Guvernul României

Hotărârea nr. 832/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 octombrie 2018 până la 31 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administrația Națională "Apele Române", instituție publică finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul apelor și pădurilor,
Ioan Deneș
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 24 octombrie 2018.

Nr. 832.

ANEXĂ

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2018

Sector 01 - Bugetul de Stat

- MII LEI -
Cap. Sub. Parag. Titlu Art. Al. Denumire indicator PROGRAM RECTIFICAT 2018
0 1 2 3
TOTAL VENITURI 1.213.136
I. VENITURI CURENTE 885.713
C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 885.713
30 10 Venituri din proprietate 2.184
30 10 08 Venituri din dividende 2.184
30 10 08 03 Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat 2.184
33 10 Venituri din prestări de servicii si alte activități 859.342
33 10 08 Venituri din prestări de servicii 859.342
35 10 Amenzi, penalități și confiscări 15.942
35 10 50 Alte amenzi, penalități și confiscări 15.942
36 10 Diverse venituri 8.245
36 10 04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 6
36 10 50 Alte venituri, din care: 8.239
Prestări servicii pentru finanțarea acțiunilor în domeniul apelor (Hidrologie) 7.700
Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranța barajelor 539
IV. SUBVENȚII 327.423
42 10 Subvenții de la bugetul de stat 315.351
42 10 38 Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii 231.575
Transferuri curente pentru prevenirea și combaterea inundațiilor (stoc de apărare) 2.200
Credite externe pentru investiții (BDCE V) 31.600
Alocații bugetare pentru investiții 197.125
Construcții 196.831
Alte active fixe 294
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 650
42 10 39 Subvenții de la bugetul de stat către institutii publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare 83.776
45 10 Sume primite de la UE/alti donatori în contul plaților efectuate si prefinanțări 8.545
45 10 15 Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 2.945
45 10 15 02 Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 2.932
45 10 15 03 Prefinanțare 13
45 10 16 Alte facilități si instrumente postaderare 5.600
45 10 16 01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 5.600
48 10 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 3.527
48 10 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2.873
48 10 01 01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 2.206
48 10 01 02 Sume primite în contul plaților efectuate în anii anteriori 580
48 10 01 03 Prefinanțare 87
48 10 11 Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) 45
48 10 11 03 Prefinanțare 45
48 10 16 Alte facilități și instrumente postaderare 609
48 10 16 03 Prefinanțare 609
70 04 00 TOTAL CHELTUIELI
I Credite de angajament 3.153.243
II Credite bugetare 1.445.326
70 04 00 01 CHELTUIELI CURENTE
I Credite de angajament 2.487.419
II Credite bugetare 889.502
70 04 00 10 CHELTUIELI DE PERSONAL
I Credite de angajament 484.699
II Credite bugetare 484.699
70 04 00 20 BUNURI ȘI SERVICII
I Credite de angajament 341.089
II Credite bugetare 273.385
70 04 00 56 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I Credite de angajament 5.857
II Credite bugetare 5.857
70 04 00 58 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I Credite de angajament 1.617.548
II Credite bugetare 87.335
70 04 00 59 ALTE CHELTUIELI
I Credite de angajament 6.626
II Credite bugetare 6.626
70 04 00 65 CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I Credite de angajament 31.600
II Credite bugetare 31.600
70 04 00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I Credite de angajament 665.824
II Credite bugetare 555.824
70 04 00 TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)
I Credite de angajament 3.153.243
II Credite bugetare 1.445.326
70 04 00 I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII
I Credite de angajament 1.228.118
II Credite bugetare 1.124.375
70 04 00 70 10 Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică
I Credite de angajament 1.228.118
II Credite bugetare 1.124.375
70 04 00 01 CHELTUIELI CURENTE
I Credite de angajament 869.419
II Credite bugetare 765.676
70 04 00 10 CHELTUIELI DE PERSONAL
I Credite de angajament 484.699
II Credite bugetare 484.699
70 04 00 10 01 Cheltuieli salariale în bani
