritatea vamală poate impune obligația de a se depune declarații de provizii de bord și în cazul altor categorii de mijloace de transport decât cele navale de către persoanele care răspund de aceste mijloace.

Art. 19. -

(1) La transportul pe cale poștală organele poștale sunt obligate să prezinte biroului vamal de frontieră lista sacilor poștali.

(2) La transportul de mesagerie transportatorul este obligat să prezinte biroului vamal de frontieră lista coletelor.

SECȚIUNEA a 2-a Controlul vamal al mijloacelor de transport de mărfuri
la birourile vamale de frontieră

Art. 20. -

Controlul vamal al mijloacelor de transport de mărfuri la trecerea frontierei de stat constă în identificarea acestora pe baza documentelor de însoțire.

Art. 21. -

La transportul mărfurilor pe calea ferată autoritatea vamală, în prezența organelor căilor ferate, verifică:

a) existența vagoanelor înscrise în actul de transmitere a garniturii de tren. Când autoritatea vamală constată neconcordanțe privind numărul vagoanelor, organele căilor ferate sunt obligate să modifice, în mod corespunzător, actul de transmitere;

b) exteriorul vagoanelor acoperite care conțin mărfuri, prin verificarea integrității sigiliilor, ferestrelor, acoperișului, pereților și platformei;

c) interiorul și exteriorul vagoanelor descoperite care conțin mărfuri;

d) exteriorul locomotivei;

e) exteriorul și interiorul anexelor tehnice ale locomotivei și cabina mecanicului.

Art. 22. -

(1) Vagoanele cu sigilii lipsă sau violate, precum și vagoanele care nu pot fi sigilate se supun și controlului vamal în interior, verificându-se și mărfurile conținute în acestea. Organele căilor ferate încheie un act constatator al controlului, care se semnează și de autoritatea vamală. Aceeași procedură se aplică și sacilor poștali și coletelor.

(2) Dacă sigiliile nu sunt cele aplicate la expediere, se verifică existența actelor prin care se atestă aplicarea noilor sigilii. În lipsa unor asemenea acte autoritatea vamală menționează această situație pe actul de transmitere a garniturii de tren și efectuează controlul interior al mijlocului de transport și al mărfurilor. Rezultatul acestui control se consemnează într-un proces-verbal întocmit conform procedurii menționate la alin. (1). Fac excepție de la această regulă vagoanele care nu pot fi sigilate, precum și vagoanele descoperite.

(3) Actele constatatoare și procesele-verbale prevăzute în prezentul articol se încheie potrivit reglementărilor feroviare internaționale.

Art. 23. -

(1) La transportul mărfurilor pe calea rutieră autoritatea vamală controlează exteriorul autovehiculului, cabina acestuia și, după caz, agregatul frigorific. La mijloacele de transport rutiere fără încărcătură se efectuează și controlul compartimentului de mărfuri.

(2) Dacă la controlul exterior al autovehiculului se constată sigilii lipsă sau când sigiliile aplicate la expediere au fost violate ori compartimentul în care se află mărfurile a fost violat sau prelata este deteriorată, se efectuează controlul interior al autovehiculului și controlul mărfurilor. Autoritatea vamală consemnează rezultatele controlului într-un proces-verbal de constatare, care se semnează și de transportator.

(3) Autoritatea vamală poate dispune efectuarea controlului vamal la unul dintre birourile vamale din interiorul țării, când nu sunt condiții corespunzătoare de control vamal la intrarea în țară a autovehiculelor. În aceste cazuri autovehiculele se tranzitează sub sigiliu vamal sau se dirijează cu însoțitor vamal la cel mai apropiat birou vamal din interiorul țării, pe direcția de destinație a autovehiculului, unde există condiții de control vamal.

(4) Cheltuielile de transport și de manipulare a mărfurilor și cele de deplasare a autorității vamale sunt în sarcina transportatorului.

Art. 24. -

Controlul vamal la sosirea navei se efectuează în prezența organelor căpităniei portului, a comandantului ori armatorului, precum și a reprezentantului agenției de navigație.

Art. 25. -

Controlul vamal la sosirea navei constă în verificarea, prin sondaj, a cabinelor, sălilor, cambuzelor, restaurantelor și sălii mașinilor, pentru a se constata dacă există concordanță între declarația proviziilor de bord și bunurile supuse declarării. Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să prezinte autorității vamale originalul manifestului încărcăturii.

Art. 26. -

(1) După efectuarea controlului vamal la sosire, se lasă pentru folosința comandantului, echipajului și pasagerilor cantități uzuale de produse din tutun și băuturi alcoolice, în raport cu durata staționării navei în port, potrivit normelor stabilite în anexa nr. 2.

(2) La scoaterea sau la introducerea pe navă a proviziilor de bord menționate la art. 16 autoritatea vamală face mențiune pe declarația proviziilor de bord.

(3) Comandantul sau armatorul este obligat ca pe timpul staționării navei să folosească proviziile sau bunurile înscrise în inventar numai la bord.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...