Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

Normele privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, din 04.10.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Obiect

(1) Prezentele norme stabilesc cerințele privind accesul la stagiul în activitatea de audit financiar, organizarea și desfășurarea stagiului de pregătire practică a stagiarilor, precum și formarea/instruirea teoretică a stagiarilor.

(2) Prezentele norme se aplică tuturor stagiarilor în activitatea de audit financiar.

ARTICOLUL 2 Definiții

În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. auditor financiar liber-profesionist - auditorul financiar autorizat, înregistrat în Registrul public electronic, care își exercită activitatea ca liber-profesionist care poate fi atestat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) pentru a oferi îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar;

2. firma de audit - firma de audit autorizată, înregistrată în Registrul public electronic, care poate fi atestată de ASPAAS pentru a oferi îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar;

3. stagiar în activitatea de audit financiar, denumit în continuare stagiar - persoana fizică care dobândește această calitate în urma promovării testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu;

4. contract de stagiu - contractul încheiat între un auditor financiar sau o firmă de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar și un stagiar, contrasemnat de mentor în cazul firmei de audit, cuprinzând drepturile și obligațiile părților pe perioada desfășurării stagiului. Contractul de stagiu nu reprezintă un contract individual de muncă;

5. mentor sau îndrumător de stagiu - este auditorul financiar autorizat în România sau în alt stat membru care își exercită activitatea ca liber-profesionist sau își desfășoară activitatea în cadrul unei firme de audit autorizate în orice stat membru, care poate oferi îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar potrivit prevederilor art. 11;

6. stagiu în activitatea de audit financiar sau stagiu - instruirea teoretică a stagiarilor și stagiul de pregătire practică;

7. stagiu de pregătire practică - pregătirea practică a stagiarului în activitatea de audit financiar ce se desfășoară pe parcursul unei perioade de minimum 3 ani în baza contractului de stagiu;

8. formare/instruire teoretică a stagiarilor - cursul modular de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, denumit în continuare curs de instruire teoretică, ce se poate desfășura în paralel sau anterior stagiului de pregătire practică;

9. dosar de practică - documentația întocmită de stagiar și avizată de îndrumătorul de stagiu, în care sunt consemnate și certificate activitățile desfășurate de stagiar și faptul că s-a asigurat aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice;

10. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează culpei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului de stagiu și care face imposibile executarea și îndeplinirea contractului de stagiu.

ARTICOLUL 3 Autoritatea competentă

ASPAAS este autoritatea competentă pentru stabilirea cerințelor privind accesul la stagiul în activitatea de audit financiar, organizarea și desfășurarea stagiului de pregătire practică în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor anuale financiare consolidate și de modificare a unor acte normative și formarea/instruirea teoretică a stagiarilor în audit financiar în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 162/2017.

CAPITOLUL II Organizarea și desfășurarea stagiului în activitatea de audit financiar

ARTICOLUL 4 Condiții privind accesul la stagiu în activitatea de audit financiar

(1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) sunt licențiate ale unei instituții de învățământ superior. Diploma obținută la absolvirea instituției de învățământ superior trebuie să fie recunoscută/echivalată de către Ministerul Educației Naționale;

b) au promovat testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, denumit în continuare test de acces la stagiu;

c) au o bună reputație conform art. 5 din Legea nr. 162/2017 și Ordinului președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018 pentru aprobarea Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit.

(2) După admiterea ca stagiari în activitatea de audit financiar potrivit cerințelor prezentelor norme, în vederea autorizării ulterioare, stagiarii efectuează un stagiu de pregătire practică și urmează o formare/instruire teoretică.

ARTICOLUL 5 Perioada și durata stagiului în activitatea de audit financiar

(1) Perioada în care se desfășoară activitățile de instruire teoretică și pregătire practică specifice stagiului în activitatea de audit financiar începe la data de 1 octombrie a anului în care persoana fizică a susținut și a promovat testul de acces la stagiu/a dobândit calitatea de stagiar.

(2) Anul de stagiu are durata unui an calendaristic.

(3) Stagiul în activitatea de audit financiar se desfășoară pe parcursul a minimum 3 ani și constă în participarea la cursul de instruire teoretică și efectuarea stagiului de pregătire practică în baza contractului de stagiu.

(4) Cele două componente ale stagiului, respectiv cursul de instruire teoretică și stagiul de pregătire practică, se pot desfășura simultan sau stagiul de pregătire practică poate începe oricând după începerea cursului de instruire teoretică.

(5) Stagiul de pregătire practică începe la data semnării contractului de stagiu care poate fi concomitentă sau ulterioară datei prevăzute la alin. (1), pentru anul I de stagiu.

ARTICOLUL 6 Organizarea și desfășurarea instruirii teoretice a stagiarilor

(1) Stagiarii au obligația să participe la cursul de instruire teoretică organizat de ASPAAS.

(2) Cursul de instruire teoretică prevăzut la alin. (1) poate fi susținut numai de lectori atestați de către ASPAAS și înscriși în Registrul lectorilor, conform Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018.

(3) Instruirea teoretică a stagiarilor acoperă, pe perioada de stagiu de 3 ani, următoarele domenii de studii:

A. Domenii care asigură competențele tehnice

A.1. Audit - standarde internaționale

A.2. Contabilitate:

A.2.1. Contabilitatea financiară și raportare - standarde naționale și internaționale

A.2.2. Contabilitatea costurilor și managerială

A.3. Guvernanță corporativă, managementul riscului și control intern

A.4. Fiscalitate

A.5. Tehnologia informației, matematică și statistică

A.6. Drept civil și legislație specifică afacerilor

A.7. Finanțe și management financiar

B. Domenii care asigură abilități profesionale

B.1. Comunicare și marketing

B.2. Dezvoltare personală

C. Domenii care asigură valori, etică și atitudine profesională

C.1. ISQC

C.2. Codul etic

C.3. Comportament etic (Behavioral Ethics)

(4) Un modul din cadrul cursului de instruire teoretică poate acoperi unul sau mai multe dintre domeniile menționate la alin. (3).

(5) Activitățile de formare trebuie să se bazeze pe obiective și rezultate de învățare relevante care evidențiază în mod clar competența profesională care trebuie dobândită de stagiari.

(6) Activitățile de formare și materialele-suport trebuie să fie dezvoltate de persoane sau echipe care au experiență în domeniu. Expertiza poate fi demonstrată prin experiență practică sau educație în domeniul respectiv sau prin ambele.

(7) Pentru a se asigura că activitățile de formare și materialele-suport sunt corecte din punct de vedere tehnic, sunt actuale din punctul de vedere al evoluțiilor în domeniu și abordează obiectivele de învățare declarate, ASPAAS poate solicita:

a) revizuirea acestora de către persoane calificate, altele decât cele care le-au elaborat și propus pentru activitățile de formare. Astfel de revizuiri trebuie să aibă loc înainte de prima prezentare a acestor materiale;

b) efectuarea unui test-pilot. În situația în care activitățile de formare și materialele-suport nu corespund din punct de vedere calitativ, acestea nu vor fi acceptate în Cursul de instruire teoretică a stagiarilor.

