Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, din 12.10.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ARTICOLUL 1 Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor

(1) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire a accizei emise de către administratorul schemei, respectiv Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare ARR, care constituie document justificativ prin care se atestă atât realitatea cuantumului obligației de plată, cât și modul de determinare a acestuia, stabilit conform prevederilor legale în vigoare. Prin emiterea deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei ARR certifică realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor privind determinarea sumei.

Angajarea cheltuielilor se efectuează în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale. Documentele privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se întocmesc de către Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală ajutor de stat.

(2) Ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții va comunica ARR limita maximă a bugetului trimestrial alocat pentru emiterea deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, în termen de maximum 5 zile de la data la care aceasta i-a fost stabilită.

(3) ARR poate emite decizii de aprobare a cererilor de restituire a accizei doar în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală ajutor de stat.

(4) Deciziile de aprobare a cererilor de restituire a accizei emise de către ARR în condițiile legii și cu respectarea prevederilor prezentei proceduri se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, în original, Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală ajutor de stat, cu respectarea termenelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

În cazul deciziilor emise pentru operatorii stabiliți în alte state membre ale Uniunii Europene, decizia va fi însoțită, după caz, de împuternicirea prin care este desemnat reprezentantul operatorului economic, în original, și documentul din care reiese deținerea contului bancar în care se va efectua plata ajutorului de stat, în copie.

În situația în care operatorul economic este licențiat în alt stat membru al Uniunii Europene și își desemnează un reprezentant în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018, ARR va efectua verificările ce se impun și va completa în mod corespunzător decizia de aprobare a cererii de restituire a accizei, inclusiv în ce privește datele de identificare ale acestuia, codul IBAN în care vor fi virate sumele ajutorului de stat acordat și banca aferentă.

(5) Concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare a cererilor de restituire a accizei către Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală ajutor de stat, ARR comunică un exemplar al deciziei către solicitant.

(6) Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală ajutor de stat procesează deciziile de aprobare a cererilor de restituire a accizei în ordinea cronologică a transmiterii acestora de către ARR și în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare aprobate cu această destinație.

(7) Angajamentul legal materializat în acord de finanțare se întocmește în formă scrisă exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire a accizei emise de către administratorul schemei. Modelul acordului de finanțare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

(8) Pentru întocmirea angajamentului legal, Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală ajutor de stat verifică dacă decizia de aprobare a cererilor de restituire a accizei este conformă cu prevederile legale, respectiv:

a) în cazul operatorilor economici stabiliți în România:

- existența sumei;

- datele de identificare a operatorului economic: denumire, CUI/CIF;

- codul IBAN al contului de trezorerie și trezoreria la care este deschis contul;

- semnătura administratorului schemei;

b) în cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre ale Uniunii Europene:

- existența datelor de la lit. a);

- datele de identificare a reprezentantului operatorului economic desemnat prin împuternicire: denumire, CUI/CIF;

- codul IBAN al contului reprezentantului desemnat al operatorului economic și instituția de credit din România unde a fost deschis acest cont

(9) Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu și control financiar preventiv delegat, după caz, împreună cu formularele "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" și/sau "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" și "Angajament bugetar individual/global", după care se aprobă de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții și se transmit compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidența cheltuielilor angajate.

(10) La exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu și a vizei de control financiar preventiv delegat, după caz, asupra proiectului de angajament legal se verifică corespondența sumei din decizia de aprobare a cererilor de restituire a accizei emisă de ARR cu suma din angajamentul legal, existența semnăturii persoanelor autorizate din compartimentul de specialitate din cadrul Direcției generale ajutor de stat, existența creditelor de angajament și bugetare, precum și corespondența datelor de identificare a beneficiarilor/reprezentanților acestora, după caz, cu cele din decizia de aprobare a cererilor de restituire a accizei emisă de ARR.

(11) Lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare care poartă viza pentru "Bun de plată" a ordonatorului principal de credite sau a persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuții, prin care se atestă existența angajamentelor legale și bugetare și existența sumei datorate potrivit deciziei de aprobare a cererii de restituire.

(12) Nota de lichidare stă la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a instituției publice a obligației de plată față de terții creditori.

(13) Înainte de efectuarea plății, ordonanțarea de plată va fi supusă controlului financiar preventiv propriu și delegat, după caz, după care se semnează de ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții.

