Revista societăților și a dreptului comercial nr. 3/2018

Societăți pe acțiuni. Natura procedurii judiciare de întocmire a unui raport suplimentar privind unele operațiuni reclamate de acționari [Companies. The nature of the judicial procedure for drawing up a supplementary report on some operations claimed by shareholders]
de Dragoș Călin

19 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Rezumat: Procedura prin intermediul căreia se valorifică dreptul de informare al acționarilor semnificativi, prin care întocmirea unui raport suplimentar, este o procedură specială, reglementată de Legea nr. 297/2004 și Legea nr. 24/2017, care se completează cu prevederile procedurii contencioase cuprinse în Codul de procedură civilă.

Cuvinte-cheie: societate pe acțiuni, raport suplimentar, acționari semnificativi

Abstract: The procedure by which the right of informing the significant shareholders, by which the drawing up of a supplementary report, is used is a special procedure, regulated by Law no. 297/2004 and Law no. 24/2017, which is completed with the provisions of the contentious procedure contained in the Code of Civil Procedure.

Key-words: companies, supplementary report, significant shareholders

1. Asupra apelului - litigii cu profesioniști - de față, constată următoarele:

La data de 18.11.2013, Societatea "T." S.A. a solicitat Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu pârâta Societatea "T.E.2002" S.A., desemnarea unui auditor financiar sau expert, în condițiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, care să întocmească un raport suplimentar privind situația împrumuturilor acordate de pârâtă unor societăți afiliate, raport care să fie comunicat părților și A.S.F. în vederea publicării opiniei expertului în Buletinul A.S.F.

În considerentele cererii, s-a arătat, în esență, că reclamanta, în calitate de acționar al societății pârâte, a solicitat auditorului financiar al pârâtei, în temeiul art. 259 din Legea nr. 297/2004, întocmirea unui raport suplimentar privind situația împrumuturilor acordate de pârâtă unor societăți afiliate, însă răspunsul auditorului nu a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor legale și nu conține explicațiile solicitate, motiv pentru care a solicitat încuviințarea prezentei cereri.

2. Prin Încheierea nr. 513 din 13.02.2014, Tribunalul Constanța a încuviințat întocmirea unui raport suplimentar de către expertul contabil desemnat la termenul de judecată din data de 13.03.2014, respectiv de domnul I.S.I. care deține și calitatea de auditor financiar.

Raportul de expertiză a fost depus la dosarul cauzei la data de 11.12.2014, iar în urma încuviințării cererii de completare și lămurire formulată de către reclamantă, domnul expert a depus la data de 11.06.2015 răspunsul său asupra chestiunilor apreciate nelămurite.

În considerarea argumentelor prezentate de expert în răspunsul menționat, vizând neprezentarea de către pârâtă a înscrisurilor solicitate, reclamanta a apreciat că nu s-a răspuns la ceea ce s-a solicitat, insistând asupra completării raportului inițial.

3. Prin încheierea nr. 28 din 11.12.2017 Tribunalul Constanța a constatat efectuată expertiza contabilă solicitată de reclamantă, referitoare la situația împrumuturilor acordate de pârâta "T.E.2002" S.A. obligând pârâta către reclamantă la plata sumei de 4.500 lei reprezentând onorariu de expert.

4. Pentru a pronunța astfel prima instanță a reținut următoarele:

S-a constatat că pârâta nu a predat expertului actele solicitate pentru motivul că nu le deținea, împrejurare în care orice demers al reclamantei de a obține completarea raportului din data de 11.12.2014 este sortit eșecului.

În contextul situației de fapt prezentată, instanța a constatat că s-a dat eficiență prevederilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital care prevede posibilitatea acționarilor de a se adresa instanței din raza teritorială unde își are sediul societatea, în vederea numirii unui auditor financiar sau expert pentru întocmirea unui raport suplimentar în cazul în care raportul publicat al auditorilor financiari nu cuprinde toate informațiile solicitate.

Din examinarea art. 259 din Legea nr. 297/2004 rezultă că în această procedură specială pe care textul legal menționat o instituie, intervenția instanței de judecată este limitată la desemnarea unui auditor financiar pentru stabilirea operațiunilor reclamate ca fiind incomplete care să fie lămurite într-un raport suplimentar ca urmează a fi efectuat și comunicat părților și fixarea onorariului auditorului financiar.

Constatând îndeplinite toate aceste însărcinări, operează dezinvestirea instanței, sens în care s-a pronunțat și I.C.C.J. prin Decizia nr. 16/2011 în examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art.136 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 ale cărei dispoziții sunt aplicabile prin analogie și prezentei cauze.

Trebuie constatat și caracterul necontencios al procedurii judiciare reglementată de art. 259 din Legea nr. 297/2004, supusă astfel regulilor prevăzute de art. 527-537 Cod procedură civilă, întrucât reclamanta nu solicită stabilirea unui drept potrivnic față de societate prin cererea de întocmire a unui raport de expertiză.

În raport de art. 136 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, onorariul expertului în cuantum de 4.500 lei, achitat de reclamantă, va fi suportat de societatea pârâtă.

5. Împotriva acestei hotărârii a formulat apel reclamanta, care a criticat-o pentru nelegalitate și netemeinicie, cu următoarea motivație:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...