(8) Pentru fiecare modul din cursul de instruire teoretică, lectorul trebuie să pună la dispoziție în prealabil următoarele informații:

a) obiectivele de învățare;

b) rezultatele învățării (learning outcomes);

c) metodele de furnizare de instruire;

d) cerințele preliminare.

(9) Cursul se poate desfășura prin prezența în sala de curs sau online.

(10) După finalizarea fiecărui modul din cadrul cursului de instruire teoretică, stagiarii în activitatea de audit financiar vor susține un test de autoevaluare a cunoștințelor.

(11) Se consideră că un stagiar a urmat cursul de instruire teoretică după susținerea testelor de autoevaluare a cunoștințelor aferente tuturor modulelor organizate în cadrul cursului, care să acopere toate domeniile prevăzute la alin. (3).

ARTICOLUL 7 Calendarul activităților pentru instruirea teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

(1) Calendarul activităților pentru instruirea teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar se aprobă anual, până la data de 1 octombrie, de către președintele ASPAAS. Derogări (1)

(2) Pe parcursul anului de stagiu calendarul activităților prevăzut la alin. (1) poate fi actualizat.

(3) Calendarul activităților prevăzut la alin. (1) se publică pe site-ul ASPAAS în timp util.

(4) Modulele din cadrul cursului de instruire teoretică, precum și perioada de desfășurare a activităților incluse în calendarul activităților prevăzut la alin. (1) se comunică stagiarilor și se afișează pe site-ul ASPAAS cu cel puțin 5 de zile înainte de data începerii activităților de instruire.

ARTICOLUL 8 Recunoașterea instruirii teoretice a stagiarilor

(1) ASPAAS recunoaște integral sau parțial instruirea teoretică a stagiarilor efectuată de aceștia în cadrul studiilor universitare de licență sau master organizate de instituții de învățământ superior sau în cadrul programelor de dezvoltare profesională inițială conform standardelor de educație IFAC necesare pentru obținerea unei calificări profesionale atribuite de organismele profesionale, naționale sau internaționale, în măsura și în situația în care curricula acoperă domeniile prevăzute la art. 6 alin. (3).

(2) Recunoașterea instruirii teoretice a stagiarilor prevăzută la alin. (1) se realizează în baza acordurilor sau protocoalelor încheiate, conform criteriilor stabilite de ASPAAS, cu instituții de învățământ superior naționale sau internaționale ori cu organisme profesionale naționale sau internaționale.

(3) Instruirea teoretică efectuată în cadrul instituțiilor de învățământ superior naționale sau internaționale se dovedește prin diplomă de licență sau diplomă universitară la nivel de master sau echivalent și foaie matricolă/curricula.

(4) Instruirea teoretică efectuată în cadrul organismelor profesionale, naționale sau internaționale se dovedește prin certificat de absolvire a unui curs în unul sau mai multe din domeniile prevăzute la art. 6 alin. (3) și curricula.

(5) În vederea recunoașterii instruirii teoretice conform alin. (1), stagiarii care încep primul an de stagiu vor depune la ASPAAS până la data de 15 octombrie o cerere privind recunoașterea instruirii teoretice conform anexei nr. 1, împreună cu documentația prevăzută la alin. (2) și/sau alin. (3), după caz.

(6) În cazul în care instruirea teoretică efectuată de stagiari în cadrul instituțiilor de învățământ superior sau în cadrul organismelor profesionale, naționale sau internaționale, se efectuează ulterior începerii anului I de stagiu, cererile privind recunoașterea instruirii teoretice se depun la ASPAAS, după finalizarea respectivelor studii universitare sau activități de formare organizate de organismul profesional, pentru care se solicită recunoașterea.

(7) Personalul Biroului reglementare, autorizare, înregistrare și formare continuă (BRAIFC) din cadrul ASPAAS analizează cererile primite și întocmește un raport care conține concluzia analizei, inclusiv propunerea de aprobare sau respingere a recunoașterii integrale sau parțiale a instruirii teoretice pentru care s-a solicitat recunoașterea.

(8) În urma analizei, în cazul recunoașterii integrale sau parțiale a instruirii teoretice conform prevederilor alin. (6), prin grija conducătorului BRAIFC, se comunică solicitantului concluzia analizei prin poștă sau mijloace electronice, iar raportul prevăzut la alin. (7) se anexează la dosarul stagiarului.

(9) În urma analizei, în cazul în care se constată că instruirea teoretică nu poate fi recunoscută conform propunerii din raportul prevăzut la alin. (7), prin grija BRAIFC se comunică solicitantului concluzia analizei, prin poștă sau mijloace electronice.

ARTICOLUL 9 Organizarea și desfășurarea pregătirii practice a stagiarilor în activitatea de audit financiar

(1) Concomitent sau ulterior cursului de instruire teoretică, stagiarii vor efectua un stagiu de pregătire practică de 3 ani, care se încheie cu eliberarea unui certificat care atestă efectuarea stagiului.

(2) În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 162/2017, calitatea de angajat a unui stagiar în activitatea de audit financiar în cadrul unei firme de audit nu îl exonerează de îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în calitate de stagiar.

(3) Stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar se efectuează în baza contractului de stagiu prevăzut la art. 10 și constă în pregătirea practică a stagiarului, care se efectuează sub îndrumarea unui mentor atestat de ASPAAS, pentru a asigura capacitatea stagiarului de a aplica în practică cunoștințele teoretice.

(4) Stagiul de pregătire practică include, obligatoriu, și participarea stagiarului la activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate.

(5) Cel puțin 50% din orele de practică trebuie să fie efectuate în activitatea de audit statutar.

(6) Activitatea desfășurată în stagiul de pregătire practică care asigură capacitatea de a aplica în practică cunoștințele teoretice trebuie corelată cu parcurgerea modulelor din cadrul cursului de instruire teoretică.

(7) Activitatea desfășurată în stagiul de pregătire practică trebuie să acopere toate domeniile pentru instruirea teoretică, prevăzute la art. 6 alin. (3).

(8) În perioada de stagiu, stagiarul efectuează minimum 480 ore/an de practică în audit financiar. Activitatea desfășurată de stagiari în perioada stagiului de pregătire practică, respectiv participarea, printre altele, la activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate, intră sub incidența legislației muncii.

(9) Repartizarea orelor de practică, precum și a activităților de pregătire practică pe fiecare an de stagiu se efectuează de către mentor, cu respectarea prevederilor alin. (3) - (8).

(10) Repartizarea activităților de pregătire practică pe fiecare an de stagiu trebuie să țină cont de prevederile alin. (5) și să asigure o distribuție echilibrată a acestora pe cei trei ani de stagiu.