I Credite de angajament 454.911
II Credite bugetare 454.911
70 04 00 10 01 01 Salarii de bază
I Credite de angajament 447.361
II Credite bugetare 447.361
70 04 00 10 01 06 Alte sporuri
I Credite de angajament 3.737
II Credite bugetare 3.737
70 04 00 10 01 12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
I Credite de angajament 1.402
II Credite bugetare 1.402
70 04 00 10 0113 Indemnizații de delegare
I Credite de angajament 1.491
II Credite bugetare 1.491
70 04 00 10 01 14 Indemnizații de detașare
I Credite de angajament 49
II Credite bugetare 49
70 04 00 10 01 30 Alte drepturi salariale în bani
I Credite de angajament 871
II Credite bugetare 871
70 04 00 10 02 Cheltuieli salariale în natură
I Credite de angajament 12.562
II Credite bugetare 12.562
70 04 00 10 02 06 Vouchere de vacanță
I Credite de angajament 12.562
II Credite bugetare 12.562
70 04 00 10 03 Contributii
I Credite de angajament 17.226
II Credite bugetare 17.226
70 04 00 10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat
I Credite de angajament 4.361
II Credite bugetare 4.361
70 04 00 10 03 02 Contribuții pentru asigurări de șomaj
I Credite de angajament 143
II Credite bugetare 143
70 04 00 10 03 03 Contribuții pentru asigurări sociale de sănătate
I Credite de angajament 1.435
II Credite bugetare 1.435
70 04 00 10 03 04 Contributii pentru asigurari de accidente de muncă și boli profesionale
I Credite de angajament 84
II Credite bugetare 84
70 04 00 10 03 05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați
I Credite de angajament 490
II Credite bugetare 490
70 04 00 10 03 06 Contributii pentru concedii și indemnizații
I Credite de angajament 212
II Credite bugetare 212
70 04 00 10 03 07 Contributia asiguratorie pentru muncă
I Credite de angajament 9.742
II Credite bugetare 9.742
70 04 00 10 03 08 Contributii plătite de angajator în numele angajatului
I Credite de angajament 759
II Credite bugetare 759
70 04 00 20 BUNURI ȘI SERVICII
I Credite de angajament 338.239
II Credite bugetare 270.535
70 04 00 20 01 Bunuri și servicii
I Credite de angajament 156.730
II Credite bugetare 91.186
70 04 00 20 01 01 Furnituri de birou
I Credite de angajament 2.356
II Credite bugetare 2.356
70 04 00 20 01 02 Materiale pentru curățenie
I Credite de angajament 610
II Credite bugetare 610
70 04 00 20 01 03 Încălzit, iluminat și forță motrică
I Credite de angajament 18.960
II Credite bugetare 14.409
70 04 00 20 01 04 Apă, canal și salubritate
I Credite de angajament 1.286
II Credite bugetare 1.286
70 04 00 20 01 05 Carburanți și lubrifianți
I Credite de angajament 68.151
II Credite bugetare 23.787
70 04 00 20 01 06 Piese de schimb
I Credite de angajament 4.969
II Credite bugetare 4.969
70 04 00 20 01 07 Transport
I Credite de angajament 362
II Credite bugetare 362
70 04 00 20 01 08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
I Credite de angajament 7.408
II Credite bugetare 4.840
70 04 00 20 01 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
I Credite de angajament 22.391
II Credite bugetare 17.449
70 04 00 20 01 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
I Credite de angajament 30.237
II Credite bugetare 21.118
70 04 00 20 02 00 Reparații curente
I Credite de angajament 16.022
II Credite bugetare 14.901
70 04 00 20 03 Hrană
I Credite de angajament 331
II Credite bugetare 331
70 04 00 20 03 01 Hrană pentru oameni
I Credite de angajament 331
II Credite bugetare 331
70 04 00 20 04 Medicamente și materiale sanitare
I Credite de angajament 2.191
II Credite bugetare 1.337
70 04 00 20 04 01 Medicamente
I Credite de angajament 14
II Credite bugetare 14
70 04 00 20 04 02 Materiale sanitare
I Credite de angajament 51
II Credite bugetare 51
70 04 00 20 04 03 Reactivi
I Credite de angajament 2.118
II Credite bugetare 1.264
70 04 00 20 04 04 Dezinfectanți
I Credite de angajament 8
II Credite bugetare 8
70 04 00 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
I Credite de angajament 4.846
II Credite bugetare 4.846
70 04 00 20 05 01 Uniforme și echipament
I Credite de angajament 1.337
II Credite bugetare 1.337
70 04 00 20 05 03 Lenjerie și accesorii de pat
I Credite de angajament 154
II Credite bugetare 154
70 04 00 20 05 30 Alte obiecte de inventar
I Credite de angajament 3.355
II Credite bugetare 3.355
70 04 00 20 06 Deplasări, detașări, transferări
I Credite de angajament 4.916
