Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4905/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Happy Stars" din orașul Hârlău

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.218/2011*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie Societății Comerciale Grădinița Happy Stars - S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Happy Stars" din orașul Hârlău,

*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 6.218/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurarea a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 4 din 20.06.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 27 aprilie 2017-15 iunie 2018,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Happy Stars", cu sediul în orașul Hârlău, strada Gheorghe Doja nr. 4, județul Iași, pentru nivelul de învățământ "preșcolar", limba de predare "română", program "normal" și program "prelungit", conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Happy Stars" din orașul Hârlău, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2018-2019.

Art. 3. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Happy Stars" din orașul Hârlău are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2022-2023.

Art. 4. -

Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Primară "Happy Stars" din orașul Hârlău.

Art. 5. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Happy Stars" din orașul Hârlău este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. -

Societatea Comercială Grădinița Happy Stars - S.R.L. din municipiul București, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Primară "Happy Stars" din orașul Hârlău, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Iași vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Valentin Popa

București, 31 august 2018.

Nr. 4.905.

ANEXĂ

Județul Iași

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ Capacitatea maximă de școlarizare/ unitate de învățământ*
1 Școala Primară "Happy Stars" 10/21.05.2018 Societatea Comercială Grădinița Happy Stars - S.R.L. Orașul Hârlău, str. Gheorghe Doja nr. 4, gradinitahappystars@ yahoo.com Preșcolar Română PN și PP 3 formațiuni de studiu, într-un schimb

* Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...