Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Convenția privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", din 08.10.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Încheiată în temeiul art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", denumită în continuare O.U.G. nr. 50/2018, și al art. 2 alin. (1) din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018, denumite în continuare Norme de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018, între:

Ministerul Finanțelor Publice, autoritate a administrației publice centrale, cu sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumit în continuare MFP,

și

Fondul . . . . . . . . . ., cu sediul social în București, str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului sub nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., înregistrat în . . . . . . . . . . și în . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumit în continuare Fondul de garantare,

CAPITOLUL I Obiectul convenției

Art. 1. -

Prezenta convenție reglementează termenii și condițiile mandatului acordat Fondului de garantare de către MFP, precum și drepturile și obligațiile părților privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor de stat rezultate din aplicarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", denumit în continuare Programul.

Art. 2. -

(1) Programul este un program guvernamental care are ca obiect acordarea unui credit persoanelor fizice cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani care sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, precum și persoanelor fizice cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani care sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație. Finanțatorii pot aproba prelungirea duratei inițiale de creditare în conformitate cu normele și procedurile interne proprii, cu încadrarea în durata maximă a finanțării de 10 ani.

(2) Destinația creditului are în vedere acoperirea nevoilor beneficiarilor și familiilor acestora privind educația, sănătatea, cultura, sportul și de habitat.

(3) Programul constă în garantarea, în numele și contul statului, a unui credit în valoare de maximum:

- 40.000 lei pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 26 de ani;

- 35.000 lei pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani,

exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului.

(4) Creditul se acordă în una sau mai multe tranșe, în baza documentelor justificative prezentate de beneficiar (facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale, bonuri fiscale emise conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, facturi proforme și contracte), în funcție de necesitățile de finanțare ale beneficiarului Programului.

(5) Creditele acordate inițial conform alin. (3) din prezenta convenție pot fi suplimentate o singură dată cu o sumă de până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului, cu respectarea scadenței finale prevăzute în contractul de credit.

Art. 3. -

(1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) și (6) din O.U.G. nr. 50/2018, prin prezenta convenție Fondul de garantare este mandatat să garanteze în numele și în contul statului creditele acordate de către instituțiile de credit persoanelor fizice, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională în cadrul Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", care respectă prevederile Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018 și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit participante în Program.

(2) Valoarea garanției poate fi de 80% din valoarea creditului acordat de către finanțator, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și orice alte costuri generate de participarea la Program adiacente creditului.

Art. 4. -

(1) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către Fondul de garantare în numele și în contul statului pentru creditele acordate în cadrul Programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, titlul "Alte transferuri" cod 55, alineat "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50.

(2) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 50/2018, bugetul total al subvențiilor pentru anul 2018 este de 5.000 mii lei.

(3) Subvențiile se acordă anual, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, denumită în continuare CNSP.

(4) Pentru anul 2018, plafonul total al garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 50/2018 este de 600.000 mii lei.

CAPITOLUL II Conținutul mandatului

Art. 5. -

MFP, în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligații:

a) să elaboreze proiectul de hotărâre a Guvernului prin care să propună Guvernului alocarea plafonului anual al garanțiilor care pot fi emise conform Programului;

b) să stabilească anual, prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al președintelui CNSP, nivelul comisionului de gestiune datorat de beneficiar și suportat de la bugetul de stat prin CNSP, care acoperă costurile de acordare și administrare a garanțiilor acordate de Fondul de garantare;

c) să transmită acordul prealabil privind propunerea de alocare inițială către finanțatori a plafonului disponibil în cadrul Programului, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) și (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018;

d) să transmită fondurilor de garantare acordul prealabil privind propunerile de alocări ulterioare ale plafonului în temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018;

e) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată transmise de Fondul de garantare și a addendumului la aceasta, să efectueze plata valorii de executare a garanției de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50. Plata valorii de executare a garanției se face de către MFP într-un cont unic al Finanțatorului, pe baza deciziei Fondului de garantare de aprobare a cererii de plată, și se recuperează de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în condițiile legii;

f) să transmită Fondului de garantare dovada efectuării plății valorii de executare a garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data plății;

g) să transmită Fondului de garantare eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit.