II Credite bugetare 4.731
70 04 00 20 06 01 Deplasări interne, detașări, transferări
I Credite de angajament 4.205
II Credite bugetare 4.205
70 04 00 20 06 02 Deplasări în străinătate
I Credite de angajament 711
II Credite bugetare 526
70 04 00 20 09 00 Materiale de laborator
I Credite de angajament 1.508
II Credite bugetare 1.508
70 04 00 20 11 00 Cărți, publicații și materiale documentare
I Credite de angajament 150
II Credite bugetare 150
70 04 00 20 12 00 Consultanță și expertiză
I Credite de angajament 2.504
II Credite bugetare 2.504
70 04 00 20 13 00 Pregătire profesională
I Credite de angajament 2.070
II Credite bugetare 2.070
70 04 00 20 14 00 Protecția muncii
I Credite de angajament 775
II Credite bugetare 775
70 04 00 20 16 00 Studii și cercetări
I Credite de angajament 3.127
II Credite bugetare 3.127
70 04 00 20 22 00 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor
I Credite de angajament 1.044
II Credite bugetare 1.044
70 04 00 20 23 00 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor
I Credite de angajament 794
II Credite bugetare 794
70 04 00 20 24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor
I Credite de angajament 37
II Credite bugetare 37
70 04 00 20 24 02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne
I Credite de angajament 37
II Credite bugetare 37
70 04 00 20 25 00 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
I Credite de angajament 393
II Credite bugetare 393
70 04 00 20 30 Alte cheltuieli
I Credite de angajament 140.801
II Credite bugetare 140.801
70 04 00 20 30 01 Reclamă și publicitate
I Credite de angajament 712
II Credite bugetare 712
70 04 00 20 30 02 Protocol și reprezentare
I Credite de angajament 773
II Credite bugetare 773
70 04 00 20 30 03 Prime de asigurare non-viață
I Credite de angajament 2.277
II Credite bugetare 2.277
70 04 00 20 30 04 Chirii
I Credite de angajament 3.464
II Credite bugetare 3.464
70 04 00 20 30 09 Executarea silită a creanțelor bugetare
I Credite de angajament 2
II Credite bugetare 2
70 04 00 20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
I Credite de angajament 133.573
II Credite bugetare 133.573
70 04 00 56 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I Credite de angajament 257
II Credite bugetare 257
70 04 00 56 03 Programe din fondul de coeziune (FC)
I Credite de angajament 253
II Credite bugetare 253
70 04 00 56 03 02 Finanțare externă nerambursabilă
I Credite de angajament 252
II Credite bugetare 252
70 04 00 56 03 03 Cheltuieli neeligibile
I Credite de angajament 1
II Credite bugetare 1
70 04 00 56 17 MECANISMUL FINANCIAR SEE
I Credite de angajament 4
II Credite bugetare 4
70 04 00 56 17 03 Cheltuieli neeligibile
I Credite de angajament 4
II Credite bugetare 4
70 04 00 58 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I Credite de angajament 39.598
II Credite bugetare 3.559
70 04 00 58 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
I Credite de angajament 10.834
II Credite bugetare 3.083
70 04 00 58 01 01 Finanțare națională
I Credite de angajament 1.035
II Credite bugetare 130
70 04 00 58 01 02 Finanțare Externă Nerambursabilă
I Credite de angajament 8.747
II Credite bugetare 2.885
70 04 00 58 01 03 Cheltuieli neeligibile
I Credite de angajament 1.052
II Credite bugetare 68
70 04 00 58 11 Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)
I Credite de angajament 27.749
II Credite bugetare 45
70 04 00 58 11 01 Finanțare națională
I Credite de angajament 4.162
II Credite bugetare 7
70 04 00 58 11 02 Finanțare Externă Nerambursabilă
I Credite de angajament 23.587
II Credite bugetare 38
70 04 00 58 16 Alte facilități și instrumente postaderare
I Credite de angajament 1.015
II Credite bugetare 431
70 04 00 58 16 02 Finanțare Externă Nerambursabilă
I Credite de angajament 1.013
II Credite bugetare 429
70 04 00 58 16 03 Cheltuieli neeligibile
I Credite de angajament 2
II Credite bugetare 2
70 04 00 59 Alte cheltuieli
I Credite de angajament 6.626
II Credite bugetare 6.626
70 04 00 59 17 Despăgubiri civile
I Credite de angajament 175
II Credite bugetare 175
71 04 00 59 40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
I Credite de angajament 6.451
II Credite bugetare 6.451
70 04 00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I Credite de angajament 358.699
II Credite bugetare 358.699
70 04 00 71 Active nefinanciare