(11) Stagiarul în activitatea de audit financiar depune la ASPAAS, la începutul fiecărui an de stagiu de pregătire practică, un program anual de activități, elaborat de către mentor.

(12) Programul anual de activități cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a) planificarea și descrierea activităților ce urmează a fi desfășurate de stagiar;

b) obiectivele și indicatorii de performanță cuantificabili stabiliți pentru activitățile care urmează a fi desfășurate în anul de stagiu, pe baza cărora se realizează evaluarea;

c) competențele și deprinderile practice care sunt vizate a fi dobândite prin desfășurarea activităților de pregătire practică.

(13) Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea anului de stagiu, stagiarul întocmește raportul de stagiu.

(14) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activităților desfășurate de stagiar pe parcursul anului de stagiu.

(15) Modelul raportului de stagiu prevăzut la alin. (14) este prezentat în anexa nr. 2.

(16) Raportul de stagiu se înaintează spre evaluare, de către stagiar, mentorului cu care stagiarul își desfășoară activitatea de pregătire practică și este avut în vedere de către mentor, la evaluarea stagiarului.

(17) Evaluarea activității/activităților stagiarului de către mentor se realizează pe baza:

a) analizei gradului de realizare a obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți;

b) aprecierii nivelului de consolidare a competențelor și de dobândire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea activității de audit financiar;

c) raportului de stagiu întocmit de stagiar și a raportului mentorului elaborat conform prevederilor alin. (26), după caz.

(18) Mentorul întocmește, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea anului de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea activităților desfășurate de stagiar;

b) gradul de realizare a obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în programul de activități desfășurat în perioada de stagiu;

c) competențele și deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuțiilor corespunzătoare postului ocupat și de respectare a clauzelor contractului de stagiu;

d) conduita și gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;

e) concluziile privind desfășurarea activității în perioada de stagiu, respectiv îndeplinirea/neîndeplinirea de către stagiar a obligațiilor conform programului de activități din anul respectiv de stagiu;

f) alte mențiuni;

g) rezultatul evaluării.

(19) În cazul în care rezultatul evaluării menționat în referatul de evaluare este "nepromovat", perioada de stagiu se prelungește până la îndeplinirea obligațiilor aferente anului de stagiu respectiv.

(20) În situația prevăzută la alin. (19) mentorul împreună cu stagiarul vor stabili un termen de remediere a situației, precum și reevaluarea activității stagiarului aferentă anului respectiv de stagiu conform prevederilor alin. (13) - (18).

(21) Anul de stagiu de pregătire practică se consideră finalizat după promovarea evaluării, în baza referatului de evaluare întocmit de mentor potrivit prevederilor alin. (18) și după îndeplinirea tuturor celorlalte obligații conform prevederilor prezentelor norme.

(22) În cazul în care stagiarul nu își îndeplinește obligațiile stabilite prin programul anual al activităților sau nu le îndeplinește corespunzător, mentorul poate solicita retragerea sa din calitatea de îndrumător de stagiu. În acest caz, depune la ASPAAS o solicitare în acest sens, justificând temeinic situația și anexând înscrisuri doveditoare.

(23) În cazul în care mentorul, din motive personale sau profesionale, inclusiv cele legate de condițiile de exercitare a activității de îndrumare a stagiarilor, constată că nu mai poate continua activitatea de mentorat, poate solicita înlocuirea proprie. În acest caz, mentorul depune la ASPAAS o solicitare în acest sens, justificând temeinic situația.

(24) În cazul în care mentorul nu își îndeplinește obligațiile stabilite prin programul anual al activităților și prezentele norme sau le îndeplinește necorespunzător, stagiarul poate solicita revocarea mentorului și propune un altul. În acest caz, stagiarul depune la ASPAAS o solicitare în acest sens, justificând temeinic situația și anexând înscrisuri doveditoare.

(25) În situația prevăzută la alin. (24), personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC analizează solicitarea stagiarului, iar în cazul în care se consideră că aceasta este temeinic justificată, aprobă solicitarea. Comunicarea rezultatului analizei se face atât către stagiar, cât și către mentor, prin poștă sau prin e-mail.

(26) Dacă situațiile prevăzute la alin. (22) - (24) se produc pe parcursul anului de stagiu, mentorul efectuează un raport asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar până în acel moment.

(27) În situațiile prevăzute la alin. (22) - (24) contractul de stagiu curent încetează. Stagiarul are obligația continuării stagiului de pregătire practică în baza unui nou contract de stagiu în vederea acoperirii perioadei de pregătire practică rămase.

(28) Raportul întocmit în condițiile alin. (26) se înaintează către ASPAAS și către stagiar și este avut în vedere de noul mentor în evaluarea stagiarului.

(29) După promovarea celor trei ani de stagiu de pregătire practică, stagiarul întocmește un raport de stagiu sinteză care să acopere toată perioada de stagiu, iar mentorul întocmește un referat de evaluare sinteză care să acopere toată perioada de stagiu, inclusiv rezultatul evaluării.

(30) În baza referatului de evaluare sinteză prevăzut la alin. (29), se eliberează certificatul de finalizare a stagiului de pregătire practică, care dă dreptul stagiarului de a se înscrie la examenul de competență. Certificatul se eliberează și se semnează astfel:

a) de către mentor, dacă acesta își desfășoară activitatea ca liber-profesionist; sau

b) de către firma de audit unde mentorul își desfășoară activitatea, caz în care certificatul se semnează de către reprezentantul legal al firmei de audit care deține calitatea de auditor financiar.

(31) ASPAAS poate verifica oricând activitatea desfășurată în perioada de pregătire practică a stagiarilor.

(32) ASPAAS ține evidența stagiarilor într-un registru intern, denumit Registrul stagiarilor în activitatea de audit financiar.

(33) Activitățile practice desfășurate de stagiar, documentele și rapoartele acestuia și ale mentorului se consemnează în dosarul de practică.

ARTICOLUL 10 Contractul de stagiu

(1) Stagiarul, pe perioada stagiului de pregătire practică, se obligă să respecte obligațiile ce îi revin în această calitate, în baza unui contract de stagiu.

(2) Durata contractului de stagiu este de cel puțin 3 ani.

(3) Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligația de a iniția încheierea contractului de stagiu în formă scrisă revine auditorului financiar liber- profesionist/firmei de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar.

(4) Drepturile și obligațiile părților cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu și se completează, după caz, cu prevederile regulamentului intern al auditorului financiar liber-profesionist/firmei de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar.

(5) Modelul-cadru al contractului de stagiu se regăsește în anexele nr. 3a și 3b la prezentele norme.

(6) Perioada de stagiu se suspendă în cazul în care stagiarul se află în concediu medical o perioadă mai mare de 30 de zile și nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu.

(7) Stagiarul trebuie să notifice ASPAAS cu privire la încheierea, modificarea sau încetarea contractului de stagiu, în termen de 30 de zile de la data evenimentului. Nerespectarea termenului constituie abatere de la prevederile prezentelor norme.

