Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Convenția de garantare nr. . . . . . . . . . ./zz/ll/aaaa Programul "INVESTEȘTE ÎN TINE", din 08.10.2018

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Încheiată între următoarele părți:

Finanțatorul . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., înregistrat în registrul comerțului sub nr. . . . . . . . . . . și în Registrul bancar sub nr. . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumit în continuare Finanțator,

și

Fondul . . . . . . . . . ., cu sediul social în București, str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul . . ., înregistrat în registrul comerțului sub nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., înregistrat în . . . . . . . . . . și în . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . ., în calitate de mandatar al MFP, denumit în continuare Fondul de garantare

În scopul derulării Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", denumit în continuare Programul, părțile convin încheierea prezentei convenții de garantare, în condițiile prevăzute în continuare.

CAPITOLUL 1 Definiții

Art. 1.1. -

Termenii folosiți în prezenta convenție de garantare au următoarele semnificații:

a) beneficiarul Programului - persoana fizică cu cetățenie română, cu domiciliul în România, care respectă condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", denumită în continuare O.U.G. nr. 50/2018, care îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute de Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", denumite în continuare Norme de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018, precum și normele de creditare ale Finanțatorului, care solicită și primește finanțare din partea acestuia, garantată în proporție de 80% de fondurile de garantare, în numele și contul statului român, în cadrul Programului;

b) familia beneficiarului - persoanele care au calitatea de soț/soție și copii care locuiesc și se gospodăresc împreună, care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (7) și (8) din O.U.G. nr. 50/2018;

c) finanțare garantată - creditul pe care Finanțatorul îl pune la dispoziția beneficiarului în cadrul Programului, cu respectarea normelor interne proprii și în baza unui contract de credit, și care se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) lit. o) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018;

d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului și, după caz, ocrotitorul legal și/sau codebitor/codebitori, Finanțator și Fondul de garantare în calitate de mandatar al statului român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, prin care Fondul de garantare se obligă să garanteze creditul acordat de Finanțator și beneficiarul își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către Finanțator, în cazul producerii riscului de credit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4;

e) garant - statul român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice;

f) Fondul de garantare - instituția mandatată să acorde garanții în numele și contul statului român;

g) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanția de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat este de 80% din valoarea creditului;

h) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de 80% din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele și orice alte cheltuieli adiacente creditului nu sunt incluse în valoarea garanției;

i) riscul de credit - neplata parțială sau integrală a creditului, principal, de către beneficiarul Programului;

j) serviciul datoriei înregistrat de beneficiarul finanțării la creditul acordat de Finanțator - numărul de zile de întârziere la plata principalului față de data scadenței ratei lunare de credit prevăzută în graficul de rambursare a creditului;

k) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului garantat de 80% la soldul restant al creditului, exclusiv dobânzile, comisioanele și orice alte cheltuieli adiacente creditului, sumă care urmează a fi plătită Finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice în cazul producerii riscului de credit;

l) rata de executare a garanției de stat - raportul dintre valoarea garanțiilor solicitate la plată de către Finanțator și valoarea totală a garanțiilor emise în favoarea acestuia.

CAPITOLUL 2 Obiectul convenției de garantare

Art. 2.1. -

Obiectul prezentei convenții de garantare îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între Fondul de garantare și Finanțator în scopul implementării Programului, în temeiul art. 2 alin (6) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018, pentru garantarea în numele și contul statului de către Fondul de garantare, în mod expres, irevocabil și necondiționat, a obligațiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanțator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenție, în limita unui plafon de garantare alocat în sumă de . . . . . . . . . . lei.

Art. 2.2. -

Fondul de garantare este autorizat să evalueze, cel puțin trimestrial, modul de utilizare de către finanțatori a plafonului alocat și să efectueze realocări între finanțatori în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 2.3. -

Programul constă în acordarea unui credit persoanelor fizice definite conform art. 1.1 lit. a) pentru acoperirea nevoilor beneficiarilor și familiilor acestora privind educația, sănătatea, cultura, sportul și de habitat, garantat de către stat în procent de 80% din valoarea creditului. Caracteristicile creditului sunt următoarele:

a) are valoare maximă de 40.000 lei, pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani și care sunt cuprinși în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

b) are valoare maximă de 35.000 lei, pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională, autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

c) poate fi suplimentat o singură dată cu o sumă de până la 20.000 lei, în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului acordat inițial conform lit. a) sau b), cu respectarea scadenței finale prevăzute în contractul de credit;

d) se acordă în una sau mai multe tranșe, în baza facturilor prezentate de beneficiar sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proforme, în funcție de necesitățile de finanțare ale beneficiarului Programului, la solicitarea scrisă a acestuia transmisă Finanțatorului;

e) se acordă pe o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv cu o perioadă de grație cel puțin egală cu perioada studiilor, dar nu mai mare de 5 ani începând de la data acordării creditului;

f) poate fi prelungit peste durata inițială de creditare, în conformitate cu normele și procedurile proprii ale Finanțatorului, inclusiv în cazul suplimentării creditului conform lit. c), cu încadrarea în durata maximă a finanțării prevăzute la lit. e);

g) nu poate fi utilizat pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului și nu poate fi refinanțat în cadrul Programului;

h) acordarea și derularea creditului nu sunt condiționate de durata, tipul, absolvirea/finalizarea studiilor sau cursului de specializare/reconversie profesională;

i) creditul poate fi acordat o singură dată unui beneficiar eligibil, pe parcursul derulării Programului, cu excepția suplimentării prevăzute la lit. c).

CAPITOLUL 3 Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului

Art. 3.1. -

Persoana fizică este eligibilă în cadrul Programului dacă la data aprobării creditului îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

a) are cetățenie română, cu domiciliul în România;

b) este tânăr cu vârsta cuprinsă între 16 ani împliniți la data solicitării creditului și 26 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului și este cuprins în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de specializare, autorizate de Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

c) este persoană cu vârsta cuprinsă între 26 de ani împliniți la data solicitării creditului și 55 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului, dacă este cuprins în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională, autorizate de Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

d) prezintă adeverință eliberată de instituția de învățământ sau instituția la care beneficiarul efectuează cursuri de specializare/reconversie profesională, din care să rezulte că atât instituția, cât și cursurile sunt acreditate și autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Modelul adeverinței este prezentat în anexa nr. 2; Modificări (1)

e) are acordul ocrotitorului legal pentru obținerea acestui tip de credit, dacă este persoană cu capacitate de exercițiu restrânsă, conform normelor proprii de creditare ale finanțatorilor;

f) prezintă cel puțin un codebitor, dacă nu este el angajat, conform normelor proprii de creditare ale finanțatorilor;

g) prezintă o declarație pe propria răspundere prin care declară că va utiliza creditul acordat de Finanțator numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 2 alin. (8) din O.U.G. nr. 50/2018 și că nu a accesat și nu va accesa un alt credit în cadrul Programului de la un alt Finanțator. Modelul declarației este prezentat în anexa nr. 3;

h) nici el/ocrotitorul legal și nici codebitorul/codebitorii nu înregistrează întârzieri la plata altor credite bancare/leasinguri mai mari de 30 de zile calendaristice, conform rezultatului consultării Biroului de credite. În cazul în care există întârzieri mai mari de 30 de zile calendaristice, se consideră îndeplinită condiția dacă beneficiarul/ocrotitorul legal/codebitorul/codebitorii prezintă Finanțatorului documente din care să reiasă că au fost achitate respectivele sume restante.

Art. 3.2. -

(1) Beneficiarul Programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, o garanție asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

(2) Garanția prevăzută la alin. (1) se instituie în baza contractului de garantare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și se înscrie în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Operațiunile de înscriere, reînnoire, modificare și radiere a garanției prevăzute la alin. (1) se efectuează de către Finanțator, iar costurile aferente avizului sunt suportate de către beneficiar.

Art. 3.3. -

(1) Finanțatorul, în baza normelor de creditare proprii, are obligația evaluării bonității beneficiarilor, astfel încât rata de executare a garanțiilor de stat să nu depășească nivelul de 3%.