Art. 6. -

Fondul de garantare, în calitate de mandatar, are următoarele obligații:

a) să comunice MFP lista finanțatorilor eligibili în cadrul Programului;

b) să efectueze evaluarea cel puțin trimestrială a modului de utilizare a plafoanelor de garantare alocate de către finanțatorii participanți în Program și să efectueze realocări între finanțatori în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul MFP;

c) să încheie convenții de garantare cu finanțatorii eligibili, conform modelului standard aprobat;

d) să predea MFP o copie certificată a convențiilor de garantare încheiate cu finanțatorii;

e) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispozițiile O.U.G. nr. 50/2018 și ale Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018, pe baza informațiilor și a documentației primite de la finanțator, precum și pe baza analizei efectuate în conformitate cu reglementările proprii;

f) să analizeze solicitările de garantare formulate de finanțatori și documentația primită din partea acestora, după aprobarea creditului de către structurile competente ale acestora, pe baza informațiilor furnizate de finanțator și a analizei efectuate în conformitate cu reglementările proprii și convențiilor de garantare încheiate cu finanțatorii;

g) să semneze și să transmită finanțatorului exemplarele originale ale contractului de garantare, în cazul în care constată că sunt îndeplinite condițiile de acordare a garanției;

h) să comunice MFP datele și elementele necesare pentru evaluarea anuală a modului de utilizare de către fondurile de garantare a plafoanelor alocate;

i) să monitorizeze garanțiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat, pe baza situațiilor furnizate de către finanțator;

j) să aprobe cererea de plată a garanției numai în condițiile expres prevăzute în Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018, în convențiile de garantare încheiate cu finanțatorii și în contractele de garantare încheiate cu finanțatorii și cu beneficiarii;

k) să comunice MFP decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției de stat, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;

l) să comunice MFP addendumul la decizia de aprobare/respingere a cererii de plată a garanției, în ziua aprobării acestuia, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;

m) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției de stat, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată emise de către finanțator a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către finanțator;

n) să restituie finanțatorului cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului;

o) să întocmească, în baza dovezii efectuării plății primite din partea MFP, înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plata garanției de stat, precum și data scadenței acesteia și să îl transmită debitorului beneficiar al finanțării garantate/ocrotitorului legal și codebitorului/codebitorilor, după caz, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea MFP;

p) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, în vederea recuperării creanțelor bugetare rezultate din plata garanțiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente:

- înscrisul prevăzut la lit. o), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul-beneficiar al finanțării garantate/ocrotitorul legal și codebitor/codebitori, după caz;

- contractul de garantare în original și actul/actele adițional(e), după caz, copia avizului de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a garanției asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, instituite în baza contractului de garantare în favoarea statului român, reprezentat de MFP;

- copia documentului de identitate al beneficiarului/ocrotitorului legal și/sau codebitorului/codebitorilor;

q) să țină o evidență a garanțiilor acordate în condițiile Programului, distinctă de evidența garanțiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;

r) să îndeplinească orice alte atribuții care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfășurări a Programului, solicitate de MFP.

CAPITOLUL III Raportări

Art. 7. -

(1) Pe parcursul derulării prezentei convenții, Fondul de garantare va transmite MFP următoarele raportări:

a) situația utilizării plafoanelor de garantare de către finanțatori (anexa nr. 1);

b) situația garanțiilor acordate (anexa nr. 2);

c) situația scadențarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate (anexa nr. 3);

d) situația rambursărilor de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate (anexa nr. 4);

e) situația privind portofoliul de garanții cedate/preluate unui/de către un finanțator eligibil din cadrul/din afara Programului.

(2) Anexele nr. 1-4 se transmit lunar, semnate de către persoanele împuternicite de Fondul de garantare, în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.

(3) La solicitarea MFP, Fondul de garantare transmite estimările privind executările de garanții reprezentând valoarea plăților pe care MFP urmează să le efectueze în contul finanțatorilor atât pentru anul în curs, cât și proiecțiile pe următorii 3 ani.

Art. 8. -

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, raportează Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul MFP situația stingerii creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită.

(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului.

CAPITOLUL IV Plata garanției

Art. 9. -

Cererea de plată, respectiv addendumul la aceasta se aprobă/se respinge de către Fondul de garantare în condițiile prevăzute în cadrul legal incident Programului, în convențiile și în contractele de garantare încheiate cu finanțatorii, precum și în termenii și condițiile prevăzute în prezenta convenție.

Art. 10. -

(1) Fondul de garantare transmite MFP decizia/addendumul de aprobare/respingere a cererii de plată pentru fiecare garanție, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original. Decizia/addendumul de aprobare a cererii de plată va fi vizat(ă) cu mențiunea "bun de plată".

(2) Decizia de aprobare a cererii de plată reprezintă documentul justificativ pe baza căruia MFP efectuează plata valorii de executare a garanției către finanțator într-un termen care să nu depășească 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată la Fondul de garantare.