(8) Contractul de stagiu poate înceta:

a) de drept, la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

b) prin acordul părților, la data convenită de acestea;

c) prin voința unilaterală a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitative prevăzute de prezentele norme.

ARTICOLUL 11 Condiții privind îndrumarea stagiarilor în activitatea de audit financiar

(1) Poate oferi îndrumare stagiarilor în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate un auditor financiar care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) este autorizat, înscris în Registrul public electronic și are viza anuală de exercitare a profesiei în România sau în alt stat membru;

b) exercită activitatea ca liber-profesionist sau în cadrul unei firme de audit autorizate în orice stat membru;

c) are experiență de cel puțin 2 ani în efectuarea misiunilor de audit statutar;

d) are bună reputație;

e) a fost atestat de către ASPAAS conform prezentelor norme.

(2) În cazul în care stagiul se desfășoară în cadrul unei firme de audit, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) este autorizată în România sau în alt stat membru;

b) în cadrul firmei își exercită activitatea cel puțin un auditor financiar atestat ca mentor de către ASPAAS;

c) are experiență de cel puțin 2 ani în efectuarea misiunilor de audit statutar;

d) are bună reputație;

e) a fost atestată de către ASPAAS conform prezentelor norme.

(3) Un mentor poate avea un număr maxim de 3 stagiari sub îndrumare, în funcție de numărul misiunilor de audit.

(4) Mentorul care își exercită activitatea ca liber-profesionist trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile prevăzute la alin. (1), cel puțin următoarele condiții:

a) să aibă un număr suficient de clienți și în domenii diversificate, pentru a asigura participarea stagiarilor în activitatea de audit financiar;

b) să aibă în derulare un număr suficient de contracte de audit statutar, pentru a asigura participarea stagiarilor în activitatea de audit statutar.

(5) Firma de audit în care se efectuează stagiul de pregătire practică în audit financiar trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile prevăzute la alin. (2), cel puțin condițiile prevăzute la alin. (4).

(6) Auditorii financiari care doresc să ofere îndrumare stagiarilor în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate, în calitate de mentori sau îndrumători de stagiu, trebuie să depună la ASPAAS o cerere de atestare ca mentor, conform anexei nr. 4, însoțită de o declarație pe propria răspundere din care să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), (3) și (4). Declarația pe propria răspundere se depune anual.

(7) Firmele care doresc să ofere îndrumare stagiarilor în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate, prin auditorii financiari care își exercită activitatea în cadrul acesteia și care sunt atestați ca mentori de către ASPAAS, trebuie să depună la ASPAAS o cerere de atestare ca firmă de audit care oferă îndrumare stagiarilor conform anexei nr. 5, însoțită de o declarație pe propria răspundere din care să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) și (5). Declarația pe propria răspundere se depune anual.

(8) Cererile și declarațiile prevăzute la alin. (6) și (7) sunt analizate de către personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC. După verificarea documentelor, se elaborează un raport care se înaintează președintelui ASPAAS cu propunerea de aprobare sau respingere a cererii de atestare ca mentor sau ca firmă de audit, care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate.

(9) În cazul propunerii de respingere a cererilor de atestare, ASPAAS comunică solicitanților acest fapt, precum și motivarea respingerii.

(10) În cazul aprobării cererii de atestare, se emite, în două exemplare, un ordin al președintelui ASPAAS privind atestarea ca mentor sau ca firmă de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale. Un exemplar al ordinului se arhivează la nivelul instituției conform reglementărilor legale, iar cel de-al doilea exemplar original se comunică mentorului sau firmei de audit, după caz.

(11) Ordinul președintelui ASPAAS prevăzut la alin. (10) se emite, de regulă, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

(12) ASPAAS întocmește și publică pe site-ul propriu lista cu firmele de audit și mentorii atestate/atestați pentru a oferi îndrumare stagiarilor în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate.

ARTICOLUL 12 Înlocuirea mentorului sau îndrumătorului de stagiu

(1) Mentorul este înlocuit în una dintre următoarele situații:

a) nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1) și (4);

b) în caz de deces sau incapacitate temporară de muncă;

c) la cererea mentorului;

d) la cererea stagiarului;

e) din alte motive întemeiate.

(2) Înlocuirea mentorului este notificată ASPAAS în termen de 15 zile lucrătoare de la acceptul noului mentor sau îndrumător de stagiu.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), stagiarii depun la ASPAAS următoarele documente:

a) cerere pentru înlocuirea mentorului, care este semnată pentru luare la cunoștință și de mentorul înlocuit, în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d);

b) acceptul noului îndrumător de stagiu în forma scrisă.

(4) Înlocuirea mentorului conduce la încetarea contractului de stagiu.

ARTICOLUL 13 Drepturile și obligațiile părților

(1) Obligațiile auditorului financiar/firmei de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar sunt următoarele:

a) de a iniția încheierea contractului de stagiu;

b) de a propune un mentor pentru a asigura îndrumarea stagiarului pe toată perioada de stagiu, în cazul firmelor de audit;

c) de a face dovada existenței unui raport juridic în vigoare cu mentorul propus, în cazul firmelor de audit;

d) de a face dovada existenței unui raport juridic în vigoare cu stagiarul, conform legislației muncii, care să permită stagiarului participarea, printre altele, la activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate;

e) de a crea stagiarilor condiții pentru ca aceștia să își efectueze stagiul de pregătire practică sub îndrumarea mentorului;

f) de a asigura resursele materiale/dotarea (logistică, tehnică și tehnologică) necesare(ă) valorificării cunoștințelor teoretice și practice primite de stagiar în cadrul stagiului;

g) de a notifica ASPAAS încetarea raportului juridic cu stagiarul sau mentorul, după caz.

(2) Drepturile auditorului financiar/firmei de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar sunt următoarele:

a) să repartizeze stagiarul în orice activitate legată de auditul financiar;

b) să includă stagiarii în echipele de audit, în funcție de experiența acestora, la propunerea mentorului;

c) să solicite stagiarului să respecte regulamentele, procedurile și normele interne pe toată durata contractului de stagiu.

(3) Obligațiile mentorului sunt următoarele:

a) să emită raportul asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar potrivit art. 9 alin. (26);

b) să îi stabilească stagiarului un program anual de activități;

c) să evalueze anual activitatea și pregătirea practică a stagiarului și să întocmească referatul de evaluare, iar la sfârșitul perioadei de stagiu, să întocmească referatul-sinteză de evaluare care acoperă toată perioada de stagiu;

d) să elibereze stagiarului certificatul de finalizare a stagiului, din care să reiasă perioada în care acesta a desfășurat activitatea în baza contractului de stagiu, competențele și deprinderile practice dobândite și alte mențiuni;

e) să nu implice stagiarul în desfășurarea altor activități decât cele prevăzute în contractul de stagiu;

f) să furnizeze ASPAAS, la cerere, informații privind activitatea stagiarului.

