Revista societăților și a dreptului comercial nr. 3/2018

Obligativitatea primei de emisiune la societățile comerciale [Obligation of the issue premium to the companies]
de Sebastian Bodu

19 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Rezumat: Deși nicio lege nu prevede obligativitatea stabilirii unei prime de emisiune, la emisiunea de noi acțiuni oferite spre subscriere de către o societate aflată în procedura majorării capitalului său social, aceasta nu înseamnă că societatea emitentă poate, în orice condiții, să ignore stabilirea unei astfel de prime sau să o subevalueze în mod vădit. Prima de emisiune este expresia societară a valorii de piață a acțiunilor, preț ce se stabilește ca raport între valoarea societății și numărul de titluri de participare aflate în circulație. Ea se adaugă valorii nominale deoarece aceasta din urmă nu are nicio legătură cu valoarea de piață de la un moment dat, fiind o valoare arbitrară, stabilită administrativ. Așadar, a emite acțiuni fără primă de emisiune ar însemna a considera valoarea societății egală cu valoarea capitalului său social, ceea ce nu poate fi decât o simplă coincidență (mai mult teoretică decât practică). Subevaluarea primei de emisiune înseamnă, deci, subevaluarea societății, adică o fraudare a intereselor financiare a acționarilor care nu subscriu sau care nu subscriu integral cota oferită în temeiul dreptului de preferință. Alături de acesta din urmă, prima de emisiune este unul din instrumentele de protecție ale acționarilor minoritari în fața diluției, economice, respectiv juridice.

Cuvinte-cheie: Societate comercială, majorare de capital social, emisiune de noi acțiuni, primă de emisiune, valoare nominală

Abstract: Although no law provides for the obligation to set a broadcasting premium on the issue of new shares offered for subscription by a company in the process of increasing its share capital, this does not mean that the issuing company may in any circumstances ignore the establishment of such a raw or undervalued. The issue premium is the corporate expression of the market value of the shares, which is established as a ratio between the value of the company and the number of shares in circulation. It is added to the par value because the latter has nothing to do with the market value at any given time, being an arbitrarily established, administrative value. Therefore, issuing shares without a premium would mean considering the value of the company equal to the value of its legal capital, which can only be a mere coincidence (more theoretical than practical). Sub-valuation of the issue premium therefore means the undervaluation of the company, that is, a fraud in the financial interests of the shareholders who do not subscribe or who do not fully subscribe the share offered under the pre-emption right. Along with the latter, the issue premium is one of the minority shareholders' protection instruments in the face of dilution, financial and legal.

Key-words: Company, increase of share capital, issuance of new shares, issue premium, par value