(2) În situația în care rata de executare a garanțiilor de stat atinge nivelul de 3%, Fondul de garantare încetează acordarea garanțiilor de stat pentru Finanțatorul respectiv.

CAPITOLUL 4 Caracteristicile garanției

Art. 4.1. -

Garanția emisă de Fondul de garantare în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;

b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către fondurile de garantare a cererii de plată, în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plățile scadente;

c) este expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;

d) este directă;

e) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit finanțatoare, realizată în termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare;

f) acoperă 80% din principal, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit;

g) valoarea se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare;

h) garanția de stat este garantată cu garanțiile prevăzute la art. 3.2 alin. (1) din prezenta convenție de garantare;

i) în cazul în care în perioada de valabilitate a garanției survine decesul beneficiarului, Finanțatorul și moștenitorii beneficiarului vor conveni asupra continuării sau încetării contractului de garantare. În situația preluării finanțării garantate ca efect al acceptării succesiunii de către moștenitorii beneficiarului, la solicitarea Finanțatorului se încheie un act adițional la contractul de garantare privind preluarea de către moștenitorul/moștenitorii beneficiarului a creditului și a garanției acordate, indiferent de îndeplinirea sau neîndeplinirea de către acesta/aceștia din urmă a criteriilor de eligibilitate. Persoana care preia creditul nu mai are dreptul la trageri.

CAPITOLUL 5 Drepturile și obligațiile Finanțatorului și Fondului de garantare

Art. 5.1. -

Finanțatorul are următoarele drepturi și obligații:

a) să acorde finanțări în lei pentru cheltuielile eligibile prevăzute în cadrul Programului în favoarea beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 8 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018;

b) să stabilească un cost total al finanțării compus din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an (marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către Finanțator și cheltuielile obligatorii legate de finanțare, în toate etapele finanțării, și nu include: comisionul de analiză a creditului, penalitățile percepute conform contractului de finanțare);

c) să mențină costurile de finanțare prevăzute la lit. b) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Programului;

d) să verifice, la acordarea finanțării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 8 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018;

e) să verifice la acordarea finanțării dacă beneficiarul/ocrotitorul legal și/sau codebitorul/codebitorii înregistrează întârzieri la plata altor credite bancare/leasinguri mai mari de 30 de zile calendaristice, prin consultarea Biroului de credite cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare. În cazul în care există întârzieri mai mari de 30 de zile calendaristice se consideră îndeplinită condiția dacă beneficiarul/ocrotitorul legal și/sau codebitorul/codebitorii transmit documente din care să reiasă că s-au achitat sumele restante;

f) să obțină declarația pe propria răspundere a beneficiarului, completată sub semnătură privată, prin utilizarea formularului din anexa nr. 3, din care să rezulte că va utiliza creditul numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 2 alin. (8) din O.U.G. nr. 50/2018 și că nu a accesat și nu va accesa un alt credit în cadrul Programului de la un alt Finanțator, completată cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii de către Finanțator a solicitării de garantare;

g) să asigure respectarea obligației de instituire a unei garanții asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului/ocrotitorului legal și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente;

h) să efectueze formalitățile de înscriere/reînnoire/modificare/radiere în/din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a garanției prevăzute la lit. g). Înscrierea garanțiilor menționate la lit. g) se efectuează în temeiul contractului de garantare;

i) să aprobe utilizarea creditului integral sau în mod fracționat în perioada de tragere, în funcție de necesitățile de finanțare ale beneficiarului Programului, la solicitarea scrisă a acestuia și cu prezentarea facturilor în valoare cumulată de minimum 100 lei, inclusiv TVA;

j) să nu aprobe utilizarea creditului acordat în cadrul Programului pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului;

k) să nu aprobe refinanțarea creditului în cadrul Programului;

l) să acorde finanțările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 120 de luni;

m) să asigure o perioadă de grație cel puțin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani, începând de la data acordării creditului;

n) să nu insereze în contractul de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;

o) să nu perceapă comision de rambursare anticipată;

p) să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu ROBOR la 3 luni și separat costurile cu comisioanele;

q) să notifice beneficiarul/ocrotitorul legal și codebitorul/codebitorii, după caz, cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate.

Art. 5.2. -

Fondul de garantare are următoarele drepturi și obligații:

a) să verifice încadrarea solicitării de garantare/solicitării de modificare, în termenii și condițiile prevăzute în Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018, în prezenta convenție de garantare și în contractele de garantare;

b) să solicite Finanțatorului informații suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare sau în cererea de plată și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei în condițiile legii;

c) să urmărească periodic stadiul derulării finanțării, pe baza situațiilor furnizate de Finanțator, conform prevederilor contractului de garantare;

d) să verifice încadrarea cererii de plată a garanției în termenii și condițiile prevăzute în Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018, în prezenta convenție de garantare și în contractele de garantare;

e) să comunice Finanțatorului și MFP decizia cu privire la aprobarea/respingerea cererii de plată a garanției cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original;

f) să modifice valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției în cazul în care, anterior efectuării plații de către Ministerul Finanțelor Publice, Finanțatorul a transmis solicitarea de modificare a cererii de plată în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată;

g) să comunice Finanțatorului și Ministerului Finanțelor Publice addendumul la decizia de aprobare/respingere a cererii de plată în ziua aprobării acestuia pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de 2 zile lucrătoare necesare efectuării plății de către Ministerul Finanțelor Publice și fără a se depăși termenul maxim de 90 de zile calendaristice prevăzut pentru efectuarea plății garanției;

h) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă de Finanțator până cel mai târziu în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către Finanțator;

i) Fondul garantează pentru securitatea transmiterii informațiilor și a documentelor referitoare la Programul "INVESTEȘTE ÎN TINE", prin intermediul aplicației web ce este pusă la dispoziția Finanțatorului, și, de asemenea, pentru orice disfuncționalitate tehnică sau de orice natură care poate apărea în decursul utilizării acesteia. Finanțatorul nu este răspunzător în fața beneficiarului sau a Fondului de garantare dacă întârzierea transmiterii documentelor către Fond sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncționalități a aplicației web.

CAPITOLUL 6 Acordarea, valabilitatea și monitorizarea garanției

Art. 6.1. -

Acordarea garanției se face prin parcurgerea următoarelor etape:

1. După aprobarea creditului de către structurile sale competente, Finanțatorul, direct sau prin unitățile sale teritoriale, transmite Fondului de garantare solicitarea de garantare, utilizând aplicația web https:// . . . . . . . . . .ro (conform manualului aplicației web). Transmiterea electronică se va efectua prin intermediul unei aplicații web puse la dispoziție de către Fondul de garantare și se va realiza prin atașarea în aplicația web a următoarelor documente scanate în format A4, PDF, rezoluție 300 dpi, în copie certificată de Finanțator pentru conformitatea cu originalul:

a) solicitarea de garantare (anexa nr. 1);

b) documentul de identitate a beneficiarului/ocrotitorului legal/codebitorului/codebitorilor, după caz;

c) documente care atestă calitatea de ocrotitor legal al persoanei cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani;

d) adeverință - formular-cadru (anexa nr. 2), eliberată de instituția de învățământ sau instituția la care beneficiarul efectuează cursuri de specializare/reconversie profesională, din care să rezulte că atât instituția, cât și cursurile sunt acreditate și autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, emisă cu cel mult 10 zile înainte de data solicitării finanțării; Modificări (1)

e) declarația beneficiarului pe propria răspundere (anexa nr. 3), sub semnătură privată, prin care declară că va utiliza creditul numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 2 alin. (8) din O.U.G. nr. 50/2018 și că nu a accesat și nu va accesa un alt credit în cadrul Programului de la un alt Finanțator, completată cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii de către Finanțator a solicitării de garantare.

2. Fondul de garantare are dreptul să solicite Finanțatorului informații suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei.

3. Fondul de garantare verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, publicate conform legii.

4. În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării corecte și complete, Fondul de garantare analizează, în condițiile legii, potrivit reglementărilor proprii și prezentelor norme, solicitarea de garantare.