(14) Pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu și delegat, după caz, asupra ordonanțării de plată se verifică corespondența sumelor din aceasta cu cele din angajamentul legal, existența semnăturii persoanelor autorizate din compartimentul de specialitate - Direcția generală ajutor de stat, existența creditelor bugetare, existența disponibilului de credite bugetare deschise și repartizate, subdiviziunea clasificației bugetare și corespondența datelor de identificare a beneficiarilor și a reprezentanților desemnați, după caz, codul IBAN în care se va face virarea ajutorului de stat și trezoreria/instituția de credit la care acesta este deschis, conform deciziei de aprobare a cererilor de restituire a accizei emise de ARR. De asemenea se verifică existența notei de lichidare vizate pentru "Bun de plată" de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, precum și a mențiunii "Certificat în privința realității, regularității și legalității", conform pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările ulterioare. După obținerea vizei de control financiar preventiv propriu și delegat, după caz, ordonanțarea de plată se transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite sau persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuții.

(15) Plățile se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, pe baza ordonanțării de plată aprobate de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, transmisă de către Direcția generală ajutor de stat cu minimum două zile lucrătoare anterioare termenului prevăzut la art. 14 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice -Acțiuni generale. Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se întocmește cel târziu în prima zi lucrătoare următoare datei la care s-a primit ordonanțarea de plată.

(16) Sumele de plată datorate operatorilor economici beneficiari se virează în următoarele conturi:

a) în cazul operatorilor economici stabiliți în România, în conturile acestora deschise la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora;

b) în cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre ale Uniunii Europene:

- în conturile acestora deschise la instituțiile de credit din România;

- în contul reprezentanților desemnați, deschise la instituțiile de credit din România, dacă operatorii economici beneficiari nu dețin un cont deschis la o instituție de credit din România

În cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre ale Uniunii Europene care nu sunt înregistrați fiscal în România, codul de identificare fiscală care se înscrie în ordonanțarea de plată este cel al centralei instituției de credit din România la care beneficiarul sumei își are deschis contul.

(17) Deciziile de aprobare a cererilor de restituire a accizei aprobate de către ARR, pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informații eronate, se restituie ARR de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții prin intermediul Serviciului de informații clasificate, în termen de maximum 5 zile de la data constatării datelor eronate.

ARTICOLUL 2 Transparență

Ministerul Finanțelor Publice va publica periodic pe site-ul www.mfinante.gov.ro deciziile de restituire plătite.

ANEXĂ la procedură

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Direcția generală ajutor de stat

Numărul: . . . . . . . . . .

Data: . . . . . . . . . .

ACORD DE FINANȚARE

DESTINATAR

I. Denumirea operatorului economic1: . . . . . . . . . .

1 Se completează în cazul operatorilor economici din România și în cazul operatorilor economici care sunt stabiliți în alte state membre ale Uniunii Europene, care dețin cont deschis la o instituție de credit din România.

Data înregistrării întreprinderii: . . . . . . . . . .

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

Cont/Cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria/Banca . . . . . . . . . .

II. Denumirea operatorului economic desemnat2: . . . . . . . . . ., reprezentat de domnul/doamna . . . . . . . . . ., conform Împuternicirii nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

2 Se completează doar în cazul operatorilor economici care sunt stabiliți în alte state membre ale Uniunii Europene, care au un reprezentant desemnat.

Cod de identificare fiscală: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

Cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . .

În conformitate cu:

- Decizia nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . emisă de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, prin care se atestă realitatea cuantumului obligației de plată și modul de determinare a acestuia, stabilit conform prevederilor legale în vigoare, precum și realitatea datelor de identificare a beneficiarului de ajutor de stat și a reprezentantului desemnat, după caz,

se emite acordul de finanțare pentru suma de: . . . . . . . . . . lei.

Prezentul acord de finanțare constituie angajament legal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Șef serviciu
. . . . . . . . . .
Responsabil
. . . . . . . . . .
Director general adjunct
. . . . . . . . . .
Consilier juridic
. . . . . . . . . .
Direcția generală trezorerie și contabilitate publică
Vizat control financiar preventiv propriu
Direcția generală control financiar preventiv
Vizat control financiar preventiv delegat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...