"Prin cererea formulată la data de 30.11.2006 și înregistrată sub nr.7981/COM/2006 [dosar nou (...) ] la Tribunalul Constanța, reclamanta Societatea de Investiții Financiare "Transilvania" SA (T. Transilvania) a chemat în judecată pe pârâta SC D. Turism SA solicitând, în principal, (i) Constatarea nulității absolute a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 1/27.10.2006 a acționarilor SC D. Turism SA, iar în subsidiar, (ii) anularea aceleiași hotărâri. În motivarea cererii, reclamanta a susținut că, prin hotărârile atacate, adunarea generală extraordinară a acționarilor SC D. Turism SA au decis următoarele: [...] aprobarea majorării capitalului social de la 472.811,5 Ron, împărțit în 4.728,115 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 Ron fiecare, cu suma de 19.995.658,4 Ron, echivalentul a 199.956.584 acțiuni emise în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 31.10.2005 și care au fost subscrise și vărsate integral; aprobarea modificării actului constitutiv în ce privește capitalul social, conform celor menționate mai sus. Reclamanta a criticat hotărârile adoptate sub următoarele aspecte: [...]; reclamanta a invocat nulitatea hotărârii de majorare, întrucât la valoarea de emisiune a noilor acțiuni nu a fost calculată o primă de emisiune. Pârâta, prin întâmpinare, a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată învederând următoarele: [...] Potrivit dispozițiilor Legii nr. 297/2004 nu mai subzistă obligația stabilirii unei prime de emisiune în cazul majorării capitalului social la societățile deținute public. Prin sentința civilă nr.106/COM/2007, Tribunalul Constanța a respins ca nefondată acțiunea reținând că [...] critica privind obligația stabilirii unei prime de emisiune la majorarea capitalului social nu este întemeiată sub două aspecte: Pe de o parte modalitatea de majorare a fost stabilită prin hotărârea din 31.10.2005 prin care s-a decis ca majorarea să se facă prin acordarea unui drept de preferință vechilor acționari realizându-se astfel o protecție a acestora. Ca urmare, această critică nu poate face obiectul analizei hotărârii din 27.10.2006 care, așa cum au arătat, a încheiat operațiunea de majorare a capitalului, inițiată anterior. Pe de altă parte, dacă s-ar admite că și în această fază a operațiunii de majorare a capitalului social poate fi analizată modalitatea de majorare efectivă, critica va fi înlăturată deoarece nu există obligativitatea stabilirii unei prime de emisiune atunci când majorarea capitalului social se face prin emiterea de acțiuni noi. Curtea reține, astfel cum corect s-a pronunțat și instanța de fond, că nu există în sarcina societății pârâte o obligație legală în acest sens. Acțiunile emise de societate pentru majorarea capitalului social pot fi de o valoare nominală egală cu valoarea nominală a acțiunilor vechi sau, dacă societatea consideră necesar, la valoarea nominală poate adăuga prima de emisiune al cărei cuantum trebuie justificat de existența rezervelor. Dacă sub imperiul OUG nr. 28/2002 majorarea de capital în societățile deținute public cunoștea un regim aparte față de dreptul comun în sensul că aceste societăți nu puteau majora capitalul social prin noi aporturi înainte de actualizarea valorii imobilizărilor aflate în patrimoniul lor, iar prețul de subscriere a acțiunilor emise pentru majorarea capitalului social se calcula obligatoriu prin adăugarea unei prime de emisiune cel puțin egală cu diferența de valoare dintre activul net pe acțiune și valoarea nominală înregistrată a acțiunii, în prezent, o astfel de obligație nu mai există. Prin urmare, din acest punct de vedere, reclamanta nu mai este supusă unor norme speciale, ci normelor de drept comun, iar acestea nu impun stabilirea primei de emisiune".

(C. Ap. Constanța, s. com. și mar., dec. nr. 32/com din 21 februarie 2008)

Comentariu

Prima de emisiune reprezintă diferența în plus dintre valoarea de emisiune și valoarea nominală a unei acțiuni. Stabilirea unei prime reprezintă cea mai uzitată metodă de emisiune a acțiunilor la valoarea lor corectă de piață. Legea nr. 31/1990 privind societățile (denumită, în continuare, "Legea societăților"), ca și practica, folosește termenul de prime de emisiune(1), însă formularea corectă este aceea de prime legate de capital (contul analitic 104) care, la rândul lor, sunt prime de emisiune, atunci când sunt legate de aporturi în numerar (contul analitic 1041), prime de aport, atunci când sunt legate de aporturi în natură (contul analitic 1043), prime de fuziune/divizare, atunci când sunt legate de o fuziune sau o divizare (contul analitic 1042) și prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni, atunci când sunt legate de o majorare a capitalului social printr-o astfel de conversie (contul analitic 1044). Deși este reglementată pentru societățile pe acțiuni (art. 220 alin. (3) din Legea societăților), prima de emisiune este aplicabilă în același fel și societăților cu răspundere limitată (mai ales că Planul general de conturi nu distinge între diferitele forme societare). Totuși, ea se întâlnește cel mai des la societățile pe acțiuni, așa că o vom trata în cadrul acestei forme societare.