5. În cazul în care constată că aceasta îndeplinește condițiile de acordare, aprobă garanția, redactează contractul de garantare (anexa nr. 4) într-un număr de exemplare originale egal cu numărul semnatarilor contractului de garantare, pe care le remite Finanțatorului, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către Finanțator și beneficiar și, după caz, de ocrotitorul legal și/sau codebitor/codebitori.

6. Exemplarele originale ale contractelor de garantare se semnează și se ștampilează de Fondul de garantare pe ultima pagină, iar toate celelalte pagini conțin elementele de identificare ale Fondului de garantare.

7. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, Finanțatorul și beneficiarul și, după caz, ocrotitorul legal și/sau codebitorul/codebitorii semnează contractul de garantare.

8. Finanțatorul remite beneficiarului și, după caz, ocrotitorului legal și/sau codebitorului/codebitorilor câte un exemplar original al contractului de garantare, sub semnătură de primire.

9. După semnare, Finanțatorul remite Fondului de garantare, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare.

Art. 6.2. -

În temeiul mandatului special legal, acordat conform prevederilor art. 7 alin. (14) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018, Finanțatorul va efectua formalitățile de înscriere/reînnoire/modificare/radiere în/din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a garanției asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului/ocrotitorului legal și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

CAPITOLUL 7 Suplimentarea creditului și majorarea garanției, modificarea contractului de garantare

Art. 7.1. -

(1) În cazul în care beneficiarul solicită suplimentarea creditului inițial/modificări ale condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare, Finanțatorul, după aprobarea respectivei solicitări de către structurile sale competente, direct sau prin unitățile sale teritoriale, transmite Fondului de garantare solicitarea de modificare a contractului de garantare însoțită de documentația aferentă pe suport letric/electronic, prin atașarea în aplicația web a documentelor scanate în format A4, PDF, rezoluție 300 dpi, utilizând aplicația web https:// . . . . . . . . . .ro (conform manualului aplicației web).

(2) Orice modificări ale condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare vor fi aprobate/respinse de Fondul de garantare, în condițiile prezentei convenții de garantare. Diminuarea duratei finanțării garantate, ca urmare a rambursărilor anticipate parțiale, nu va face obiectul unui act adițional la contractul de garantare dacă Finanțatorul realizează această operațiune prin refacerea graficului de rambursare a creditului și nu modifică contractul de credit prin act adițional.

(3) Solicitarea de modificare a contractului de garantare, în cazul majorării garanției (anexa nr. 5), cu încadrarea în valorile maxime prevăzute la art. 2.3 lit. a) -c) din prezenta convenție de garantare, se transmite de către Finanțator împreună cu următoarele documente:

a) documentul de identitate a beneficiarului/ocrotitorului legal/codebitorului/codebitorilor, în copie certificată de Finanțator pentru conformitatea cu originalul;

b) copia contractului de garantare, inclusiv a actelor adiționale la acesta, după caz;

c) documentul de aprobare a suplimentării creditului sau actul adițional la contractul de credit, în copie certificată de Finanțator pentru conformitatea cu originalul.

(4) Solicitarea de modificare a contractului de garantare pentru alte motive decât majorarea garanției (anexa nr. 7) va cuprinde în mod obligatoriu mențiunea privind aprobarea modificărilor contractului de credit și se va transmite de către Finanțator împreună cu următoarele documente:

a) copia contractului de garantare, inclusiv a actelor adiționale la acesta, după caz;

b) alte documente care stau la baza modificărilor solicitate, în copie certificată de Finanțator pentru conformitatea cu originalul.

(5) În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării corecte și complete, Fondul de garantare analizează, în condițiile legii, potrivit reglementărilor proprii și prezentelor norme, solicitarea de modificare a contractului de garantare.

(6) În cazul în care constată că solicitarea de modificare a contractului de garantare îndeplinește condițiile de aprobare, aprobă majorarea garanției/modificarea contractului de garantare, redactează actul adițional la contractul de garantare (anexa nr. 6) într-un număr de exemplare egal cu cel în care a fost redactat contractul de garantare, pe care le remite Finanțatorului, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către Finanțator, beneficiar/ocrotitor legal și/sau codebitor/codebitori.

(7) Exemplarele originale ale actelor adiționale la contractele de garantare se semnează și se ștampilează de Fondul de garantare pe ultima pagină, iar toate celelalte pagini conțin elementele de identificare ale Fondului de garantare.

(8) Decizia de respingere a solicitării de modificare a contractului de garantare nu afectează în niciun fel garanția acordată inițial.

(9) Ulterior semnării, Finanțatorul remite Fondului de garantare două exemplare originale ale actului adițional la contractul de garantare.

(10) Finanțatorul remite beneficiarului/ocrotitorului legal și codebitorului/codebitorilor, după caz, câte un exemplar original al actului adițional la contractul de garantare, sub semnătură de primire.

(11) Finanțatorul va efectua formalitățile de modificare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM) a garanției asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Art. 7.2. -

Nu pot face obiectul actelor adiționale acele clauze ale contractului de garantare care privesc condițiile de eligibilitate ale Programului.

CAPITOLUL 8 Monitorizarea creditului și a garanției

Art. 8.1. -

(1) Finanțatorul monitorizează creditele acordate cu garanția de stat cu diligența pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecție.

(2) Lunar, până în data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, unitatea centrală a Finanțatorului transmite către Fondul de garantare, în format electronic, la adresa de e-mail . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . .ro, informații referitoare la creditele garantate de acesta în baza prezentei convenții de garantare, care fac parte din portofoliul său, separat față de celelalte garanții, utilizând formularele prevăzute în anexele nr. 9.1-9.4 la prezenta convenție de garantare. Aceste informații vor fi transmise pe toată durata Programului.

CAPITOLUL 9 Plata garanției

Art. 9.1. -

(1) Cererea de plată (anexa nr. 8) se depune de către Finanțator la sediul Fondului de garantare, ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, împreună cu următoarele documente:

a) documentul de identitate a beneficiarului, documentul de identitate a ocrotitorului legal/codebitorului/codebitorilor, după caz; se transmit cele mai recente documente aflate în posesia Finanțatorului, în copie certificată de Finanțator pentru conformitate cu originalul;

b) cele două exemplare originale ale contractului de garantare, inclusiv actele adiționale, după caz, dacă până la transmiterea cererii de plată nu s-a procedat la returnarea acestora către Fondul de garantare, semnate de toate părțile contractuale;

c) contractul de credit, inclusiv graficul de rambursare și anexele aferente, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

d) avizul de înscriere/reînnoire/modificare în AEGRM, după caz, a garanției asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente;

e) rezultatul consultării Biroului de credite, din care să rezulte faptul că beneficiarul/ocrotitorul legal și/sau codebitorul/codebitorii nu au înregistrat întârzieri la plata altor credite bancare/leasinguri mai mari de 30 de zile calendaristice, emis cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare. În cazul în care au existat întârzieri mai mari de 30 de zile calendaristice, se consideră îndeplinită condiția dacă Finanțatorul transmite documente din care să reiasă că s-au achitat sumele restante;

f) declarația beneficiarului pe propria răspundere, sub semnătură privată, cu privire la utilizarea creditului numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 2 alin. (8) din O.U.G. nr. 50/2018 și că nu a accesat și nu va accesa un alt credit în cadrul Programului de la un alt Finanțator, completată cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii de către Finanțator a solicitării de garantare, în original;

g) extrasul contului curent sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de Finanțator pentru conformitate cu originalul;

h) extrasul contului de credit al beneficiarului și/sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare până la data formulării cererii de plată, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, precum și serviciul datoriei aferent principalului, în copie certificată de Finanțator pentru conformitate cu originalul;

i) notificarea Finanțatorului către beneficiar și toți ceilalți semnatari ai contractului de garantare cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate, însoțită de dovada transmiterii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului și celorlalți semnatari ai contractului de garantare la adresa de domiciliu, cu cel puțin 15 zile înainte de data declarării exigibilității anticipate a finanțării.