I Credite de angajament 358.699
II Credite bugetare 358.699
70 04 00 7101 Active fixe
I Credite de angajament 302.951
II Credite bugetare 302.951
70 04 00 71 01 01 Construcții
I Credite de angajament 191.956
II Credite bugetare 191.956
70 04 00 71 01 02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
I Credite de angajament 101.155
II Credite bugetare 101.155
70 04 00 71 01 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
I Credite de angajament 3.068
II Credite bugetare 3.068
70 04 00 71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)
I Credite de angajament 6.772
II Credite bugetare 6.772
70 04 00 71 03 Reparații capitale aferente active fixe
I Credite de angajament 55.748
II Credite bugetare 55.748
70 04 00 II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:
I Credite de angajament 1.919.525
II Credite bugetare 315.351
70 04 00 70 10 Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică
I Credite de angajament 1.917.325
II Credite bugetare 313.151
70 04 00 01 CHELTUIELI CURENTE
I Credite de angajament 1.610.200
II Credite bugetare 116.026
70 04 00 20 BUNURI ȘI SERVICII
I Credite de angajament 650
II Credite bugetare 650
70 04 00 20 30 Alte cheltuieli
I Credite de angajament 650
II Credite bugetare 650
70 04 00 20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
I Credite de angajament 650
II Credite bugetare 650
70 04 00 58 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I Credite de angajament 1.577.950
II Credite bugetare 83.776
70 04 00 58 03 Programe din fondul de coeziune (FC)
I Credite de angajament 1.577.950
II Credite bugetare 83.776
70 04 00 58 03 01 Finanțare națională
I Credite de angajament 236.296
II Credite bugetare 12.168
70 04 00 58 03 02 Finanțare Externă Nerambursabilă
I Credite de angajament 1.341.275
II Credite bugetare 71.229
70 04 00 58 03 03 Cheltuieli neeligibile
I Credite de angajament 379
II Credite bugetare 379
70 04 00 65 CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I Credite de angajament 31.600
II Credite bugetare 31.600
70 04 00 65 01 00 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (BDCE V)
I Credite de angajament 31.600
II Credite bugetare 31.600
70 04 00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I Credite de angajament 307.125
II Credite bugetare 197.125
70 04 00 71 Active nefinanciare
I Credite de angajament 307.125
II Credite bugetare 197.125
70 04 00 7101 Active fixe
I Credite de angajament 307.125
II Credite bugetare 197.125
70 04 00 71 01 01 Construcții
I Credite de angajament 306.831
II Credite bugetare 196.831
70 04 00 71 01 30 Alte active fixe
I Credite de angajament 294
II Credite bugetare 294
80 01 30 80 10 Cap. Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
I Credite de angajament 2.200
II Credite bugetare 2.200
80 01 30 01 CHELTUIELI CURENTE
I Credite de angajament 2.200
II Credite bugetare 2.200
80 01 30 20 BUNURI ȘI SERVICII
I Credite de angajament 1.000
II Credite bugetare 1.000
80 01 30 20 23 00 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor
I Credite de angajament 1.000
II Credite bugetare 1.000
80 01 30 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I Credite de angajament 1.200
II Credite bugetare 1.200
80 01 30 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
I Credite de angajament 1.200
II Credite bugetare 1.200
70 04 00 III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE
I Credite de angajament 5.600
II Credite bugetare 5.600
70 04 00 70 10 Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică
I Credite de angajament 5.600
II Credite bugetare 5.600
70 04 00 01 CHELTUIELI CURENTE
I Credite de angajament 5.600
II Credite bugetare 5.600
70 04 00 56 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I Credite de angajament 5.600
II Credite bugetare 5.600
70 04 00 56.16 Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene
I Credite de angajament 5.600
II Credite bugetare 5.600
70 04 00 56 16 02 Finanțare externă nerambursabilă
I Credite de angajament 5.600
II Credite bugetare 5.600
70 04 00 99 10 Deficit*) -232.190

*) Deficitul pentru anul 2018 va fi acoperit din excedentul anilor anteriori, astfel:

Excedent an 2014 = 359.092 mii lei

Excedent an 2015 = 310.854 mii lei

Deficit an 2016 = 42.634 mii lei

Deficit an 2017 = 182.128 mii lei

TOTAL = 445.184 mii lei

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...