(4) Drepturile mentorului sunt următoarele:

a) să stabilească programul anual al activităților stagiarului, cuprinzând atribuții în domeniul auditului financiar pentru a asigura acestuia un nivel de pregătire corespunzător;

b) să asigure valorificarea cunoștințelor teoretice și practice ale stagiarului în activitatea specifică;

c) să controleze modul de îndeplinire a atribuțiilor stagiarului.

(5) Obligațiile stagiarului sunt următoarele:

a) să urmeze programul de instruire teoretică organizat sau recunoscut de ASPAAS și să susțină testele de autoevaluare a cunoștințelor până la finalizarea perioadei de stagiu de pregătire practică;

b) să efectueze concomitent cu participarea la instruirea teoretică sau ulterior acesteia stagiul de pregătire practică în condițiile prevăzute la art. 9;

c) să efectueze anual numărul minim de ore de practică prevăzut la art. 9 alin. (8);

d) să își organizeze o evidență proprie a activităților pe care le efectuează;

e) să respecte sarcinile trasate de mentor;

f) să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate conform programului anual de activitate;

g) să respecte confidențialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfășurată, în conformitate cu normele stabilite de auditorul financiar liber-profesionist/firma de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar;

h) să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activități care constituie concurență neloială auditorului financiar liber- profesionist/firmei de audit;

i) să întocmească raportul de stagiu pentru fiecare an de stagiu;

j) să participe la procesul de evaluare;

k) să îndeplinească obligațiile privind întocmirea dosarului de practică, în care se reflectă în mod corect și complet experiența profesională acumulată pe întreaga perioadă de desfășurare a stagiului;

l) să prezinte pentru verificare la ASPAAS, anual sau la cerere, dosarul de practică;

m) să depună la ASPAAS, la sfârșitul perioadei de stagiu, dosarul de practică vizat de îndrumătorul de stagiu pentru toată perioada de stagiu de pregătire practică;

n) să își găsească îndrumător de stagiu.

(6) Drepturile stagiarului sunt următoarele:

a) de a fi cooptat în echipele de audit constituite de auditorul financiar/firma de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar, în funcție de nivelul sau de pregătirea acestuia;

b) de a fi îndrumat de un mentor pe toata durata de valabilitate a contractului de stagiu;

c) de a primi certificatul de finalizare a stagiului;

d) de a i se stabili un program de activități corespunzător, al cărui nivel de dificultate și complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

e) de a beneficia de evaluare obiectivă;

f) de a i se asigura timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competențelor și dobândirii deprinderilor practice necesare practicării profesiei de auditor financiar;

g) de a i se asigura, prin grija mentorului, accesul la sursele de informare utile perfecționării sale și care să-i permită consolidarea cunoștințelor;

h) de a participa la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

ARTICOLUL 14 Dispoziții tranzitorii

(1) Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică cu următoarele dispoziții tranzitorii:

a) Pentru stagiarii care la data intrării în vigoare a prezentelor norme se află în anul I de stagiu, perioada de stagiu începe de la data la care stagiarul a fost înregistrat în evidențele Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) pe baza unei cereri- tip, conform Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, cu modificările și completările ulterioare. În aplicarea acestei dispoziții, CAFR este obligată ca în termen de 5 zile de la solicitare să pună la dispoziția ASPAAS toate documentele și informațiile necesare. Nerespectarea de către conducerea CAFR a prezentei dispoziții atrage consecințele legale administrativ-disciplinare.

b) Pentru stagiarii care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se află în anul II de stagiu, anul de stagiu începe în momentul depunerii acceptului îndrumătorului de stagiu. Dacă acceptul îndrumătorului de stagiu nu a fost depus la CAFR în termen de un an de la data intrării în vigoare a Legii nr. 162/2017, se aplică prevederile prezentelor norme în sensul obligației de a încheia un contract de stagiu.

c) Stagiarii care la data intrării în vigoare a prezentelor norme se află anul în II sau III de stagiu și care au depus și înregistrat la CAFR acceptul îndrumătorului de stagiu și declarația pe propria răspundere a îndrumătorului de stagiu conform Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, cu modificările și completările ulterioare, își pot continua stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar în baza acestora, nefiind obligatorie încheierea unui nou contract de stagiu. În acest caz, nici stagiarii în activitatea de audit financiari și nici auditorii financiari/firmele de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar nu sunt exonerați de la îndeplinirea obligațiilor ce le revin conform prezentelor norme.

d) În aplicarea prevederilor lit. a)-c), CAFR este obligat ca, în termen de 5 zile de la solicitare, să pună la dispoziția ASPAAS toate documentele și informațiile necesare. Nerespectarea de către conducerea CAFR a prezentei dispoziții atrage consecințele legale administrativ-disciplinare.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1), aprobarea calendarului activităților pentru anul 2018 se face până la data de 10 noiembrie.

ARTICOLUL 15 Dispoziții finale

(1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 162/2017, odată cu depunerea programului anual de activități prevăzut la art. 9 alin. (11), stagiarul depune și declarația pe propria răspundere privind buna reputație, conform Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018.

(2) Pentru fiecare stagiar în activitatea de audit financiar, anual, ASPAAS eliberează un certificat. Certificatul de stagiar în activitatea de audit financiar se eliberează după îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentele norme pentru fiecare an de stagiu.

(3) Singurul document care atestă calitatea de stagiar în audit financiar este certificatul de stagiar în activitatea de audit financiar eliberat de către ASPAAS, conform prevederilor alin. (2).

(4) Perioada de pregătire practică începe la data încheierii contractului de stagiu și se finalizează după minimum trei ani.

(5) Contractul de stagiu trebuie să acopere o perioadă minimă de trei ani, respectiv toată perioada de pregătire practică.

(6) Pentru stagiarii care nu au finalizat stagiul, ASPAAS recunoaște perioada de stagiu efectuată anterior prezentelor norme în cadrul CAFR până la data intrării în vigoare a Legii nr. 162/2017, în condițiile respectării reglementărilor în vigoare în perioada desfășurării stagiului de pregătire practică. În aplicarea acestei prevederi, CAFR este obligat ca în termen de 5 zile de la solicitare să pună la dispoziția ASPAAS toate documentele și informațiile necesare. Nerespectarea de către conducerea CAFR a prezentei prevederi atrage consecințele legale, administrativ-disciplinare.

(7) Stagiarii care au finalizat stagiul de pregătire practică în condițiile prezentelor norme se pot prezenta la oricare dintre sesiunile ordinare ale examenului de competență profesională pentru dobândirea calității de auditor financiar, organizate de ASPAAS.

(8) Cazurile de forță majoră care au ca efect neîndeplinirea obligațiilor stagiarului sau a auditorului financiar îndrumător de stagiu conduc la prelungirea perioadei de stagiu cu perioada în care a acționat forța majoră.