(2) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al Fondului de garantare într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat. Data depunerii cererii de plată împreună cu documentația aferentă se consideră data primirii acesteia la sediul social al Fondului de garantare, indiferent de modul de transmitere (poștă, curierat, depunere directă etc.).

(3) Fondul de garantare poate solicita Finanțatorului, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată, documente în completare și clarificări, pentru definitivarea analizei cererii de plată.

(4) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, Fondul de garantare emite decizia de aprobare sau respingere a cererii de plată.

(5) Dacă până la înregistrarea cererii de plată Finanțatorul nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la art. 6.1 pct. 9 și art. 7.1 alin. (8), după caz, obligația Fondului de garantare de a soluționa cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (3) se suspendă până la transmiterea celor două exemplare originale ale contractului de garantare și actului/actelor adițional/adiționale, după caz, fără ca suspendarea să opereze și în privința termenului prevăzut la alin. (10).

(6) Fondul de garantare aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile asumării de către Finanțator a îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 5.1 lit. a), d), i), j) și k), a respectării de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 5.1 lit. e), f), l), m), n), o), și p), art. 6.1 pct. 9 și art. 7.1 alin. (8) și transmiterii de către Finanțator a tuturor documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzută la alin. (1) din prezenta convenție de garantare.

(7) Fondul de garantare respinge cererea de plată a garanției, în condițiile neasumării de către Finanțator a îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 5.1 lit. a), d), i), j) și k), ale nerespectării de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 5.1 lit. e), f), l), m), n), o) și p), art. 6.1 pct. 9 și art. 7.1 alin. (8) și netransmiterii de către Finanțator a tuturor documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzută la alin. (1).

(8) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică Finanțatorului și MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.

(9) Fondul de garantare restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului.

(10) Plata garanției se face de către MFP într-un cont unic al Finanțatorului, pe baza deciziei Fondului de garantare de aprobare a cererii de plată/addendumului la aceasta, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la înregistrarea la Fondul de garantare a cererii de plată.

Art. 9.2. -

Deciziile emise în cazurile prevăzute la art. 9.1 alin. (6) și (7) pot fi contestate la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9.3. -

(1) În termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, Finanțatorul transmite solicitarea de modificare a cererii de plată, în baza căreia Fondul de garantare va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției. Addendumul se comunică Finanțatorului și Ministerului Finanțelor Publice în ziua adoptării acestuia de către Fondul de garantare, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018.

(2) După înregistrarea cererii de plată a garanției, Finanțatorul poate solicita Fondului de garantare retragerea cererii de plată a garanției, cu menținerea condițiilor inițiale în care a fost acordată garanția.

(3) Fondul de garantare revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă de Finanțator cel mai târziu până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către Finanțator.

Art. 9.4. -

(1) Plata garanției se face de către Ministerul Finanțelor Publice în contul unic . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei Fondului de garantare de aprobare a cererii de plată și a addendumului la aceasta, după caz, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată la Fondul de garantare.

(2) Sumele garantate se plătesc Finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice de la bugetul de stat și se recuperează de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la beneficiarul finanțării garantate/ocrotitorul legal și codebitor/codebitori, după caz, în condițiile legii.

CAPITOLUL 10 Alte dispoziții

Art. 10.1. -

Părțile recunosc că se află sub incidența prevederilor legislației bancare referitoare la confidențialitate și secretul bancar.

Art. 10.2. -

Forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil - apără de răspundere partea care o invocă, sub condiția anunțării celeilalte părți în termen de 10 zile lucrătoare de la apariție și a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerț și Industrie a României. Încetarea forței majore va fi anunțată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităților de anunțare a forței majore atrage decăderea părții în cauză din dreptul de a o invoca și de a beneficia de prevederile prezentului articol.

Art. 10.3. -

(1) Fondul de garantare poate suspenda acordarea de garanții, în cazul în care Finanțatorul nu respectă obligațiile de raportare prevăzute la art. 8.1. Suspendarea se produce de drept în ziua lucrătoare următoare primirii de către Finanțator a comunicării privind suspendarea și încetează la data primirii de către Fondul de garantare a dovezii referitoare la executarea de către Finanțator a obligațiilor care au constituit motivul suspendării.

(2) Fondul de garantare încetează acordarea de garanții în cazul în care rata de executare a garanțiilor de stat acordate de Finanțator atinge nivelul de 3%. Încetarea se produce de drept la împlinirea a 15 zile calendaristice de la data notificării scrise transmise Finanțatorului.

Art. 10.4. -

Părțile garantează că persoanele care semnează prezenta convenție de garantare sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data semnării convenției de garantare, actelor constitutive, normelor și regulamentelor interne.

Art. 10.5. -

Ori de câte ori în prezenta convenție de garantare sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părțile înțeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoțită de numele, prenumele, funcția și semnătura funcționarului bancar care face certificarea.

Art. 10.6. -

Prezenta convenție de garantare se încheie pe toată durata de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul Programului.

Art. 10.7. -

Prevederile prezentei convenții de garantare pot fi modificate prin acte adiționale semnate de ambele părți, cu excepția modificărilor și completărilor aduse O.U.G. nr. 50/2018, respectiv Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018; prevederile prezentei convenții de garantare se completează cu dispozițiile corespunzătoare din legislația în vigoare; toate modificările și completările ulterioare ale legislației incidente se aplică în mod corespunzător.

Art. 10.8. -

Prezenta convenție de garantare poate înceta la solicitarea uneia dintre părți. Denunțarea convenției se face prin notificare scrisă, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilității acesteia.

Art. 10.9. -

Pentru cazul prevăzut la art. 10.8, convenția de garantare încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părților curge până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de acestea în baza prezentei convenții de garantare.

Art. 10.10. -

Prezenta convenție de garantare include următoarele anexe:

Anexa nr. 1 - Solicitarea de garantare

Anexa nr. 2 - Formular-tip adeverință

Anexa nr. 3 - Declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate

Anexa nr. 4 - Contractul de garantare

Anexa nr. 5 - Solicitare de majorare/modificare a garanției

Anexa nr. 6 - Actul adițional la contractul de garantare

Anexa nr. 7 - Solicitarea de modificare a contractului de garantare

Anexa nr. 8 - Cererea de plată a garanției

Anexele nr. 9.1 - 9.4 - Situația rambursării creditelor garantate de Fondul de garantare în numele și contul statului pentru Finanțatorul . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .

Art. 10.11. -

Prezenta convenție de garantare a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru Fondul de garantare, dintre care unul va fi comunicat Ministerului Finanțelor Publice, și unul pentru Finanțator, și s-a semnat de către Fondul de garantare în data de . . . . . . . . . . și de către Finanțator în data de . . . . . . . . . . și intră în vigoare la data ultimei semnături.

Fond de garantare,
. . . . . . . . . .
Finanțator,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1 la convenția de garantare

SOLICITARE
de garantare a creditului acordat în cadrul Programului "INVESTEȘTE ÎN TINE" nr. . . . . . . . . . . din data de zz/ll/aaaa

Emisă în baza prevederilor Convenției de garantare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., denumită în continuare Convenție

1. Finanțatorul . . . . . . . . . ., prin Sucursala/Agenția . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., nr. de ordine la registrul comerțului . . . . . . . . . ., nr. în Registrul instituțiilor de credit . . . . . . . . . ., cod de înregistrare fiscală . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., având cont bancar nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . .

2. Beneficiarul . . . . . . . . . . (numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățenie . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . ., angajat la . . . . . . . . . ., care îndeplinește/îndeplinesc condițiile prevăzute la art. . . . . . . . . . . din Convenție.

Prin ocrotitor legal (pentru beneficiarii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani) . . . . . . . . . . (numele și prenumele, documentul care atestă calitatea de ocrotitor legal) pseudonim . . . . . . . . . ., cetățenie . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .,

Beneficiarul este/nu este persoană expusă politic . . . . . . . . . . (DA/NU).

Beneficiarul real al garanției . . . . . . . . . .