Valoarea (prețul) de emisiune a titlurilor de participare (a acțiunilor, la modul particular) ce urmează a fi emise se stabilește, principial, în mod liber de societate, pe baza propriei evaluări și se aprobă de către acționari în cadrul adunării generale. Pentru a concilia pretențiile acționarilor nesubscriitori (total sau parțial) și a celor care subscriu, evitând astfel, pe de-o parte, o diluare a primilor(2), iar, pe de altă parte, eșecul subscripției din cauza prețului ridicat, adunarea generală care hotărăște majorarea trebuie să agreeze - uneori anticipat și de comun acord cu subscriitorul sau subscriitorii - prețul de emisiune al acțiunilor. Fiind rezultatul confruntării dintre cerere și ofertă, în condiții de piață, prețul de emisiune (reprezentând valoarea nominală plus prima) va reprezenta, în fiecare caz, valoarea corectă de piață pentru acel caz(3). Deși se întâlnește mai degrabă la aporturile în numerar, prima de emisiune se aplică identic și în cazul aporturilor în natură (denumită, contabil, în acest caz, primă de aport), având același rol.

De lege lata, modul de stabilire a primei de emisiune nu este reglementat în mod explicit în lege(4); o reglementare a primei de emisiune s-ar putea face și prin actul constitutiv(5). Legea societăților reglementează expres doar valoarea nominală minimă a acțiunilor, lăsând stabilirea primei de emisiune în funcție de valoarea corectă de piață a societății. Apreciem, alături de comentatori ai dreptului societar european, că acest lucru este o greșeală, astfel că emisiunea la cel mai bun preț ar fi trebuit explicit prevăzută (și) în Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (un bun prilej ar fi fost odată cu abrogarea și înlocuirea celei de-a Doua Directive Societare)(6). Implicit însă, aceasta este reglementată la art. 217 alin. (2) teza a II-a din Legea societăților, care transpune art. 72 paragraful (4) din actuala directivă generală, și anume atunci când se propune emisiunea de noi acțiuni către alte persoane decât acționarii titulari ai dreptului de preferință(7).

Nereglementarea explicită a primei de emisiune a generat ideea absurdă că, nefiind obligatorie(8), poate fi inclusiv eliminată, adică o societate ar putea, chiar și când valoarea corectă de piață (stabilită prin orice metodă de evaluare) este mai mare decât valoarea capitalului său social, să nu stabilească o primă de emisiune, adică să emită acțiuni la un preț subevaluat. Fiind expresia valorii de piață a societății, prima de emisiune formează, alături de valoarea nominală (irelevantă, în contextul acestui calcul), valoarea de piață a acțiunilor. Şi cum un acționar nu își vinde acțiunile la valoarea nominală, ci la valoarea de piață, la fel societatea nu poate "vinde" prin emisiune acțiunile decât în același mod.

Sunt fundamental greșite soluțiile, date pe bandă rulantă de instanțele de judecată, de respingere de plano a acțiunilor prin care se cere anularea emisiunilor de acțiuni făcute la valoarea nominală, pe argumentul că prima de emisiune nu este obligatorie(9), deoarece, în acest fel, se ajunge la a se asimila valoarea corectă de piață a unei societăți cu valoarea capitalului său social (asimilare cauzată în parte, poate, și de îmbrățișarea conceptului vetust al valorii nominale). Când acțiunile sunt emise sub valoarea lor corectă de piață, inclusiv la valoarea nominală, jocul cererii și ofertei este eliminat, favorizându-i nejustificat pe acționarii subscriitori ce astfel se vor îmbogăți fără un just temei prin cumpărarea unor acțiuni subevaluate, în dauna celor nesubscriitori, care vor suporta diluția economică fără a fi compensați pentru pierderea implicită a unei cote de capital social, compensare care se face prin intermediul primei de emisiune(10).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...