Guvernul României

Hotărârea nr. 820/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 octombrie 2018 până la 31 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2) lit. b) -d) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul energiei,
Anton Anton
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu

București, 24 octombrie 2018.

Nr. 820.

ANEXĂ

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Propuneri rectificare 2018
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 4.225.078
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 4.143.028
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 82.050
3 Venituri extraordinare 6 0
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) 7 5.200.470
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 5.080.800
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 1.840.550
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 95.843
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 943.031
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) 12 894.602
C1 ch. cu salariile 13 769.583
C2 bonusuri 14 125.019
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 6.850
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 3.897
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 17 5.697
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 35.882
D. alte cheltuieli de exploatare 19 2.201.376
2 Cheltuieli financiare 20 119.670
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -975.392
IV IMPOZIT PE PROFIT 23
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24
1 Rezerve legale 25
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29. 30 0
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 0
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a
c) - dividende cuvenite altor acționari 34 0
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 0
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 106
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 106
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39 91
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 0
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 41 1
e) alte cheltuieli 42 14
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 692.143
1 Alocații de la buget 44
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 692.143
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 13.081
2 Nr. mediu de salariați total 49 13.165
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* 50 5.419
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat** 51 4.528
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49) 52 315
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 53
7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) MWh/pers 54
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 1.231
9 Plăți restante, în prețuri curente 55 3.370
10 Creanțe restante, în prețuri curente 56 779.791

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...