3. Codebitor 1 . . . . . . . . . . (numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățenie . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat/legitimată cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . ., angajat/angajată la . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .,

4. Codebitor 2 . . . . . . . . . . (numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățenie . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat/legitimată cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . ., angajat/angajată la . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .,

. . . . . . . . . . solicită acordarea unei garanții cu următoarele caracteristici:

5. Tipul creditului: . . . . . . . . . .

6. Data solicitării finanțării garantate . . . . . . . . . .

7. Valoarea finanțării aprobate: . . . . . . . . . . lei, data aprobării . . . . . . . . . .

8. Valoarea garanției solicitate: . . . . . . . . . . lei, reprezentând un procent de . . . . . . . . . .% din valoarea finanțării aprobate

9. Garanții

10. Destinația finanțării: . . . . . . . . . .

11. Durata finanțării: . . . . . . . . . . luni,

din care

Perioada de grație . . . . . . . . . . luni.

12. Data scadenței finanțării: . . . . . . . . . .

13. Angajamente existente în sold la data prezentei solicitări:

a) la Finanțator: . . . . . . . . . ., din care credite restante . . . . . . . . . .;

b) la alte instituții de credit/asimilate: . . . . . . . . . ., din care finanțări restante . . . . . . . . . .

14. Gradul de îndatorare a beneficiarului (calculat conform normelor Finanțatorului): . . . . . . . . . .%.

Menționăm că Finanțatorul a analizat și a aprobat documentația de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității bancare, și declară pe propria răspundere că beneficiarul îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenție și în Hotărârea Guvernului nr. 741/2018 privind aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului "INVESTEȘTE ÎN TINE" și a transmis documentele corespunzătoare în condițiile prevăzute la art. 6.1 pct. 1 din Convenție.

Finanțator
Persoane autorizate,
. . . . . . . . . .
Data:
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la convenția de garantare

ADEVERINȚĂ
emisă la data de zz/ll/aaaa

Subscrisa1) . . . . . . . . . .

1) Denumirea instituției de învățământ, instituției care organizează cursuri de specializare și sau/reconversie profesională.

Date de identificare . . . . . . . . . ., adresă . . . . . . . . . ., acreditată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere cunoscând prevederile legii penale privind sancționarea declarațiilor false că dl/dna . . . . . . . . . ., identificat/ă cu CNP: . . . . . . . . . ., este cuprins în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, și/sau reconversie profesională, din data de . . . . . . . . . . la cursurile . . . . . . . . . . autorizate care se desfășoară în perioada . . . . . . . . . .

Se eliberează în vederea contractării unui credit în condițiile Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE".

Semnătura2)
. . . . . . . . . .

2) Semnătura reprezentantului legal/convențional al instituției de învățământ/care organizează cursuri de specializare și/sau reconversie profesională.

ANEXA Nr. 3 la convenția de garantare

DECLARAȚIE*)
pe propria răspundere
- formular-cadru -

*) Declarația va fi dată sub semnătură privată.

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui . . . . . . . . . . și al . . . . . . . . . ., născut(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . ., (ne)căsătorit(ă) . . . . . . . . . ., identificat(ă) cu act de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., stare civilă . . . . . . . . . ., cu domiciliul în România, . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind sancționarea declarațiilor false, că:

- voi utiliza creditul acordat de Finanțatorul . . . . . . . . . . numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 2 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE";

- nu am accesat până la data prezentei și nici nu voi accesa un alt credit în cadrul Programului "INVESTEȘTE ÎN TINE" de la un alt Finanțator.

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Semnătura
Semnătura ocrotitor legal
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la convenția de garantare

CONTRACT DE GARANTARE Nr. . . . . . . . . . ./zz.ll.aaaa
"INVESTEȘTE ÎN TINE"

Încheiat în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", denumită în continuare O.U.G. nr. 50/2018, precum și a Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018, denumite în continuare Norme de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018, între:

1. Fondul . . . . . . . . . ., împuternicit prin O.U.G. nr. 50/2018, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul social în municipiul București, str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. . . . . . . . . . . și în Registrul special al IFN cu nr. . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumit în continuare Fond de garantare;

2. Finanțatorul . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., înmatriculat în registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . . și în Registrul bancar/Registrul special al IFN-urilor cu nr. . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumit în continuare Finanțator,

și

3. Beneficiarul . . . . . . . . . . (numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . ., angajat la . . . . . . . . . .,

Prin ocrotitor legal . . . . . . . . . . (numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . și

Codebitorul 1. . . . . . . . . . . (numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . ., angajat la . . . . . . . . . .,,

Codebitorul 2. . . . . . . . . . .(numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . ., angajat la . . . . . . . . . .,

CAPITOLUL I Definiții

Art. 1.1. -

Termenii folosiți în prezentul contract au următoarele semnificații:

a) Programul - Programul "INVESTEȘTE ÎN TINE", aprobat prin O.U.G. nr. 50/2018;

b) condițiile Programului - criteriile de eligibilitate și condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii și Finanțatorii, pe toată perioada de implementare a Programului, și de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul acestuia, descrierea, acordarea, monitorizarea și plata garanției;

c) garanție de stat - garanție asumată de Fondul de garantare, în numele și în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanțator, ca urmare a producerii riscului de credit, proporțional cu procentul de garantare de 80%, și care trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și expresă, conform reglementărilor relevante din perspectiva recunoașterii calității de diminuator de risc de credit al garanțiilor din regulamentele prudențiale aplicabile finanțatorilor;

d) beneficiarul Programului - persoana fizică cu domiciliul în România, care îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute de Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018, precum și de normele de creditare ale Finanțatorului, care solicită și primește finanțare din partea acestuia, garantată în proporție de 80% de fondurile de garantare, în numele și în contul statului român, în cadrul Programului;

e) familia beneficiarului - persoanele care au calitatea de soț/soție și copii care locuiesc și se gospodăresc împreună, care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (7) și (8) din O.U.G. nr. 50/2018;

f) codebitor - persoana fizică cu domiciliul în România, care se încadrează în normele de creditare ale Finanțatorului, și care își asumă obligațiile aferente contractului de credit și de garantare alături de beneficiarul eligibil; în cazul beneficiarului cu capacitate de exercițiu restrânsă, reprezentantul legal poate avea calitatea de codebitor, singur sau împreună cu alți codebitori, după caz;

g) finanțare garantată - credit acordat beneficiarilor, în una sau mai multe tranșe, în funcție de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proforme, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

h) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului și, după caz, ocrotitorul legal și/sau codebitorul/codebitorii, Finanțator și Fondul de garantare, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, se obligă să garanteze creditul acordat de Finanțator și beneficiarul își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către Finanțator, în cazul producerii riscului de credit; contractul conține clauza de garanție necesară în vederea înscrierii garanției asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM), are valoare de înscris autentic și reprezintă titlu executoriu, conform art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 50/2018;

i) garant - statul român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice;

j) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanția de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat este de 80% din valoarea finanțării;

k) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel este de 80% din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanției;

l) CNSP - instituția publică, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului, care este organizată și funcționează în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care are calitatea de debitor al obligației de plată a comisionului de gestiune pentru garanțiile acordate de Fondul de garantare, în baza O.U.G. nr. 50/2018;

m) comision de gestiune a garanțiilor - comision perceput de fondul de garantare, care acoperă costurile de acordare și administrare a garanțiilor de stat acordate, plătit de către C.N.S.P. în contul fondului de garantare și care este suportat de la bugetul de stat prin bugetul C.N.S.P.;

n) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

o) perioada de tragere a creditului - perioada stabilită de comun acord între beneficiar și Finanțator, fără a putea depăși 5 ani de la data acordării creditului. În cazul suplimentării creditului conform art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (3) din O.U.G. nr. 50/2018, perioada de tragere se poate extinde de comun acord între beneficiar și Finanțator, cu încadrarea în scadența finală prevăzută în contractul de credit;

p) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului garantat de 80% la soldul restant al finanțării garantate, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, sumă care urmează a fi plătită Finanțatorului de către M.F.P., în cazul producerii riscului de credit;

q) riscul de credit - neplata parțială sau integrală a creditului, principal, de către beneficiarul Programului;

r) data intrării în vigoare a garanției - data semnării contractului de garantare;

s) data la care încetează răspunderea Fondului de garantare în numele și în contul statului este:

1. data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată;

2. data la care Ministerul Finanțelor Publice plătește valoarea de executare a garanției;

3. data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către Finanțator a obligațiilor referitoare la plata garanției;

4. data înregistrării la Fondul de garantare a comunicării Finanțatorului cu privire la renunțarea la garanție. În această situație, subvenția de dobândă plătită de C.N.S.P. se acordă doar în cazul în care contractul de credit se derulează conform condițiilor Programului;

t) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii Fondului de garantare în numele și contul statului.