ARTICOLUL 16 Anexe

Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 și 5 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

Cerere privind recunoașterea instruirii teoretice

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în localitatea/județul/țara . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sector/județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., adresa de corespondență . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu carte de identitate/pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., având în vedere protocolul încheiat între Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) și . . . . . . . . . ., declar că am urmat cursul de instruire teoretică . . . . . . . . . . organizat în cadrul . . . . . . . . . . în domeniul . . . . . . . . . .*.

* Se completează cu unul sau mai multe dintre domeniile de studii prevăzute la art. 6 alin. (3) din Normele privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 150/2018.

Anexez următoarele documente justificative:

□ diplomă de licență sau diplomă universitară la nivel de master sau echivalent, în copie conformă cu originalul;

□ foaie matricolă//curricula/diplomă, în copie conformă cu originalul;

□ certificat de absolvire, în copie conformă cu originalul.

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., declar sub sancțiunea prevederilor art. 322, 323 și 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals și, respectiv, falsul în declarații că informațiile furnizate sunt corecte și complete și că sunt de acord cu stocarea, utilizarea și prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor legale.

Data Semnătura

ANEXA Nr. 2 la norme

Raport de stagiu

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/pașaportul seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., în calitate de stagiar, anul . . . . . . . . . ., Legitimație nr. . . . . . . . . . ., declar că, în perioada . . . . . . . . . ., am efectuat stagiul de pregătire practică în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate, sub îndrumarea dnei/dlui . . . . . . . . . ., în calitate de mentor/auditor financiar îndrumător de stagiu.

În perioada de stagiu menționată am desfășurat următoarele activități:*

* Se specifică în detaliu activitățile desfășurate care au legătură cu contractul de stagiu, în raport cu obiectivele și indicatorii de performanță conform programului anual de activitate.

a) . . . . . . . . . . ;

b) . . . . . . . . . . ;

c) . . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., declar sub sancțiunea prevederilor art. 322, 323 și 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals și, respectiv, falsul în declarații că informațiile furnizate sunt corecte și complete și că sunt de acord cu stocarea, utilizarea și prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar a datelor cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor legale.

Întocmit,
Stagiar,
. . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3a la norme

Contract de stagiu nr.
. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 1 Părțile contractante

1. . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., înregistrată la registrul comerțului/ . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . ., codul de identificare fiscală (C.I.F.) . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., reprezentat legal prin doamna/domnul . . . . . . . . . ., în calitate de firmă de audit în care se efectuează stagiul de pregătire practică în audit financiar, denumită în continuare firmă de audit,

și/sau

2. Domnul/Doamna . . . . . . . . . ., auditor financiar, înregistrat în Registrul public electronic cu numărul . . . . . . . . . ., având statutul de angajat/administrator/asociat/partener în cadrul firmei de audit, în calitate de mentor/îndrumător,

și

3. Domnul/Doamna . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a BI/CI/pașaport seria . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., Legitimație stagiar nr. . . . . . . . . . ., în calitate de stagiar,

în temeiul prevederilor art. 5, 7, 11 și art. 75 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative și în aplicarea Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 150/2018, denumite în continuare Norme, cu respectarea legislației muncii,

convin să încheie prezentul contract de stagiu.

ARTICOLUL 2 Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă efectuarea de către stagiar a perioadei de stagiu de pregătire practică, prevăzută la art. 9 din Norme, sub îndrumarea auditorului financiar îndrumător de stagiu și pe baza unui program de activități aprobat de către acesta.

ARTICOLUL 3 Durata contractului de stagiu

(1) Prezentul contract de stagiu se încheie pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de . . . . . . . . . . .

(2) În caz de forță majoră, perioada de stagiu prevăzută la alin. (1) este prelungită cu perioada de timp în care a acționat forța majoră.

(3) Perioada de stagiu se suspendă în condițiile art. 10 alin. (6) și (7) din Norme și se prelungește cu perioada în care a produs efecte suspendarea.

(4) În situația prevăzută la art. 9 alin. (19) și (20) din Norme, perioada de stagiu prevăzută la alin. (1) este prelungită cu perioada de remediere a situației.

ARTICOLUL 4 Locul de efectuare a perioadei de stagiu

Activitatea de stagiu se desfășoară la . . . . . . . . . ., adresa/sediul . . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 5 Drepturile și obligațiile părților

(1) Obligațiile firmei de audit sunt următoarele:

a) de a iniția încheierea contractului de stagiu;

b) de a propune un mentor pentru a asigura îndrumarea stagiarului pe toată perioada de stagiu;

c) de a face dovada existenței unui raport juridic în vigoare cu mentorul propus;

d) de a face dovada existenței unui raport juridic în vigoare cu stagiarul, conform legislației muncii, care să permită stagiarului participarea, printre altele, la activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate;

e) de a crea stagiarilor condiții pentru ca aceștia să își efectueze stagiul de pregătire practică sub îndrumarea mentorului;

f) de a asigura resursele materiale/dotarea (logistică, tehnică și tehnologică) necesare/necesară valorificării cunoștințelor teoretice și practice primite de stagiar în cadrul stagiului;

g) de a notifica Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) încetarea raportului juridic cu stagiarul sau mentorul, după caz.

(2) Drepturile firmei de audit sunt următoarele:

a) să repartizeze stagiarul în orice activitate legată de auditul financiar;

b) să includă stagiarii în echipele de audit, în funcție de experiența acestora;

c) să ceară stagiarului să îi respecte regulamentele, procedurile și normele interne pe toată durata contractului de stagiu.

(3) Obligațiile mentorului sunt următoarele:

a) să emită raportul asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar potrivit art. 9 alin. (26) din Norme;

b) să stabilească stagiarului un program anual de activități;

c) să evalueze activitatea și pregătirea practică a stagiarului anual și să întocmească referatul de evaluare, iar la sfârșitul perioadei de stagiu să întocmească referatul-sinteză de evaluare care acoperă toată perioada de stagiu;

d) să elibereze stagiarului certificatul de finalizare a stagiului din care să reiasă perioada în care acesta a desfășurat activitatea în baza contractului de stagiu, competențele și deprinderile practice dobândite și alte mențiuni;

e) să nu implice stagiarul în desfășurarea altor activități decât cele prevăzute în contractul de stagiu;

f) să furnizeze ASPAAS, la cerere, informații privind activitatea stagiarului.

(4) Drepturile mentorului sunt următoarele:

a) să stabilească programul anual al activităților stagiarului, cuprinzând atribuții în domeniul auditului financiar;

b) să asigure valorificarea cunoștințelor teoretice și practice ale stagiarului în activitatea specifică;

c) să controleze modul de îndeplinire a atribuțiilor stagiarului.

