Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4918/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician optometrist" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Cluj-Napoca

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.517/2014*) privind acordarea autorizării de funcționare pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician optometrist" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Cluj-Napoca,

*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.517/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 4 din 20.06.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 27 aprilie 2017-15 iunie 2018,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ "postliceal" (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013), domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician optometrist", limba de predare "română", forma de învățământ "cu frecvență" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret", cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55/A, județul Cluj, cod de identificare fiscală 35168199, începând cu anul școlar 2018-2019, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Cluj-Napoca are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2022-2023.

Art. 3. -

Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician optometrist", autorizate, se preia la nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician optometrist", acreditate în cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 4. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. -

Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din Ministerul Educației Naționale, unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Cluj-Napoca, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Valentin Popa

București, 31 august 2018.

Nr. 4.918.

ANEXĂ

Județul Cluj

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ Capacitatea maximă de școlarizare/unitate de învățământ*
1 Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" 10/21.05.2018 Fundația Învățământul Preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești "Spiru Haret"- Filiala Cluj- Napoca Municipiul Cluj- Napoca, str. Al. V. Voevod nr. 55/A, tel./fax: 0264/541948, 0264/414992, 0749/167768 Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare) Mecanică Tehnician optometrist Română Cu frecvență 12 formațiuni de studiu, în două schimburi (maximum 6 formațiuni de studiu/schimb)

* Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...