CAPITOLUL II Obiectul și durata contractului

Art. 2.1. -

(1) Prin prezentul contract, Fondul de garantare garantează, în numele și în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat, rambursarea, proporțional cu procentul de garantare, a finanțării acordate beneficiarului de către Finanțator, plătind acestuia valoarea de executare a garanției la apariția riscului de credit.

(2) Finanțarea garantată constă în credit în valoare de . . . . . . . . . . lei acordat de Finanțator prin Program beneficiarului, pentru acoperirea nevoilor beneficiarului și familiei acestuia privind educația, sănătatea, cultura, sportul și de habitat.

(3) Finanțarea se acordă prin Contractul de finanțare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., pe termen de . . . . . . . . . . luni cu o perioadă de grație de . . . . . . . . . . luni.

. . . . . . . . . .

Art. 2.2. -

Valoarea garanției este de . . . . . . . . . . lei, reprezentând 80% din creditul acordat, și se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar, în baza contractului de finanțare încheiat cu Finanțatorul, proporțional cu procentul de garantare.

Art. 2.3. -

(1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligației de rambursare a sumelor cuvenite Finanțatorului în temeiul prezentului contract, cu garanție asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligațiilor de plată aferente finanțării garantate acordate în cadrul Programului.

(2) Garanția se instituie în baza prezentului contract de garantare și are același rang de prioritate în fața creditorilor aceluiași debitor; înscrierea garanțiilor instituite conform prevederilor alin. (1) la AEGRM în numele și pe seama statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, se efectuează de către Finanțator.

CAPITOLUL III Costul garanției

Art. 3.1. -

(1) Pentru remunerarea activității de acordare și monitorizare a garanției, beneficiarul garanției datorează Fondului de garantare un comision de gestiune al cărui procent este de . . . . . . . . . .% pe an, calculat la soldul garanției, suportat din bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

(2) Modul de calcul și termenele de plată a comisionului de gestiune sunt prevăzute în Convenția-cadru de plată a comisionului de gestiune, încheiată între CNSP și Fondul de garantare.

(3) Obligația de plată de către CNSP a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fondul de garantare a cererii de plată a garanției transmise de Finanțator.

CAPITOLUL IV Obligațiile părților

Art. 4.1. -

Beneficiarul se obligă:

a) să ramburseze finanțarea garantată conform contractului de finanțare și eventualelor acte adiționale la acesta;

b) să constituie, în temeiul prezentului contract de garantare, garanție asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, valabilă până la stingerea tuturor obligațiilor de plată aferente finanțării garantate acordate în cadrul Programului;

c) să accepte înscrierea în AEGRM a garanției prevăzute la lit. b), în temeiul prezentului contract de garantare; garanția astfel înscrisă va avea același rang de prioritate în fața creditorilor aceluiași debitor;

d) să restituie statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, suma achitată în contul garanției acordate prin prezentul contract, iar CNSP comisioanele de gestiune a garanției plătite în contul Fondului de garantare pe toată perioada garantată; în caz contrar, aceste debite vor fi recuperate în mod silit de către organele teritoriale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin modalitățile prevăzute de lege;

e) să plătească accesorii la sumele prevăzute la lit. d), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale, calculate de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 4.2. -

Finanțatorul se obligă:

a) să verifice, la acordarea finanțării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 8 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018, precum și încadrarea în reglementările de creditare proprii;

b) să obțină declarația pe propria răspundere a beneficiarului, completată sub semnătură privată, din care să rezulte că va utiliza creditul numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 2 alin. (8) din O.U.G. nr. 50/2018 și că nu a accesat și nu va accesa un alt credit în cadrul Programului de la un alt Finanțator;

c) să asigure respectarea obligației beneficiarului de a constitui garanție asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligațiilor de plată aferente finanțării garantate acordate în cadrul Programului;

d) să efectueze formalitățile de înscriere/reînnoire/modificare/radiere în/din AEGRM a garanției prevăzute la art. 4.1 lit. b). Înscrierea garanției se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea acesteia se face în baza acordului Finanțatorului;

e) să aprobe utilizarea creditului integral sau în mod fracționat în perioada de tragere, în funcție de necesitățile de finanțare ale beneficiarului Programului, la solicitarea scrisă a acestuia și cu prezentarea facturilor în valoare cumulată de minimum 100 lei, inclusiv TVA;

f) să nu aprobe utilizarea creditului acordat în cadrul Programului pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului;

g) să nu aprobe refinanțarea creditului în cadrul Programului;

h) să acorde finanțările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 120 de luni, inclusiv perioada de grație;

i) să asigure o perioadă de grație cel puțin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani, începând de la data acordării creditului;

j) să nu insereze în contractul de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;

k) să nu perceapă comision de rambursare anticipată;

l) să prevadă în mod expres în contractele de finanțare separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an (marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către Finanțator și cheltuielile obligatorii legate de finanțare, în toate etapele finanțării, și nu include: comisionul de analiză a creditului, penalitățile percepute conform contractului de finanțare);

m) să notifice beneficiarul/ocrotitorul legal și codebitorul/codebitorii, după caz, cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate;

n) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 9.1 alin. (1) din convenția de garantare;

o) în cazul rambursării integrale a finanțării garantate, la termen sau anticipată/respingerii cererii de plată a garanției, să efectueze formalitățile de radiere din AEGRM a garanțiilor instituite în favoarea statului român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 4.3. -

Fondul de garantare se obligă:

a) să solicite Finanțatorului informații suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare sau în cererea de plată și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;

b) să urmărească periodic stadiul derulării finanțării, pe baza situațiilor furnizate de Finanțator, conform prevederilor contractului de garantare;

c) să verifice încadrarea cererii de plată a garanției în termenii și condițiile prevăzute în Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018, în convenția de garantare și în prezentul contract de garantare;

d) să transmită către CNSP, în termen de 10 zile de la data primirii de la Finanțator a cererii de plată a garanției, copia cererii de plată transmisă de Finanțator, copia documentului de identitate a beneficiarului/ocrotitorului legal și/sau codebitorului/codebitorilor, după caz, copia avizului de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a garanției prevăzute la art. 4.1 lit. b), în vederea întocmirii de către CNSP a înscrisului care constituie titlu executoriu, prin care se individualizează creanța bugetară, reprezentând dobânzi pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de analiză a creditelor și de gestiune a garanțiilor de stat, rezultate din neplata la scadență a ratelor de capital aferente creditului, care cuprinde și data scadenței creanței bugetare;

e) să comunice Finanțatorului și MFP decizia cu privire la aprobarea/respingerea cererii de plată a garanției cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original;

f) să modifice valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției în cazul în care, anterior efectuării plății de către Ministerului Finanțelor Publice, Finanțatorul a transmis solicitarea de modificare a cererii de plată ca urmare a încasării oricărei sume în contul beneficiarului Programului ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de plată;

g) să comunice Finanțatorului și Ministerului Finanțelor Publice addendumul la decizia de aprobare/respingere a cererii de plată în ziua aprobării acestuia pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de 2 zile lucrătoare necesare efectuării plății de către Ministerul Finanțelor Publice și fără a se depăși termenul maxim de 90 de zile calendaristice prevăzut pentru efectuarea plății garanției;

h) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă de Finanțator până cel mai târziu în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către Finanțator;

i) să restituie cererea de plată și documentația însoțitoare în cazul în care aceasta a fost transmisă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plată a principalului;

j) să transmită debitorului beneficiar al garanției/reprezentantului legal, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății către Finanțator, înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată și data scadenței acesteia. Procedura de transmitere se efectuează prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

k) să transmită la Agenția Națională de Administrare Fiscală documentația necesară, în vederea declanșării executării silite a beneficiarului, conform prevederilor art. 20 alin. (3) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018;

l) Fondul de garantare garantează pentru securitatea transmiterii informațiilor și a documentelor referitoare la Program, prin intermediul aplicației web ce este pusă la dispoziția Finanțatorului, și, de asemenea, pentru orice disfuncționalitate tehnică sau de orice natură care poate apărea în decursul utilizării acesteia. Finanțatorul nu este răspunzător în fața beneficiarului sau a Fondului de garantare dacă întârzierea transmiterii documentelor către Fondul de garantare sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncționalități a aplicației web.