(5) Obligațiile stagiarului sunt următoarele:

a) să urmeze programul de instruire teoretică organizat sau recunoscut de ASPAAS și să susțină testele de autoevaluare a cunoștințelor până la finalizarea perioadei de stagiu de pregătire practică;

b) să efectueze concomitent cu participarea la instruirea teoretică sau ulterior acesteia stagiul de pregătire practică în condițiile prevăzute la art. 9 din Norme;

c) să efectueze anual numărul minim de ore de practică prevăzut la art. 9 alin. (8) din Norme;

d) să își organizeze o evidență proprie a activităților pe care le efectuează;

e) să respecte sarcinile trasate de îndrumătorul de stagiu;

f) să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate conform programului anual de activitate;

g) să respecte confidențialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfășurată, în conformitate cu normele stabilite de firma de audit;

h) să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activități care constituie concurență neloială firmei de audit;

i) să întocmească raportul de stagiu pentru fiecare an de stagiu;

j) să participe la procesul de evaluare;

k) să îndeplinească obligațiile privind întocmirea dosarului de practică, în care se reflectă în mod corect și complet experiența profesională acumulată pe întreaga perioadă de desfășurare a stagiului;

l) să prezinte pentru verificare la ASPAAS, anual sau la cerere, dosarul de practică;

m) să depună la ASPAAS, la sfârșitul perioadei de stagiu, dosarul de practică vizat de îndrumătorul de stagiu pentru toată perioada de stagiu de pregătire practică.

(6) Drepturile stagiarului sunt următoarele:

a) de a fi cooptat în echipele de audit constituite de firma de audit în funcție de nivelul său de pregătire;

b) de a fi îndrumat de un mentor pe toata durata de valabilitate a contractului de stagiu;

c) de a primi certificatul de finalizare a stagiului;

d) de a i se stabili un program de activități corespunzător, al cărui nivel de dificultate și complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

e) de a beneficia de evaluare obiectivă;

f) de a i se asigura timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competențelor și dobândirii deprinderilor practice necesare practicării profesiei de auditor financiar;

g) de a i se asigura, prin grija mentorului, accesul la sursele de informare utile perfecționării sale și care să îi permită consolidarea cunoștințelor;

h) de a participa la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari.

ARTICOLUL 6 Prețul contractului

Părțile convin să își asume obligațiile și drepturile din prezentul contract de stagiu fără alte obligații de natură patrimonială.

ARTICOLUL 7 Confidențialitatea

Părțile se obligă reciproc să respecte principiile de confidențialitate stabilite prin norme interne, proceduri și prin legislația în vigoare.

ARTICOLUL 8 Forța majoră

(1) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de stagiu, pe toată perioada în care aceasta acționează și este constatată de o autoritate competentă.

(2) Îndeplinirea contractului de stagiu se suspendă în perioada de acțiune a forței majore.

(3) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celorlalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

(4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare și reluarea îndeplinirii contractului.

(5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte are dreptul să notifice celorlalte părți încetarea de drept a prezentului contract de stagiu, fără alte obligații.

ARTICOLUL 9 Soluționarea litigiilor

Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce se pot ivi din îndeplinirea prezentului contract de stagiu.

ARTICOLUL 10 Clauze speciale

Prevederile prezentului contract de stagiu se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, ale Ordinului președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 150/2018 pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, precum și ale normelor interne, regulamentelor și procedurilor firmei de audit.

Prezentul contract reprezintă acordul de voință al părților și a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Firma de audit
. . . . . . . . . .
Stagiar
. . . . . . . . . .
Contrasemnează:
Mentor*,
. . . . . . . . . .

* Mentorul poate fi aceeași persoană care semnează pentru angajator.

ANEXA Nr. 3b la norme

Contract de stagiu
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 1 Părțile contractante

1. Domnul/Doamna . . . . . . . . . . cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., codul de identificare fiscală (C.I.F.) . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., în calitate de auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic sub nr. . . . . . . . . . ., în calitate de auditor financiar liber-profesionist și mentor/îndrumător,

și

2. Domnul/Doamna . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a BI/CI/pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., Legitimație stagiar nr. . . . . . . . . . ., în calitate de stagiar,

în temeiul prevederilor art. 5, 7, 11 și art. 75 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative și în aplicarea Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 150/2018, denumite în continuare Norme, cu respectarea legislației muncii,

convin să încheie prezentul contract de stagiu.

ARTICOLUL 2 Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă efectuarea de către stagiar a perioadei de stagiu de pregătire practică prevăzută la art. 9 din Norme, sub îndrumarea auditorului financiar îndrumător de stagiu și pe baza unui program de activități aprobat de către acesta.

ARTICOLUL 3 Durata contractului de stagiu

(1) Prezentul contract de stagiu se încheie pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de . . . . . . . . . . .

(2) În caz de forță majoră, perioada de stagiu prevăzută la alin. (1) este prelungită cu perioada de timp în care a acționat forța majoră.

(3) Perioada de stagiu se suspendă în condițiile art. 10 alin. (6) și (7) din Norme și se prelungește cu perioada în care a produs efecte suspendarea.

(4) În situația prevăzuta la art. 9 alin. (19) și (20) din Norme, perioada de stagiu prevăzută la alin. (1) este prelungită cu perioada de remediere a situației.

ARTICOLUL 4 Locul de efectuare a perioadei de stagiu

Activitatea de stagiu se desfășoară la . . . . . . . . . ., adresa/sediul . . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 5 Drepturile și obligațiile părților

(1) Obligațiile auditorului financiar liber-profesionist sunt următoarele:

a) de a iniția încheierea contractului de stagiu;

b) de a face dovada existenței unui raport juridic în vigoare cu stagiarul, conform legislației muncii, care să permită stagiarului participarea, printre altele, la activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate;

c) de a crea stagiarilor condiții pentru ca aceștia să își efectueze stagiul de pregătire practică sub îndrumarea mentorului;

d) de a asigura resursele materiale/dotarea (logistică, tehnică și tehnologică) necesare/necesară valorificării cunoștințelor teoretice și practice primite de stagiar în cadrul stagiului;

e) de a notifica Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) încetarea raportului juridic cu stagiarul sau mentorul, după caz.

(2) Drepturile auditorului financiar liber-profesionist sunt următoarele:

a) să repartizeze stagiarul în orice activitate legată de auditul financiar;

b) să includă stagiarii în echipele de audit, în funcție de experiența acestora;

c) să ceară stagiarului să îi respecte regulamentele, procedurile și normele interne pe toată durata contractului de stagiu.

(3) Obligațiile mentorului sunt următoarele:

a) să emită raportul asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar potrivit art. 9 alin. (26) din Norme;

b) să stabilească stagiarului un program anual de activități;

c) să evalueze activitatea și pregătirea practică a stagiarului anual și să întocmească referatul de evaluare, iar la sfârșitul perioadei de stagiu să întocmească referatul-sinteză de evaluare care acoperă toată perioada de stagiu;

d) să elibereze stagiarului certificatul de finalizare a stagiului din care să reiasă perioada în care acesta a desfășurat activitatea în baza contractului de stagiu, competențele și deprinderile practice dobândite și alte mențiuni;

e) să nu implice stagiarul în desfășurarea altor activități decât cele prevăzute în contractul de stagiu;

f) să furnizeze ASPAAS, la cerere, informații privind activitatea stagiarului.