(3) Plata garanției se face de către MFP de la bugetul de stat conform art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 50/2018, într-un cont unic al instituției de credit finanțatoare, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei Fondului de garantare de aprobare a cererii de plată și a addendumului la aceasta, după caz, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată la Fondul de garantare.

(4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanțator către Fondul de garantare se diminuează valoarea finanțării garantate restante, Fondul de garantare va modifica, în baza solicitării finanțatorului, decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției printr-un addendum pe care îl va transmite MFP, în ziua adoptării, prin fax sau prin poșta electronică, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către MFP, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, fără a se depăși termenul maxim de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată la Fondul de garantare.

Art. 11. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății valorii de executare a garanției, MFP transmite Fondului de garantare dovada efectuării plății, din care să rezulte suma plătită și data efectuării plății.

(2) Utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenție, Fondul de garantare întocmește un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanța rezultată prin plată.

(3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea MFP, Fondul de garantare transmite înscrisul debitorului beneficiar al finanțării garantate/ocrotitorului legal și/sau codebitorului/codebitorilor, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

(4) Prin notificare se individualizează creanța bugetară rezultată din plată, exprimată în moneda națională, și data scadenței acesteia, respectiv data efectuării plății valorii de executare a garanției.

CAPITOLUL V Obligațiile Fondului de garantare în relația cu ANAF

Art. 12. -

(1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în posesia dovezii de transmitere a notificării prevăzute la art. 11 alin. (3), Fondul de garantare înaintează organelor fiscale competente ale ANAF în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanțării garantate/ocrotitorul legal în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:

a) înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate/ocrotitorul legal și/sau codebitor/codebitori;

b) contractul de garantare în original, inclusiv actele adiționale la acesta;

c) copia avizului de înscriere a garanției prevăzute la art. 7 alin. (11) lit. i) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018, în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

d) copia documentului de identitate a beneficiarului/ocrotitorului legal și/sau codebitorului/codebitorilor.

(2) Contractele de garantare constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

(3) Recuperarea creanțelor bugetare rezultate din plata garanțiilor acordate în cadrul Programului se face de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru sumele rezultate din executarea garanțiilor, plătite de MFP, beneficiarul datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, calculate începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției și până la data stingerii acesteia, inclusiv, și recuperate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(5) Sumele recuperate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în contul creanței reprezentând valoarea de executare a garanțiilor plătite de către MFP, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora se fac venit la bugetul de stat.

(6) În cazul beneficiarului minor, toate înscrisurile care individualizează creanțele bugetare de plată se emit pe numele ocrotitorilor legali care au calitatea de codebitori.

CAPITOLUL VI Confidențialitate

Art. 13. -

(1) Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui fapt, oricărei date sau informații, aflate la dispoziția lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanțărilor garantate ori informații referitoare la contractele încheiate cu clienții sau serviciile prestate pentru aceștia, cu asigurarea liberului acces la informațiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În înțelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană juridică care beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părților în contextul derulării Programului.

Art. 14. -

Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părților au obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informații despre care au luat cunoștință în cursul exercitării atribuțiilor lor în cadrul derulării Programului și al executării prezentei convenții și nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligație subzistă și după încetarea activității în cadrul entităților semnatare ale prezentei convenții.

Art. 15. -

Obligația de păstrare a confidențialității, impusă de prevederile art. 13 și 14, nu poate fi opusă unei autorități care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informații.

CAPITOLUL VII Răspundere contractuală. Jurisdicție

Art. 16. -

Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentei convenții și legislației corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptei celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.

Art. 17. -

Fondul de garantare este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații din conținutul mandatului acordat de MFP.

Art. 18. -

Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL VIII Alte clauze

Art. 19. -

Comunicările referitoare la prezenta convenție se vor face astfel:

MFP

. . . . . . . . . .

Fondul de garantare

. . . . . . . . . .

Art. 20. -

Orice modificare sau revizuire a prezentei convenții se va face în scris, cu acordul părților și cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 21. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta convenție.

Art. 22. -

(1) Prezenta convenție se completează cu prevederile din legislația în vigoare aplicabilă.

(2) Modificările și completările legislației aplicabile Programului, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenții, se aplică în mod corespunzător.

Art. 23. -

(1) Prezenta convenție intră în vigoare la data ultimei semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul Programului și își încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilității contractelor de garantare încheiate de Fondul de garantare.

(2) Prezenta convenție a fost semnată de MFP la data de . . . . . . . . . . și de Fondul de garantare . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original și constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru MFP și unul pentru Fondul de garantare . . . . . . . . . . .