CAPITOLUL V Răspunderea părților

Art. 5.1. -

Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prevederilor O.U.G. nr. 50/2018, ale Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018 ale convenției de garantare și ale prezentului contract de garantare, precum și potrivit legislației corespunzătoare aplicabile, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptului celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.

CAPITOLUL VI Plata garanției

Art. 6.1. -

(1) În cazul în care beneficiarul Programului nu își îndeplinește obligațiile de plată care îi revin în baza contractului de finanțare, Finanțatorul poate solicita executarea garanției de stat emisă de Fondul de garantare și transmite Fondului de garantare cererea de plată. Cererea de plată se depune de către Finanțator la Fondul de garantare, ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, însoțită de documentele prevăzute la art. 9.1 alin. (1) din convenția de garantare și a prevederilor din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018.

(2) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al Fondului de garantare într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.

Art. 6.2. -

(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, Fondul de garantare aprobă sau respinge cererea de plată.

(2) Fondul de garantare aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile prevăzute la art. 9.1 alin. (5) din convenția de garantare.

(3) Fondul de garantare respinge cererea de plată a garanției, în condițiile prevăzute la art. 9.1 alin. (6) din convenția de garantare.

(4) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică Finanțatorului și Ministerului Finanțelor Publice cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.

(5) În cazul în care intervin modificări în conținutul deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată, addendumul la decizie se comunică Finanțatorului și Ministerului Finanțelor Publice în ziua adoptării acestuia de către Fondul de garantare pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original cu respectarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018.

(6) Plata garanției se face de către Ministerul Finanțelor Publice într-un cont unic al Finanțatorului, pe baza deciziei Fondului de garantare de aprobare a cererii de plată și a addendumului la acesta, după caz, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la înregistrarea la Fondul de garantare a cererii de plată.

(7) Sumele garantate de Fondul de garantare în numele și contul statului se plătesc Finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, și se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la beneficiarul finanțării garantate/ocrotitorul legal și/sau codebitorul/codebitori, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Fondul de garantare restituie cererea de plată și documentația însoțitoare în cazul în care a fost transmisă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului.

Art. 6.3. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, Ministerul Finanțelor Publice transmite Fondului de garantare dovada efectuării plății.

(2) Fondul de garantare întocmește un înscris prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia, care se transmite debitorului beneficiar al finanțării garantate/ocrotitorului legal și codebitorului/codebitorilor, după caz, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii de la MFP a dovezii efectuării plății garanției.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, Fondul de garantare înaintează documentația organelor fiscale teritoriale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază are domiciliul debitorul beneficiar al finanțării garantate/ocrotitorului legal, în vederea colectării și recuperării creanței bugetare, în condițiile legii.

CAPITOLUL VII Litigii

Art. 7.1. -

Orice litigiu apărut între părțile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă. În cazul în care încercarea de soluționare pe cale amiabilă rămâne fără rezultat, părțile vor supune litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul social al Ministerului Finanțelor Publice.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 8.1. -

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părți și este valabil pe toată durata finanțării garantate, respectiv până data la care încetează răspunderea Fondului de garantare în numele și în contul statului prevăzută la art. 1.1 lit. s) din prezentul contract. .

Art. 8.2. -

Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părților, materializat în acte adiționale.

Art. 8.3. -

În cazul în care pe parcursul derulării prezentului contract survine decesul beneficiarului, părțile vor conveni asupra continuării sau încetării acestuia. În situația preluării finanțării garantate ca efect al acceptării succesiunii de către moștenitorii beneficiarului, la solicitarea Finanțatorului, se încheie un act adițional la prezentul contract de garantare privind preluarea finanțării și a garanției acordate în temeiul prezentului contract, de către moștenitorul/moștenitorii beneficiarului, indiferent de îndeplinirea sau neîndeplinirea de către acesta/aceștia din urmă a criteriilor de eligibilitate stipulate la art. 8 din normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018.

Art. 8.4. -

În conformitate cu art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 50/2018 prezentul contract constituie titlu executoriu și are valoare de înscris autentic.

Încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., (data semnării de către Fondul de garantare) în . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . .) exemplare originale, unul pentru Finanțator, unul pentru beneficiar, câte unul pentru fiecare codebitor și două pentru Fondul de garantare.

Fond de garantare,
. . . . . . . . . .
Finanțator,
. . . . . . . . . .
Beneficiar/Ocrotitorul legal,
. . . . . . . . . .
Codebitor
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la convenția de garantare

SOLICITARE DE MAJORARE/MODIFICARE
a garanției acordate în baza Contractului de garantare nr . . . . . . . . . ./zz/ll/aaaa

1. Finanțatorul . . . . . . . . . ., prin Sucursala/Agenția . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., înmatriculat la registrul comerțului sub nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax. . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., având contul bancar nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., solicită majorarea garanției acordate în baza Contractului de garantare nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., încheiat cu beneficiarul . . . . . . . . . .

2. Data solicitării suplimentării finanțării garantate . . . . . . . . . .

3. Data aprobării suplimentării finanțării garantate . . . . . . . . . .

4. Soldul finanțării garantate la data aprobării suplimentării: . . . . . . . . . . lei

5. Valoarea garanției majorate: . . . . . . . . . . lei, reprezentând un procent de 80% din valoarea finanțării suplimentate

6. Angajamente existente în sold la data prezentei solicitări:

a) la Finanțator: . . . . . . . . . ., din care credite restante . . . . . . . . . .;

b) la alte instituții de credit/asimilate: . . . . . . . . . ., din care finanțări restante . . . . . . . . . .

7. Gradul de îndatorare a beneficiarului (calculat conform normelor Finanțatorului): . . . . . . . . . .%.

Menționăm că Finanțatorul a analizat și a aprobat documentația de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității bancare, și declară pe propria răspundere că beneficiarul îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenția de garantare și în Hotărârea Guvernului nr. 741/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE" și a transmis documentele corespunzătoare în condițiile prevăzute la art. 7.1 alin. (3) din Convenția de garantare.