(4) Drepturile mentorului sunt următoarele:

a) să stabilească programul anual al activităților stagiarului, cuprinzând atribuții în domeniul auditului financiar;

b) să asigure valorificarea cunoștințelor teoretice și practice ale stagiarului în activitatea specifică;

c) să controleze modul de îndeplinire a atribuțiilor stagiarului.

(5) Obligațiile stagiarului sunt următoarele:

a) să urmeze programul de instruire teoretică organizat sau recunoscut de ASPAAS și să susțină testele de autoevaluare a cunoștințelor până la finalizarea perioadei de trei ani aferente cursului de instruire teoretică;

b) să efectueze concomitent cu participarea la instruirea teoretică sau ulterior acesteia stagiul de pregătire practică în condițiile prevăzute la art. 9 din Norme;

c) să efectueze anual numărul minim de ore de practică prevăzut la art. 9 alin. (8) din Norme;

d) să își organizeze o evidență proprie a activităților pe care le efectuează;

e) să respecte sarcinile trasate de îndrumătorul de stagiu;

f) să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate conform programului anual de activitate;

g) să respecte confidențialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfășurată, în conformitate cu normele stabilite de auditorul financiar liber-profesionist;

h) să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activități care constituie concurență neloială auditorului financiar liber- profesionist;

i) să întocmească raportul de stagiu pentru fiecare an de stagiu;

j) să participe la procesul de evaluare;

k) să îndeplinească obligațiile privind întocmirea dosarului de practică, în care se reflectă în mod corect și complet experiența profesională acumulată pe întreaga perioadă de desfășurare a stagiului;

l) să prezinte pentru verificare la ASPAAS, anual sau la cerere, dosarul de practică;

m) să depună la ASPAAS, la sfârșitul perioadei de stagiu, dosarul de practică vizat de îndrumătorul de stagiu pentru toată perioada de stagiu de pregătire practică;

n) să își găsească îndrumător de stagiu.

(6) Drepturile stagiarului sunt următoarele:

a) de a fi cooptat în echipele de audit constituite de auditorul financiar în funcție de nivelul său de pregătire;

b) de a fi îndrumat de un mentor pe toată durata de valabilitate a contractului de stagiu;

c) de a primi certificatul de finalizare a stagiului;

d) de a i se stabili un program de activități corespunzător, al cărui nivel de dificultate și complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

e) de a beneficia de evaluare obiectivă;

f) de a i se asigura timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competențelor și dobândirii deprinderilor practice necesare practicării profesiei de auditor financiar;

g) de a i se asigura, prin grija mentorului, accesul la sursele de informare utile perfecționării sale și care să îi permită consolidarea cunoștințelor;

h) de a participa la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari.

ARTICOLUL 6 Prețul contractului

Părțile convin să își asume obligațiile și drepturile din prezentul contract de stagiu fără alte obligații de natură patrimonială.

ARTICOLUL 7 Confidențialitatea

Părțile se obligă reciproc să respecte principiile de confidențialitate stabilite prin norme interne, proceduri și prin legislația în vigoare.

ARTICOLUL 8 Forța majoră

(1) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de stagiu, pe toată perioada în care aceasta acționează și este constatată de o autoritate competentă.

(2) Îndeplinirea contractului de stagiu se suspendă în perioada de acțiune a forței majore.

(3) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celorlalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

(4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare și reluarea îndeplinirii contractului.

(5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte are dreptul să notifice celorlalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără alte obligații.

ARTICOLUL 9 Soluționarea litigiilor

Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce se pot ivi din îndeplinirea prezentului contract de stagiu.

ARTICOLUL 10 Clauze speciale

Prevederile prezentului contract de stagiu se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, ale Ordinului președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 150/2018 pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, precum și ale normelor interne, regulamentelor și procedurilor angajatorului.

Prezentul contract reprezintă acordul de voință al părților și a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Auditor financiar/Mentor,
. . . . . . . . . .
Stagiar,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la norme

Cerere de atestare ca mentor

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cu domiciliul în țara . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., legitimat(ă) cu cartea de identitate/pașaportul seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., în calitate de auditor financiar autorizat în . . . . . . . . . .România/statul membru de origine, Autorizație/Certificat nr. . . . . . . . . . ., înregistrat ca auditor financiar în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit din România cu nr. . . . . . . . . . ., solicit atestarea ca îndrumător de stagiu/mentor pentru a oferi îndrumare stagiarului . . . . . . . . . .în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate.

Declar că îndeplinesc următoarele condiții:

□ îmi exercit activitatea ca liber-profesionist/în cadrul unei firme de audit autorizate în România/statul membru . . . . . . . . . .;

□ am experiență de cel puțin 2 ani în efectuarea misiunilor de audit statutar;

□ am un număr de . . . . . . . . . .clienți în următoarele domenii:

a) . . . . . . . . . . ;

b) . . . . . . . . . . ;

c) . . . . . . . . . . ;

□ am în derulare un număr de . . . . . . . . . .contracte de audit statutar;

□ ofer îndrumare unui număr de . . . . . . . . . . stagiari;

□ am în derulare un număr de . . . . . . . . . . misiuni de audit, dintre care . . . . . . . . . .în activitatea de audit statutar;

□ am bună reputație.

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., declar sub sancțiunea prevederilor art. 322, 323 și 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals și, respectiv, falsul în declarații că informațiile furnizate sunt corecte și complete și că sunt de acord cu stocarea, utilizarea și prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar a datelor cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor legale.

Auditor financiar,
. . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la norme

Cerere de atestare ca firmă de audit care oferă îndrumare stagiarilor

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cu domiciliul în țara . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., legitimat(ă) cu cartea de identitate/pașaportul seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al firmei de audit . . . . . . . . . . din România/statul membru de origine . . . . . . . . . ., Autorizație nr. . . . . . . . . . ., înregistrată ca firmă de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit din România cu nr. . . . . . . . . . ., solicit atestarea ca firmă de audit pentru desfășurarea stagiului de pregătire practică a stagiarului . . . . . . . . . . în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate.

Declar că firma de audit îndeplinește următoarele condiții:

□ în cadrul firmei de audit își exercită profesia un număr de . . . . . . . . . .auditori financiari atestați ca mentori de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS);

□ are experiență de cel puțin 2 ani în efectuarea misiunilor de audit statutar;

□ are un număr de . . . . . . . . . .clienți și în următoarele domenii:

a) . . . . . . . . . . ;

b) . . . . . . . . . . ;

c) . . . . . . . . . . ;

□ are în derulare un număr de . . . . . . . . . . contracte de audit statutar;

□ are bună reputație.

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., declar sub sancțiunea prevederilor art. 322, 323 și 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals și, respectiv, falsul în declarații că informațiile furnizate sunt corecte și complete și că sunt de acord cu stocarea, utilizarea și prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor legale.

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...