M.F.P. Fondul de garantare

ANEXA Nr. 1 la convenție

SITUAȚIA
utilizării plafonului de garantare la data de . . . . . . . . . .

- lei -
Nr. crt. Denumirea finanțatorului Număr de contracte în derulare Plafon alocat Valoarea garanțiilor emise și în vigoare Plafon neutilizat
1 2 3 4 5 6
Finanțator 1
Finanțator 2
Finanțator 3
Total general
Persoană împuternicită de Fondul de garantare,
. . . . . . . . . .

Mod de completare

Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.

Se completează cu informațiile privind numărul și valoarea garanțiilor emise și în vigoare, cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.

Informațiile se raportează agregat la nivel de finanțator.

ANEXA Nr. 2 la convenție

SITUAȚIA
garanțiilor acordate de către Fondul de garantare . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .

- lei -
Nr. crt. Denumirea finanțatorului Valoarea garanțiilor emise în luna de raportare Valoarea garanțiilor emise cumulat de la începutul anului Valoarea garanțiilor anulate/reziliate/diminuate Observații
în luna de raportare cumulat de la începutul anului
1 2 3 4 5 6 7
Finanțator 1
Finanțator 2
Finanțator 3
Total general
Persoană împuternicită de Fondul de garantare,
. . . . . . . . . .

Mod de completare

Prin acest formular se raportează valoarea garanțiilor emise efectiv, precum și valoarea garanțiilor anulate/reziliate/diminuate, după caz.

Se completează cu informații din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.

Informațiile se raportează agregat la nivel de finanțator.

ANEXA Nr. 3 la convenție

SCADENȚARUL ESTIMATIV
al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de către Fondul de garantare la data de . . . . . . . . . .

- lei -
Nr. crt. Denumirea finanțatorului Rambursări de capital în primul an al contractului de credit . . . Rambursări de capital în anul . . . al contractului de credit Total rambursări de capital
1 2 3 4 5 6
Finanțator 1
Finanțator 2
Finanțator 3
Total general
Persoană împuternicită de Fondul de garantare,
. . . . . . . . . .

Mod de completare

Pentru garanțiile emise în luna de raportare, prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe finanțator, pe toată durata contractului de credit garantat.

ANEXA Nr. 4 la convenție

RAMBURSĂRILE DE RATE DE CAPITAL
efectuate în contul împrumuturilor garantate de către Fondul de garantare la data de . . . . . . . . . .

- lei -
Nr crt. Denumirea finanțatorului Rambursări de capital efectuate în luna de raportare Total rambursări de capital
1 2 3 4
Finanțator 1
Finanțator 2
Finanțator 3
. . . . . . .
Total general
Persoană împuternicită de Fondul de garantare,
. . . . . . . . . .

Mod de completare

Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de credite garantate, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe finanțator.

ANEXA Nr. 5 la convenție

Fondul . . . . . . . . . .

Str. . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . .

Persoana de contact . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . .

ÎNSCRIS
nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

Către . . . . . . . . . .*)

Spre știința . . . . . . . . . .**)

Întrucât la scadența din data de . . . . . . . . . . domnul/doamna . . . . . . . . . .***), cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., nu a achitat împrumutul acordat în cadrul Programului "INVESTEȘTE ÎN TINE" de . . . . . . . . . .****) și aceasta a executat garanția acordată prin Contractul de garantare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., s-a întocmit, în temeiul art. 20 din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018, prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:

Natura obligației bugetare Scadența obligației bugetare*****) datorate Nr. contractului de garantare a creditului bancar acordat în cadrul Programului "INVESTEȘTE ÎN TINE" Cuantumul sumei datorate
- lei -

Sumele menționate mai sus se achită în contul . . . . . . . . . . .

Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu și numărul contractului de garantare a creditului bancar.

În cazul neplății sau al neprezentării dovezii efectuării acesteia, organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea procedurii de executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului de garantare care, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", constituie titlu executoriu și are valoare de înscris autentic.

Pentru orice nelămuriri sau obiecții în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru ori la numărul de telefon menționat.

Data emiterii:
Persoană împuternicită de Fondul de garantare,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

*) Se vor completa numele și prenumele debitorului și adresa acestuia.

**) Organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

***) Numele și prenumele debitorului.

****) Se completează denumirea finanțatorului care a acordat creditul în cadrul Programului "INVESTEȘTE ÎN TINE".

*****) Se completează data plății garanției de către Ministerul Finanțelor Publice.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...