Finanțator
Persoane autorizate,
. . . . . . . . . .
Data:
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6 la convenția de garantare

ACT ADIȚIONAL Nr. . . . . . . . . . ./zz.ll.aaaa
la Contractul de garantare nr. . . . . . . . . . ./zz.ll.aaaa
"INVESTEȘTE ÎN TINE"

Încheiat în baza prevederilor Convenției de garantare - Programul "INVESTEȘTE ÎN TINE", denumită în Convenție de garantare, între:

1. Fondul . . . . . . . . . ., împuternicit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul social în municipiul București, str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul 1, înmatriculat în Registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. . . . . . . . . . . și în Registrul special al IFN cu nr. . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumit în continuare Fond de garantare;

2. Finanțatorul . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., înmatriculat în registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . . și în Registrul bancar/Registrul special al IFN-urilor cu nr. . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumit în continuare Finanțator,

și

3. Beneficiarul . . . . . . . . . . (numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . ., angajat la . . . . . . . . . .,,

Prin ocrotitor legal . . . . . . . . . . (numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . și

Codebitorul 1. . . . . . . . . . . (numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . ., angajat la . . . . . . . . . .,

Codebitorul 2. . . . . . . . . . . (numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . ., angajat la . . . . . . . . . ., în următoarele condiții:

În baza solicitării de majorare/modificare transmisă de Finanțator, înregistrată cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., și în temeiul art. 8.2 din Contractul de garantare, se modifică prevederile articolului . . . . . . . . . ., precum și ale articolului . . . . . . . . . . în baza . . . . . . . . . . (se va trece, după caz, aprobarea Finanțatorului, actul adițional nr. . . . . . . . . . . la contractul de credit nr. . . . . . . . . . .), după cum urmează:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Toate clauzele cuprinse în contract nemodificate prin prezentul act adițional rămân în vigoare și produc efecte juridice până la stingerea tuturor obligațiilor dintre părți, în măsura în care nu sunt contrare prevederilor menționate mai sus în prezentul act adițional și nu contravin prevederilor legale aplicabile Programului "INVESTEȘTE ÎN TINE".

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, zz/ll/aaaa, în . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . .) exemplare originale, unul pentru Finanțator, unul pentru beneficiar, câte unul pentru fiecare codebitor și două pentru Fondul de garantare.

Fond de garantare,
. . . . . . . . . .
Finanțator,
. . . . . . . . . .
Beneficiar/Ocrotitorul legal,
. . . . . . . . . .
Codebitor
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7 la convenția de garantare

SOLICITARE DE MODIFICARE
a Contractului de garantare nr. . . . . . . . . . ./zz/ll/aaaa

1. Finanțatorul . . . . . . . . . ., prin Sucursala/Agenția . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., înmatriculat la registrul comerțului sub nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., având contul bancar nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., solicită modificarea Contractului de garantare nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., încheiat cu beneficiarul . . . . . . . . . .

2. Modificările solicitate:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

3. Data aprobării modificărilor de către Finanțator la contractul de credit

. . . . . . . . . .

4. Documentele care stau la baza solicitării: *)

*) Solicitarea va fi însoțită de copia contractului de garantare și de documentele justificative în funcție de motivul solicitării de modificare, în copie certificată. Nu pot face obiectul actelor adiționale acele clauze ale contractului de garantare care privesc criteriile de eligibilitate și condițiile Programului "INVESTEȘTE ÎN TINE".

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Finanțator
Persoane autorizate:
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 8 la convenția de garantare

Finanțator . . . . . . . . . .

CERERE DE PLATĂ AG ARANȚIEI
privind Contractul de garantare nr. . . . . . . . . . ./zz/ll/aaaa
"INVESTEȘTE ÎN TINE"

1. Finanțatorul . . . . . . . . . ., prin Sucursala/Agenția . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., înmatriculat în registrul comerțului sub nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., având cont bancar nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., vă comunicăm că la data de . . . . . . . . . .,

2. Beneficiarul . . . . . . . . . . (numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., stare civilă . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . ., angajat la . . . . . . . . . ., a rambursat din finanțarea garantată suma de . . . . . . . . . . lei

3. Finanțare restantă . . . . . . . . . . lei

4. Valoarea garanției solicitate la plată proporțional cu procentul de garantare . . . . . . . . . . lei

5. Plata se va efectua în contul Finanțatorului, de către MFP, deschis la . . . . . . . . . .

6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:

a) documentul de identitate a beneficiarului, documentul de identitate a ocrotitorului legal/codebitorului/codebitorilor, după caz; se transmit cele mai recente documente aflate în posesia Finanțatorului, în copie certificată de finanțator pentru conformitate cu originalul;

b) cele două exemplare originale ale contractului de garantare, inclusiv actele adiționale, după caz, dacă până la transmiterea cererii de plată nu s-a procedat la returnarea acestora către Fondul de garantare, semnate de toate părțile contractuale;

c) contractul de credit, inclusiv graficul de rambursare și anexele aferente, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

d) avizul de înscriere/reînnoire/modificare în AEGRM, după caz, a garanției asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente;

e) rezultatul consultării Biroului de credite, din care să rezulte faptul că beneficiarul/ocrotitorul legal și/sau codebitorul/codebitorii nu înregistrează întârzieri la plata altor credite bancare/leasinguri mai mari de 30 de zile, emis cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare. În cazul în care au existat întârzieri mai mari de 30 de zile, se consideră îndeplinită condiția dacă Finanțatorul transmite documente din care să reiasă că s-au achitat sumele restante;

f) declarația beneficiarului pe propria răspundere, sub semnătură privată, cu privire la utilizarea creditului numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 2 alin. (8) din O.U.G. nr. 50/2018 și că nu a accesat și nu va accesa un alt credit în cadrul Programului de la un alt Finanțator, completată cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii de către Finanțator a solicitării de garantare, în original;

g) extrasul contului curent sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de Finanțator pentru conformitate cu originalul;

h) extrasul contului de credit al beneficiarului și/sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare până la data formulării cererii de plată, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, precum și serviciul datoriei aferent principalului, în copie certificată de Finanțator pentru conformitate cu originalul;

i) notificarea Finanțatorului către beneficiar și toți ceilalți semnatari ai contractului de garantare cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate, însoțită de dovada transmiterii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului și celorlalți semnatari ai contractului de garantare la adresa de domiciliu, cu cel puțin 15 zile înainte de data declarării exigibilității anticipate a finanțării. Finanțatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile O.U.G. nr. 50/2018, ale Hotărârii Guvernului nr. 741/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE" și și-a asumat îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 5.1 lit. a), d), i), j) și k) din Convenția de garantare.

Finanțator
Persoane autorizate:
Finanțator . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9 la convenția de garantare

Situația rambursării creditelor garantate de Fondul de garantare în numele și contul statului

ANEXA Nr. 9.1

Situația finanțărilor garantate prin Programul "INVESTEȘTE ÎN TINE" la data . . . . . . . . . .

Nr. crt. Finanțator Unitate teritorială a băncii Beneficiar garanție CNP Număr contract garantare Dată emitere contract garantare Valoare garanție acordată Rambursări de rate de capital aferente garanției Sold garanție *)
în luna de raportare total rambursări de la acordare până la luna de raportare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*) Sold garanție = Valoare garanție acordată - Valoarea rambursărilor de rate de capital aferente garanției până la luna de raportare.

ANEXA Nr. 9.2

Situația finanțărilor neacordate pentru care s-a solicitat garanție prin Programul "INVESTEȘTE ÎN TINE"

Nr. crt. Finanțator Unitate teritorială a băncii Beneficiar garanție CNP Număr contract garantare Dată emitere contract garantare Valoare garanție acordată Observații *)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

*)

1. Se vor trece contractele pentru care nu s-a acordat finanțarea până la data raportării, cu mențiunea "contract în lucru".

2. Se va trece data renunțării în situația în care se renunță la garanție.

ANEXA Nr. 9.3

Situația finanțărilor rambursate anticipat garantate prin Programul "INVESTEȘTE ÎN TINE" ieșite din portofoliu în luna de raportare

Nr. crt. Finanțator Unitate teritorială a băncii Beneficiar garanție CNP Număr contract garantare Dată emitere contract garantare Valoare garanție acordată Rambursări de rate de capital aferente Sold garanție*) Data rambursării anticipate
în luna de raportare total rambursări de la acordare până la luna de raportare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

*) Sold garanție = Valoare garanție acordată - Valoarea rambursărilor de rate de capital aferente garanției până la luna de raportare.

ANEXA Nr. 9.4

Situația finanțărilor garantate prin Programul "INVESTEȘTE ÎN TINE" la data . . . . . . . . . ., pentru care s-a solicitat plata garanției

lei
Nr. crt. Finanțator Unitate teritorială a băncii Beneficiar garanție CNP Număr contract garantare Dată emitere contract garantare Valoare garanție acordată Rambursări de rate de capital aferente Sold garanție la data cererii de plată Data cererii de plată
în luna de raportare total rambursări de la acordare până la luna de raportare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...